Bètaprogramma - Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 18 augustus 2023

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET BÈTAPROGRAMMA (DEZE “OVEREENKOMST”) AANDACHTIG. DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN JOU EN ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("ZOOM"). ZE IS VAN TOEPASSING OP JE DEELNAME AAN HET BÈTAPROGRAMMA ("BÈTAPROGRAMMA") EN JE TOEGANG TOT, EVALUATIE EN GEBRUIK VAN DE BÈTAPRODUCTEN EN -DIENSTEN DIE JE DOOR ZOOM TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD ALS ONDERDEEL VAN HET BÈTAPROGRAMMA. DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN OF JE TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN BÈTAPRODUCTEN OF -DIENSTEN, GA JE ERMEE AKKOORD DEEL TE NEMEN AAN HET BÈTAPROGRAMMA EN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.   

JE KUNT DEZE OVEREENKOMST AANGAAN NAMENS JEZELF OF NAMENS EEN RECHTSPERSOON. ALS JE DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN RECHTSPERSOON, VERKLAAR JE DAT JE EEN NAAR BEHOREN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER BENT DIE BESCHIKT OVER DE BEVOEGDHEID OM DIE RECHTSPERSOON TE BINDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALLE VERWIJZINGEN NAAR "JE/JIJ" EN "JOU/JOUW" IN DEZE OVEREENKOMST DUIDEN OP DE PERSOON DIE DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT ALS PARTICULIER OF ALS RECHTSPERSOON WAARVOOR HIJ/ZIJ ALS VERTEGENWOORDIG(ST)ER OPTREEDT, NAARGELANG HET GEVAL.  

LET OP: DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN UITSLUITING VAN BEPAALDE SOORTEN SCHADE EN EEN GEAGGREGEERDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE FUNGEERT ALS EEN VRIJWARING EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN JE VERMOGEN OM BEPAALDE SCHADE OP ZOOM TE VERHALEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT OOK EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN IN ARTIKEL 18 (OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE VOOR CLAIMS EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN) HIERONDER.  

  1. Bèta-aanbod; Ondersteuning

Het bèta-aanbod omvat alle hardware, software, producten, diensten, functies, functionaliteiten of andere technologieën die zijn geïntegreerd in een ander aanbod of op zelfstandige basis door Zoom wordt aangeboden en door Zoom zijn aangewezen als onderdeel van het Bètaprogramma (elk afzonderlijk een “Bèta-aanbod”). Elk Bèta-aanbod kan nader worden beschreven in de documentatie die door Zoom aan Jou wordt verstrekt wanneer Je toegang krijgt tot het Bèta-aanbod. Zoom biedt geen serviceovereenkomst voor een Bèta-aanbod en Zoom is niet verplicht om onderhoud of technische ondersteuning te bieden. Zoom behoudt zich het recht voor om met of zonder kennisgeving en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid, op elk moment het gebruik van een Bèta-aanbod te wijzigen of in te trekken, of om er beperkingen voor op te leggen.

2. Geschiktheid; Deelname

Onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van Zoom kun Je deelnemen aan het Bètaprogramma op verzoek of op uitnodiging van Zoom. Je moet altijd voldoen aan de door Zoom bepaalde geschiktheidscriteria tijdens de Looptijd (zoals gedefinieerd in Artikel 5 (Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst; Gevolgen van beëindiging). Geschiktheidscriteria omvatten, zonder beperking, dat Je een klant bent met een goede reputatie bij Zoom en alle onderliggende Zoom-diensten hebt aangeschaft die vereist zijn om het Bèta-aanbod te gebruiken. Als Je niet langer voldoet aan de geschiktheidscriteria van Zoom, kan Zoom Je deelname aan het Bètaprogramma of Je toegang tot een Bèta-aanbod of beide onmiddellijk beëindigen.  

Je dient alle door Zoom vereiste informatie te verstrekken en, indien nodig, een account aan te maken om het Bèta-aanbod te gebruiken. Je dient alle instructies van Zoom op te volgen om toegang te krijgen tot, gebruik te maken van en een account aan te maken voor het Bèta-aanbod. Je dient actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken en te onderhouden zoals gevraagd door Zoom. Je dient de vertrouwelijkheid en veiligheid te bewaren van elk wachtwoord dat wordt gemaakt of onderhouden als onderdeel van het gebruik van een Bèta-aanbod. Je dient Zoom onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van een wachtwoord of account, of van elke vermoedelijke inbreuk op de beveiliging van het account.

