Umowa Dewelopera Marketplace

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2022 r.

Niniejsza Umowa Dewelopera Marketplace („Umowa”) stanowi wiążącą prawnie umowę pomiędzy użytkownikiem a Zoom Video Communications, Inc. („Zoom”, „my”, „nas”, „nasz”) i określa możliwości rozwijania, publikowania, dystrybuowania, sprzedaży oraz innego udostępniania („publikowania”) oprogramowania, aplikacji, narzędzi, wideo, integracji oraz innych mediów cyfrowych, treści lub usług (w tym mediów cyfrowych, treści lub usług udostępnianych przez Aplikację użytkownika) (zwanych łącznie „Aplikacją”) na Zoom App Marketplace („Rynku, Sklepie z Aplikacjami”). Dla celów niniejszej Umowy Marketplace (Rynek, Sklep z Aplikacjami) oznacza usługę Publikowania Aplikacji udostępnionej przez Zoom na stronie https://marketplace.zoom.us oraz w ramach innych usług, stron internetowych lub produktów Zoom (zwanych łącznie „Produktami Zoom”).  Użytkownik akceptujący niniejszą Umowę w imieniu podmiotu, oświadcza i gwarantuje nam, że jest do tego upoważniony (celem uniknięcia niejasności, wszystkie inne odniesienia do „użytkownika” w niniejszej Umowie odnoszą się do takiego podmiotu).  Termin „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”. Terminy pisane wielką literą, używane, ale niezdefiniowane w niniejszej Umowie, mają znaczenia określone w Licencji Zoom API oraz Warunkach użytkowania („Warunki API”).

  1. Obowiązujące warunki
   1. Struktura Umowy. Niniejsza Umowa obejmuje warunki w głównej części Umowy oraz wszelkie uzupełnienia niniejszej Umowy (każde z nich zwane osobno „Uzupełnieniem”).  Każde Uzupełnienie będzie odnosić się do użytkownika jedynie w takim zakresie, w jakim jest on zaangażowany w działanie, którego ono dotyczy.  Przykładowo Uzupełnienie Warunków Płatnej aplikacji do niniejszej Umowy dotyczy użytkownika jedynie w takim zakresie, w jakim jego Aplikacja jest Płatną aplikacją. Dla celów niniejszej Umowy przyjęto, iż „Płatna aplikacja” to Aplikacja, która wymaga od Użytkowników Końcowych uiszczenia jednorazowej opłaty, odnawialnej opłaty subskrypcyjnej lub innej opłaty umożliwiającej dostęp do Aplikacji. „Użytkownicy Końcowi” to użytkownicy Aplikacji.
   2. Obowiązujące warunki.  Zasady dystrybucji Aplikacji na Marketplace (Rynku, Sklepie z Aplikacjami) określają niniejsza Umowa, Warunki świadczenia usług Zoom lub Główna umowa subskrypcji czy też inne podobne warunki świadczenia usług pomiędzy użytkownikiem a Zoom (zwane każdorazowo „Umową o świadczenie usług”), jeżeli dotyczy, oraz warunki API (zwane łącznie „Warunkami”).  W razie rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Umową o świadczenie usług (jeżeli dotyczy) lub Warunkami API, niniejsza Umowa określa warunki publikacji i dystrybucji Aplikacji użytkownika na Marketplace (Rynku, Sklepie z Aplikacjami).  W razie rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy oraz jakimkolwiek Uzupełnieniem niniejszej Umowy, Uzupełnienie ma zastosowanie do swojej treści merytorycznej.
   3. Modyfikacja Umowy. ZOOM MOŻE MODYFIKOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ W DOWOLNYM MOMENCIE, ZA UPRZEDNIM POWIADOMIENIEM UŻYTKOWNIKA LUB BEZ. DALSZA PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA APLIKACJI ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU Z APLIKACJAMI LUB W RAMACH USŁUG LUB PRODUKTÓW ZOOM PO OPUBLIKOWANIU KOLEJNEJ WERSJI NINIEJSZEJ UMOWY BĘDZIE UWAŻANA ZA AKCEPTACJĘ WSZELKICH MODYFIKACJI NINIEJSZEJ UMOWY.
  2. Dystrybucja Aplikacji Użytkownika
   1. Rejestracja i konta.  Aby opublikować Aplikację w Sklepie z aplikacjami (Rynku), należy zarejestrować oraz utrzymywać konto Zoom.
   2. Zatwierdzenie Aplikacji Użytkownika przez Zoom: Zanim publikacja Aplikacji w Sklepie z Aplikacjami będzie możliwa, musi ona zostać zawczasu zatwierdzona w formie pisemnej przez Zoom.  Zoom może zatwierdzić lub odrzucić Aplikację Użytkownika w przypadku dowolnego lub wszystkich tego rodzaju celów oraz zastosowań wedle własnego uznania, w całości lub w części.
   3. Zatwierdzenie do rozpowszechniania. Użytkownik upoważnia oraz autoryzuje Zoom i udziela mu niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, odwołalnej, w pełni opłaconej i wolnej od opłat licencyjnych (oprócz Płatnych aplikacji) licencji na: (1) hostowanie, publikację, umieszczanie na liście, wyświetlanie i dystrybucję Aplikacji w Sklepie z aplikacjami (Rynku) oraz reprodukowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, publiczne komunikowanie i udostępnianie Płatnej aplikacji (w tym mediów cyfrowych, treści lub usług udostępnianych przez Płatną aplikację, w tym udostępnianych poprzez zakupy w ramach aplikacji) w imieniu Użytkownika oraz (2) pozwala Użytkownikom Końcowym przeglądać, wykorzystywać, pobierać, instalować, obsługiwać i wyświetlać Aplikację.
