ZOOM-SERVICEVOORWAARDEN

Ingangsdatum: 11 augustus 2023

Lees deze servicevoorwaarden ('Servicevoorwaarden') en de Beschrijving van de Zoom-diensten (tezamen deze 'Overeenkomst') zorgvuldig door. Dit is een Overeenkomst tussen jou en Zoom Video Communications, Inc. en haar gelieerde ondernemingen ('Zoom', 'wij', 'ons' of 'onze') en beheerst de toegang tot en het gebruik van onze Diensten en Software door jou, tenzij jij en Zoom een schriftelijke Master Subscription Overeenkomst (MSA) zijn aangegaan. In dit geval beheerst deze MSA, en niet deze Servicevoorwaarden, de toegang tot en het gebruik van de Diensten en Software door jou. Je kunt deze Overeenkomst namens jezelf of namens een rechtspersoon aangaan. Als je deze Overeenkomst namens een rechtspersoon aangaat, verklaar je een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger te zijn die bevoegd is om de betreffende rechtspersoon aan deze Overeenkomst te binden. Alle verwijzingen naar 'jou(w)' en 'jij' in deze Overeenkomst verwijzen naar de persoon die deze Overeenkomst accepteert als individu of als rechtspersoon waarvoor hij/zij als vertegenwoordiger optreedt. Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, hebben de betekenis die eraan is toegekend in het artikel waarin ze zijn gedefinieerd, in de Beschrijving van de Zoom-diensten of in artikel 34 hieronder.

We kunnen de Diensten en Software leveren via Zoom Video Communications, Inc., onze gelieerde onderneming(en) of beide. Je mag de Diensten en Software uitsluitend gebruiken conform de algemene voorwaarden en de bepalingen van deze Overeenkomst.

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE ONDER ANDERE BEPAALT: (i) in artikel 27, dat jij en Zoom bepaalde geschillen door middel van arbitrage zullen beslechten in plaats van naar de rechter te gaan en dat je geen groepsvorderingen tegen Zoom zult instellen; (ii) in artikel 12 en 14, dat bepaalde voorwaarden van toepassing zijn ten aanzien van terugkerende Kosten van abonnementen en automatische verlengingen; (iii) in artikel 15, dat Zoom deze Servicevoorwaarden en de Beschrijving van de Zoom-diensten kan wijzigen, inkorten en aanvullen; en (iv) in artikel 26, dat je Zoom vrijwaart van bepaalde schadevorderingen en afstand doet van je recht om bepaalde schade op Zoom te verhalen. Je erkent dat je alleen een account zult maken of de Diensten en Software anderszins zult gebruiken als je ermee akkoord gaat wettelijk gebonden te zijn aan alle hierin beschreven voorwaarden. Je aanvaarding van deze Overeenkomst creëert een juridisch bindend contract tussen jou en Zoom.

 1. ACCOUNTINFORMATIE; DELEN
 2. 1.1 Registratie; gebruikersnaam en wachtwoorden. Om je te registreren voor en toegang te krijgen tot de Diensten en Software en om deze te gebruiken, kun je verplicht zijn om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Je verklaart en garandeert dat dergelijke informatie, met inbegrip van Klantgegevens, juist en volledig is en zal blijven, en dat Zoom op geen enkele manier aansprakelijk is voor fouten en omissies in je Klantgegevens. Ook kan je gevraagd worden een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten en Software. We kunnen een dergelijke gebruikersnaam of een dergelijk wachtwoord geheel naar eigen goeddunken afwijzen of eisen dat je het verandert. Je bent volledig verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van je gebruikersnaam en wachtwoord, en je verklaart je gebruikersnaam of wachtwoord niet te zullen onthullen aan of toegankelijk te zullen maken voor enige derde.

  1.2 Verbod om te delen. Je mag een account, rechten als Host of andere gebruikersrechten niet delen met enige andere persoon, tenzij Zoom er van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Je mag geen inloggegevens of wachtwoorden met betrekking tot het voorgaande delen met enige andere persoon. Je erkent dat het delen van dergelijke rechten ten strengste verboden is. Je recht op gebruik van of toegang tot de Diensten of Software is persoonlijk voor jou bestemd en is niet toewijsbaar of overdraagbaar. Je mag accounts, rechten als Host of andere gebruikersrechten niet toewijzen of overdragen aan enig ander individu, behalve in geval van (i) beëindiging van het dienstverband of de relatie van een individu met zijn/haar werkgever, voor zover van toepassing, of (ii) uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Zoom.

 3. BESTELLEN VAN DIENSTEN
 4. 2.1 Bestelformulier. Je kunt de Diensten bestellen via een online registratie- of bestelformulier dat door Zoom is goedgekeurd en toegestaan (elk een 'Bestelformulier'). Elke bestelling van de Diensten op grond van een Bestelformulier valt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Een Bestelformulier kan aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en informatie bevatten met betrekking tot de Diensten die je bestelt, zoals goedgekeurd en toegestaan door Zoom. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze Overeenkomst of enig Bestelformulier dat door Zoom is goedgekeurd en toegestaan, heeft het toepasselijke Bestelformulier voorrang op deze Overeenkomst, enkel voor zover dat nodig is om de betreffende tegenstrijdigheid of inconsistentie te verhelpen. Zoom zal de Diensten die in je Bestelformulier zijn uiteengezet en standaardupdates van de Diensten die we over het algemeen zonder extra kosten ter beschikking stellen aan gelijkaardige klanten in dezelfde geografische regio leveren tijdens de toepasselijke Initiële Abonnementstermijn of de dan geldende Verlengingstermijn. Zoom kan naar eigen goeddunken (i) de Diensten stopzetten, of (ii) de functies of functionaliteit van de Diensten of Software wijzigen.

  2.2 Minimale toezegging. Je dient het minimale aantal Diensten dat is vermeld op je Bestelformulier aan te houden gedurende de toepasselijke Initiële Abonnementstermijn of de dan geldende Verlengingstermijn. Elke tijdige en contractueel beschikbare wijziging van de Diensten die op je Bestelformulier wordt vermeld, wordt pas van kracht zodra je volgende Verlengingstermijn begint, tenzij je een uitbreiding van de Diensten aanvraagt; deze zal van kracht worden zoals aangegeven in het toepasselijke Bestelformulier.

  2.3 Openstaand saldo; te late betaling. Onverminderd onze rechten op grond van deze Overeenkomst, met inbegrip van artikel 12.7 en 14.3, erken je dat Zoom niet verplicht is om nieuwe Diensten zoals vermeld op een Bestelformulier aan je te leveren voordat alle uitstaande saldi die verschuldigd zijn voor bestaande Diensten volledig zijn betaald.

 5. TOEGANG EN GEBRUIK; SOFTWARELICENTIE
 6. 3.1 Toegang en gebruik; softwarelicentie. Behoudens de voorwaarden van deze Overeenkomst heb je gedurende de Initiële Abonnementstermijn of de dan geldende Verlengingstermijn toegang tot de Diensten die zijn vermeld op elk toepasselijk Bestelformulier en mag je deze gebruiken. Als de toegang tot of het gebruik van enig deel van de Diensten vereist of toestaat dat je Zoom-software downloadt, gebruikt of installeert ('Software'), verleent Zoom je een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare en royaltyvrije licentie om de Software in objectcode-indeling op een compatibel apparaat te gebruiken, alleen voor intern gebruik door jou, uitsluitend voor toegang tot en gebruik van de Diensten gedurende de toepasselijke Initiële Abonnementstermijn of de dan geldende Verlengingstermijn. Je erkent en stemt ermee in dat Zoom je toegang tot en gebruik van de Diensten en Software op grond van dit artikel 3.1 (en zoals anderszins bepaald in deze Overeenkomst) geheel naar eigen goeddunken kan herroepen.

  3.2 Documentatielicentie. Behoudens de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Zoom je een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare en royaltyvrije licentie om de door Zoom geleverde documentatie betreffende producten en diensten ('Documentatie') te gebruiken, uitsluitend voor jouw interne bedrijfsdoeleinden in relatie tot het gebruik van de Diensten of Software gedurende de toepasselijke Initiële Abonnementstermijn of de dan geldende Verlengingstermijn.

  3.3 Eigendom. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst erken je dat de Diensten op abonnementsbasis aan je worden verleend en dat de Software en Documentatie aan je worden geleverd op grond van een beperkte licentie, en dat niets daarvan aan je is verkocht. Ook erken je dat je geen eigendoms- of andere -rechten, -aanspraken of -belangen in of op de Diensten, Software of Documentatie of enige daarmee verband houdende Eigendomsrechten hebt verkregen of zult verkrijgen. Alle kopieën van Software blijven het exclusieve eigendom van Zoom. De Software kan code bevatten die aan jou in licentie wordt gegeven op grond van licentieovereenkomsten van derden, waaronder opensourcesoftware die ter beschikking wordt gesteld via of wordt geleverd met de Software. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, bezit Zoom alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle upgrades, verbeteringen, nieuwe releases, wijzigingen en aanpassingen van de Diensten of Software, tezamen met alle ideeën, architectuur, algoritmes, modellen, processen, technieken, gebruikersinterfaces, databaseontwerp en -architectuur en 'knowhow' die de Diensten en Software belichamen. Onder geen enkele omstandigheid word je geacht enig recht op alle of enig deel van de Diensten, Software of Documentatie te ontvangen, te hebben of te krijgen; de rechten daarop berusten te allen tijde uitsluitend bij Zoom. Geen van de Diensten, Software of Documentatie of enig deel daarvan is of zal worden beschouwd als 'work made for hire' (ingehuurd werk) volgens de definitie van die term in 17 U.S.C. § 101.

 7. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GEBRUIK EN EINDGEBRUIKERS
 8. 4.1 Gebruik van de Diensten; verantwoordelijkheid van Eindgebruikers. Je zult je houden aan en zorgen voor naleving van alle voorwaarden van deze Overeenkomst, en je zult ervoor zorgen dat je Eindgebruikers zich eveneens houden aan en zorgen voor naleving van alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Het gebruik van de Diensten is nietig waar het verboden is. Je bent verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten en Software door jou en je Eindgebruikers. Je bent verantwoordelijk voor de activiteiten van al je Eindgebruikers, waaronder om te waarborgen dat alle Eindgebruikers zich houden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en al het toepasselijke Zoom-beleid. Je erkent dat je aansprakelijk blijft voor het handelen en nalaten van elke derde partij die je toestemming geeft of in staat stelt om de Diensten of Software te gebruiken, of anderszins toegang verleent tot de Diensten of Software, ongeacht of dergelijke toegang uitdrukkelijk is toegestaan door Zoom.

  4.2 Overtredingen door Eindgebruikers of derden. Zoom aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor overtredingen van deze Overeenkomst door Eindgebruikers of andere derden die je toestemming geeft, opdracht geeft of in staat stelt zich toegang tot de Diensten of Software te verschaffen. Als je kennisneemt van enige overtreding van deze Overeenkomst in verband met het gebruik van de Diensten of Software door enige persoon, moet je contact met Zoom opnemen via trust@zoom.us.

  4.3 Aansprakelijkheid voor inhoud en gegevens. Zoom is in geen geval op welke manier dan ook aansprakelijk voor gegevens of andere inhoud die wordt bekeken tijdens het gebruik van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in dergelijke gegevens of inhoud, of enig verlies of schade van welke aard ook die wordt opgelopen als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de weigering van toegang tot enige gegevens of andere inhoud.

  4.4 Onderzoek naar gebruik. Zoom kan onderzoek doen naar klachten en overtredingen die bij ons onder de aandacht worden gebracht en kan alle maatregelen nemen, naar eigen goeddunken, waaronder het verstrekken van waarschuwingen, het opschorten of afsluiten van de Diensten of Software, het verwijderen van de toepasselijke gegevens of inhoud, het beëindigen van accounts of profielen van Eindgebruikers, of het nemen van andere redelijke maatregelen, naar eigen goeddunken.

 9. SYSTEEMVEREISTEN; VERANDERINGEN
 10. Voor je gebruik van de Diensten en Software zijn één of meer compatibele apparaten, toegang tot het internet en bepaalde software van derden nodig, en het is mogelijk dat je af en toe updates of upgrades voor Software of software van derden moet downloaden, wat tot bijkomende kosten voor jou kan leiden. Aangezien hardware, software en toegang tot het internet nodig zijn om de Diensten en Software te kunnen gebruiken, kan je vermogen om de Diensten en Software te gebruiken worden beïnvloed door de prestaties van deze zaken. Het gebruik van hogesnelheidsinternet wordt aanbevolen. Je bent als enige verantwoordelijk voor eventuele kosten die verbonden kunnen zijn aan je toegang tot of gebruik van de Diensten of Software, waaronder vergoedingen voor hardware, software, toegang tot het internet of sms-berichten. Je stemt ermee in dat de voorgaande vereisten jouw verantwoordelijkheid zijn en dat Zoom de beschikbaarheid of compatibiliteit van de Diensten of Software op een bepaald besturingssysteem, apparaat of platform naar eigen goeddunken kan stopzetten.

