Wolność wypowiedzi, bezpieczeństwo i procesy w Zoom

2 września 2021 r.
Dzisiejsze technologie łączą świat fizyczny i wirtualny, oferując nowe metody pracy, komunikacji i wyrażania siebie. W Zoom staramy się umożliwić wszystkie te działania na naszej platformie, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo użytkowników i ich społeczności. Oto kilka sposobów, na które to robimy:

Wolność wypowiedzi

Zoom wspiera swobodną i otwartą wymianę myśli i pomysłów. Jesteśmy dumni z tego, że ułatwiamy użytkownikom na całym świecie prowadzenie ważnych rozmów oraz profesjonalną współpracę. Zoom zapewnia wysokiej jakości portal do komunikacji krajowej i międzynarodowej, która w niektórych miejscach byłaby niemożliwa.

W październiku 2020 r. opublikowaliśmy nasze pierwsze Standardy społeczności. Standardy te opisują rodzaje treści i zachowań, których zabraniamy, a także pomagają nam dbać o odpowiednią atmosferę na naszej platformie i ograniczać ryzyko wystąpienia jakichkolwiek szkód. W marcu 2021 roku opublikowaliśmy nasz komentarz dotyczący wolności akademickiej, która rozszerza dodatkową ochronę na wypowiedzi w kontekście szkolnictwa wyższego.

Ogólnie rzecz biorąc, polegamy na zgłoszeniach i informacjach dostępnych publicznie w celu wykrycia potencjalnych naruszeń.

Integracja

Szanujemy prawo naszych użytkowników do wyrażania różnych poglądów i opinii oraz zobowiązujemy się do edukowania ich za pośrednictwem naszych Standardów społeczności w zakresie treści i wypowiedzi niedozwolonych na naszej platformie. W naszych Standardach społeczności zwracamy szczególną uwagę na ochronę wypowiedzi dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Procesy

Rozumiemy, że użytkownicy będą mieli różne oczekiwania co do sposobu, w jaki Zoom „moderuje treści”, w zależności od tego, jak używają naszych produktów. Oczekiwania te będą inne w przypadku takich zastosowań Zoom jak osobiste rozmowy w cztery oczy, uroczystości rodzinne, spotkania w pracy, duże wydarzenia publiczne czy zajęcia akademickie.

Zamiast próbować tworzyć różne standardy dla każdego zastosowania Zoom, publikujemy pojedynczy dokument – nasze Standardy społeczności. Niezwykle ważnym czynnikiem, branym pod uwagę za każdym razem, gdy dokonujemy oceny zgłoszenia potencjalnego naruszenia i podejmujemy decyzje dotyczące zaufania i bezpieczeństwa, jest kontekst.

Poniżej przedstawiamy różne aspekty naszego procesu weryfikacji zgłoszeń. W Zoom zobowiązujemy się do nauki i stałej poprawy. W 2021 roku planujemy też uruchomić kilka funkcji: wyraźne powiadomienie o wszelkich negatywnych działaniach podjętych na koncie użytkownika oraz procedurę odwoławczą w przypadku większości takich działań.

Dochodzenie

Gdy użytkownik zgłosi naruszenie naszych Standardów społeczności lub Warunków świadczenia usług, nasz zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa przeprowadzi dochodzenie i, jeśli będzie to potrzebne, podejmie działania tak szybko, jak to możliwe. Na naszym usprawnionym pulpicie nawigacyjnym gromadzone są zgłoszenia, generując istotne dane, dzięki czemu możemy uczyć się na podstawie każdego z nich i z czasem udoskonalać nasze procesy.

W Zoom możemy zarówno dawać „ostrzeżenia”, jak i „blokować” użytkowników, tak aby mieć pewność, że każde nasze działanie jest współmierne do naruszenia. Oznacza to, że w niektórych okolicznościach (np. w przypadku wiarygodnej groźby użycia przemocy) możemy zablokować użytkownika przy pierwszym zgłoszeniu naruszenia. W innych przypadkach możemy zarejestrować ostrzeżenie i zablokować użytkownika, dopiero gdy uzbiera określoną liczbę przewinień.

Ze względu na wyjątkową rolę, jaką Zoom odgrywa w edukacji, zarówno na poziomie od zerówki do szkoły średniej, jak i w szkolnictwie wyższym – czego wyrazem jest nasza deklaracja dotycząca wolności akademickiej – przygotowaliśmy specjalne procedury związane ze zgłaszaniem niedozwolonych zachowań w przestrzeni edukacyjnej.