   4. Obowiązki użytkownika. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jest jedyną osobą odpowiedzialną za Aplikację, w tym wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem, rozwojem oraz utrzymywaniem Aplikacji (w tym wszelkich mediów cyfrowych, treści oraz usług udostępnianych przez Aplikację), a także za kwestię dokładności i zgodności z prawem Aplikacji. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, ze skutkiem teraz oraz w przyszłości, że jego Aplikacja nie naruszy, nie przywłaszczy ani nie pogwałci patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw moralnych lub innych praw własności lub praw własności intelektualnej osób trzecich, ani praw do wizerunku lub prywatności, ani nie spowoduje naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów. Użytkownik nie będzie również składał jakichkolwiek fałszywych, nieprecyzyjnych lub wprowadzających błąd twierdzeń lub oświadczeń dotyczących Aplikacji bądź w inny sposób wprowadzał w błąd Użytkowników Końcowych co do działania, funkcjonalności lub innych kwestii dotyczących Aplikacji.  Użytkownik zadba o to, aby Aplikacja zachowała z punktu widzenia Użytkowników Końcowych pełną funkcjonalność.
   5. Wsparcie i serwis dla użytkowników końcowych. Użytkownik zgadza się dołożyć wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań w celu zapewnienia szybkiej i kompleksowej pomocy oraz usług Użytkownikom Końcowym.  Niezapewnienie przez Użytkownika Użytkownikom Końcowym odpowiedniej pomocy oraz obsługi może skutkować usunięciem Aplikacji ze Sklepu z Aplikacjami (Rynku).
   6. Zoom nie posiada żadnych zobowiązań wobec użytkowników końcowych. Za wyjątkiem okoliczności dotyczących Uzupełnienia Warunków Płatnej aplikacji Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na brak jakiejkolwiek odpowiedzialności, obowiązków, czy innych zobowiązań wobec Użytkowników Końcowych ze strony Zoom, w tym także dotyczących pomocy lub wsparcia technicznego. Użytkownik nie może oświadczać Użytkownikom końcowym, że Zoom umożliwia zapewwnienie takiego wsparcia.
   7. Bezpośrednie relacje z Użytkownikami końcowymi.  Użytkownik zawrze umowę dotyczącą warunków użytkowania bezpośrednio z Użytkownikami Końcowymi oraz poinformuje w wymagany na mocy prawa sposób Użytkowników Końcowych o zasadach swojej polityki prywatności (oraz niniejszych warunkach użytkowania, „Warunkach Użytkownika”), a także udostępni Warunki Użytkownika w ramach pobierania lub instalacji Aplikacji oraz w samej Aplikacji, i/lub na swojej stronie internetowej.  Warunki Użytkownika muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz przepisami, a także wyjaśniać dokładnie i jednoznacznie działanie Aplikacji oraz sposób zbierania, wykorzystania, udostępniania, zachowywania i przetwarzania przez nią w jakikolwiek inny sposób Danych osobowych.  Użytkownik potwierdza, że korzystanie przez użytkownika z Danych osobowych i innych Danych Aplikacji podlega wymogom Warunków API.
   8. Okres usuwania i likwidacji aplikacji:Użytkownik może usunąć, dezaktywować lub w inny sposób zlikwidować swoją Aplikację ze Sklepu z aplikacjami po upływie sześćdziesięciu (60) dni od pisemnego powiadomienia o tym Zoom. W przypadku powzięcia takiej informacji lub w razie rozwiązania niniejszej Umowy w każdy inny sposób, Użytkownik zgadza się na udostępnianie Aplikacji Użytkownikom Końcowym w uzasadnionym ekonomicznie okresie likwidacji (w tym, w odniesieniu do Użytkowników Końcowych, którzy wcześniej opłacili subskrypcje Płatnych aplikacji, do końca takich okresów subskrypcji, które obowiązują w dniu rozwiązania umowy) oraz zgadza się na wdrożenie procedur dotyczących likwidacji Aplikacji w celu ochrony doświadczeń Użytkowników Końcowych.Takie procedury mogą obejmować przekazywanie Użytkownikom Końcowym powiadomień, że Aplikacja Użytkownika nie będzie już dostępna do użytku.Zoom może skrócić lub zrzec się tego okresu likwidacji według własnego uznania.
   9. Zawieszenie i usunięcie. Zoom może zawiesić lub wyłączyć korzystanie ze Sklepu z Aplikacjami (Rynku) lub dostęp do niego, lub usunąć Aplikację Użytkownika ze Sklepu z Aplikacjami (Rynku) lub z Produktów Zoom w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia, odpowiedzialności lub innych zobowiązań wobec Użytkownika.  Zoom dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby powiadomić Użytkownika o każdym takim działaniu.  W przypadku zawieszenia lub wyłączenia Aplikacji Użytkownika Zoom może, wedle swojego uznania, zaoferować płatnym użytkownikom Aplikacji zwrot pieniędzy, zgodnie z tym, co określono w Uzupełnieniu Warunków Płatnej aplikacji.
