WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KLIENTÓW ODSPRZEDAWCÓW ZOOMA

OBOWIĄZUJE OD: 1 grudnia 2022 r.

WAŻNE, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: UŻYTKOWANIE I DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ, PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ POWIĄZANEGO OPROGRAMOWANIA (ŁĄCZNIE ZWANYCH „USŁUGAMI”) FIRMY ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH („ZOOM”) SĄ UWARUNKOWANE PRZESTRZEGANIEM I AKCEPTACJĄ TYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG DLA KLIENTÓW ODSPRZEDAWCÓW, KTÓRE OBEJMUJĄ ZGODĘ NA ARBITRAŻ ROSZCZEŃ. PRZED ZAAKCEPTOWANIEM PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.

Wymagania systemowe. Korzystanie z Usług wymaga jednego lub więcej kompatybilnych urządzeń, dostępu do Internetu (mogą obowiązywać opłaty) oraz określonego oprogramowania (mogą obowiązywać opłaty), a także może wymagać okresowego uzyskiwania aktualizacji lub uaktualnień. Ponieważ korzystanie z Usług wymaga sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu, na możliwość dostępu do Usług i korzystania z nich może mieć wpływ działanie tych czynników. Zalecany jest dostęp do szybkiego Internetu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewnienie takich wymagań systemowych, które mogą być zmienne, leży po jego stronie.

1. DEFINICJE. Poniższe definicje będą miały zastosowanie w niniejszej Umowie, a wszelkie odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i vice versa. Definicje dotyczące konkretnych Usług można znaleźć w Opisie usług na stronie https://explore.zoom.us/pl/services-description/.

1.1 „Podmiot stowarzyszony” oznacza, w odniesieniu do Strony, każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje Stronę, jest kontrolowany przez Stronę lub jest pod wspólną kontrolą z tą Stroną. Dla celów niniejszej Umowy, „kontrola” oznacza udział ekonomiczny lub prawo głosu w wysokości co najmniej pięćdziesięciu procent (50%) lub, w przypadku braku takiego udziału ekonomicznego lub prawa głosu, prawo do kierowania lub powodowania kierowania zarządzaniem i ustalaniem polityki takiego podmiotu.

1.2 „Umowa” oznacza niniejsze Warunki świadczenia usług dla Klientów Odsprzedawców Zooma i całość zawartych w nich treści, w tym m.in. załączniki, polityki, zawiadomienia i warunki.

1.3 „Użytkownik końcowy” oznacza Prowadzącego lub Uczestnika (zgodnie z definicją w Opisie Usług), który korzysta z Usług.

1.4 „Początkowy okres subskrypcji” oznacza początkowy okres subskrypcji Usługi określony w Umowie Klient Odsprzedawca.

1.5 „Prawo” oznacza wszystkie prawa obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i poza Stanami Zjednoczonymi, krajowe, regionalne, stanowe, prowincjonalne lub lokalne prawa, ustawy, zasady, przepisy, rozporządzenia, decyzje administracyjne, wyroki, dekrety, zarządzenia, dyrektywy, polityki lub traktaty mające zastosowanie do świadczenia Zoom i korzystania z Usług przez Klienta.

1.6 „Okres odnowienia” oznacza okres odnowienia subskrypcji Usługi rozpoczynający się po upływie Początkowego okresu subskrypcji lub innego Okresu odnowienia określonego w Umowie Klient Odsprzedawca.

1.7 „Odsprzedawca” oznacza podmiot niebędący firmą Zoom, upoważniony przez Zoom do odsprzedaży pewnych Usług, poprzez którego Użytkownik zamawia, otrzymuje lub w inny sposób uzyskuje dostęp do Usług.

1.8 „Data wejścia w życie Usługi” oznacza datę rozpoczęcia Początkowego okresu subskrypcji określoną w Umowie Klient Odsprzedawca.

1.9 „Dane Użytkownika” oznaczają informacje przekazane Zoom w celu wypełnienia przez Zoom warunków Umowy i zapewnienia dostępu do Usług (np. nazwa firmy, adres do faktury, numer identyfikacji podatnika, numer rejestracji podatkowej VAT, nazwisko i dane osoby kontaktowej). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność Danych Użytkownika, a Zoom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i braki w Danych Użytkownika.

 
2. ZASTOSOWANIE I ZAKRES. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do klientów Odsprzedawcy, którzy zgodzili się lub zostali poinformowani o niniejszej Umowie w związku z zamówieniem Usług od Odsprzedawcy lub poprzez niego. W przypadku takich klientów niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich Usług zamówionych lub świadczonych w ramach Umowy Klient-Odsprzedawca (zgodnie z poniższą definicją).