 

3. Recht op gebruik; Licentieverlening

Zoom verleent Je tijdens de Looptijd het recht op toegang tot en gebruik van elk Bèta-aanbod dat Zoom aan Je verstrekt. Voor zover de toegang tot of het gebruik van een Bèta-aanbod vereist of toestaat dat Je software downloadt, gebruikt of installeert, verleent Zoom Je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije licentie voor de software voor Jouw intern gebruik. Deze licentie geldt uitsluitend om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Bèta-aanbod tijdens de Looptijd. Je erkent dat Je rechten onder dit Artikel 3 (Recht op gebruik; Licentieverlening) naar goeddunken van Zoom kunnen worden herroepen.

 

4. Wijziging van het Bèta-aanbod; Opschorting, onderbreking en beëindiging van toegang en gebruik

Je erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en aard van het Bèta-aanbod, het Bètaprogramma of beide van tijd tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan Jou. Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst, kan Zoom voor Jou of Je eindgebruikers het gebruik van een Bèta-aanbod, deelname aan het Bètaprogramma of beide beëindigen, beperken, ontkoppelen, ontoegankelijk maken, onderbreken, stopzetten, wijzigen of opschorten. Dit kan op elk moment, naar goeddunken van Zoom, met of zonder kennisgeving en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid jegens Jou, Je eindgebruikers of een derde partij. Je erkent dat een schending van Artikel 6 (Aanvaardbaar gebruik; Verboden gebruik) door Jou of Je eindgebruiker, met inbegrip van een schending van de Richtlijnen voor aanvaardbaar gebruik van Zoom, kan leiden tot onmiddellijke opschorting, ontkoppeling of beëindiging van de toegang tot het Bèta-aanbod.

 

5. Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst; Gevolgen van beëindiging

De looptijd (“Looptijd”) van deze Overeenkomst begint vanaf de datum waarop Je voor het eerst toegang krijgt tot of gebruik maakt van een Bèta-aanbod, en loopt door totdat deze door een partij wordt beëindigd zoals hieronder uiteengezet. Zoom kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Jou, met of zonder reden. Voor de duidelijkheid en niet in beperkende zin, kan Zoom deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen in geval van een schending van Artikel 6 (Aanvaardbaar gebruik; Verboden gebruik) of van een andere belangrijke voorwaarde van deze Overeenkomst door Jou of een van Je eindgebruikers. Je kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met of zonder reden, door Zoom hiervan ten minste dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden alle hierin verleende rechten voor gebruik van en toegang tot het Bèta-aanbod beëindigd en dienen Jij en Je eindgebruikers onmiddellijk: (i) het gebruik van alle Bèta-aanbiedingen stop te zetten en (ii) alle Vertrouwelijke informatie van Zoom (zoals gedefinieerd in Artikel 9 (Vertrouwelijke informatie)) te retourneren of te vernietigen, en Zoom te voorzien van een schriftelijke verklaring hiervan indien Zoom daar schriftelijk om verzoekt.

 

6. Aanvaardbaar gebruik; Verboden gebruik

a. Je gaat ermee akkoord dat het gebruik van het Bèta-aanbod door Jou en Je eindgebruikers onderworpen is aan de toepasselijke handleidingen, verklaringen, kennisgevingen en beleidsregels van Zoom op zoom.us/legal, inclusief, maar niet beperkt tot de Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik, de  Privacyverklaring, de Kennisgeving inzake noodoproepen voor de VS, de Kennisgeving inzake noodoproepen voor Canada, de Kennisgeving inzake noodoproepen voor de EU en de Handleiding overheidsverzoeken, die elk van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt of gewijzigd. Je gaat ermee akkoord dat Je Jezelf en geen van Je eindgebruikers zult toestaan om: (i) een Bèta-aanbod te doen, te gebruiken of aan te bieden voor lease, verhuur of verkoop, of te reproduceren, door te verkopen, te distribueren, uit te lenen, te gebruiken op basis van deeltijdeigenaarschap of als servicebureau, of anderszins kosten in rekening te brengen aan andere partijen voor het gebruik van het Bèta-aanbod; (ii) onderliggende technologie van het Bèta-aanbod (bijv. broncode, processen, gegevenssets of databases, managementtools, ontwikkelingstools, servers of hostingsites, enz.) te wijzigen, aan te passen, te demonteren of te decompileren, of om er afgeleide werken van te maken, verbeteringen aan te brengen, reverse-engineering op toe te passen, innovaties van af te leiden, of proberen Je er toegang toe te verschaffen; (iii) bewust of nalatig gebruik te maken van het Bèta-aanbod op een manier die de netwerken van Zoom misbruikt, ontwricht of verstoort; (iv) deel te nemen aan activiteiten die illegaal, frauduleus, vals of misleidend zijn; of (v) het Bèta-aanbod te gebruiken op een manier of voor enig doel dat inbreuk maakt op enig intellectuele-eigendomsrecht of ander recht van een persoon, dat recht misbruikt of op een andere manier schendt, of een toepasselijke wet schendt.