   10. Przeznaczony do publikacji adres URL do testowania. Użytkownik może zażądać jednolitego lokalizatora zasobów („URL”), umożliwiającego użytkownikowi i zaufanym stronom trzecim instalację i korzystanie z Aplikacji użytkownika („Przeznaczony do publikacji adres URL”) wyłącznie do celów testowych. Przeznaczony do publikacji adres URL może zostać podany użytkownikowi według wyłącznego uznania Zoom. W przypadku podania przez Zooom Przeznaczonego do publikacji adresu URL, użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać, ani nie udostępniać takiego adresu publicznie. Przeznaczony do publikacji adres URL jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez Użytkownika, w celu przeprowadzenia ograniczonych, prywatnych testów beta Aplikacji. Zoom może odwołać lub ograniczyć Przeznaczony do publikacji adres URL do testowania w dowolnym momencie, bez powiadomienia, według własnego uznania.
   11. Modyfikacje i aktualizacje.  Użytkownik potwierdza i zgadza się na to, aby Zoom modyfikował, korygował, zmieniał lub usuwał całość lub część Sklepu z Aplikacjami (Rynku) i/lub wymagania dotyczące publikacji Aplikacji w dowolnym momencie i wedle swojego uznania. Zoom może dokonywać tych zmian bez uprzedniego powiadomienia, ale dołoży wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby poinformować Użytkownika o nowych wymaganiach i zmianach w sytuacji, gdy mają one istotne znaczenie.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za monitorowanie takich zmian i modyfikacji oraz sprawne i pozbawione zbędnej zwłoki opracowanie, wprowadzenie zmian i/lub modyfikacji Aplikacji Użytkownika, aby zapewnić jej zgodność i działanie z bieżącą wersją Sklepu z Aplikacjami (Rynku) lub Produktów Zoom.
   12. Wymagania dotyczące eksportu.  Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że w przypadku, gdy Aplikacja zawiera, wykorzystuje lub obsługuje jakiekolwiek szyfrowanie danych bądź inne funkcje kryptograficzne bądź wszelkie inne technologie kontrolowane zgodnie z przepisami administracyjnymi Stanów Zjednoczonych dotyczącymi eksportu, Użytkownik przestrzega tych przepisów i pozyskał odpowiednie zezwolenia innych krajów, które wydają zezwolenia na import w przypadku danej Aplikacji (oraz mediów cyfrowych, treści i usług udostępnianych przez Aplikację). Na żądanie firmy Zoom Użytkownik zobowiązuje się przekazać jej elektroniczne kopie Export Control Classification Numbers (ECCN), Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS), nadane przez Bureau of Industry and Security (BIS) Stanów Zjednoczonych oraz wszelkie aplikacje licencji eksportowych bądź raporty dotyczące samodzielnej klasyfikacji przekazane BIS w odpowiednim zakresie.  Za wyjątkiem aplikacji SDK Zoom umożliwi dostęp do Aplikacji Użytkownika w chmurze Zoom, wyłącznie do danych Użytkowników Końcowych wymaganych do uruchomienia Aplikacji w Chmurze Zoom. Jest to uzależnione od zgody Użytkowników Końcowych.  Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jego Aplikacje nie wymagają upoważnienia lub licencji ze strony BIS bądź pozyskano wszelkie wymagane autoryzacje i/lub licencje ze strony BIS, które umożliwiają udostępnienie Użytkownikom Końcowym w sposób opisany powyżej przez Zoom.
  3. Obowiązki wobec Użytkownika Końcowego.
   1. Komunikacja z Użytkownikiem Końcowym. Użytkownik może bezpośrednio komunikować się z Użytkownikami Końcowymi w związku z Aplikacją jedynie wówczas, gdy taka komunikacja jest: (i) konieczna z powodów technicznych lub w celu udzielenia pomocy (ii) wymagana zgodnie z obowiązującymi prawami bądź (iii) oparta na zgodzie Użytkownika Końcowego bądź nawiązana na jego wniosek. We wszystkich przypadkach Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że wszelka komunikacja z Użytkownikami Końcowymi jest prowadzona zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Aplikacji do przesyłania Użytkownikom Końcowym wiadomości marketingowych w ramach zintegrowanych Produktów Zoom bez wyraźnej pisemnej zgody Zoom.
   2. Żądania Podmiotów Danych Użytkownik musi spełnić wszystkie żądania osób, których dane dotyczą (Podmiotów Danych) wyrażane przez Użytkowników Końcowych w odniesieniu do prawa Użytkowników Końcowych do usunięcia, uzyskania dostępu lub otrzymywania (i) Danych Aplikacji dotyczących tego Użytkownika Końcowego lub innych osób, z którymi miał on kontakt za pośrednictwem Produktów Zoom; oraz (ii) wszelkich metadanych, które zostały zebrane, przesłane, utworzone lub otrzymane od tego Użytkownika Końcowego za pośrednictwem Aplikacji Użytkownika (wraz z Danymi Aplikacji zwane „Dane Użytkownika Końcowego”) zgodnie z obowiązującym prawem.. W przypadku zachowania przez Użytkownika Danych Użytkownika Końcowego po usunięciu lub odinstalowaniu Aplikacji przez Użytkownika Końcowego, Użytkownik musi nadal utrzymywać Dane Użytkownika Końcowego zgodnie z Warunkami Użytkownika ustalonymi z Użytkownikiem Końcowym i musi nadal utrzymywać standardowe w branży środki bezpieczeństwa dla tych Danych Użytkownika Końcowego.