3. UMOWA KLIENT-ODSPRZEDAWCA Przy pierwszej okazji wykonania przez Użytkownika którejkolwiek z poniższych czynności, Użytkownik zawiera prawnie wiążącą umowę z Odsprzedawcą, która będzie regulować wszelkie zamówienia, nabywanie, dostęp i korzystanie z Usług („Umowa Klient-Odprzedawca”): (a) zawieranie umowy, składanie zamówienia lub innego dokumentu, który zawiera niniejszą Umowę lub w inny sposób wyraża zgodę na niniejszą Umowę; lub (b) uzyskiwanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich po otrzymaniu powiadomienia, że niniejsza Umowa ma zastosowanie do takich Usług lub do uzyskiwania dostępu do nich lub korzystania z nich. Umowa Klient-Odsprzedawca obejmuje wszystkie warunki między Użytkownikiem a Odsprzedawcą związane z zamawianiem, nabywaniem, dostępem do lub korzystaniem z usług (w tym m.in. niniejszą Umowę) oraz wszystkie zamówienia Usług zawarte lub złożone przez Użytkownika lub w jego imieniu, z których każdy podlega niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości wszelkie transakcje lub relacje pomiędzy Użytkownikiem a Odsprzedawcą – oraz wszelkie warunki, dokumenty, materiały lub inne treści uzgodnione między Użytkownikiem a Odsprzedawcą – które nie są związane z Usługami lub ich zamawianiem, nabywaniem, dostępem lub użytkowaniem (np. Zamówienie przez Użytkownika u Odsprzedawcy towarów lub usług innych niż usługi Zoom) (każda taka transakcja, dokument itp., „Umowa zewnętrzna”) nie wchodzą w zakres Umowy Klient-Odsprzedawca, a niniejsza Umowa nie reguluje takiej Umowy zewnętrznej, ani nie ma do niej zastosowania. Osoba wyrażająca zgodę na lub akceptująca niniejszą Umowę zapewnia firmę Zoom i Odsprzedawcę, że jest uprawniona do związania siebie lub podmiotu, który reprezentuje, Umową Klient-Odsprzedawca oraz niniejszą Umową. JEŚLI TA OSOBA NIE MA TAKICH UPRAWNIEŃ LUB NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIE POWINNA JEJ AKCEPTOWAĆ, SKŁADAĆ ŻADNEGO ZAMÓWIENIA, KORZYSTAĆ Z USŁUG, ANI UPOWAŻNIAĆ LUB ZEZWALAĆ NA TO INNYM OSOBOM.

4. USŁUGI. Zoom będzie świadczył Usługi, a Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług i korzystać z nich zgodnie z niniejszą Umową i Umową Klient-Odsprzedawca. Zoom będzie świadczyć standardowe aktualizacje Usług, które zostaną ogólnie udostępnione przez firmę Zoom w okresie obowiązywania Umowy. Zoom może, według własnego uznania, zaprzestawać świadczenia Usług lub modyfikować ich funkcje bez wcześniejszego powiadomienia

4.1 Usługi beta.Jakiekolwiek korzystanie z produktów lub usług w programie beta podlega odrębnym warunkom korzystania z wersji beta, a korzystanie z wersji beta jest wyłączone z niniejszej Umowy. W przypadku braku odrębnej umowy dotyczącej programu Beta podpisanej przez strony, Program Beta – Warunki użytkowania dostępne na stronie https://explore.zoom.us/pl/beta-terms-and-conditions/ mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z jakichkolwiek produktów lub usług w wersji Beta.

4.2 Wsparcie „Premier”. Usługi wsparcia „Premier” są dostępne za dodatkową opłatą określoną przez Odsprzedawcę. Zakup przez Użytkownika Usług wsparcia „Premier” podlega także Warunkom świadczenia usług wsparcia „Premier” dla klientów odsprzedawców dostępnych na stronie: https://explore.zoom.us/en/reseller-customer-premier-support-terms/

 
5. KORZYSTANIE Z USŁUG I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA. Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie z zachowaniem zgodności z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług przez siebie i swoich Użytkowników końcowych oraz zobowiązany jest zapewnić zgodność z wszelkimi przepisami prawa i ich przestrzegać w związku z korzystaniem z Usług przez siebie i każdego Użytkownika końcowego, w tym między innymi z przepisami dotyczącymi nagrywania, własności intelektualnej, prywatności i kontroli eksportu. Korzystanie z Usług jest wyłączone tam, gdzie jest to zabronione.

5.1 Informacje dotyczące rejestracji.Użytkownik może być zobowiązany do podania informacji o sobie w celu zarejestrowania się i/lub korzystania z niektórych Usług. Użytkownik zgadza się, że wszelkie takie informacje powinny być dokładne. Użytkownik może również zostać poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa swojej nazwy użytkownika i hasła oraz zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim.