 11. GEBRUIK VAN BÈTASERVICES
 12. Als je bètadiensten, -producten of -software gebruikt die worden aanbevolen of ter beschikking worden gesteld door Zoom, erken je dat je gebruik van de diensten, producten of software wordt beheerst door afzonderlijke Gebruiksvoorwaarden Bètaprogramma en niet door deze Overeenkomst.

 13. OPNAMES
 14. Je bent verantwoordelijk voor de naleving van alle Wetten die van toepassing zijn op het monitoren of opnemen van gesprekken als Host of Telefoonhost. Een Host of Telefoonhost kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld vergaderingen, webinars of een telefoongesprek op te nemen. Door de Diensten te gebruiken, geef je Zoom toestemming om opnames op te slaan. Je ontvangt een melding (visueel of anderszins) wanneer opnemen is ingeschakeld. Als je er niet mee instemt om te worden opgenomen, kun je ervoor kiezen om de opgenomen sessie te verlaten.

 15. VERBODEN TOEPASSINGEN
 16. Je stemt ermee in dat je het volgende niet zult doen, noch Eindgebruikers zult toestaan het volgende te doen, direct of indirect: (i) de Diensten of Software gebruiken op een manier die in strijd is met onze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik (die bij dezen worden opgenomen in deze Overeenkomst); (ii) de Diensten of Software wijzigen, aanpassen, demonteren, decompileren, ervan afgeleide werken maken, deze verbeteren, er innovaties van afleiden, deze reverse-engineeren of proberen toegang te krijgen tot enige onderliggende technologie van de Diensten of Software, waaronder broncodes, processen, datasets of databases, beheertools, ontwikkelingstools, servers of hostingsites; (iii) de Diensten of Software opzettelijk of uit onachtzaamheid gebruiken op een manier die de netwerken van Zoom, je account, Hostrechten of andere gebruikersrechten of de Diensten misbruikt, verstoort of onderbreekt; (iv) activiteiten verrichten die onwettig volgens de toepasselijke Wet, frauduleus, vals of misleidend zijn; (v) via de Diensten of Software enig materiaal verzenden dat mogelijk inbreuk maakt op de Eigendomsrechten van derden, deze schendt of misbruikt; (vi) een concurrerend product of concurrerende dienst bouwen of benchmarken, of functies, eigenschappen of afbeeldingen van de Diensten of Software kopiëren; (vii) de Diensten of Software gebruiken voor de ontwikkeling, productie of marketing van een dienst die of product dat wezenlijk vergelijkbaar is met de Diensten of Software; (viii) de Diensten of Software gebruiken voor het versturen van een bericht of materiaal dat intimiderend, smadelijk, bedreigend, obsceen of onfatsoenlijk is, inbreuk zou maken op de Eigendomsrechten van enige partij of deze zou schenden, of anderszins onwettig is, of aanleiding zou geven tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van enige toepasselijke Wet; (ix) software, Klantinhoud of code uploaden of verzenden die de prestaties van de Diensten of Software op enigerlei wijze beschadigt, uitschakelt, vernietigt of nadelig beïnvloedt of bedoeld is om dit te doen, of die informatie of gegevens van andere hardware, software, netwerken of andere gebruikers van de Diensten of Software beschadigt of extraheert of bedoeld is om dit te doen; (x) enige activiteit verrichten die, of gebruikmaken van de Diensten, Software of je account op een manier die de Diensten, Software of servers of netwerken die zijn verbonden met de Diensten of Zoom-beveiligingssystemen kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of anderszins kan onderbreken of verstoren; (xi) de Diensten of Software gebruiken in strijd met enig Zoom-beleid of op een manier die inbreuk maakt op de toepasselijke Wet, waaronder wetgeving op het gebied van spambestrijding, invoer- en uitvoercontrole, intellectuele eigendom, privacy, bestrijding van terrorisme, bestrijding van omkoping, corrupte praktijken in het buitenland, en alle andere Wetten die toestemming vereisen van personen van wie audio- en video-opnamen worden gemaakt; (xii) verklaringen betreffende Eigendomsrechten die op of bij de Diensten of Software worden geleverd, met inbegrip van enige kopie daarvan, verwijderen, wissen, wijzigen of onleesbaar maken; (xiii) de Diensten of Software maken, gebruiken of aanbieden voor leasing, verhuur of verkoop, of deze reproduceren, doorverkopen, distribueren, publiceren, weergeven, toewijzen, overdragen, in sublicentie geven, uitlenen, gebruiken op servicebureau- of timesharing-basis, of de Diensten of Software gebruiken voor enig commercieel of ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst; of (xiv) de Diensten of Software, of enige kenmerken of functionaliteit daarvan, beschikbaar stellen aan een derde partij om welke reden dan ook of op welke manier dan ook, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen jou en Zoom.

 17. NALEVING VAN WETTEN
 18. Je bent als enige verantwoordelijk voor de naleving, door jou en je Eindgebruikers, van alle Wetten die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de Diensten en Software door jou en je Eindgebruikers, met inbegrip van Wetten die je verplichten om de juiste mededelingen aan Eindgebruikers te verstrekken en de juiste toestemmingen van Eindgebruikers te verkrijgen, die noodzakelijk kunnen zijn om Zoom en door Zoom gemachtigde derden toe te staan om zich toegang te verschaffen tot Klantinhoud en deze te gebruiken en delen. Je dient je te houden aan, en te waarborgen dat alle Eindgebruikers zich houden aan, alle toepasselijke Wetten in verband met je verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, waaronder de toegang tot en het gebruik van de Diensten en Software.

 19. GEBRUIK VAN GEGEVENS, LICENTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
 20. 10.1 Klantinhoud. Gegevens, inhoud, communicatie, berichten, bestanden, documenten of andere materialen die jij of je Eindgebruikers genereren of verstrekken in verband met de Diensten of Software, tezamen met daaruit voortvloeiende transcripten, opnames, outputs, visuele weergaven of andere inhoud, worden Klantinhoud genoemd.

  10.2 Toegestane Toepassingen en verlenen van licentie door de Klant. Zoom raadpleegt, verwerkt en gebruikt Klantinhoud uitsluitend om de volgende redenen (de 'Toegestane Toepassingen'): (i) in overeenstemming met deze Overeenkomst en zoals vereist om onze verplichtingen na te komen en de Diensten te verlenen; (ii) in overeenstemming met onze Privacyverklaring; (iii) zoals toegestaan of opgedragen door jou; (iv) zoals vereist door de Wet; of (v) voor wettelijke of veiligheidsdoeleinden, waaronder het handhaven van onze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik. Je verleent Zoom een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie en alle andere rechten die vereist of noodzakelijk zijn voor de Toegestane Toepassingen.

  Zoom gebruikt je Klantinhoud in de vorm van audio, video, chat, gedeelde schermen, bijlagen of andere communicatie (zoals resultaten van peilingen, whiteboards en reacties) in geen geval om de kunstmatige-intelligentiemodellen van Zoom of een derde te trainen.

  10.3 Onze verplichtingen met betrekking tot jouw Klantinhoud. Zoom zal redelijke fysieke en technische maatregelen treffen om ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot je Klantinhoud te voorkomen. Zoom zal je op de hoogte stellen zodra wij kennisnemen van een ongeoorloofde bekendmaking van of ongeoorloofde toegang tot Klantinhoud. Zoom kan een beroep doen op consultants, contractanten, dienstverleners, subverwerkers en andere door Zoom gemachtigde derden in verband met de levering van de Diensten of Software. Zoom zal ervoor zorgen dat het delen van Klantinhoud met een gemachtigde derde in overeenstemming zal zijn met de toepasselijke Wet.

  10.4 Verantwoordelijkheden van de Klant. Je bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle Wetten en regelgeving met betrekking tot de Klantinhoud, waaronder Wetten die je verplichten toestemming van een derde te verkrijgen om Klantinhoud te gebruiken, in licentie te geven of te genereren en om passende kennisgevingen van rechten van derden te verstrekken. Zoom kan elke Klantinhoud op elk moment zonder kennisgeving aan jou verwijderen als Zoom er kennis van krijgt dat deze enige bepaling van deze Overeenkomst of enige toepasselijke Wet schendt. Je behoudt alle eigendomsrechten op je Klantinhoud, onder voorbehoud van enige licentie of andere rechten die hierin zijn verleend.

  10.5 Door Diensten Gegenereerde Gegevens. Telemetriegegevens, gegevens over productgebruik, diagnostische gegevens en vergelijkbare gegevens die Zoom verzamelt of genereert in verband met het gebruik van de Diensten of Software door jou of je Eindgebruikers worden 'door Diensten Gegenereerde Gegevens' genoemd. Zoom is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en op door Diensten Gegenereerde Gegevens.

 21. IN AANMERKING KOMENDE GEBRUIKERS; BEPERKING VAN HET GEBRUIK DOOR KINDEREN
 22. 11.1 In aanmerking komende gebruikers. Je verklaart dat je de wettelijke leeftijd hebt om deze Overeenkomst aan te gaan en de Diensten en Software te gebruiken. Je bevestigt dat je anderszins volledig in staat en bekwaam bent om de voorwaarden, bepalingen, verplichtingen, beweringen, verklaringen en garanties die zijn beschreven in deze Overeenkomst aan te gaan en na te leven. Je toegang kan zonder waarschuwing worden beëindigd als ons ter ore komt dat je jonger bent dan de wettelijke leeftijd om deze Overeenkomst aan te gaan of anderszins niet in aanmerking komt om deze Overeenkomst aan te gaan of om de Diensten en Software te gebruiken.

  11.2 Beperking van het gebruik door kinderen. Zoom is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan zestien (16) jaar, tenzij het via een Schoolabonnee is (volgens de definitie van die term in de Beschrijving van de Zoom-diensten) die Zoom voor het onderwijs (basis- en middelbaar onderwijs) gebruikt.

 23. BETALINGEN EN KOSTEN
 24. 12.1 Kosten. Je gaat ermee akkoord dat Zoom je creditcard, betaalkaart of andere betalingsmethode die is geselecteerd door jou en goedgekeurd door Zoom (de 'Betalingsmethode') kan gebruiken voor de afschrijving van alle bedragen die verschuldigd zijn in verband met je gebruik van de Diensten, zoals uiteengezet in het toepasselijke Bestelformulier of anderszins gebruikt of besteld door of voor jou via de Diensten, waaronder opstartkosten, eenmalige kosten, niet-terugkerende kosten, overschrijdingskosten, kosten op basis van gebruik, abonnementskosten, terugkerende kosten en alle andere vergoedingen en kosten in verband met de Diensten of je account ('Kosten'). Zoals bepaald in artikel 13 zijn alle Kosten exclusief Belastingen en Heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in een Bestelformulier. Je stemt ermee in je Betalingsmethode onmiddellijk bij te werken om tijdige betaling mogelijk te maken. Wijzigingen van je Betalingsmethode hebben geen invloed op Kosten die Zoom via je gekozen Betalingsmethode in rekening brengt voordat Zoom redelijkerwijs op je wijzigingen had kunnen reageren. Bovendien ga je ermee akkoord om Zoom toe te staan alle bijgewerkte informatie over je Betalingsmethode die is verstrekt door je uitgevende bank of het toepasselijke betalingsnetwerk te gebruiken, en om kosten via je huidige primaire Betalingsmethode in rekening te brengen door gebruikmaking van de details van deze Betalingsmethode die zijn opgeslagen in ons systeem, zelfs als deze Betalingsmethode wordt geweigerd. Verder behoudt Zoom zich het recht voor om je secundaire Betalingsmethode te gebruiken, voor zover je deze hebt opgegeven. Door een secundaire Betalingsmethode toe te voegen, geef je Zoom toestemming om eventueel toepasselijke Kosten af te schrijven via je secundaire Betalingsmethode als je primaire Betalingsmethode wordt geweigerd.

  12.2 Niet-annuleerbare en niet-restitueerbare betalingen. Je stemt ermee in dat alle betalingen niet-annuleerbaar zijn voor de Initiële Abonnementstermijn of de dan geldende Verlengingstermijn, naargelang wat van toepassing is, en definitief en niet-restitueerbaar zijn, tenzij anders is overeengekomen door Zoom, vereist door de Wet of vermeld in je Bestelformulier.