  4. Licencje dotyczące znaków towarowych
   1. Licencja dla Zoom. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy Użytkownik udziela Zoom niewyłącznego, niezbywalnego, wolnego od opłat licencyjnych, w pełni opłaconego, odwołalnego, ogólnoświatowego prawa i licencji, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz dowolnym obowiązującym okresie likwidacji określonym w niniejszej Umowie, do używania imienia i nazwiska Użytkownika, znaków towarowych, znaków usługowych, logo i symboli (łącznie zwanych „Znakami Użytkownika”; te rodzaje własności intelektualnej ogólnie „Znakami”) podlegających wytycznym dotyczącym używania marki Użytkownika przekazanym Zoom (jeśli zostały dostarczone do Zoom), wyłącznie w celu: (i) promowania Aplikacji Użytkownika w Sklepie z Aplikacjami (Rynku) i w ramach Produktów Zoom, na stronie internetowej Zoom i w materiałach marketingowych; oraz (ii) w celu prowadzenia innych działań marketingowych wspólnie uzgodnionych na piśmie.  Zoom ma ponadto prawo wykorzystywać Znaki Użytkownika w celu (i) zidentyfikowania Użytkownika jako publikowanego dewelopera, (ii) hostowania i wystawiania Aplikacji Użytkownika w Sklepie z Aplikacjami (Rynku) oraz w ramach Produktów Zoom, a także do (iii) publikowania treści związanych z Aplikacją Użytkownika w komunikatach prasowych, na blogach, w biuletynach, wiadomościach e-mail i innych podobnych materiałach promocyjnych.
   2. Licencja dla Użytkownika.„Zoom” oraz logo Zoom są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Zoom. („Znaki Zoom”). Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Zoom przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, wolne od opłat licencyjnych, w pełni opłacone, odwołalne, ogólnoświatowe prawo i licencję, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, do korzystania ze Znaków Zoom wyłącznie w celu promowania Aplikacji Użytkownika na stronie internetowej i w materiałach marketingowych, pod warunkiem przestrzegania Wytycznych marki i partnera Zoom oraz Wytycznych zasobów marketingowych Zoom App Marketplace, które firma Zoom może od czasu do czasu modyfikować wedle własnego uznania.  Nie jest udzielana żadna inna licencja na Znaki Zoom lub jakikolwiek inny znak towarowy należący do Zoom. Wszelkie wykorzystanie Znaków Zoom przyniesie korzyści Zoom, a Użytkownik nie podejmie żadnych działań niekorzystnych dla praw własności Zoom do Znaków Zoom. Użytkownik wyraża zgodę na to, by nie przyjmować, nie wykorzystywać, nie rejestrować ani nie podejmować prób rejestracji żadnych znaków towarowych, nazw produktów lub nazw domen zawierających „Zoom”, jakichkolwiek Znaków Zoom ani czegokolwiek łudząco podobnego.
   3. Kontrola. Każda ze stron może cofnąć licencję na używanie swoich Znaków lub zażądać, aby w przyszłości używano nowych Znaków, jeśli takie istnieją, po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.  Każda ze stron zobowiązuje się dostarczyć na żądanie próbki użycia Znaków drugiej strony.
  5. Własność i własność intelektualna
   1. Własność intelektualna Zoom.  Z zastrzeżeniem ograniczonych licencji zawartych w niniejszej Umowie Użytkownik nie nabywa, a my zachowujemy prawa własności lub wszelkie inne prawa w zakresie własności intelektualnej Zoom, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa dotyczące Sklepu z Aplikacjami (Rynku) oraz w jego obszarze, wszelkie prawa dotyczące innych technologii, treści, informacji lub usług wykorzystywanych w Sklepie z Aplikacjami (Rynku) lub się na niego składających (z wyłączeniem Aplikacji Użytkownika) oraz Produktów Zoom.
   2. Własność intelektualna Użytkownika.  Z zastrzeżeniem ograniczonych licencji przewidzianych w niniejszej Umowie Zoom nie nabywa prawa własności ani żadnych innych praw w Aplikacji Użytkownika lub praw własności intelektualnej.
   3. Informacje zwrotne.  Przesyłając pomysły, sugestie i/lub propozycje („Informacje zwrotne”) do Zoom, Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę, że: (a) jego Informacja zwrotna nie zawiera informacji poufnych lub zastrzeżonych; (b) Zoom nie jest zobowiązany do zachowania poufności, wyraźnej lub dorozumianej, w odniesieniu do Informacji zwrotnych; (c) Zoom może być w trakcie opracowania rozwiązania lub komponentu rozwiązania odnoszącego się do Informacji zwrotnej; ponadto Użytkownik (d) udziela Zoom niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wieczystej licencji na używanie, komercjalizację i publikowanie Informacji zwrotnych w dowolnym celu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia dla Użytkownika.
   4. Brak powiązania.  Za wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 4 Użytkownik nie może sugerować żadnych powiązań z Zoom ani sugerować, że Zoom sponsoruje, popiera lub udziela gwarancji dotyczących Aplikacji Użytkownika, ani że jest Partnerem Zoom.  Użytkownikowi nie wolno składać żadnych oświadczeń, gwarancji lub przyrzeczeń dotyczących Sklepu z Aplikacjami (Rynku), Produktów Zoom ani innych oświadczeń, gwarancji czy przyrzeczeń w imieniu Zoom lub jakiegokolwiek powiązanego podmiotu.
  6. Umowa o poziomie usług
   1. Umowa o poziomie usług świadczonych przez Zoom.Dostępność i funkcjonalność Sklepu z Aplikacjami oraz wszelkie porady, konsultacje lub usługi, które Zoom zapewnia Użytkownikowi w związku ze Sklepem z Aplikacjami, są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i bez jakichkolwiek gwarancji lub rękojmi.Zoom nie zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi żadnego wsparcia w zakresie Sklepu z Aplikacjami lub Aplikacji Użytkownika, ponadto Zoom nie gwarantuje dostępności, wydajności ani integralności Sklepu z Aplikacjami.Zoom nie zobowiązuje się do wcześniejszego powiadamiania Użytkownika o planowanych lub nieplanowanych przestojach w działaniu Sklepu z Aplikacjami.