5.2 Treści Użytkownika.Użytkownik zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za treści („Treści”) wysyłane lub przekazywane przez siebie albo wyświetlane lub zamieszczane podczas korzystania z Usług oraz za zgodność z wszelkimi Prawami dotyczącymi Treści, w tym m.in. do Praw wymagających uzyskania przez Użytkownika zgody strony trzeciej na wykorzystanie Treści oraz dostarczenia odpowiednich powiadomień o prawach strony trzeciej. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do przesyłania Treści do Zooma oraz że takie wykorzystanie nie narusza ani nie łamie żadnych praw osób trzecich. W żadnym wypadku Zoom nie ponosi odpowiedzialności za (a) Treści przesyłane lub przeglądane podczas korzystania z Usług, (b) błędy lub braki w Treściach, lub (c) jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania, dostępu lub odmowy dostępu do Treści. Pomimo, że Zoom nie ponosi odpowiedzialności za Treści, może usunąć dowolne Treści, w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeżeli Zoom dowie się, że naruszają one którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jakiekolwiek przepisy prawa. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa, które już posiada do Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w Usługach lub za ich pośrednictwem.

5.3 Nagrania.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących nagrywania. Prowadzący może wybrać nagrywanie spotkań Zoom Webinars. Korzystając z Usług, Użytkownik udziela firmie Zoom zgody na przechowywanie nagrań z dowolnych lub wszystkich spotkań lub webinarów Zoom, do których dołączają, jeśli takie nagrania są przechowywane w naszych systemach. Użytkownik otrzyma powiadomienie (wizualne lub inne), gdy nagrywanie zostanie włączone. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nagrywanie, może opuścić spotkanie lub webinar.

5.4 Niedozwolone użycie.Użytkownik zgadza się na to, że nie będzie i nie zezwoli żadnemu Użytkownikowi końcowemu na: (i) modyfikowanie, dostosowywanie, demontowanie, dekompilowanie, przygotowywanie prac pochodnych, tworzenie usprawnień, pobieranie innowacji, odtwarzanie kodu źródłowego lub w podejmowanie prób uzyskania dostępu do jakiejkolwiek technologii bazowej Usług (np. dowolnego kodu źródłowego, procesów, zestawów danych lub baz danych, narzędzi do zarządzania, narzędzi deweloperskich, serwerów i witryn hostingowych itp.); (ii) świadome lub przez zaniedbanie korzystanie z Usług w sposób, który nadużywa, ingeruje w lub zakłóca działanie sieci Zoom, kont Użytkownika lub Usług; (iii) angażowanie się w działania, które są nielegalne, oszukańcze, fałszywe lub wprowadzające w błąd; (iv) przesyłanie za pośrednictwem Usług jakichkolwiek materiałów, które mogą naruszać własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich; (v) budowanie lub porównywanie konkurencyjnych produktów lub usług, lub kopiowanie jakichkolwiek cech, funkcji lub grafiki Usług; (vi) korzystanie z Usług, w celu przekazywania jakichkolwiek wiadomości lub materiałów, które są napastliwe, oszczercze, stanowią pogróżki, są obsceniczne, nieprzyzwoite, naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub są w inny sposób niezgodne z prawem, które mogłyby spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub które stanowią postępowanie lub zachęcają do postępowania, które mogłoby stanowić przestępstwo, zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami; (vii) przesyłanie lub transmitowanie jakiegokolwiek oprogramowania, Treści lub kodu, który w jakikolwiek sposób uszkadza, wyłącza, niszczy lub negatywnie wpływa na działanie Usług, lub który w jakikolwiek sposób uszkadza lub ma na celu wydobycie informacji lub danych z innego sprzętu, oprogramowania lub sieci Zoom lub innych użytkowników Usług; (viii) angażowanie się w jakiekolwiek działania lub korzystanie z Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, osłabić lub w inny sposób zakłócić działanie Usług, serwerów lub sieci podłączonych do Usług lub systemów bezpieczeństwa Zoom. (ix) korzystania z Usług z naruszeniem zasad Zoom lub w sposób naruszający obowiązujące prawo, w tym między innymi prawo antyspamowe, kontroli eksportu, prywatności, prawa i przepisy antyterrorystyczne oraz prawa wymagające zgody osób, których dotyczą nagrania głosu i wideo, a Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich takich praw i przepisów.

5.5 Ograniczenia użytkowania.Użytkownik nie może reprodukować, odsprzedawać ani dystrybuować Usług ani jakichkolwiek raportów lub danych wygenerowanych przez Usługi w jakimkolwiek celu, chyba że uzyska na to specjalne pozwolenie w ramach oddzielnej umowy z Zoom. Użytkownik nie może oferować ani umożliwiać osobom trzecim korzystania z Usług zakupionych przez siebie, wyświetlać na jakiejkolwiek stronie internetowej lub publikować w inny sposób Usług ani jakichkolwiek Treści uzyskanych w ramach Usługi (innych niż Treści stworzone przez siebie), ani w inny sposób generować dochodu z Usług, ani wykorzystywać Usług do opracowywania, produkcji lub marketingu usług lub produktów zasadniczo podobnych do Usług.