  12.3 Wijzigingen van prijzen. Zoom kan de prijzen voor de Diensten op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. Bij verandering van je Kosten zal Zoom je (i) niet minder dan dertig (30) kalenderdagen van tevoren informeren, of (ii) informeren binnen de termijn die wordt voorgeschreven door de toepasselijke Wet (waarbij zowel (i) als (ii) worden aangeduid als 'Kennisgeving van Tariefwijziging'). Tenzij het verboden is door de voorwaarden van je Bestelformulier, treden eventuele wijzigingen van je Kosten in werking bij aanvang van je volgende Verlengingstermijn of op een andere datum die is berekend overeenkomstig de toepasselijke Wet. Als je de Diensten waarop een Kennisgeving van Tariefwijziging van toepassing is, wilt beëindigen of wijzigen, moet je de betreffende Diensten binnen de toepasselijke termijn van de Kennisgeving van Tariefwijziging beëindigen of wijzigen. Als je de betreffende Diensten niet beëindigt of wijzigt binnen de toepasselijke termijn van de Kennisgeving van Tariefwijziging, word je geacht de wijziging van je Kosten automatisch te hebben aanvaard, tenzij je bevestigende, uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verandering verplicht is volgens de toepasselijke Wet. Als de toepasselijke Wet het voorschrijft, zullen we je herinneren aan je beëindigings- en wijzigingsrecht, eventueel toepasselijke termijnen en de gevolgen van niet-beëindiging.

  12.4 Promotietarieven en kortingen. Bij prijzen die op een Bestelformulier worden vermeld, kan sprake zijn van een promotietarief, korting, uitverkoop of speciale aanbieding, die tijdelijk kan zijn en kan verlopen (i) volgens de voorwaarden van de aanbieding, of (ii) bij aanvang van een Verlengingstermijn. Een korting of promotietarief kan verlopen zonder aanvullende kennisgeving aan jou, tenzij dit is gespecificeerd in een Bestelformulier of wordt voorgeschreven door de toepasselijke Wet. Zoom behoudt zich het recht voor om elke promotie, korting, uitverkoop of speciale aanbieding naar eigen goeddunken stop te zetten of te wijzigen.

  12.5 Incasseren van Kosten. Je gaat ermee akkoord dat, als Zoom er niet in slaagt de Kosten voor Diensten via je Betalingsmethode te innen, Zoom alle andere stappen kan nemen die wij nodig achten om dergelijke Kosten van jou te incasseren, voor zover niet verboden door de toepasselijke Wet, en dat jij verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die Zoom maakt in verband met dergelijke incasseringsactiviteiten, waaronder incassokosten, rechtbankkosten en advocaatkosten. Verder stem je ermee in dat, als de toepasselijke Wet het toestaat, Zoom rente kan innen tegen een tarief van 1,5% per maand of het hoogste bedrag dat de Wet toestaat (naargelang wat het laagste is) op Kosten die niet worden betaald wanneer ze verschuldigd zijn.

  12.6 Ondersteuningsdiensten en updates. Zoom zal zonder bijkomende kosten (i) standaardondersteuning verlenen zoals uiteengezet in onze op dat moment geldende Documentatie (zie Zoom-helpcentrum), en (ii) standaardupdates voor de Diensten en Software verstrekken die Zoom algemeen ter beschikking stelt aan gelijkaardige klanten in dezelfde geografische regio gedurende de Initiële Abonnementstermijn of enige toepasselijke Verlengingstermijn. In overeenstemming met de toepasselijke Wet en de voorwaarden van deze Overeenkomst behoudt Zoom zich het recht voor om (a) zijn standaardondersteuning te wijzigen en kosten bij je in rekening te brengen voor standaardondersteuning, en (b) kosten bij je in rekening te brengen voor updates van de Diensten of voor premiumfuncties of -functionaliteit.

  12.7 Beëindiging of opschorting wegens niet-betaling. Onverminderd onze rechten in enig ander artikel van deze Overeenkomst, inclusief 14.3, kan Zoom je Diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, opschorten of afsluiten als het niet betalen van Kosten voortduurt gedurende vijf (5) kalenderdagen na de vervaldatum.

  12.8 Communicatie over facturering. Je stemt ermee in dat Zoom je op elk moment via e-mail of een andere manier kan benaderen met informatie die relevant is voor je gebruik van de Diensten, waaronder berichten over facturering, ongeacht of je je hebt afgemeld voor het ontvangen van marketingcommunicatie of kennisgevingen.

  12.9 Herroeping; bedenktijd. Als je op grond van de toepasselijke Wet beschikt over een tijdsperiode om je Diensten te beëindigen op basis van een herroepingsrecht, of een bedenktijd, kun je vragen om beëindiging van de betreffende Diensten overeenkomstig de toepasselijke Wet en, indien van toepassing, een pro rata-terugbetaling van eventuele vooruitbetaalde en niet-gebruikte Kosten ontvangen. Als de Diensten vóór een herroepingstermijn of bedenktijd beginnen, of als je de Diensten niet beëindigt tijdens de termijn van het herroepingsrecht of de bedenktijd, erken je dat je alle beëindigingsrechten op grond van dit artikel 12.9 verliest. Niets in dit artikel 12.9 is bedoeld om enige van je rechten die niet kunnen worden beperkt of uitgesloten volgens de toepasselijke Wet te beperken of uit te sluiten.

 25. BELASTINGEN
 26. 13.1 Belastingen en Heffingen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door Zoom zoals vereist door de toepasselijke Wet, zijn alle door Zoom getoonde prijzen en Kosten voor de Diensten op je account exclusief Belastingen en Heffingen. Indien van toepassing worden Belastingen en Heffingen in rekening gebracht op de facturen die door Zoom worden uitgegeven, in overeenstemming met de toepasselijke Wetten. Zoom zal naar eigen goeddunken (i) het bedrag van de verschuldigde Belastingen en Heffingen berekenen, en (ii) deze bedragen wijzigen zonder kennisgeving aan jou.

  13.2 Btw-facturen. Als de Wet het vereist, zal Zoom een btw-factuur aan je verstrekken, of een document dat de relevante belastingdienst als een btw-factuur zal behandelen. Je stemt ermee in dat deze factuur elektronisch kan worden uitgereikt.

  13.3 Belastingvrijstellingen. Als je bent vrijgesteld van enige Belasting of Heffing, dien je alle toepasselijke belastingvrijstellingscertificaten en/of andere documentatie die voldoende is voor de toepasselijke belastingautoriteiten aan Zoom te verstrekken om een dergelijke vrijstellingsstatus te onderbouwen. Zoom behoudt zich het recht voor om documentatie over belastingvrijstelling te bekijken en te valideren. Als de documentatie over belastingvrijstelling niet wordt verstrekt of niet geldig is, behoudt Zoom zich het recht voor om toepasselijke Belastingen en Heffingen bij je in rekening te brengen.

  13.4 Betaling van Belastingen en inhouding. Je dient alle toepasselijke Belastingen en Heffingen aan Zoom te betalen en bent hier als enige verantwoordelijk voor. Alle betalingen die je op grond van deze Overeenkomst aan ons verricht, moeten worden verricht na enige aftrek of inhouding van Belastingen en Heffingen, zoals mogelijk vereist door de toepasselijke Wet. Als een dergelijke aftrek of inhouding van Belastingen en Heffingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot binnenlandse of grensoverschrijdende bronbelastingen) voor enige betaling vereist is, dien je zo nodig extra bedragen te betalen, zodat het nettobedrag dat wij ontvangen gelijk is aan het bedrag dat dan verschuldigd en betaalbaar is op grond van deze Overeenkomst. We zullen je de belastingformulieren verstrekken die redelijkerwijs worden gevraagd om het bedrag van enige inhouding of aftrek voor belastingen op betalingen die op grond van deze Overeenkomst worden verricht, te verminderen of elimineren. Je stemt er ook mee in Zoom te voorzien van bronbelastingcertificaten, op verzoek van Zoom, voor zover een bronbelastingcertificaat moet worden verzonden aan Zoom onder de toepasselijke wetgeving. Je stemt er ook mee in dat Zoom jouw bronbelastingcertificaat mag verstrekken aan de belastingautoriteit van toepassing zonder je verder op de hoogte te hoeven stellen.

  13.5 Belasting over de toegevoegde waarde – Verplichtingen van de klant. Als jij in plaats van Zoom Belastingen en Heffingen verschuldigd bent aan de belastingautoriteiten, via de verleggingsregeling of een ander soortgelijk mechanisme, dien je Zoom alle geschikte bewijzen te verstrekken om aan te tonen dat je een bedrijf bent, zoals een geldig btw-registratienummer (of soortgelijke informatie die vereist is op grond van de relevante btw-wetten). Zoom behoudt zich het recht voor om je btw-nummer te controleren en te valideren. Als het btw-nummer niet geldig is, behoudt Zoom zich het recht voor om de toepasselijke btw toch bij je in rekening te brengen. Voor alle duidelijkheid, als je btw verschuldigd bent aan een belastingautoriteit, via de verleggingsregeling of een ander soortgelijk mechanisme, ben je als enige verantwoordelijk voor het betalen van die bedragen aan de relevante belastingautoriteit, zodat Zoom het volledige vereiste te betalen bedrag ontvangt.

  13.6 Vaststelling van belasting. De vaststelling van de belasting is voornamelijk gebaseerd op de locatie waar je je bedrijf hebt gevestigd volgens je Klantgegevens of, als je een particulier bent, waar je je vaste woonplaats hebt. Deze locatie wordt door Zoom gedefinieerd als je 'Verkocht aan'-adres. Zoom behoudt zich het recht voor om deze locatie te vergelijken met ander beschikbaar bewijsmateriaal om te controleren of je locatie juist is. Als je locatie onjuist is, behoudt Zoom zich het recht voor om uitstaande Belastingen en Heffingen bij je in rekening te brengen.

  13.7 Gebruik en genot. Als je je abonneert op Diensten, en deze Diensten worden gebruikt en genoten door een dochteronderneming van jou in een land dat verschilt van je locatie zoals bepaald door artikel 13.6, bevestig je dat je dit indien vereist zult behandelen als een levering aan je dochteronderneming. Als je je op de Diensten abonneert en deze Diensten worden gebruikt en genoten door een filiaal of individu in een land dat verschilt van je locatie zoals bepaald door artikel 13.6, verklaar je dat je Zoom op de hoogte zult stellen van de Diensten die zijn toegewezen en erken je dat Zoom zich het recht voorbehoudt om Belastingen en Heffingen in rekening te brengen op basis van het gebruik en genot van die Diensten.

  13.8 Openbaarmakingen aan belastingautoriteiten. In overeenstemming met de toepasselijke belastingwetgeving en niettegenstaande Zoom's kennisgevingsverplichtingen die eventueel voortvloeien uit deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Artikel 17.4 of krachtens onze Handleiding overheidsverzoeken, kunnen we Klantinformatie, met inbegrip van Vertrouwelijke Klantinformatie, bekendmaken aan een belastingautoriteit zonder benodigde kennisgeving aan jou voor of na de bekendmaking.

 27. DUUR; BEËINDIGING EN OPSCHORTING
 28. 14.1 Duur; automatische verlenging. Elk Bestelformulier vermeldt je Initiële Abonnementstermijn en eventueel toepasselijke Verlengingstermijnen voor de Diensten. Tenzij je Bestelformulier uitdrukkelijk anders bepaalt of de Wet automatische verlenging verbiedt, begint elke Verlengingstermijn voor de Diensten automatisch aan het einde van de dan geldende Initiële Abonnementstermijn of Verlengingstermijn, naargelang het geval, tenzij een van beide partijen een schriftelijke kennisgeving van beëindiging of wijziging van de Diensten verstrekt conform dit Bestelformulier, en wel (i) ten minste dertig (30) kalenderdagen vóór aanvang van de volgende Verlengingstermijn, of (ii) binnen de kennisgevingsperiode die wordt voorgeschreven door de toepasselijke Wet (waarbij (i) en (ii) beide worden aangeduid als de 'Opzegtermijn van Verlenging'). Om de betreffende Diensten te beëindigen of wijzigen, moet je Zoom op de hoogte stellen via het factureringsportaal (indien beschikbaar voor je account) of per e-mail aan renewals@zoom.us, met inachtneming van de Opzegtermijn van Verlenging. Eventuele wettelijke rechten die je mogelijk op grond van de toepasselijke Wetten hebt om je Diensten op een eerder moment tijdens de Initiële Abonnementsperiode of een bepaalde Verlengingstermijn te beëindigen, blijven onaangetast door deze clausule, en als de toepasselijke Wet het voorschrijft, sturen we je een herinneringsbericht vóór de aanvangsdatum van de Verlengingstermijn (en met inachtneming van de opzegtermijnen die zijn vermeld in deze Overeenkomst of een andere deadline die is vastgesteld door de toepasselijke Wet en die op je van toepassing kan zijn) om je te herinneren aan je recht om de betreffende Diensten te beëindigen en aan hoe je dit moet doen.

  14.2 Beëindiging door de klant. Informatie over het beëindigen van je account en Diensten vind je hier. Als je je op één of meer Diensten hebt geabonneerd voor een specifieke termijn, wordt de beëindiging voor elke Dienst van kracht op de laatste dag van de dan geldende termijn voor elke toepasselijke Dienst, op voorwaarde dat je tijdig een juiste kennisgeving verstrekt conform artikel 14.1. Je kunt deze Overeenkomst beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving van beëindiging als Zoom een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst heeft gepleegd en deze wezenlijke inbreuk niet verhelpt binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst door Zoom van je schriftelijke kennisgeving van die inbreuk. Je kennisgeving moet melding maken van de bepaling van deze Overeenkomst waarvan je meent dat Zoom er inbreuk op heeft gepleegd en de feiten en omstandigheden die volgens jou de grondslag voor deze inbreuk vormen voldoende gedetailleerd beschrijven.