  7. Opłaty
   1. Opłaty. Zoom zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za korzystanie z Marketplace lub dostęp do jego całości lub części.  Wszystkie opłaty muszą być przedmiotem uzgodnień pomiędzy Użytkownikiem i Zoom. Taką zgodę można osiągnąć poprzez akceptację warunków online lub innych podobnych warunków, takich jak Uzupełnienie Warunków Płatnej aplikacji do tej Umowy.
  8. Rozwiązanie umowy
   1. Okres ważności. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu jej rozwiązania przez Zoom lub Użytkownika zgodnie z obowiązującymi warunkami.
   2. Rozwiązanie przez Zoom.Zoom ma możliwość rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, odpowiedzialności lub innych zobowiązań wobec Użytkownika. Naruszenie Warunków korzystania z usługi Zoom, Oświadczenia o ochronie prywatności Zoom (dostępnego pod adresem https://explore.zoom.us/pl/privacy/) lub inne zachowanie, które w uzasadniony sposób wydaje się naruszać Twoje zobowiązania prawne w odniesieniu do prywatności użytkowników Zoom, stanowi niezależną podstawę do rozwiązania umowy przez firmę Zoom. Firma Zoom dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o rozwiązaniu umowy.
   3. Rozwiązanie przez Użytkownika.  Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę (oraz usunąć Aplikację ze Sklepu z Aplikacjami/Rynku) i/lub wszelkie Uzupełnienia do Umowy, przekazując Zoom pisemne wypowiedzenie nie później niż 60 dni przed preferowaną datą wejścia w życie rozwiązania Umowy, zgodnie z obowiązkiem udostępniania Aplikacji w okresie likwidacji w myśl punktu 2.8 niniejszej Umowy.  Wypowiedzenie konta Zoom lub Warunków API spowoduje automatyczne wypowiedzenie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem jej warunków.  Po rozwiązaniu niniejszej Umowy (i po ewentualnym okresie likwidacji po rozwiązaniu zgodnie z punktem 2.8 niniejszej Umowy) wszelkie licencje przyznane w ramach niniejszej Umowy natychmiast wygasną. Należy usunąć Aplikację ze Sklepu z Aplikacjami (Rynku) oraz z grona Produktów Zoom. Należy także spełnić prośby Użytkowników Końcowych dotyczące usunięcie danych, do których uzyskano dostęp lub które pozyskano poprzez Aplikację, zgodnie z punktem 3.2 niniejszej Umowy.
   4. Okres likwidacji. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy przez jedną ze stron Użytkownik zgadza się przestrzegać procedur likwidacji określonych w niniejszej Umowie.  
  9. Wyłączenie odpowiedzialności
   1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE GWARANCJE, WYRAŹNE, ANI DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE DOTYCZĄCE SKLEPU Z APLIKACJAMI (RYNKU) LUB PUBLIKACJI APLIKACJI W SKLEPIE Z APLIKACJAMI (RYNKU), LUB W RAMACH PRODUKTU ZOOM. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTA ZE SKLEPU Z APLIKACJAMI NA WŁASNE RYZYKO I ŻE PLATFORMA SKLEPU Z APLIKACJAMI JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WYKLUCZA SIĘ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WYSIŁKU RZEMIEŚLNICZEGO I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ OKREŚLONE PRAWA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. JEŚLI MAJĄ ONE ZASTOSOWANIE, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UMOWY NIE MA NA CELU NARUSZENIA TYCH PRAW. NIE UDZIELA SIĘ GWARANCJI, ŻE SKLEP Z APLIKACJAMI BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZ PRZERW LUB BŁĘDÓW W FUNKCJONOWANIU. W SZCZEGÓLNOŚCI, DZIAŁANIE PLATFORMY SKLEPU Z APLIKACJAMI MOŻE ZOSTAĆ PRZERWANE Z POWODU KONSERWACJI, AKTUALIZACJI LUB AWARII SYSTEMU, LUB SIECI. ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE TAKĄ PRZERWĄ, BŁĘDY W FUNKCJONOWANIU LUB UTRATĘ DANYCH.
  10. Ograniczenie odpowiedzialności
   1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.  W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH I NA MOCY WSZELKIEJ TEORII PRAWNEJ (CZY TO W RAMACH PRAWA DOTYCZĄCEGO UMÓW, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA LUB W INNY SPOSÓB) ZOOM, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ICH ODPOWIEDNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PODWYKONAWCY, ODSPRZEDAWCY LUB DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, PRZYKŁADOWE, WYNIKOWE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONE ZYSKI, POGORSZONĄ MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY LUB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRACONE DANE, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, KORZYSTANIEM ZE SKLEPU Z APLIKACJAMI (RYNKU), MOŻLIWOŚĆ OPRACOWYWANIA, PUBLIKACJI, DYSTRYBUCJI, SPRZEDAŻY LUB INNEGO UDOSTĘPNIANIA APLIKACJI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOOM ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SZKÓD LUB MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ TAKIE SZKODY.
   2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŁĄCZNA. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOOM WOBEC UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY, PLATFORMY SKLEPU Z APLIKACJAMI LUB APLIKACJI UŻYTKOWNIKA W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY PIĘCIUSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (500,00 USD). WSZELKIE ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PLATFORMĄ SKLEPU Z APLIKACJAMI LUB APLIKACJĄ UŻYTKOWNIKA MUSZĄ ZOSTAĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ZDARZEŃ BĘDĄCYCH PRZYCZYNĄ ROSZCZEŃ.