 
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich Użytkowników końcowych, którzy uzyskują dostęp do lub korzystają z Usług za pośrednictwem konta Użytkownika i zgadza się zapewnić, że każdy taki Użytkownik końcowy będzie przestrzegał warunków niniejszej Umowy oraz wszelkich regulacji Zoom. Zoom nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia. Jeśli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek naruszeniu postanowień niniejszej Umowy w związku z korzystaniem z Usług przez jakąkolwiek osobę, proszony jest o kontakt z firmą Zoom pod adresem trust@zoom.us. Zoom może zbadać wszelkie skargi i naruszenia, które zwrócą uwagę i może podjąć wszelkie działania (lub ich nie podjąć), które uzna za stosowne, w tym m.in. wydać ostrzeżenia, usunąć zawartości lub zlikwidować konta i/lub profile Użytkowników. W żadnym wypadku Zoom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane lub inne treści przeglądane podczas korzystania z Usług, w tym m.in. za błędy lub pominięcia w takich danych lub treściach, a także za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania, dostępu lub odmowy dostępu do danych lub treści.

7. ZOBOWIĄZANIA FIRMY ZOOM W STOSUNKU DO TREŚCI. Zoom będzie utrzymywać odpowiednie fizyczne i techniczne zabezpieczenia, aby powstrzymać nieautoryzowane ujawnienie lub dostęp do Treści, zgodnie ze standardami branżowymi. Zoom powiadomi Użytkownika w przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym dostępie do Treści. Zoom nie będzie uzyskiwał dostępu, przeglądał ani przetwarzał Treści z wyjątkiem (a) sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w Oświadczeniu o prywatności Zoom; (b) sytuacji, w których Użytkownik upoważnił do tego lub poprosił o to, (c) sytuacji, w których jest to wymagane, w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; lub (d) sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo. Zoom nie ma żadnych innych zobowiązań w stosunku do Treści.

8. WARUNKI. Użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 16 lat i posiada pełną zdolność i kompetencje do przyjęcia warunków, zobowiązań, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Umowie oraz do przestrzegania i stosowania się do postanowień niniejszej Umowy. Dostęp może zostać zablokowany bez ostrzeżenia, jeśli uznamy, że Użytkownik ma mniej niż 16 lat lub nie ma uprawnień do korzystania z serwisu.

9. PRZEZNACZENIE; OGRANICZENIE STOSOWANIA PRZEZ DZIECI. Usługi są przeznaczone do użytku przez firmy. Użytkownik może zdecydować się na korzystanie z Usług w innych celach, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w niniejszej Umowie. Zoom nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 16 roku życia, chyba że za pośrednictwem Subskrybenta szkolnego (zgodnie z definicją tego terminu w Opisie usług) korzystającego z Zoom dla edukacji (K-12).

10. PRAWA WŁASNOŚCI. Zoom i/lub jego dostawcy, odpowiednio, zachowują własność wszystkich praw własności do Usług oraz do wszystkich nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usług, logotypów i nazw domen („Znaki Zoom”) związanych lub wyświetlanych z Usługami. Nie można umieszczać w ramkach lub wykorzystywać technik ramkowania do umieszczania jakichkolwiek znaków towarowych firmy Zoom lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) firmy Zoom bez wyraźnej pisemnej zgody. Nie można używać żadnych meta tagów lub innych „ukrytych tekstów” wykorzystujących znaki towarowe Zoom bez wyraźnej pisemnej zgody Zoom.

11. POUFNOŚĆ. Każda strona wyraża zgodę na traktowanie i zachowanie w poufności wszystkich niepublicznych informacji otrzymanych od drugiej strony dotyczących działalności, systemów, operacji, kodu źródłowego, planów strategicznych, Usług, klientów, cen (w tym m.in. warunków cenowych określonych w ramach niniejszej umowy), metod, procesów, danych finansowych, programów i/lub produktów drugiej strony w dowolnej formie, które zostały określone jako „poufne” lub powinny być rozumiane jako poufne przez przeciętną osobę w normalnych okolicznościach (dalej „Informacje poufne”). Każda strona wyraża zgodę na ograniczenie ujawniania Informacji poufnych drugiej strony możliwie najmniejszej liczbie osób i tylko tym osobom, które potrzebują je znać, są pracownikami Użytkownika, jego podmiotów stowarzyszonych lub Odsprzedawców i podlegają obowiązkowi zachowania takich informacji w poufności. O ile nie jest to konieczne do wypełnienia odpowiednich zobowiązań Strony wynikających z Umowy, za zgodą lub zgodnie z instrukcją Strony ujawniającej, lub w ramach przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, strona odbierająca nie będzie: (i) ujawniać Informacji poufnych strony ujawniającej jakiejkolwiek osobie, firmie lub przedsiębiorstwu bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej, ani (ii) wykorzystywać informacji poufnych strony ujawniającej dla własnej korzyści lub korzyści strony trzeciej.