Weryfikacja

Stosujemy czteropoziomowy system sprawdzania zgłoszeń o domniemanych naruszeniach naszych Standardów społeczności i Warunków. Większość zgłoszeń trafia najpierw do weryfikatorów poziomu 1. Przeszli oni badanie pod kątem odporności i mają dostęp do zasobów dotyczących zdrowia psychicznego. Zgłoszenia, których nie da się szybko ocenić, są eskalowane do weryfikatorów poziomu II i III, którzy zajmują się niektórymi kwestiami w pierwszej kolejności.

Najwyższym poziomem jest poziom 4, czyli nasz Panel odwoławczy. Panel odwoławczy podejmuje decyzje dotyczące zgłoszeń eskalowanych z poziomu 3 – są to nasze najbardziej kontrowersyjne lub trudne do sklasyfikowania sprawy.

Paneliści poziomu IV mają doświadczenie w różnych dziedzinach, pracują w różnych działach i na różnych stanowiskach w Zoom. Są wybierani ze względu na swoją historię trafnie ocenianych problemów, otwartość i umiejętność słuchania. Więcej informacji na temat naszego systemu znajdziesz na poświęconej mu stronie w Trust Center.

Odwołanie

Umożliwiamy użytkownikom odwołanie się od niekorzystnych decyzji dotyczących ich kont, jeśli uważają, że zostały podjęte w sposób błędny. Użytkownicy usunięci z platformy otrzymają powiadomienie o tym działaniu przy próbie zalogowania się, wraz z informacją o sposobie odwołania. Odwołania można składać tutaj.

Dokumentacja

Dokumentujemy każde zgłoszenie, które otrzymujemy za pośrednictwem formularza Trust Center, oraz informację o tym, jak zostało usunięte. W przypadku spraw na poziomie 3 i 4 prowadzimy bazę decyzji zawierającą bardziej szczegółowe informacje i uzasadnienia, aby wyciągnąć wnioski z każdego otrzymanego zgłoszenia.

Prywatność

Zoom posiada szeroki wachlarz funkcji ochrony prywatności, aby pomóc naszym użytkownikom kontrolować, kto i w jaki sposób uczestniczy w ich spotkaniach, webinarach i wydarzeniach. Nasi użytkownicy kontrolują, czy, kiedy i gdzie przechowują swoje treści oraz kto ma do nich dostęp. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o prywatności.

Zoom oferuje szyfrowanie end-to-end dla spotkań. Po włączeniu tej funkcji użytkownicy mogą organizować spotkania, podczas których nikt poza uczestnikami nie będzie miał dostępu do kluczy szyfrujących używanych do szyfrowania oczekującego spotkania.

Wnioski rządowe

Zoom angażuje się w ochronę danych użytkowników. Przekazujemy je władzom jedynie w odpowiedzi na ważne i zgodne z prawem żądania przewidziane w naszym Przewodnikiem po wnioskach rządowych. Z nielicznymi wyjątkami powiadamiamy użytkowników o tym, że ich informacje zostały przekazane władzom.

Od czasu do czasu otrzymujemy od władz rządowych wniosek o ograniczenie dostępu do spotkania dla osób z określonej jurysdykcji. Jeśli taki wniosek jest uzasadniony i właściwie umotywowany, Zoom może zastosować geoblokadę. Wówczas Zoom ogranicza dostęp użytkowników z danej jurysdykcji do wybranego spotkania na podstawie ich lokalizacji geograficznej. Oznacza to, że możemy przychylić się do wiążących prawnie wniosków lokalnych władz, chroniąc dostęp do spotkania dla uczestników spoza określonych obszarów. Jeśli jednak spotkanie, o którym mowa, odbywa się w jurysdykcji wnioskodawcy, możemy je całkowicie zablokować. W obu przypadkach powiadamiamy prowadzącego z wyprzedzeniem, a także zgłaszamy takie „wnioski o ograniczenie dostępu” w naszym Sprawozdaniu z przejrzystości.

Przejrzystość

W grudniu 2020 r. opublikowaliśmy nasze pierwsze Sprawozdanie z przejrzystości, które dokumentuje sposób, w jaki odpowiedzieliśmy na wnioski organów ścigania i rządowych w okresie sprawozdawczym. Zoom wierzy, że przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i wspierania swobodnej i otwartej wymiany myśli. Z tego powodu zamierzamy w przyszłości publikować nasze Sprawozdania z przejrzystości co pół roku.

Zaglądaj tu od czasu do czasu, aby dowiedzieć się o wszystkich sposobach, na jakie w Zoom dbamy o cyfrowe prawa człowieka dla naszych użytkowników.