   3. Wyłączenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za określone rodzaje szkód, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. W tych jurysdykcjach odpowiedzialność Zoom będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
  11. Odszkodowanie
   1. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.  UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, OCHRONĘ I ZABEZPIECZENIE ZOOM, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ZOOM, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, KONSULTANTÓW, AGENTÓW, USŁUGODAWCÓW, DOSTAWCÓW I ODSPRZEDAWCÓW PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SZKODAMI I/LUB KOSZTAMI STRON TRZECICH (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH), (W TYM MIĘDZY INNYMI HONORARIAMI ADWOKACKIMI) WYNIKAJĄCYMI Z LUB ZWIĄZANYMI Z NARUSZENIEM NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB APLIKACJI UŻYTKOWNIKA.  UŻYTKOWNIK NIE WYRAZI ZGODY NA WYDANIE WYROKU LUB UGODĘ DOTYCZĄCĄ ROSZCZENIA BEZ NASZEJ UPRZEDNIEJ ZGODY W FORMIE PISEMNEJ, KTÓRA NIE BĘDZIE BEZ UZASADNIENIA WSTRZYMYWANA. RADCA PRAWNY, KTÓREMU POWIERZY SIĘ OBRONĘ W RAZIE WSZELKICH ROSZCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI, MUSI BYĆ W ROZSĄDNYM ZAKRESIE ZADOWALAJĄCY Z NASZEGO PUNKTU WIDZENIA.
  12. Postanowienia ogólne
   1. Obowiązujące przepisy prawne.Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem stanu Kalifornia, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.  W przypadku postępowań (innych niż powództwa o roszczenia drobne), które są wyłączone z arbitrażu, Użytkownik wyraża zgodę, że będą one rozstrzygane wyłącznie w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Kalifornii lub sądzie stanowym z siedzibą w hrabstwie Santa Clara, pod warunkiem, że możemy wnioskować o tytuł zabezpieczający (lub podobne środki zaradcze) w dowolnej jurysdykcji.
   2. Przypisanie.Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy, czy to z mocy prawa, w wyniku przejęcia kontroli nad spółką przez inny podmiot, fuzji, sprzedaży aktywów, ani w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Zoom. Zoom może przypisywać lub przenosić niniejszą Umowę (lub jakiekolwiek prawa, obowiązki albo zobowiązania wynikające z tej Umowy), w całości lub w pewnej części, wedle własnego uznania, bez ograniczeń.
   3. Całość Umowy.  Niniejsza Umowa oraz wszelkie dokumenty wchodzące w skład niniejszej Umowy na mocy odwołania stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem, a nami w zakresie opracowywania, publikacji, dystrybucji, sprzedaży i udostępniania Aplikacji Użytkownika w Sklepie z Aplikacjami (Rynku) lub w ramach Produktów Zoom i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, lub ustanowione przez zwyczaj, praktykę, politykę lub precedens, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, niewykonalne postanowienie zostanie zmodyfikowane w sposób, by umożliwić jego wykonanie w maksymalnym możliwym zakresie lub, jeśli nie jest to możliwe, oddzielone, a pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy.
   4. Zawiadomienia.  Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz (i) przesyłane przez nas pocztą elektroniczną do administratora konta Zoom, poprzez posty w Sklepie z Aplikacjami (Rynku) lub za pośrednictwem e-maila na adres określony w danych konta dewelopera bądź (ii) przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej z tematem „Informacja prawna” na adres legal@zoom.us lub na inne określane okresowo adresy e-mail bądź fizyczne. Za datę odbioru uznaje się datę przekazania takiej informacji.
   5. Odstąpienie od wykonania. Niewykonanie przez Zoom któregokolwiek ze swoich praw nie będzie traktowane jako odstąpienie od wykonania takiego prawa.
   6. Zasady obowiązywania umowy po wygaśnięciu umowy. Postanowienia niniejszej Umowy, które zgodnie z ich warunkami wymagają wykonania po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, takie jak prawa i wymagania z punktu 3 (Obowiązki wobec Użytkownika Końcowego.), 10 (Ograniczenie odpowiedzialności) i 11 (Odszkodowanie), pozostaną w mocy po wygaśnięciu umowy.
   7. Strony niezależne. Żadnego z postanowień niniejszej Umowy nie można postrzegać ani interpretować jako stosunek zatrudnienia, partnerstwa, stowarzyszenia, wspólnego przedsięwzięcia, przedstawicielstwa (chyba że w stosownym Uzupełnieniu dokonano wyraźnie innych ustaleń) lub stosunek powierniczy zawarty między danymi stronami.
   8. Zastrzeżenie zgody dłużnika.Żadna osoba trzecia nie jest beneficjentem niniejszej Umowy. 

PONIŻSZE SEKCJE (ZWANE ŁĄCZNIE „WARUNKAMI UE”) DOTYCZĄ JEDYNIE DEWELOPERÓW UE. DLA CELÓW NINIEJSZEJ UMOWY PRZYZNAJE SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK JEST DEWELOPEREM UE, JEŚLI MIESZKA NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ I OFERUJE SWOJĄ APLIKACJĘ KONSUMENTOM Z JEJ OBSZARU.  JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST DEWELOPEREM UE, NINIEJSZE WARUNKI UE ZASTĘPUJĄ W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI WYŻEJ OKREŚLONE WARUNKI 

  1. Zawieszenie i usunięcie
   1. Zoom może zawiesić lub wyłączyć korzystanie z platformy Sklepu z Aplikacjami (Rynku), lub dostęp do tejże platformy, lub usunąć Aplikację Użytkownika ze Sklepu z Aplikacjami (Rynku), lub z oferty Produktów Zoom, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji:
    1. Nieprzestrzegania Warunków przez Użytkownika;
    2. Gdy Zoom jest do tego zobowiązany, w celu spełnienia wymogu prawnego lub nakazu sądowego;
    3. Zoom ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że aktywność Użytkownika może wyrządzić szkodę lub spowodować odpowiedzialność użytkownika, strony trzeciej lub Zoom – na przykład w wyniku ataku hakerskiego, ataku phishing, nękania, spamowania, wprowadzania w błąd innych osób lub pobierania treści, które nie należą do Użytkownika.