a. Wyłączenia. „Informacje poufne” nie mogą zawierać Treści lub informacji, które (a) są już legalnie znane stronie w momencie ich otrzymania od drugiej strony, bez obowiązku utrzymania poufności takich informacji; (b) są lub stały się publicznie znane lub dostępne bez niezgodnego z prawem działania strony; (c) zostały zgodnie z prawem otrzymane od osoby trzeciej bez ograniczenia i naruszenia niniejszej Umowy lub (d) zostały opracowane przez stronę bez wykorzystania zastrzeżonych, niepublicznych informacji przekazanych przez drugą stronę na mocy niniejszej Umowy.

b. Wyjątek. Każda ze stron może ujawnić Informacje poufne, jeśli jest to wymagane na mocy prawa, regulacji lub nakazu sądowego, o ile strona podlegająca takiemu prawu, regulacji lub nakazowi sądu, tam gdzie jest to dozwolone, poinformuje drugą stronę o takim wykorzystaniu lub wymogu przed ujawnieniem w celu zapewnienia drugiej stronie możliwości dochodzenia nakazu ochronnego i uniknięcia lub ograniczenia ujawnienia informacji stronom trzecim.

c. Okres zachowania poufności i obowiązki związane z zachowaniem poufności. Obowiązki związane z zachowaniem poufności określone w niniejszym punkcie Umowy będą obowiązywały przez okres pięciu (5) lat od ujawnienia informacji. Obie strony zobowiązują się (a) podjąć uzasadnione kroki, aby chronić Informacje poufne drugiej strony, przy czym kroki te muszą zapewnić co najmniej taką samą ochronę jak kroki podejmowane przez stronę otrzymującą w celu ochrony swoich Informacji poufnych i być nie mniejsze niż uzasadniony poziom ostrożności; (b) poinformować stronę ujawniającą niezwłocznie po stwierdzeniu nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Informacji poufnych oraz (c) w przypadku nieuprawnionego ujawnienia przez stronę otrzymującą, współpracować ze stroną ujawniającą w odzyskaniu kontroli nad informacjami poufnymi i uniemożliwienie dalszego nieuprawnionego ich użytkowania lub ujawnienia.

12. PRAWA AUTORSKIE. Nie można publikować, modyfikować, rozpowszechniać, ani reprodukować w żaden sposób materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych, praw do wizerunku lub innych praw własności bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw. Zoom może odmówić dostępu do Usług każdemu Użytkownikowi, co do którego istnieje podejrzenie, że narusza prawa autorskie innej strony. Nie ograniczając powyższego, jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa autorskie zostały naruszone, prosimy o powiadomienie firmy Zoom w sposób określony tutaj.

13. ROZWIĄZANIE UMOWY. Jeżeli Użytkownik nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, Zoom może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym; Zoom lub odpowiedni Odsprzedawca może zatrzymać wszelkie opłaty wniesione wcześniej, bez możliwości zwrotu lub przyznania środków.

13.1 Skutki wypowiedzenia.Wszelkie warunki niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter lub w inny sposób powinny przetrwać rozwiązanie niniejszej Umowy, przetrwają rozwiązanie niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik musi zaprzestać dalszego korzystania z Usług i zniszczyć wszelkie kopie powiązanego oprogramowania będące w jego posiadaniu i pod jego kontrolą. Użytkownik nie jest uprawniony do tego, aby niszczyć lub próbować uszkodzić jakiekolwiek Usługi lub powiązanego oprogramowania na serwerach lub w sieci Zoom.