  14.3 Recht op beëindiging en opschorting door Zoom. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst kan Zoom, als je enige bepaling van deze Overeenkomst of daarin genoemde richtlijnen, kennisgevingen, verklaringen of beleidslijnen niet naleeft, (i) je toegang tot de Diensten onmiddellijk opschorten, of (ii) deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Als Zoom ervoor kiest je Diensten op te schorten en de niet-naleving voortduurt, kan Zoom alle of een deel van zijn beëindigingsrechten zoals beschreven in dit artikel 14.3 uitoefenen. Bovendien kan Zoom deze Overeenkomst om elke reden of zonder reden beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) werkdagen.

  14.4 Gevolgen van beëindiging of opschorting. Bij beëindiging van deze Overeenkomst moet je elk verder gebruik van de Diensten en Software staken. De toegangsrechten die zijn verleend in artikel 14.5 zijn hiervan uitgezonderd. Het aflopen of beëindigen van deze Overeenkomst heeft geen enkele invloed op je verplichting om alle Kosten te betalen die mogelijk verschuldigd zijn geworden vóór het aflopen of beëindigen. Dit betekent ook dat Zoom eerder door jou betaalde Kosten kan behouden als deze Overeenkomst wordt beëindigd, tenzij de toepasselijke Wet het verbiedt. Als je Diensten worden opgeschort omdat je deze Overeenkomst niet naleeft, dien je alle Kosten te betalen die verschuldigd zijn tijdens de opschortingsperiode.

  14.5 Verwijdering van en toegang tot Klantinhoud na beëindiging. Gedurende dertig (30) kalenderdagen na het aflopen of beëindigen van deze Overeenkomst verleent Zoom je toegang om je Klantinhoud op te halen. Vervolgens wordt je Klantinhoud verwijderd overeenkomstig de toepasselijke Wet, deze Overeenkomst en onze regelmatig geplande protocollen, beleidsdocumenten en procedures betreffende verwijdering. Alle toegang gedurende de periode beschreven in dit artikel 14.5 wordt aan je verleend onder voorbehoud van en in overeenstemming met deze Overeenkomst.

 29. WIJZIGINGEN AAN DEZE OVEREENKOMST
 30. 15.1 Algemene veranderingen. Zoom kan deze Overeenkomst af en toe wijzigen, inkorten of aanvullen ('Veranderingen') in overeenstemming met dit artikel 15.1. Veranderingen aan deze Servicevoorwaarden worden hier medegedeeld of in de Beschrijving van de Zoom-diensten die je hier vindt. Je moet hier regelmatig naartoe gaan om de meest recente versie te raadplegen en de meest recente versie eveneens opslaan in je bestanden. Wanneer Veranderingen worden doorgevoerd, vermeldt Zoom de ingangsdatum van de Veranderingen bovenaan de Servicevoorwaarden, die je hier vindt, of in de Beschrijving van de Zoom-diensten, die je hier vindt. Veranderingen van deze Overeenkomst scheppen geen hernieuwde mogelijkheid om af te zien van arbitrage (indien van toepassing). Als je de Diensten na de ingangsdatum van de Veranderingen blijft gebruiken, stem je in met de herziene voorwaarden. In sommige gevallen kan Zoom je informeren over een Verandering en je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen met deze Verandering. Als een Verandering een specifieke kennisgeving vereist op grond van de toepasselijke Wet, zal Zoom je een dergelijke kennisgeving verstrekken op de wijze die wordt voorgeschreven door de toepasselijke Wet, samen met een eventueel verplichte kennisgeving van je rechten.

  15.2 Overige veranderingen. Je stemt ermee in dat Zoom zijn handleidingen, verklaringen, beleid en kennisgevingen kan wijzigen, verwijderen en aanvullen, met of zonder kennisgeving aan jou. Ook kan Zoom soortgelijke handleidingen, verklaringen, beleid en kennisgevingen die van toepassing zijn op je gebruik van de Diensten wijzigen, verwijderen en aanvullen door een bijgewerkte versie op de toepasselijke webpagina te plaatsen. In de meeste gevallen kun je je abonneren op een e-mailservice om bepaalde updates van beleid en kennisgevingen op deze webpagina's te ontvangen.

  15.3 Kennisgeving van veranderingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om je e-mailadres up-to-date te houden voor kennisgevingen die Zoom je af en toe kan sturen, en deze Overeenkomst regelmatig te raadplegen door deze Servicevoorwaarden en de Beschrijving van de Zoom-diensten door te nemen.

 31. EIGENDOMSRECHTEN VAN ZOOM; FEEDBACK
 32. 16.1 Feedback. Als jij of een van je werknemers, contractanten, vertegenwoordigers of Eindgebruikers feedback, opmerkingen, suggesties, vragen of dergelijke met betrekking tot de Diensten of Software verzenden, overdragen of anderszins verstrekken, waaronder ideeën, knowhow, concepten, verbeteringen, aanbevelingen of andere informatie met betrekking tot de Diensten of Software, waaronder het suggereren of aanbevelen van wijzigingen aan de Diensten of Software, zoals nieuwe functies of functionaliteit die daarmee verband houden (gezamenlijk, 'Feedback'), erken je dat (i) Zoom eigenaar is en het eigendom behoudt van alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke Feedback, met inbegrip van eventuele Eigendomsrechten daarin, en dat (ii) Zoom de Feedback, waaronder eventuele Eigendomsrechten daarin, voor welk doel dan ook kan gebruiken zonder enige toeschrijving, financiële vergoeding of beloning van welke aard dan ook aan jou of een derde partij, maar niet verplicht is tot een dergelijk gebruik. Hierbij wijs je alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Feedback, inclusief alle Eigendomsrechten die daarmee verband houden, onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe aan Zoom, en stem je ermee in deze namens jou aan Zoom toe te wijzen, en verklaar je te zullen zorgen dat je werknemers, contractanten, vertegenwoordigers en Eindgebruikers dit eveneens onvoorwaardelijk en onherroepelijk doen en hiermee instemmen. Alle Feedback is en wordt behandeld als Vertrouwelijke Informatie van Zoom totdat Zoom er naar eigen goeddunken voor kiest om specifieke Feedback niet-vertrouwelijk te maken.

  16.2 Eigendom van Bezittingen van Zoom. Zoom, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers (voor zover van toepassing) zijn eigenaar van en behouden het eigendom van (i) alle door Diensten Gegenereerde Gegevens (zoals bepaald in artikel 10.5), (ii) alle Feedback (zoals bepaald in artikel 16.1), (iii) de Diensten en Software, en alle onderliggende of andere technologie en intellectuele eigendom die worden belichaamd door of zijn vervat in, worden gebruikt voor het leveren of ondersteunen, of anderszins zijn verbonden aan of worden verstrekt in verband met de Diensten en Software, waaronder alle Eigendomsrechten die daarmee verband houden, en (iv) alle handelsnamen, merken, dienstmerken, huisstijl, logo's, iconen, insignes, symbolen, interface- en andere ontwerpen, domeinnamen en bedrijfsnamen en dergelijke (hetzij geregistreerd of ongeregistreerd ('Zoom-markeringen') die zijn verbonden aan of worden weergegeven met de Diensten of Software, tezamen met de goodwill die verbonden is aan enige van de voorgaande Zoom-markeringen (al het voorgaande gezamenlijk 'Bezittingen van Zoom'). Je mag Zoom-markeringen of andere bedrijfseigen materialen of informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Zoom niet framen of er framingtechnieken voor gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Je mag geen metatags of andere 'verborgen tekst' met Zoom-markeringen gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. We verlenen je hierin geen rechten om de Zoom-markeringen te gebruiken.

  16.3 Voorbehoud van rechten. Zoom behoudt zich alle rechten voor die in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk aan je worden verleend. Behoudens de beperkte rechten en licenties die uitdrukkelijk krachtens deze Overeenkomst worden verleend, verleent niets in deze Overeenkomst jou of enige derde, door implicatie, verklaring van afstand, het 'estoppel'-beginsel of anderszins, enig Eigendomsrecht of andere rechten, aanspraken of belangen in of op Bezittingen van Zoom of andere intellectuele eigendom die worden verstrekt in verband met deze Overeenkomst of de Diensten of Software.

 33. VERTROUWELIJKHEID
 34. 17.1 Definitie. 'Vertrouwelijke Informatie' betekent: (i) met betrekking tot Zoom, alle informatie die door, voor of namens Zoom, direct of indirect, wordt onthuld aan jou of enige Eindgebruiker in verband met deze Overeenkomst, de Diensten of Software, of wordt vernomen of geraadpleegd door jou of enige Eindgebruiker in verband met de Diensten of Software, waaronder bedrijfsinformatie, ontwikkelingsplannen, gegevens van roadmaps voor producten, systemen, strategische plannen, broncode, diensten, producten, prijzen, methoden, processen, financiële gegevens, programma's, handelsgeheimen, knowhow en marketingplannen, in welke vorm of via welk medium ook overgebracht, samen met alle informatie die van het voorgaande is afgeleid, en alle andere informatie die is aangeduid als vertrouwelijk (ongeacht of er 'vertrouwelijk' op staat) of waarvan jij of de Eindgebruiker weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat deze vertrouwelijk is ('Vertrouwelijke Informatie van Zoom'); en (ii) met betrekking tot jou, alle door jou aan Zoom bekendgemaakte informatie die (a) vertrouwelijk moet worden gehouden volgens de toepasselijke Wet, of (b) gevoelige beveiligings- en technische informatie is die duidelijk en opvallend door jou is gemarkeerd als 'vertrouwelijk' ('Vertrouwelijke Klantinformatie'). Klantinhoud is geen Vertrouwelijke Klantinformatie; Klantinhoud wordt echter beschermd in overeenstemming met artikel 10.3.

  17.2 Uitsluitingen. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie die: (i) al rechtmatig bekend is bij de ontvangende partij op het moment dat deze wordt ontvangen, vrij van enige verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden; (ii) openbaar bekend of beschikbaar wordt zonder handeling of nalatigheid van de ontvangende partij of enige derde; (iii) rechtmatig van een derde wordt ontvangen zonder beperking en zonder schending van deze Overeenkomst; of (iv) onafhankelijk door de ontvangende partij wordt ontwikkeld zonder gebruik van de Vertrouwelijke Informatie van de bekendmakende partij.

  17.3 Geheimhoudingsplicht. Jij en Zoom moeten alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van elkaars Vertrouwelijke Informatie te handhaven met behulp van maatregelen die minstens even beschermend zijn als die welke zijn genomen om de eigen informatie van een vergelijkbare gevoeligheid te beschermen, maar in geen geval met minder dan een redelijke mate van zorg. Noch jij, noch Zoom zullen de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij bekendmaken aan enige persoon of entiteit, met uitzondering van de eigen werknemers, adviseurs en advocaten voor wie het strikt noodzakelijk is dat ze de informatie in verband met deze Overeenkomst kennen en die gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen die minstens even beschermend zijn als de hierin vervatte bepalingen. Naast de voorgaande toegestane bekendmakingen mag Zoom Vertrouwelijke Klantinformatie ook bekendmaken aan zijn consultants, contractanten, dienstverleners, subverwerkers en andere derden die gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen die minstens even beschermend zijn als de hierin vervatte geheimhoudingsbepalingen.

  17.4 Toegestane en gedwongen bekendmakingen. Niettegenstaande de beperkingen in dit artikel 17 en onverminderd enig ander recht van Zoom, met inbegrip van onze rechten op openbaarmaking zonder kennisgeving in artikel 13.8, kunnen we Vertrouwelijke Klantinformatie die in verband met deze Overeenkomst, de Diensten of Software wordt ontvangen, bekendmaken voor zover toegestaan in onze Handleiding overheidsverzoeken of zoals vereist door de toepasselijke Wet; met dien verstande echter dat Zoom je eerst in kennis zal stellen, tenzij het verstrekken van een dergelijke kennisgeving of tijdige kennisgeving: (i) verboden is volgens de toepasselijke Wet; of (ii) naar eigen goeddunken van Zoom (a) een (potentieel) risico op schade aan een persoon of de gezondheid van een persoon met zich meebrengt, (b) een (potentieel) risico op schade aan eigendommen met zich meebrengt, (c) een noodgeval is, of (d) een bedreiging voor de Diensten, Software of de rechten of eigendommen van Zoom met zich meebrengt.