   2. Jeśli Użytkownik uważa, że jego konto Zoom zostało zawieszone lub wyłączone przez pomyłkę, Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres devreports@zoom.us.
  2. Wypowiedzenie przez Zoom
   1. Możliwe jest niezwłoczne rozwiązanie umowy przez Zoom w następujących przypadkach:
    1. Nieprzestrzegania stosownych Warunków przez Użytkownika;
    2. Gdy Zoom jest do tego zobowiązany, w celu spełnienia wymogu prawnego lub nakazu sądowego;
    3. Zoom ma uzasadnione powody, by przypuszczać, że aktywność Użytkownika może wyrządzić szkodę lub spowodować odpowiedzialność użytkownika, strony trzeciej lub Zoom – na przykład w wyniku ataku hakerskiego, ataku phishing, nękania, spamowania, wprowadzania w błąd innych osób lub pobierania treści, które nie należą do Użytkownika.
   2. Jeśli Użytkownik uważa, że jego konto Zoom zostało zamknięte przez pomyłkę, Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres devreports@zoom.us.
  3. Ranking
   1. Sklep z Aplikacjami zazwyczaj wyświetla aplikacje na podstawie liczby wywołań w interfejsach API Zoom.  Aplikacje wymienione w kategorii „Polecane” platformy Sklepu z Aplikacjami (Rynku) są wybierane na podstawie wielu kryteriów, w tym liczby subskrybentów, niedawnego wzrostu liczby subskrybentów oraz partnerstw strategicznych i liczby wywołań w interfejsach Zoom API.
  4. Dostęp do danych
   1. Kategorie danych, do których Użytkownicy lub Użytkownicy Końcowi zapewniają Zoom dostęp, w celu korzystania z platformy Sklepu z Aplikacjami (Rynku), lub które są generowane podczas świadczenia usług na rzecz Użytkownika, lub Użytkowników Końcowych, obejmują instalacje i dezinstalacje Aplikacji, aktywnych i nieaktywnych Użytkowników Końcowych Aplikacji, dzienniki aktywności, wywołania i użycie interfejsu Zoom API oraz wykorzystanie elementów webhook.  Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dla deweloperów.
   2. Użytkownik ma dostęp do danych wymienionych w punkcie 16.1, ale musi skonfigurować swoją Aplikację, by otrzymywała i gromadziła takie dane.  Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dla deweloperów
   3. Zoom udostępnia stronom trzecim wszelkie dane tego typu, które stanowią dane osobowe zdefiniowane w Oświadczeniu o prywatności Zoom.
  5. Dostęp do informacji po zakończeniu stosunku umownego
   1. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie Dane Użytkownika Końcowego, o ile Użytkownik Końcowy nie określi inaczej zgodnie z Punktem 3.
   2. Dane Aplikacji zgromadzone (niebędące Danymi Użytkownika Końcowego) w związku z użytkowaniem Aplikacji Użytkownika mogą zostać przez Użytkownika zachowane.
  6. System rozpatrywania reklamacji
   1. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z kwestii związanej ze Sklepem z Aplikacjami (Rynkiem), może złożyć skargę, wysyłając wiadomość e-mail na adres devreports@zoom.us.
   2. Po otrzymaniu takiej skargi przez Zoom, zostanie w uzasadnionym z handlowego punktu widzenia terminie oceniona i wysłana zostanie w związku z nią odpowiedź.
  7. Mediacje
   1. W przypadku niezadowolenia Użytkownika z rozpatrzenia skargi przez Zoom lub braku porozumienia w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg Zoom, każda ze Stron może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu na podstawie niniejszej Umowy na drodze mediacji. JAMS i American Arbitration Association to instytucje, które zgodnie z ustaleniami Zoom mogą świadczyć usługi mediacyjne. Za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez obowiązujące prawo mediacja jest dobrowolna i ani Użytkownik, ani Zoom nie są zobowiązani do rozstrzygania sporów w drodze mediacji.
  8. Modyfikacje Umowy; Konflikty
   1. Zoom ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy w dowolnym momencie za powiadomieniem Użytkownika i umożliwieniem odmowy dalszego publikowania lub rozpowszechniania, sprzedaży bądź innego udostępniania Aplikacji za pośrednictwem platformy Sklepu z Aplikacjami (Rynku) lub w ramach innych Produktów Zoom. Po dokonaniu takich zmian kopia nowej wersji niniejszej Umowy zostanie udostępniona przez Zoom na stronie zoom.us/legal. Zmiany wejdą w życie i zostaną uznane za zaakceptowane przez Użytkownika: (a) niezwłocznie, jeśli Użytkownik stanie się przedmiotem niniejszej Umowy po opublikowaniu powiadomienia, lub (b), jeśli Użytkownik stał się przedmiotem niniejszej Umowy przed opublikowaniem powiadomienia, po zaakceptowaniu przez Użytkownika zmienionej Umowy (z wyjątkiem zmian wymaganych przez prawo, które wejdą w życie natychmiast) lub 15 dni po powiadomieniu, jeśli Użytkownik nadal publikuje swoją Aplikację na platformie Sklepu z Aplikacjami (Rynku), lub w ramach Produktów Zoom. Takie zmiany nie będą działać wstecz.