 
14. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi, lub ich część, podlegają Przepisom dotyczącym administracji eksportowej, 15 C.F.R. Części 730-774, Stanów Zjednoczonych i mogą podlegać innym obowiązującym przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych („Przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji”). Na żądanie, Zoom przedstawi klasyfikację eksportową USA dotyczącą swoich Usług. Użytkownikowi i jego Użytkownikom końcowym nie wolno uzyskiwać dostępu, korzystać, eksportować, reeksportować, przekierowywać, przekazywać, ani ujawniać żadnej części Usług, ani żadnych związanych z nimi informacji technicznych lub materiałów, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi (a) nie są obywatelami, ani nie znajdują się na terenie kraju lub terytorium, które jest objęte sankcjami handlowymi USA lub innymi znaczącymi ograniczeniami handlowymi (w tym m.in. Kuba, Iran, Korea Północna, Syria i region Krymu, Doniecka i Ługańska na Ukrainie), oraz że Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi nie będą uzyskiwać dostępu do Usług, ani z nich korzystać, ani eksportować, reeksportować, przekierowywać lub przekazywać Usług, w takich krajach lub na takie terytoria; (b) nie są osobami, ani są posiadane w 50% lub więcej, indywidualnie lub łącznie, przez osoby wymienione na liście Departamentu Skarbu USA dot. osób specjalnie oznaczonych i zablokowanych obywateli lub na liście osób uchylających się od sankcji zagranicznych, oraz (c) nie są osobami wymienionymi w wykazie Departamentu Handlu USA dot. osób objętych zakazem lub na liście niezweryfikowanych, lub na listach Departamentu Stanu USA dot. rozprzestrzeniania broni masowego rażenia; oraz (ii) Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi zlokalizowani w Chinach, Rosji lub Wenezueli nie są Wojskowymi Użytkownikami Końcowymi i nie będą wykorzystywać Usług Zoom do Wojskowego Użytku Końcowego, zgodnie z definicją zawartą w 15 C.F.R. 744.21 (iii) żadna z Treści stworzonych lub przesłanych przez Użytkownika lub Użytkowników końcowych nie podlega ograniczeniom dotyczącym ujawniania, przekazywania, pobierania, eksportu lub reeksportu na mocy przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji; oraz (iv) Użytkownik i Użytkownicy końcowi nie podejmą żadnych działań, które stanowiłyby naruszenie lub byłyby karane na mocy amerykańskich przepisów antybojkotowych administrowanych przez Departament Handlu lub Departament Skarbu USA. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących Kontroli eksportu i sankcji oraz monitorowanie ich pod kątem wszelkich zmian.

15. BRAK UŻYTKOWANIA W SYTUACJACH WYSOKIEGO RYZYKA. Usługi nie są przeznaczone ani licencjonowane do użytku w niebezpiecznych środowiskach wymagających sterowania awaryjnego, w tym między innymi w obiektach jądrowych, systemach nawigacji/komunikacji lotniczej, kontroli ruchu lotniczego, systemach podtrzymywania życia lub systemach broni. Usługi nie mogą być wykorzystywane w środowisku WYSOKIEGO RYZYKA lub w związku z nim.

16. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek użycie Usług w sposób sprzeczny z niniejszą Umową, lub jakiekolwiek przekazanie, sublicencjonowanie, kopiowanie lub ujawnienie informacji technicznych lub materiałów związanych z Usługami może spowodować nieodwracalne szkody dla Zoom, jego Podmiotów stowarzyszonych, Odsprzedawców i dostawców, a w takich okolicznościach Zoom, jego Podmioty stowarzyszone, Odsprzedawcy i dostawcy będą uprawnieni do sprawiedliwego zadośćuczynienia, bez konieczności wnoszenia kaucji lub innego zabezpieczenia, w tym m.in. do wstępnego i stałego zabezpieczenia roszczeń.

17. BRAK GWARANCJI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, A FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I ODSPRZEDAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I ODSPRZEDAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ NA SKUTEK KORZYSTANIA Z USŁUG, DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, ANI TEGO, ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE MATERIAŁY I/LUB DANE POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z USŁUG UŻYTKOWNIK WYKORZYSTUJE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG. CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG LUB ICH ŚWIADCZENIA POZOSTAJE PO STRONIE UŻYTKOWNIKA. ZOOM NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH LUB KOMUNIKACJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. ZOOM NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE OBIECUJE ŻADNYCH KONKRETNYCH REZULTATÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG. KORZYSTANIE ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

18. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Zoom, jego Podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów, dostawców i Odsprzedawców przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialnością, szkodami i/lub kosztami (w tym m.in. honorariami prawników) wynikającymi z korzystania przez Użytkownika z Usług, naruszenia niniejszej Umowy lub naruszenia lub pogwałcenia przez Użytkownika lub przez innego użytkownika jego konta, jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu lub obowiązującego prawa.

19. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ZOOM ANI JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY LUB ODSPRZEDAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY PIENIĘŻNE LUB SZKODY) WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG LUB ŚWIADCZENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO LUB INNYCH USŁUG WSPARCIA, WYNIKAJĄCYCH Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA) UMOWY LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, DOSTAWCY LUB ODSPRZEDAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W KAŻDYM PRZYPADKU MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZOOM, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, DOSTAWCÓW I ODSPRZEDAWCÓW ORAZ WYŁĄCZNY SPOSÓB NAPRAWIENIA SZKODY W PRZYPADKU WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z TEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH BĘDĄ OGRANICZONE DO PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY DOLARÓW (50 000,00 USD). Ponieważ niektóre stany i jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Użytkownika.