 35. EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN
 36. Je stemt ermee in geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, merken of ander eigendomsmateriaal dat de Eigendomsrechten van een ander kan schenden, misbruiken of anderszins kan overtreden op welke manier ook te plaatsen, wijzigen, verspreiden of reproduceren in verband met je gebruik van de Diensten of Software of dat van je Eindgebruikers, en geen enkele Eindgebruiker toe te staan dit te doen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Eigendomsrechten. Je verklaart en garandeert dat je ofwel de auteur bent van alle Klantinhoud die op grond van deze Overeenkomst wordt verstrekt, ofwel de nodige rechten hebt verkregen en bezit om dergelijke Klantinhoud te verstrekken en alle Klantinhoud te ontvangen in de door Zoom aangeboden vorm, in verband met je gebruik van de Diensten of Software of dat van je Eindgebruikers. Zoom kan de toegang tot de Diensten weigeren aan elke Eindgebruiker die naar verluidt inbreuk maakt op de Eigendomsrechten van een andere persoon, en kan alle opgeslagen Klantinhoud verwijderen zodra Zoom een kennisgeving van de eigenaar van de Eigendomsrechten ontvangt (bijv. een verzoek om verwijdering). Zonder het voorgaande te beperken, verzoeken we je Zoom in kennis te stellen zoals hier beschreven als je meent dat enige van je Eigendomsrechten zijn geschonden in verband met de Diensten.

 37. GEBRUIKSVOORWAARDEN APPLE iOS
 38. Door een Zoom-toepassing te openen of te downloaden vanuit de Apple App Store, stem je in met de Apple-licentieovereenkomst voor eindgebruikers onder licentie ('Apple-voorwaarden'). Deze Overeenkomst heeft voorrang als er sprake is van een conflict met de Apple-voorwaarden.

 39. MEDISCH HULPMIDDEL
 40. Je erkent dat de Zoom-diensten en eventuele Software die op grond van deze Overeenkomst worden geleverd, zelfs als deze ook het voorwerp zijn van een afzonderlijke overeenkomst voor zakenpartners, geen medisch hulpmiddel of product of medische dienst zijn die is vrijgegeven of goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration, noch bestaan uit een medisch hulpmiddel of product of medische dienst of deze omvatten, en niet zijn bedoeld voor gebruik bij de diagnose, genezing, verlichting, behandeling of preventie van ziekten, kwalen of aandoeningen.

 41. INTEGRATIES EN OPLOSSINGEN VAN DERDEN
 42. De Diensten of Software kunnen interoperabel zijn met, integreren met of worden gebruikt in verband met oplossingen en diensten van derden ('Oplossingen van Derden”). Zoom is niet verantwoordelijk, en Zoom wijst hierbij alle aansprakelijkheid af, voor enige handeling of enig verzuim van enige aanbieder van Oplossingen van Derden of de werking van enige Oplossing van Derden, waaronder de toegang tot, de wijziging of verwijdering van gegevens, ongeacht of Zoom of een Dienst dergelijke Oplossingen van Derden onderschrijft, goedkeurt of ondersteunt. Zoom garandeert de interoperabiliteit, integratie en ondersteuning van Oplossingen van Derden niet. Zoom kan de Diensten of Software op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen, wat kan leiden tot beëindiging van de interoperabiliteit en integratie met en de ondersteuning van Oplossingen van Derden. Je kunt naar eigen goeddunken bepalen of je Oplossingen van Derden koopt of er verbinding mee maakt, en je gebruik van enige Oplossing van Derden wordt uitsluitend beheerst door de voorwaarden van die Oplossing van Derden.

 43. EXPORTBEPERKINGEN
 44. Je erkent dat de Diensten en Software, of een deel daarvan, onderworpen zijn aan de Export Administration Regulations, 15 C.F.R. deel 730-774 van de Verenigde Staten, en onderworpen kunnen zijn aan andere toepasselijke nationale Wetten inzake exportcontrole en handelssancties, waaronder de Export Administration Regulations, 15 C.F.R. deel 730-774 van de Verenigde Staten, en programma's van het Office of Foreign Assets Control ('OFAC') van het Amerikaanse Department of the Treasury (gezamenlijk 'Exportcontrole- en sanctiewetten'). Zoom zal op verzoek de Amerikaanse exportclassificatie(s) verstrekken die van toepassing zijn op zijn Diensten en Software. Jij en je Eindgebruikers mogen geen enkel deel van de Diensten of Software of gerelateerde technische gegevens of materialen openen, gebruiken, uitvoeren, wederuitvoeren, omleiden, overdragen of openbaarmaken, direct of indirect, als dit in strijd is met Exportcontrole- en sanctiewetten. Je verklaart en garandeert dat: (i) jij en je Eindgebruikers (a) geen burgers zijn van of gevestigd zijn in een land of gebied dat het onderwerp is van een Amerikaanse handelssanctie of andere belangrijke handelsbeperkingen (waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Loehansk in Oekraïne) en dat jij en je Eindgebruikers zich geen toegang zullen verschaffen tot of gebruik zullen maken van de Diensten of Software, of de Diensten of Software zullen uitvoeren, wederuitvoeren, omleiden of overdragen in of naar dergelijke landen of gebieden; (b) geen persoon bent, of voor 50% of meer eigendom bent of onder zeggenschap staat van, individueel of als geheel, personen, die is (zijn) opgenomen op de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List of Foreign Sanctions Evaders Lists van het Amerikaanse Department of the Treasury, of enige soortgelijke toepasselijke lijst van de regelgevende autoriteit van een land; en (c) geen persoon bent of gelieerd bent aan een persoon die voorkomt op de Denied Persons List, Entity List of Unverified List van het Amerikaanse Department of Commerce, of de proliferatiegerelateerde lijsten van het Amerikaanse Department of State; (ii) jij en je Eindgebruikers in Wit-Rusland, Myanmar (Birma), Cambodja, China, Rusland of Venezuela geen Militaire Eindgebruikers zijn en de Diensten of Software van Zoom niet voor 'Military End Use' zullen aanwenden, zoals gedefinieerd in 15 C.F.R. 744.21; (iii) geen enkele Klantinhoud die door jou of je Eindgebruikers is gemaakt of ingediend, onderworpen is aan een beperking op openbaarmaking, overdracht, downloaden, uitvoeren of wederuitvoeren krachtens de Exportcontrole- en sanctiewetten; en (iv) jij en je Eindgebruikers geen actie zullen ondernemen die een schending zou vormen van, of bestraft zou worden krachtens, Amerikaanse antiboycotwetten die worden beheerd door het Amerikaanse Department of Commerce of het Amerikaanse Department of the Treasury. Elke lijst van landen die specifiek is opgenomen in dit artikel, wordt geacht te zijn bijgewerkt voor zover een land of grondgebied eraan wordt toegevoegd of ervan wordt verwijderd op grond van de Exportcontrole- en sanctiewetten. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van de Exportcontrole- en sanctiewetten en het controleren daarvan op eventuele wijzigingen.

 45. GEEN RISICOVOL GEBRUIK EN VEILIG GEBRUIK
 46. DE DIENSTEN EN SOFTWARE ZIJN NIET ONTWORPEN VOOR GEBRUIK IN GEVAARLIJKE OMGEVINGEN OF OMGEVINGEN MET EEN HOOG RISICO DIE STORINGSVEILIGE REGELINGEN VEREISEN, WAARONDER VOOR DE WERKING VAN NUCLEAIRE FACILITEITEN, VLIEGTUIGNAVIGATIE- OF COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING, LEVENSONDERSTEUNING, GEVECHTSOPERATIES OF WAPENSYSTEMEN. JE MAG DE DIENSTEN EN SOFTWARE NIET GEBRUIKEN VOOR OF IN VERBAND MET EEN OMGEVING MET EEN HOOG RISICO. VERDER STEM JE ERMEE IN OM DE DIENSTEN OF SOFTWARE NIET OP ONVEILIGE WIJZE TE GEBRUIKEN, ZOALS TIJDENS HET RIJDEN, LOPEN OF ANDERSZINS ZONDER JE VOLLE AANDACHT IN OMSTANDIGHEDEN WAARIN RISICO'S KUNNEN ONTSTAAN VOOR JOUZELF, JE EINDGEBRUIKERS OF ANDEREN.

 47. GEEN GARANTIES
 48. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE DIENSTEN EN SOFTWARE WORDEN GELEVERD 'AS IS' (IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN) EN DAT ZOOM, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, UITDRUKKELIJK AFWIJZEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. ZOOM, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE, BELOFTE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF SOFTWARE, (ii) MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE VERKREGEN VIA DE DIENSTEN OF SOFTWARE, OF (iii) DAT DE DIENSTEN OF SOFTWARE ZULLEN VOLDOEN AAN DE EISEN VAN EEN GEBRUIKER OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN MATERIALEN OF GEGEVENS DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF SOFTWARE IS NAAR EIGEN OORDEEL EN OP EIGEN RISICO. JE BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE DIE JE LIJDT ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF SOFTWARE. HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE DIENSTEN OF SOFTWARE BERUST BIJ JOU. ZOOM AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS, WAARONDER KLANTINHOUD EN KLANTGEGEVENS, GEBRUIKERSINFORMATIE OF COMMUNICATIE TUSSEN GEBRUIKERS. HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN SOFTWARE IS GEHEEL OP EIGEN RISICO.

 49. SCHADELOOSSTELLING
 50. Voor zover de toepasselijke Wet het niet verbiedt, stem je ermee in om Zoom en zijn gelieerde ondernemingen en elk van onze licentiegevers en leveranciers ('Gevrijwaarde Partijen'), waaronder alle functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, leden, consultants en vertegenwoordigers van de Gevrijwaarde Partijen, schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle beschuldigingen, vorderingen, procedures, aansprakelijkheid, schade of kosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met (i) het gebruik van de Diensten of Software door jou of je Eindgebruiker, (ii) inbreuk op deze Overeenkomst of een overtreding van de toepasselijke Wet door jou of je Eindgebruiker, (iii) schending of overtreding van Eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon of entiteit door jou of je Eindgebruiker, (iv) je relatie met je Eindgebruiker of enig geschil tussen jou en je Eindgebruiker, of (v) persoonlijk letsel of materiële schade aan een derde partij in verband met jouw handelen of nalaten of dat van je Eindgebruiker.

 51. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 52. LEES DIT ARTIKEL ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN HET ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU BEPERKT.

  ZOOM EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ELK VAN HUN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG(E):

  • BIJZONDERE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING MET EEN PUNITIEF KARAKTER;
  • VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN;
  • ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, VERLIES VAN, VERWIJDERING OF WIJZIGING VAN SYSTEEMGEGEVENS, KLANTINHOUD OF KLANTGEGEVENS;
  • KOSTEN IN VERBAND MET DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN;
  • BEËINDIGING, OPSCHORTING, STOPZETTING OF AFSLUITING VAN DE DIENSTEN;
  • EEN STORING VAN JE INTERNETDIENSTEN, UITVALTIJD OF ONDERHOUD;
  • HET NIET LEVEREN VAN TECHNISCHE OF ANDERE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN DOOR ONS; OF
  • SCHADE DIE IN TOTAAL, VOOR ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, HOGER IS DAN HET BEDRAG DAT JE DAADWERKELIJK VOOR DE DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING) HEBT BETAALD IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENISSEN OF OMSTANDIGHEDEN DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DERGELIJKE VORDERINGEN.

  DEZE UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING EN BEPERKINGEN VAN BESCHIKBARE SCHADEVERGOEDING ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE VORDERINGEN, VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF ZE ONTSTAAN UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF AANSPRAKELIJKHEID BUITEN SCHULD), DE WET, EEN CONTRACT OF EEN ANDERE RECHTSLEER, ZELFS ALS ZOOM, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID DAT JE EEN DERGELIJKE SCHADE ZOU KUNNEN LIJDEN EN ZELFS ALS JE VERHAALSMOGELIJKHEDEN HUN ESSENTIËLE DOEL MISSEN.

  AANGEZIEN SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN BEPAALDE UITSLUITINGEN VAN SCHADE OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING ALLEEN OP JE VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE UITSLUITINGEN VAN SCHADE OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET WORDEN VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET.

 53. BESLECHTING VAN GESCHILLEN, ARBITRAGEOVEREENKOMST EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN
 54. Je stemt ermee in om bepaalde geschillen met Zoom op te lossen door middel van bindende arbitrage ('Arbitrageovereenkomst'). Arbitrage betekent dat een arbiter, en niet een rechter of een jury, het geschil zal beslechten. De partijen doen uitdrukkelijk afstand van het recht om enige vorm van groeps-, collectieve of massavordering, 'private attorney general'-procedure of enige andere procedure door belangenbehartigers in te stellen of eraan deel te nemen. Deze Arbitrageovereenkomst vervangt alle eerdere versies.