   2. W przypadku braku zgody Użytkownika na zmiany, może on rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w niniejszym punkcie. Rozwiązanie zgodnie z niniejszym punktem stanie się skutecznie 15 dni po takim powiadomieniu oraz każdym okresie likwidacji. Użytkownik zgadza się, że w przypadku dalszej publikacji Aplikacji w Sklepie z Aplikacjami (Rynku) lub w ramach Produktów Zoom takie czynności będą tożsame ze zgodą na zmienione warunki niniejszej Umowy.
   3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane, jako ograniczające prawo upoważnionych stowarzyszeń, organizacji lub organów publicznych w UE do wykonywania swoich praw lub korzystania ze środków odwoławczych przed sądami krajowymi w UE, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.
   4. Jeżeli Użytkownik jest objęty tymi Warunkami UE, w razie konfliktu pomiędzy tymi Warunkami UE oraz innymi postanowieniami tej Umowy, te Warunki UE będą regulować i kontrolować te kwestie. 

PONIŻSZE DODATKOWE PUNKTY (ZWANE ŁĄCZNIE „WARUNKAMI ZOOM DLA RZĄDU”) DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA TYLKO W PRZYPADKU DYSTRYBUCJI LUB PRÓBY DYSTRYBUCJI APLIKACJI NA RYNKU ZOOM DLA RZĄDU DOSTĘPNYM NA STRONIE HTTPS://MARKETPLACE.ZOOMGOV.COM.

 1. Pojęcie „Sklep z Aplikacjami (Rynek)” w niniejszej Umowie odnosi się do Rynku Zoom dla rządu, dostępnego pod adresem https://marketplace.zoomgov.com.
 2. Przed zatwierdzeniem Aplikacji pod kątem publikacji na Rynku Zoom dla rządu oraz w ramach warunku dalszego udostępniania Aplikacji na Rynku Zoom dla rządu Zoom może wymagać od Użytkownika, aby na własny koszt przekazał Aplikację do przeglądu składającego się z co najmniej jednego skanu API przez niezależną stronę trzecią zatwierdzoną przez Zoom oraz oceny słabych punktów i ryzyka („Przegląd bezpieczeństwa ZfG”), co pozwoli upewnić się, że Aplikacja nie zagraża bezpieczeństwu, integralności, dostępności lub wydajności usług, oprogramowania czy aplikacji Zoom. Zoom będzie wnioskować o taki przegląd bezpieczeństwa ZfG w formie pisemnej, jednak nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy. Użytkownik musi zapewnić Zoom oraz zatwierdzonemu przez Zoom weryfikatorowi bezpłatnie pełny dostęp na poziomie użytkownika do Aplikacji. Musi także współpracować z weryfikatorem podczas przeglądu bezpieczeństwa ZfG oraz przekazywać informacje, których Zoom lub weryfikator mogą oczekiwać w celu przeprowadzenia przeglądu bezpieczeństwa ZfG. Użytkownik oświadcza oraz gwarantuje, że wszystkie informacje dostarczone Zoom i weryfikatorowi w związku z Aplikacją są prawdziwe i dokładne. Niezwłocznie po zakończeniu Przeglądu bezpieczeństwa ZfG należy przekazać firmie Zoom wyniki skanowania API lub upoważnić weryfikatora do przekazania ich bezpośrednio firmie Zoom. Za wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo Zoom zachowa poufność wyników Przeglądu bezpieczeństwa ZfG. Zoom może, wedle swojej gestii, wymagać wprowadzenia zmian lub poprawek w zakresie standardów bezpieczeństwa Aplikacji bądź tego rodzaju procesów i uzależnić od tego publikację albo dalsze oferowanie Aplikacji na rynku Zoom dla rządu.
 3. Przed przystąpieniem do dystrybucji Aplikacji na Rynku Zoom dla rządu Użytkownik poinformuje firmę Zoom w formie pisemnej na temat wszelkich standardów bezpieczeństwa cybernetycznego lub certyfikacji, które Aplikacja bądź każde oprogramowanie czy platforma, do której Aplikacja zapewnia dostęp spełnia bądź pozyskała lub aplikowała o przyznanie ich, lecz spotkała się z odmową. Są to między innymi FedRAMP, Cybersecurity Maturity Model Certification lub NIST Cybersecurity Framework („Standardy bezpieczeństwa”). W przypadku, gdy Użytkownik pozyska wiedzę, że Aplikacja lub oprogramowanie albo platforma, do której Aplikacja zapewnia dostęp nie jest zgodna ze Standardami bezpieczeństwa, o których zgodnie z punktem 23 informowano Zoom, należy niezwłocznie powiadomić firmę Zoom na piśmie oraz usunąć taki brak zgodności w ciągu 30 dni. Użytkownik zgadza się, by na czas wprowadzania korekty Zoom usunął Aplikację bądź ograniczył do niej dostęp.  
 4. Jeśli niniejsze Warunki Zoom dla rządu mają zastosowanie do Użytkownika, będą one stosowane w przypadku sprzeczności pomiędzy tymi Warunkami Zoom dla rządu a jakimkolwiek innymi postanowieniem Umowy, jednak tylko w zakresie koniecznym do zażegnania sprzeczności.