20. UMOWA O ARBITRAŻ; ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO. Jeśli Użytkownik ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Użytkownik wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów wyłącznie na zasadach indywidualnych, w drodze arbitrażu, zgodnie z postanowieniami Załącznika B. Strony wyraźnie zrzekają się wszelkich praw do wnoszenia powództwa, procesu lub postępowania jako powództwa zbiorowego, powództwa prywatnego lub jakiegokolwiek innego postępowania, w którym którakolwiek ze stron działa lub proponuje działać w charakterze przedstawiciela.

21. POLITYKA PRYWATNOŚCI I INNE PRZEPISY. Zoom będzie gromadził i/lub przetwarzał dane osobowe zgodnie ze swoim Oświadczeniem o prywatności. Wszystkie przepisy znajdujące się na stronie https://explore.zoom.us/pl/trust/resources/ zostają wdrożone do niniejszej Umowy poprzez odniesienie. Dodatkowo, jeżeli Użytkownik jest firmą, przedsiębiorstwem lub właścicielem konta edukacyjnego oraz korzystanie przez niego z Usług wymaga od Zoom przetwarzania danych osobowych Użytkowników końcowych zgodnie z umową dotyczącą przetwarzania danych, Zoom przetwarza takie dane osobowe zgodnie z Globalnym aneksem dotyczącym przetwarzania danych Zoom. Ponadto, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Zoom może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, przekazując informacje związane z korzystaniem z Usług, niezależnie od tego, czy Użytkownik rezygnuje z otrzymywania komunikacji marketingowej lub powiadomień.

22. ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY OCHRONY PRYWATNOŚCI NA MOCY PRAWA STANOWEGO USA. Jeśli (i) jesteś „przedsiębiorcą”, a my przetwarzamy „dane osobowe” (zgodnie z definicją podaną w ustawie o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii z 2018, z późniejszymi zmianami) w Twoim imieniu, lub (ii) jesteś „administratorem danych”, a my przetwarzamy „dane osobowe” (zgodnie z definicją w innych obowiązujących przepisach w sprawie ochrony danych osobowych stanu USA) w Twoim imieniu, lub (iii) spełniasz oba te kryteria, tj. (i) i (ii), wówczas załącznik o ochronie prywatności na mocy prawa stanowego USA zostaje włączony do niniejszej Umowy przez odniesienie i ma zastosowanie w przypadku dostępu do usług i korzystania z nich.

23. POSTANOWIENIA RÓŻNE.

23.1 Wybór prawa i sądu: niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kalifornia i jest interpretowana zgodnie z prawem stanu Kalifornia, USA, stosowanym do umów zawieranych i wykonywanych w Kalifornii przez jej mieszkańców. Z wyjątkiem postanowień Załącznika A, strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych zlokalizowanych w i obsługujących hrabstwo Santa Clara w Kalifornii oraz sądów federalnych w Północnym Dystrykcie Kalifornii.

23.2 Zrzeczenie się i rozdzielność postanowień: nieskorzystanie przez którąkolwiek ze Stron z praw przysługujących jej na mocy niniejszej Umowy lub niewykonanie któregokolwiek z jej postanowień nie będzie uznawane za zrzeczenie się lub utratę takich praw lub możliwości egzekwowania takiego postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie zmienione tak, aby osiągnąć jak najbardziej zbliżony efekt ekonomiczny do pierwotnego postanowienia, a pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy.

23.3 Postanowienia ogólne: niniejsza Umowa obejmuje całość porozumienia i umowy między Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia i umowy między Stronami w odniesieniu do tego przedmiotu, z wyjątkiem Umowy Klient-Odsprzedawca. Zoom może zmienić lub uzupełnić warunki niniejszej Umowy w dowolnym czasie według własnego uznania. Zoom dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby powiadomić Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Umowie. W ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od zamieszczenia zmian w niniejszej Umowie (lub dziesięciu (10) dni roboczych od daty powiadomienia, jeśli takie zostało dostarczone), będą one wiążące dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na te zmiany, należy zaprzestać korzystania z Usług. Jeśli Użytkownik będzie nadal korzystać z Usług po upływie okresu dziesięciu dni roboczych, zostanie uznane, że zmiany w warunkach niniejszej Umowy zostały zaakceptowane. Aby móc korzystać z niektórych Usług, Użytkownik może zostać powiadomiony o konieczności pobrania oprogramowania i/lub wyrażenia zgody na dodatkowe warunki. O ile nie zostało to wyraźnie określone w takich dodatkowych warunkach, te dodatkowe warunki są niniejszym włączone do niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim i taka wersja jest obowiązująca we wszystkich aspektach, a wszelkie nieanglojęzyczne wersje niniejszej Umowy służą wyłącznie do celów informacyjnych.