  27.1 Toepasselijke geschillen. Jij en Zoom komen overeen dat alle geschillen en vorderingen tussen jou en Zoom die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Diensten (een 'Geschil'), met inbegrip van gerelateerde software, hardware, integraties, advertenties of marketingcommunicatie, je account of aspecten van je relatie of transacties met Zoom, zullen worden beslecht door middel van bindende arbitrage in plaats van in de rechtbank. Voor de doeleinden van deze Arbitrageovereenkomst omvat de term 'Geschil' tevens geschillen die zijn ontstaan of betrekking hebben op feiten die zich hebben voorgedaan vóór het bestaan van deze of eerdere versies van deze Overeenkomst, evenals vorderingen die kunnen ontstaan na de beëindiging van deze Overeenkomst. ER ZIJN RECHTSZAKEN EN ARBITRAGEZAKEN INGEDIEND, OF KUNNEN IN DE TOEKOMST WORDEN INGEDIEND, DIE GEVOLGEN VOOR JE KUNNEN HEBBEN. JE INSTEMMING MET DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST KAN GEVOLGEN HEBBEN VOOR JE DEELNAME AAN DEZE PROCEDURES.

  27.2 Uitzonderingen op arbitrage. Deze Arbitrageovereenkomst vereist geen arbitrage voor de volgende typen vorderingen, ongeacht of ze door jou of Zoom worden ingesteld: (i) gerechtelijke procedures voor geringe vorderingen, als aan de vereisten van de rechtbank is voldaan en de vorderingen alleen op individuele basis zijn; en (ii) vorderingen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten, waaronder handelsmerken, huisstijl, domeinnamen, handelsgeheimen, auteursrechten en octrooien.

  27.3 Eerst informele geschillenbeslechting. We willen eventuele Geschillen afhandelen zonder arbitrage nodig te hebben. Als je een Geschil met Zoom hebt, stem je ermee in om voorafgaand aan het initiëren van arbitrage een geïndividualiseerd verzoek ('Verzoek voorafgaand aan Arbitrage') te sturen naar ATTN: Litigation Department, Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., San Jose, CA 95113, Verenigde Staten, zodat we het Geschil gezamenlijk kunnen oplossen. Een Verzoek voorafgaand aan Arbitrage is alleen geldig wanneer het betrekking heeft op en namens één individu is. Een Verzoek voorafgaand aan Arbitrage dat namens meerdere individuen wordt ingediend, is ongeldig voor al deze individuen. Het Verzoek voorafgaand aan Arbitrage moet het volgende bevatten: (i) je naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres die verbonden zijn aan je account; (ii) de naam, het telefoonnummer, postadres en e-mailadres van je eventuele adviseur; (iii) een beschrijving van het Geschil; en (iv) je handtekening. Op dezelfde manier zal Zoom, als Zoom een Geschil met je heeft, een e-mail met een geïndividualiseerd Verzoek voorafgaand aan Arbitrage, met inbegrip van de bovengenoemde vereisten, versturen naar het e-mailadres dat verbonden is aan je Zoom-account. Als het Geschil niet wordt beslecht binnen zestig (60) kalenderdagen na het indienen van een Verzoek voorafgaand aan Arbitrage door jou of Zoom, kan een arbitrage worden ingesteld. Als jij of Zoom een Geschil hebben dat betrekking heeft op vorderingen die onder de uitzondering op arbitrage in artikel 27.2(2) vallen, is dit artikel 27.3 niet op een dergelijk Geschil van toepassing. Je stemt ermee in dat naleving van dit artikel 27.3 een voorwaarde is voor het starten van arbitrage, en dat de arbiter elke arbitrage zal afwijzen die wordt ingediend zonder dat volledig is voldaan aan deze informele geschillenbeslechtingsprocedures.

  27.4 Arbitrageprocedure. Als jij of Zoom na afloop van de informele geschillenbeslechtingsprocedure die is beschreven in artikel 27.3 een arbitrage wil initiëren, moet de initiërende partij een verzoek om arbitrage aan de andere partij doen toekomen. Elk verzoek om arbitrage door jou moet worden verzonden naar het adres van de Zoom Litigation Department in artikel 27.3. Zoom stuurt elk arbitrageverzoek naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Zoom-account of naar je eventuele adviseur. Jij en Zoom komen overeen dat deze Arbitrageovereenkomst wordt beheerst door de Amerikaanse Federal Arbitration Act ('FAA'). Als de FAA om welke reden ook niet kan worden toegepast, geldt de wetgeving betreffende arbitrage van de staat waar je woont.

  De toepasselijke arbitrage-aanbieder is afhankelijk van waar je woont. Als je inwoner van Californië bent, dient de arbitrage te worden beheerd door ADR Services, Inc. ('ADR Services') overeenkomstig zijn Arbitrageregels, die te raadplegen zijn op https://www.adrservices.com/services-2/arbitration-rules. Als je geen inwoner van Californië bent, dient de arbitrage te worden beheerd door National Arbitration and Mediation ('NAM') overeenkomstig haar toepasselijke Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedures, die te raadplegen zijn op https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms. Wanneer deze Overeenkomst in strijd is met de regels van de arbitrage-aanbieder, heeft deze Overeenkomst voorrang. Als de toepasselijke arbitrage-aanbieder niet beschikbaar is voor arbitrage, zullen de partijen een alternatieve arbitrage-aanbieder selecteren. Als de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een geschikte alternatieve arbitrage-aanbieder, zullen de partijen een bevoegde rechtbank vragen een arbiter aan te stellen overeenkomstig 9 U.S.C. § 5. Voor zover er een geschil is over welke arbitrage-aanbieder bevoegd is, zal een NAM-arbiter worden aangesteld om dat geschil op te lossen.

  Arbitragehoorzittingen vinden standaard plaats via videovergaderen, tenzij jij en Zoom schriftelijk overeenstemming bereiken over een andere locatie. Er wordt één arbiter aangesteld. De arbiter kan een schadevergoeding toekennen, een declaratoire uitspraak doen of een verbodsactie of terugvorderbare kosten opleggen. Elke arbitrale uitspraak kan worden afgedwongen (zoals door middel van een vonnis) in elke bevoegde rechtbank. Een arbitraal vonnis heeft geen uitsluitend effect in een andere arbitrage of gerechtelijke procedure waarbij Zoom en een ander individu betrokken zijn. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om de drempel vast te stellen voor alle zaken die voor arbitrage vatbaar zijn, waaronder de vraag of deze Overeenkomst van toepassing, onredelijk of afdwingbaar is, evenals enige verdediging tegen arbitrage. Een rechtbank heeft echter de exclusieve bevoegdheid om uitspraak te doen over de afstand van massavorderingen in artikel 27.6, waaronder elke bewering dat het artikel onafdwingbaar, onwettig, nietig of vernietigbaar is, of dat het is overtreden.

  Als een verzoek om te procederen in een rechtbank voor geringe vorderingen (zie artikel 27.2(1)) wordt ingediend nadat een arbitrage is gestart, maar voordat een arbiter is aangesteld, wordt een dergelijke arbitrage administratief gesloten. Elke onenigheid over de rechtsbevoegdheid van de rechtbank voor geringe vorderingen zal worden beslecht door de rechtbank voor geringe vorderingen. Als jij of Zoom de keuze van de rechtbank voor geringe vorderingen voor je Geschil aanvecht, en een bevoegde rechtbank bepaalt dat de keuze van de rechtbank voor geringe vorderingen niet afdwingbaar is, dan zal deze keuze worden gescheiden van deze Arbitrageovereenkomst ten aanzien van je Geschil. Een dergelijke gerechtelijke uitspraak heeft echter geen uitsluitend effect in een andere arbitrage of gerechtelijke procedure waarbij Zoom en een ander individu betrokken zijn.

  27.5 Afstand van juryrechtspraak. Jij en Zoom doen hierbij afstand van alle grondwettelijke en wettelijke rechten om een rechtszaak aan te spannen en een proces te voeren voor een rechter of jury. In plaats daarvan kiezen jij en Zoom ervoor alle Geschillen te laten beslechten middels arbitrage op grond van deze Arbitrageovereenkomst, behalve zoals gespecificeerd in artikel 27.2 hierboven. Rechterlijke toetsing van een arbitraal vonnis is onderworpen aan zeer beperkte toetsing. 'Discovery' kan beperkt zijn in arbitragezaken, en procedures zijn gestroomlijnder dan die voor de rechtbank.

  27.6 Afstand van massavorderingen. Jij en Zoom komen overeen dat, behalve voor zover gespecificeerd in artikel 27.7 hieronder, elk van ons uitsluitend vorderingen op individuele basis tegen de ander mag instellen en niet op basis van een groeps-, collectieve of massavordering of andere representatieve procedure, en de partijen bij deze Overeenkomst doen afstand van alle rechten om enig Geschil aanhangig te laten maken of te laten behandelen, beheren, beslechten of voor te leggen aan een arbiter op basis van een groeps-, collectieve of massavordering of andere representatieve procedure. Met inachtneming van deze Arbitrageovereenkomst kan de arbiter alleen een declaratoire uitspraak doen of een verbodsactie opleggen ten gunste van de individuele partij die hierom vraagt, en alleen voor zover nodig om een voorziening te bieden die wordt gerechtvaardigd door de individuele vordering van de partij. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Arbitrageovereenkomst, komen jij en Zoom overeen dat, als een rechtbank middels een onherroepelijke beslissing die niet vatbaar is voor verder beroep of verhaal besluit dat de beperkingen van dit artikel 27.6 ongeldig of onafdwingbaar zijn met betrekking tot een bepaalde vordering of een verzoek om een voorziening (zoals een verzoek om openbare dwangmaatregelen), de betreffende vordering of het betreffende verzoek om een voorziening (en alleen die vordering of dat verzoek om een voorziening) zal worden gescheiden van de arbitrage en zal worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in San Jose, Californië, VS. Dit subartikel verhindert noch jou, noch Zoom om deel te nemen aan een collectieve schadeafwikkeling.

  27.7 Bellwether-arbitrages. Om het beheer en de afwikkeling van arbitrages efficiënter te laten verlopen, komen jij en Zoom overeen dat als er binnen een periode van honderdtachtig (180) dagen vijftig (50) of meer individuele arbitrageverzoeken van een wezenlijk vergelijkbare aard tegen een van de partijen worden ingesteld door of met de hulp van hetzelfde advocatenkantoor, dezelfde groep van advocatenkantoren of dezelfde organisaties ('Massale Indiening'), de partijen zestien (16) individuele arbitrageverzoeken (8 per kant) zullen selecteren voor arbitrage ('Bellwether-arbitrages'). Alleen deze zestien (16) arbitrageverzoeken zullen worden ingediend bij de arbitrage-aanbieder en de partijen zullen de niet-Bellwether-arbitrages tijdelijk opschorten en niet indienen. Zoom zal de kosten van de arbitrage-aanbieder betalen voor de zestien (16) Bellwether-arbitrages. De verjaringstermijnen, waaronder de eis tot indiening binnen één (1) jaar zoals beschreven in artikel 27.10 hieronder, worden gepauzeerd wanneer niet-Bellwether-arbitrageverzoeken tijdelijk worden opgeschort. Terwijl uitspraak wordt gedaan over de Bellwether-arbitrages, mag geen uitspraak worden gedaan over enig ander arbitrageverzoek dat deel uitmaakt van de Massale Indiening en mag het niet worden verwerkt of beheerd, en zijn geen van beide partijen indienings- of andere administratieve kosten voor een dergelijk arbitrageverzoek verschuldigd aan de arbitrage-aanbieder. Als een partij, in strijd met deze bepaling, voortijdig niet-Bellwether-arbitrages indient bij de arbitrage-aanbieder, komen de partijen overeen dat de arbitrage-aanbieder deze verzoeken tijdelijk zal opschorten.

  Alle partijen komen overeen dat arbitrageverzoeken van 'wezenlijk vergelijkbare aard' zijn als ze voortvloeien uit of betrekking hebben op dezelfde gebeurtenis of hetzelfde feitelijke scenario, dezelfde of vergelijkbare juridische vragen oproepen en streven naar dezelfde of een vergelijkbare voorziening. Elke partij mag de arbitrage-aanbieder verzoeken een individuele procesbevoegde administratieve arbiter aan te stellen ('Administratieve Arbiter') om te beslissen over drempelkwesties, zoals (i) of het Bellwether-arbitrageproces toepasselijk of afdwingbaar is, (ii) of (een) bepaald(e) verzoek(en) onderdeel is (zijn) van de Massale Indiening, en (iii) of verzoeken binnen een Massale Indiening zijn ingediend conform deze Overeenkomst, waaronder artikel 27.3. In een poging om de beslechting van een dergelijk geschil door de Administratieve Arbiter te bespoedigen, komen de partijen overeen dat de Administratieve Arbiter de procedures kan opstellen die noodzakelijk zijn om eventuele geschillen snel te beslechten. De kosten van de Administratieve Arbiter zullen worden betaald door Zoom.

  De partijen dienen te goeder trouw met de arbiter samen te werken om elke Bellwether-arbitrage af te handelen binnen honderdtwintig (120) kalenderdagen na de eerste 'pre-hearing conference' voor deze arbitrage. De partijen komen overeen dat het Bellwether-arbitrageproces is bedoeld voor het bereiken van een algeheel sneller, efficiënter en goedkoper mechanisme voor de afhandeling van Massale Indieningen, inclusief de vorderingen van individuen die niet zijn geselecteerd voor een Bellwether-arbitrage.