 

 

Załącznik A

Wiążący arbitraż.

Niniejszy Załącznik A do Umowy opisuje dalsze postanowienia, które mają zastosowanie do Wiążącego arbitrażu i Zrzeczenia się pozwów zbiorowych.

  1. Spory. Spór to wszelkie kontrowersje pomiędzy Użytkownikiem a firmą Zoom dotyczące Usług, oprogramowania związanego z Usługami, konta Użytkownika, reklam, marketingu lub komunikacji firmy Zoom lub dowolnego warunku niniejszej Umowy, na podstawie dowolnej myśli prawnej, w tym umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, ustawy lub rozporządzenia, z wyjątkiem sporów dotyczących egzekwowania lub ważności praw własności intelektualnej Użytkownika lub firmy Zoom. W ramach najlepszych starań, w celu rozwiązania sporów, a przed wszczęciem postępowania arbitrażowego, każda ze stron zgadza się przekazać drugiej stronie na adres legal@zoom.us zawiadomienie o sporze, w tym opis sporu, jakie starania zostały podjęte, w celu jego rozwiązania oraz czego strona sporu domaga się w ramach rozwiązania.
  2. Dostępność sądu ds. drobnych roszczeń. Można wszcząć postępowanie w lokalnym sądzie ds. drobnych roszczeń, jeśli spełnione są wymagania sądu. Jednakże, jeśli takie roszczenie zostanie przekazane, usunięte lub odwołane do innego sądu, Zoom zastrzega sobie prawo do zażądania arbitrażu.
  3. Procedura arbitrażowa. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte zgodnie z Sekcją A lub B, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu. American Arbitration Association (AAA) będzie prowadzić arbitraż, zgodnie ze swoim Regulaminem Arbitrażu Handlowego. Więcej informacji na stronie www.adr.org. Rozprawy arbitrażowe będą odbywać się w federalnym okręgu sądowym właściwym dla głównej lokalizacji działalności Użytkownika. Zostanie wyznaczony jeden arbiter. Arbiter musi: (a) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa; (b) przestrzegać obowiązujących przepisów o przedawnieniu; (c) honorować ważne roszczenia dotyczące uprawnień; (d) wydać pisemną decyzję zawierającą uzasadnienie orzeczenia. Arbiter może przyznać odszkodowanie, zadośćuczynienie deklaratywne lub nakazowe oraz pokrycie kosztów (w tym uzasadnione honoraria adwokackie). Każde orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane (np. w drodze wyroku) w dowolnym sądzie właściwym. Zgodnie z Regulaminem AAA arbiter orzeka o swojej właściwości, w tym o zdatności do arbitrażu wszelkich roszczeń, jednak sąd ma wyłączną kompetencję do egzekwowania zakazu arbitrażu w odniesieniu do klasy lub w charakterze przedstawiciela.
  4. Opłaty arbitrażowe. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie pokryć kosztów arbitrażu, Zoom pokryje te koszty, pod warunkiem, że arbiter zadecyduje, czy koszty powinny zostać zwrócone Zoomowi w przypadku wygranej. W przypadku sporów o wartości przekraczającej 75 000 USD, Regulamin AAA reguluje kwestie opłat za wniesienie sprawy oraz opłat i wydatków AAA i arbitra.
  5. Konflikt z Regulaminem AAA. Niniejsza Umowa ma zastosowanie w przypadku konfliktu z Regulaminem Arbitrażu Handlowego AAA.
  6. Wymóg złożenia roszczenia lub sporu w ciągu jednego roku. Niezależnie od wszelkich innych przepisów o przedawnieniu, roszczenie lub spór na podstawie niniejszej Umowy musi zostać złożony w sądzie ds. drobnych roszczeń lub zgłoszony do arbitrażu w ciągu jednego roku od momentu, w którym mógł zostać złożony po raz pierwszy, w przeciwnym razie taki spór lub takie roszczenie zostanie trwale przedawnione.
  7. Rozdzielność postanowień Jeśli zrzeczenie się pozwów zbiorowych zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne w odniesieniu do wszystkich lub niektórych części sporu, wówczas te części nie będą podlegać arbitrażowi, lecz zostaną rozstrzygnięte w sądzie, a pozostała część zostanie rozstrzygnięta w drodze arbitrażu. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Załącznika A zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone; jednakże pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać i będą interpretowane w taki sposób, aby w jak największym stopniu osiągnąć pierwotną intencję niniejszego Załącznika, łącznie z wyłączeniem wyłączonego postanowienia.