  Na afhandeling van de Bellwether-arbitrages komen de partijen overeen deel te nemen aan een globale bemiddeling van alle resterende arbitrageverzoeken waaruit de Massale Indiening bestaat ('Globale Bemiddeling'). De Globale Bemiddeling wordt beheerd door de arbitrage-aanbieder die de Bellwether-arbitrages beheert. Als de partijen er niet in slagen de resterende arbitrageverzoeken waaruit de Massale Indiening bestaat binnen dertig (30) kalenderdagen na de bemiddeling af te handelen, zullen de resterende arbitrageverzoeken waaruit de Massale Indiening bestaat op individuele basis worden ingediend en door de arbitrage-aanbieder worden beheerd, in overeenstemming met de regels van de arbitrage-aanbieder, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen. Elke partij kan de arbitrage-aanbieder verzoeken een Administratieve Arbiter aan te stellen om te beslissen over drempelkwesties ten aanzien van de nieuw ingediende verzoeken.

  De partijen komen overeen te goeder trouw met de arbitrage-aanbieder samen te werken om het Bellwether-arbitrageproces uit te voeren, waaronder de betaling van indienings- en administratieve kosten voor de Bellwether-arbitrages, waarbij eventuele indieningskosten in verband met de niet-Bellwether-arbitrageverzoeken van Massale Indieningen worden uitgesteld totdat de Bellwether-arbitrages en daaropvolgende Globale Bemiddeling zijn afgerond, en mee te werken aan alle stappen om de tijd en kosten van arbitrage te minimaliseren, waaronder: (i) de benoeming van een 'discovery special master' om de arbiter bij te staan bij het beslechten van 'discovery'-geschillen; en (ii) de goedkeuring van een versnelde agenda van de arbitrageprocedure. Deze Bellwether-arbitragebepaling dient in geen geval te worden geïnterpreteerd als het verlenen van toestemming voor een groeps-, collectieve of massavordering van welke aard ook, of een arbitrage met gezamenlijke of samengevoegde vorderingen onder welke omstandigheid ook, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze bepaling. De verjaringstermijnen die van toepassing zijn op elk arbitrageverzoek binnen een Massale Indiening, waaronder de eis tot indiening binnen één (1) jaar zoals beschreven in artikel 27.10 hieronder, worden gepauzeerd vanaf het moment dat een partij een Verzoek voorafgaand aan Arbitrage indient tot het moment waarop die partij het arbitrageverzoek indient bij de arbitrage-aanbieder.

  27.8 Schikkingsvoorstellen en vonnisvoorstellen. Ten minste tien (10) kalenderdagen voor de datum die is vastgesteld voor de arbitragehoorzitting kan jij of Zoom een schriftelijk vonnisvoorstel ('offer of judgment') aan de andere partij doen om een vonnis onder gespecificeerde voorwaarden mogelijk te maken. Als het voorstel wordt geaccepteerd, wordt het voorstel met bewijs van aanvaarding voorgelegd aan de arbitrage-aanbieder, die dienovereenkomstig uitspraak zal doen. Als het voorstel niet wordt geaccepteerd vóór de arbitragehoorzitting of binnen dertig (30) kalenderdagen nadat het is gedaan, afhankelijk van wat zich als eerst voordoet, wordt het geacht te zijn ingetrokken en kan het niet als bewijs worden aangevoerd in de arbitrage. Als een voorstel dat door één partij wordt gedaan niet door de andere partij wordt geaccepteerd, en de andere partij nalaat een gunstiger uitspraak te verkrijgen, zal de andere partij de kosten na het voorstel niet verhalen en zal zij de kosten van de voorstellende partij betalen vanaf het moment van het voorstel (dat, uitsluitend voor vonnisvoorstellen, redelijke advocaatkosten kan omvatten voor zover deze wettelijk kunnen worden verhaald, tot een bedrag dat de toegekende schadevergoeding niet overschrijdt).

  De partijen komen overeen dat alle geschillen met betrekking tot (een) schikkings- en vonnisvoorstel(len) in een Massale Indiening door één arbiter moeten worden beslecht voor zover dergelijke voorstellen dezelfde materiële voorwaarden bevatten. Voor arbitrages waarbij vertegenwoordigde partijen betrokken zijn, stemmen de advocaten van de vertegenwoordigde partijen ermee in om (een) individuele schikkingsvoorstel(len) of vonnisvoorstel(len) mee te delen aan elke eiser of verweerder in de arbitrage aan wie dergelijke voorstellen worden gedaan.

  27.9 Arbitragekosten. Behalve zoals voorzien in een Massale Indiening (zie artikel 27.7) is je verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele indienings-, administratieve en arbitragekosten uitsluitend zoals uiteengezet in de toepasselijke regels van de arbitrage-aanbieder. Als je bruto maandelijks inkomen minder dan 300% van de federale armoederichtlijnen bedraagt, heb je mogelijk recht op vrijstelling van bepaalde arbitragekosten.

  27.10 Vereiste om binnen een jaar een vordering in te dienen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke Wet, en niettegenstaande andere verjaringstermijnen, moeten alle claims en rechtsvorderingen op grond van deze Overeenkomst (met uitzondering van geschillen krachtens artikel 27.2(2)) worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan. Als dit niet gebeurt, wordt de betreffende claim of rechtsvordering permanent uitgesloten. De verjaringstermijn en eventuele uiterste termijnen voor arbitragekosten worden gepauzeerd terwijl de partijen zich bezighouden met de informele geschillenbeslechtingsprocedure zoals voorgeschreven door artikel 27.3 hierboven.

  27.11 Afmelden. Je kunt deze Arbitrageovereenkomst afwijzen en je afmelden voor arbitrage door een e-mail te versturen naar opt-out@zoom.us binnen (i) dertig (30) kalenderdagen na 1 april 2023 als je een bestaande gebruiker bent, of (ii) dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop je je account hebt gemaakt als je een nieuwe gebruiker bent. Je kennisgeving van afmelding moet geïndividualiseerd zijn en moet worden verzonden vanaf het e-mailadres dat is gekoppeld aan je individuele Zoom-account. Een kennisgeving van afmelding die beweert meerdere partijen af te melden, is ongeldig voor al die partijen. Geen enkel individu (of diens agent of vertegenwoordiger) kan een afmelding verrichten namens andere individuen. Je kennisgeving van afmelding moet je voor- en achternaam bevatten, evenals je adres, het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Zoom-account en een ondubbelzinnige verklaring dat je deze Arbitrageovereenkomst afwijst. Als je besluit je af te melden, is deze afmelding van toepassing op deze Arbitrageovereenkomst en alle eerdere versies daarvan, en heeft geen van de partijen het recht om de ander te dwingen tot arbitrage van enig Geschil. Alle andere delen van deze Arbitrageovereenkomst blijven echter op je van toepassing, en je afmelding voor deze Arbitrageovereenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere arbitrageovereenkomsten die je in de toekomst met ons kunt aangaan.

  27.12 Scheidbaarheid. Behalve voor zover bepaald in artikel 27.6 hierboven wordt, als enige bepaling van deze Arbitrageovereenkomst onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden, de betreffende bepaling geschrapt. De overige bepalingen blijven echter van toepassing en zullen zo worden geïnterpreteerd dat de oorspronkelijke bedoeling van dit artikel, inclusief de geschrapte bepaling, zo dicht mogelijk wordt benaderd.

 55. GEANONIMISEERDE EN GEAGGREGEERDE GEGEVENS
 56. Je stemt ermee in dat Zoom technische en andere gegevens over het gebruik van de Diensten en Software door jou en je Eindgebruikers kan verkrijgen en aggregeren op gede-identificeerde of geanonimiseerde basis ('Geaggregeerde Anonieme Gegevens') en dat Zoom de Geaggregeerde Anonieme Gegevens kan gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke Wet, waaronder om de aan jou of andere ongerelateerde Klanten aangeboden Diensten en Software te analyseren, ontwikkelen, verbeteren, ondersteunen en uitvoeren gedurende en na de looptijd van deze Overeenkomst, waaronder voor het genereren van sectorbenchmarks, richtlijnen voor best practices, aanbevelingen of soortgelijke rapporten.

 57. ADDENDUM PRIVACYWETGEVING VAN AMERIKAANSE STATEN
 58. Wanneer wij jouw persoonsgegevens, persoonlijke informatie of persoonlijk identificeerbare gegevens verwerken bij het verlenen van Diensten aan jou, erken je dat Zoom namens jou handelt en bepaal jij de middelen en doeleinden van de verwerking.

  Als je (i) een 'business' (bedrijf) bent en wij namens jou 'personal information' (persoonlijke informatie) verwerken (volgens de definitie van deze termen in de California Consumer Privacy Act of 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act van 2020), (ii) een 'controller' (verwerkingsverantwoordelijke) bent en wij namens jou 'personal data' (persoonsgegevens) verwerken (volgens de definitie van deze termen in andere toepasselijke gegevensbeschermingswetten van Amerikaanse staten), of (iii) voldoet aan beide criteria die zijn beschreven in (i) en (ii), dan is ons Addendum Privacywetgeving van Amerikaanse staten hierin door middel van verwijzing opgenomen en is het van toepassing op onze 'processing' (verwerking) van je 'personal information' (persoonlijke informatie) en 'personal data' (persoonsgegevens) (volgens de definitie van deze termen in de voorgenoemde Wetten).

 59. GEBRUIKERS VAN DE AMERIKAANSE FEDERALE OVERHEID EN ANDERE OVERHEIDSGEBRUIKERS
 60. Dit artikel 30 is van toepassing als je een overheids- of publieke entiteit bent, waaronder Amerikaanse federale overheid of een instantie of instrument van een federale, staats- of lokale overheidsentiteit.De Software is 'commercial computer software' en de Diensten zijn 'commercial services' zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. § 2.101, en zijn 'commercial computer software' zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. § 252.227-7014(a)(1) en zoals gebruikt in 48 C.F.R. §§ 12.212 en 227.7202. Deze 'commercial computer software' en gerelateerde Documentatie worden aan jou en je Eindgebruikers verstrekt voor gebruik door jou en namens jou, met alleen de rechten die aan alle andere eindgebruikers worden verleend op grond van de hierin beschreven voorwaarden. Deze Overeenkomst, waaronder (alleen bij wijze van voorbeeld) artikel 12.3 Wijzigingen van prijzen; 12.7 Beëindiging of opschorting wegens niet-betaling; 14 Duur, beëindiging en opschorting; 15 Wijzigingen aan deze Overeenkomst; 25 Schadeloosstelling; 27 Beslechting van geschillen, Arbitrageovereenkomst en afstand van groepsvorderingen; 33.3 Toepasselijk recht, rechtsbevoegdheid en locatie, zijn op jou van toepassing, behalve voor zover het je volgens de toepasselijke Wetten van je rechtsgebied verboden is om dergelijke voorwaarden te accepteren.Indien en voor zover enige bepaling van deze Overeenkomst aldus verboden is, wordt een dergelijke bepaling alleen als gewijzigd beschouwd voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke Wet, maar om maximaal gevolg te geven aan deze Overeenkomst en de beschreven toepasselijke voorwaarden.

 61. BELEID; ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING
 62. 31.1 Privacyverklaring. Je stemt in en gaat akkoord met onze Privacyverklaring, en je bent ervan op de hoogte en erkent dat het verzamelen, delen en verwerken van je persoonsgegevens (waaronder mogelijk het organiseren, structureren, opslaan, gebruiken of openbaarmaken ervan) onderworpen zijn aan onze Privacyverklaring en, indien van toepassing, ons Addendum wereldwijde gegevensverwerking en ons Addendum Privacywetgeving van Amerikaanse staten.

  31.2 Handleidingen, kennisgevingen en overig beleid. Je stemt in en gaat akkoord met onze toepasselijke handleidingen, verklaringen, kennisgevingen en beleid die te vinden zijn op zoom.us/legal, waaronder ons Zoom Phone – Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, onze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik, Zoom Phone – Beleid inzake nummertoewijzing, onze Kennisgeving noodoproepen VS, onze Kennisgeving noodoproepen Canada, onze Kennisgeving noodoproepen EU en onze Handleiding overheidsverzoeken, en je bent ervan op de hoogte en erkent dat gebruik van de Diensten door jou of je Eindgebruikers onderworpen is aan deze handleidingen, kennisgevingen en beleid.

  31.3 Addendum gegevensverwerking. Als je eigenaar bent van een zakelijk, ondernemings- of onderwijsaccount en je gebruik van de Diensten vereist dat Zoom de persoonsgegevens van een Eindgebruiker verwerkt volgens een gegevensverwerkingsovereenkomst, zal Zoom deze persoonsgegevens verwerken volgens het Addendum wereldwijde gegevensverwerking van Zoom.

 63. MARKETING
 64. Je verleent Zoom toestemming en het recht om (i) je te identificeren als een klant en je logo te gebruiken in marketingmaterialen van Zoom (bijv. de website van Zoom, e-mails, presentaties en brochures), en om (ii) inhoud te ontwikkelen rondom je ervaring als klant van Zoom (bijv. een schriftelijke casestudy of videocasestudy). Alle inhoud die op grond van de voorgaande clausule (ii) van dit artikel 32 wordt gecreëerd, wordt in samenwerking met jou gecreëerd en alleen gebruikt nadat je er schriftelijk toestemming voor hebt verleend. Zoom zal eventuele merken die je verstrekt in overeenstemming met clausule (i) van dit artikel 32 gebruiken in overeenstemming met alle redelijke merkrichtlijnen die je vóór ons gebruik schriftelijk aan ons verstrekt.

 65. DIVERSEN
 66. 33.1 Overdracht; opvolgers en rechtverkrijgenden. Je kunt je rechten of enige van je plichten op grond van deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Elke vermeende toewijzing of overdracht die in strijd is met dit artikel is nietig. We kunnen onze rechten of enige van of al onze plichten op grond van deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan jou overdragen (i) in geval van een fusie, overname of verkoop van al of vrijwel al onze activa, of (ii) aan onze gelieerde onderneming. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun respectieve toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.

  33.2 Contracterende entiteit. Als je Zoom-account een 'factureren aan'- of 'verkocht aan'-adres in India bevat, is de contracterende entiteit krachtens deze Overeenkomst de gelieerde onderneming van Zoom, ZVC India Pvt. Ltd.

  33.3 Toepasselijk recht; rechtsbevoegdheid en locatie. De wetten van de staat Californië (Verenigde Staten) zijn van toepassing op alle kwesties die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van de interpretatie, samenstelling, uitvoering en handhaving ervan, ongeacht beginselen inzake wetsconflicten, met uitzondering van bepalingen ten aanzien van arbitrage, die worden beheerst door de Amerikaanse Federal Arbitration Act. Behalve voor zover anders bepaald in artikel 27 stemmen de partijen in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en territoriale bevoegdheid van de staatsrechtbanken in en ten dienste van Santa Clara County, Californië, VS, en de federale rechtbanken in het Northern District van Californië, VS. Niettegenstaande het bovenstaande komen jij en Zoom overeen dat deze paragraaf geen van ons belet om enige procedure (waaronder nietigheidsprocedures) in te stellen voor de United States Patent Trial and Appeal Board (PTAB), de United States Trademark Trial and Appeal Boards (TTAB), het United States Patent and Trademark Office (PTO), het United States Copyright Office of enig buitenlands octrooi-, merken- of auteursrechtbureau, mits een dergelijke procedure betrekking heeft op de geldigheid, afdwingbaarheid of niet-afdwingbaarheid van enig auteursrecht, octrooi, merk of ander intellectuele-eigendomsrecht dat eigendom is van of toegewezen is aan jou of Zoom. Als je handelt als consument volgens deze Overeenkomst en woonachtig bent in een Lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, of in het Verenigd Koninkrijk, ontneemt de voorgaande rechtskeuze je niet de bescherming die je wordt geboden door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken krachtens de Wetten die op je van toepassing zijn in de plaats waar je gewoonlijk verblijft.

  33.4 Taal en vertalingen. Alle kennisgevingen en communicatie op grond van deze Overeenkomst moeten in het Engels zijn. Als wij een vertaling van de Engelstalige versie van deze Overeenkomst verstrekken, prevaleert de Engelstalige versie van deze Overeenkomst in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie.

  33.5 Fusie; integratie. Deze Overeenkomst behelst en belichaamt de definitieve overeenkomst tussen jou en Zoom en bevat de volledige en exclusieve uitdrukking van jouw en onze overeenkomst met betrekking tot het onderwerp ervan. Alle eerdere of gelijktijdige geschriften, onderhandelingen en besprekingen tussen jou en Zoom met betrekking tot het onderwerp hiervan worden uitdrukkelijk samengevoegd in en vervangen door deze Overeenkomst. Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen en gaan niet akkoord met door jou gepresenteerde voorwaarden die een aanvulling vormen op of verschillen van die in deze Overeenkomst of een Bestelformulier. Je erkent dat geen van door jou gepresenteerde voorwaarden die bedoeld zijn om de voorwaarden van deze Overeenkomst of een Bestelformulier aan te vullen, te wijzigen of ervan af te wijken, bindend voor ons zullen zijn, waaronder (i) tekst of informatie op een inkooporder, e-mailcorrespondentie, factuur of factuurproces of voorgedrukt formulier, of (ii) algemene voorwaarden van een offerteaanvraag, verzoek om een bieding, verzoek om informatie of vragenlijst. Bij het aangaan van deze Overeenkomst hebben jij noch Zoom vertrouwd op enige verklaring, bewering, garantie of overeenkomst van de andere partij, behalve voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst opgenomen.

  33.6 Geen lastgevingsverhouding. Zoom en jij zijn onafhankelijke contractanten en zijn niet van zins een uitdrukkelijke of impliciete lastgevingsverhouding te creëren door het aangaan van deze Overeenkomst, of deze nu ontstaat op grond van 'common law' betreffende lastgeving van de federale overheid of van staten.

  33.7 Geen rechten of rechtsmiddelen van derden. Deze Overeenkomst verleent geen afdwingbare rechten of rechtsmiddelen aan enige persoon behalve Zoom en jou.

  33.8 Kennisgeving. Wij kunnen kennisgevingen aan je richten via (i) digitale post gericht aan het e-mailadres dat is opgegeven in je account, (ii) schriftelijke communicatie per brief bezorgd door een nationaal erkende dienst voor bezorging in 24 uur, of (iii) eersteklas prepaidpost naar je adres dat is opgegeven in je account. Je hebt de verantwoordelijkheid te waarborgen dat je geregistreerde e-mailadres en postadres up-to-date zijn. Je stemt ermee in dat elke kennisgeving die wordt verstuurd naar het op dat moment geldende e-mail- of postadres in onze systemen een adequate en bindende kennisgeving voor je is. Kennisgevingen door jou aan ons (die worden geacht te zijn gedaan wanneer Zoom ze ontvangt) dienen te worden verstrekt per brief die wordt bezorgd door een nationaal erkende dienst voor bezorging in 24 uur of eersteklas prepaidpost naar Zoom gericht aan 'Attention Legal Dept., Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, Verenigde Staten.'

  33.9 Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden, worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst hier op geen enkele manier door beïnvloed of geschaad. Jij en Zoom streven ernaar dat eventuele ongeldige, onwettige of onafdwingbare delen van deze Overeenkomst zullen worden geïnterpreteerd om de uitwerking en de bedoeling van het origineel zo dicht mogelijk te benaderen. Als interpretatie van het ongeldige, onwettige of onafdwingbare deel niet mogelijk is, wordt het ongeldige, onwettige of onafdwingbare deel gescheiden van deze Overeenkomst en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht.

  33.10 Blijvende geldigheid. Alle artikelen van deze Overeenkomst die vanwege hun aard van kracht moeten blijven na beëindiging of verval, blijven van kracht, waaronder artikelen die betrekking hebben op vertrouwelijke informatie, Eigendomsrechten van Zoom, licentierechten die door Zoom aan jou zijn verleend, betalingsverplichtingen, garantiedisclaimers, vrijwaring, arbitrage en beperking van aansprakelijkheid.

  33.11 Verklaring van afstand. Als Zoom nalaat een recht uit te oefenen of een voorwaarde of bepaling af te dwingen op grond van deze Overeenkomst, fungeert dit niet als een huidige of toekomstige verklaring van afstand. Om een verklaring van afstand van kracht te laten zijn, moet deze schriftelijk zijn ondertekend door de naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Zoom.

  33.12 Interpretatie. Alle kopjes, bijschriften of titels van artikelen in deze Overeenkomst zijn alleen voor het gemak bedoeld en dienen op geen enkele manier als definitie of uitleg van enig artikel of enige bepaling. Alle termen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis wanneer ze in het meervoud worden gebruikt en vice versa, voor zover van toepassing en tenzij anders aangegeven. Elk gebruik van de term 'bijv.' of 'met inbegrip van' of variaties daarop in deze Overeenkomst dient te worden opgevat alsof het wordt gevolgd door 'zonder enige beperking'.

 67. DEFINITIES
 68. De volgende definities zijn van toepassing op deze Overeenkomst. Definities die specifiek van toepassing zijn op bepaalde Diensten zijn te vinden in de Beschrijving van de Zoom-diensten.

  'Klantgegevens' verwijst naar informatie die aan Zoom wordt verstrekt zodat Zoom kan voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst en toegang kan verlenen tot de Diensten (bijv. bedrijfsnaam, factuuradres, fiscaal identificatienummer, btw-nummer, contactnaam en informatie).

  'Eindgebruiker' verwijst naar een Host of Deelnemer die de Diensten gebruikt.

  'Host' heeft de betekenis die eraan is gegeven in de Beschrijving van de Zoom-diensten.

  'Initiële Abonnementstermijn' verwijst naar de initiële abonnementstermijn voor een Dienst zoals gespecificeerd op een Bestelformulier.

  'Wet' verwijst naar alle Amerikaanse of niet-Amerikaanse nationale, regionale, staats-, provinciale of lokale wetten, verordeningen, regels, voorschriften, besluiten, bestuursrechtelijke beslissingen, rechterlijke uitspraken, beschikkingen, rechterlijke bevelen, richtlijnen of beleidslijnen die van toepassing zijn op het verlenen van Diensten door Zoom en je gebruik van de Diensten of Software.

  'Vergadering' heeft de betekenis die eraan is verleend in de Beschrijving van de Zoom-diensten.

  'Deelnemer' heeft de betekenis die eraan is verleend in de Beschrijving van de Zoom-diensten.

  'Telefoonhost' heeft de betekenis die eraan is verleend in de Beschrijving van de Zoom-diensten.

  'Eigendomsrechten' verwijst naar alle auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, knowhow, merken, dienstmerken, handelsnamen, publicatierechten en andere intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten.

  'Verlengingstermijn' verwijst naar de verlengingstermijn van het abonnement op een Dienst die begint na de Initiële Abonnementstermijn of een andere Verlengingstermijn zoals gespecificeerd op een Bestelformulier.

  'Diensten' verwijst naar (i) alle diensten die zijn beschreven in de Beschrijving van de Zoom-diensten en aan je ter beschikking worden gesteld zoals uiteengezet in een Bestelformulier dat naar deze Overeenkomst verwijst, (ii) gratis diensten die Zoom aan je verleent, naar eigen goeddunken, in het kader van deze Overeenkomst en ongeacht of deze wel of niet zijn beschreven in de Beschrijving van de Zoom-diensten, (iii) alle ondersteunende diensten die Zoom aan je verleent in overeenstemming met onze op dat moment geldende Documentatie, een Bestelformulier dat naar deze Overeenkomst verwijst, of beide, en (iv) de Zoom-website, inclusief eventuele toegang tot of eventueel gebruik van de Webgebaseerde Zoom-toepassing.

  'Belastingen en Heffingen' verwijst naar alle toepasselijke verkoop-, gebruiks-, milieu- of wettelijke belastingen (inclusief btw), toeslagen, tarieven, rechten (waaronder douanerechten) of andere kosten, toeslagen of aanslagen van vergelijkbare aard (waaronder boetes of rentes die betaald moeten worden vanwege het te laat of niet betalen van een van de voorgaande) die worden geheven op of anderszins verbonden zijn aan de levering van de Diensten aan jou of je gebruik daarvan (uitgezonderd eventuele inkomstenbelasting die wordt opgelegd aan Zoom).

  'Btw' verwijst naar elke belasting over de toegevoegde waarde en elke andere belasting van soortgelijke aard, ongeacht of deze in een lidstaat van de Europese Unie wordt geheven ter vervanging van, of geheven naast, een dergelijke belasting, of die elders wordt geheven, een belasting op goederen en diensten, PIS/COFINS, een soortgelijke indirecte Belasting of een analoge Belasting die wordt opgelegd in verband met, of die anderszins verband houdt met de Diensten die Zoom aan je verleent.

  'Webgebaseerde Zoom-toepassing' verwijst naar de webclient van Zoom, beschikbaar via de Zoom-website, die jou en Eindgebruikers in staat stelt in een webbrowser aan een Vergadering deel te nemen zonder invoegtoepassingen of software te hoeven downloaden.

  'Zoom-website' verwijst naar de website van Zoom met het adres https://zoom.us/ of een andere website die Zoom van tijd tot tijd kan onderhouden.

Opmerkingen over de updates van de Servicevoorwaarden:

De updates in artikel 10 verduidelijken de praktijken van Zoom op het gebied van gegevensgebruik, beperken de reikwijdte van de licenties van Zoom en verduidelijken dat Zoom geen Klantinhoud (audio, video of chat) gebruikt om zijn kunstmatige-intelligentiemodellen te trainen.