b. Je stemt ermee in het Bèta-aanbod niet te gebruiken voor zeer gevoelige of vertrouwelijke communicatie, tenzij Zoom (i) er vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor verleent, of (ii) het Bèta-aanbod rechtstreeks aan Je ter beschikking stelt in een productieomgeving voor gebruik met productiegegevens. Tenzij (i) of (ii) in de voorgaande zin van toepassing is, mag Je geen enkel Bèta-aanbod gebruiken voor de ontvangst, het gebruik, het onderhoud, de openbaarmaking, de opslag, de overdracht of de verwerking van gereguleerde gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot elektronisch beschermde gezondheidsgegevens (zoals gedefinieerd in de regels en voorschriften die zijn afgekondigd op grond van de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996), persoonlijke gegevens, persoonlijke identiteitsgegevens, financiële gegevens, onderwijsrecords of soortgelijke gevoelige informatie.

 

7. Zoals het is; Afwijzing van garanties

ZOOM EN ZIJN LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT BÈTA-AANBIEDINGEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK, NIET-INBREUK OF DE CONTINUE, ONONDERBROKEN, FOUTLOZE, VIRUSVRIJE OF VEILIGE TOEGANG TOT OF WERKING VAN EEN BÈTA-AANBOD. VOOR ZOVER ZOOM EEN DERGELIJKE GARANTIE NIET KAN AFWIJZEN VANWEGE DE TOEPASSELIJKE WET, ZIJN DE REIKWIJDTE EN DUUR VAN EEN DERGELIJKE GARANTIE BEPERKT VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN. JE ERKENT DAT HET BÈTA-AANBOD WORDT GELEVERD EN TER BESCHIKKING WORDT GESTELD "ZOALS HET IS" OF "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.

JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BÈTA-AANBOD: (A) NIET VOLLEDIG ONTWIKKELD IS EN NIET COMMERCIEEL IS UITGEBRACHT VOOR VERKOOP DOOR ZOOM; (B) MOGELIJK NIET VOLLEDIG FUNCTIONEEL IS EN BUGS, FOUTEN, ONTWERPFOUTEN OF ANDERE PROBLEMEN KAN BEVATTEN, INCLUSIEF PROBLEMEN DIE EEN NEGATIEVE INVLOED KUNNEN HEBBEN OP DE WERKING VAN JE INFRASTRUCTUUR OF DIENSTEN DIE DOOR ZOOM OF EEN ANDERE PARTIJ WORDEN GELEVERD; C) MOGELIJK NIET BETROUWBAAR IS; (D) MOGELIJK NIET IS BEOORDEELD OP NALEVING VAN DE REGELGEVING EN MOGELIJK NIET VOLDOET AAN DE VEREISTEN VOOR HET VERZENDEN, OPSLAAN, MAKEN OF ANDERSZINS VERWERKEN VAN ELEKTRONISCH BESCHERMDE GEZONDHEIDSGEGEVENS, PERSOONLIJKE IDENTITEITSGEGEVENS, PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE GEVOELIGE OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE; (E) BIJ GEBRUIK KAN LEIDEN TOT ONVERWACHTE RESULTATEN, VERLIES VAN INHOUD OF GEGEVENS, OF ANDERE ONVOORSPELBARE SCHADE OF VERLIES VOOR JOU. ZOOM WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE AF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE, INHOUD OF GEGEVENS WAARTOE MEN ZICH TOEGANG VERSCHAFT OF DIE WORDEN GEOPEND OF GEBRUIKT IN VERBAND MET EEN BÈTA-AANBOD.

 

8. Naleving van wetten; Toestemmingen

Je bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten die van toepassing zijn op Je deelname aan het Bètaprogramma en op het gebruik van, de toegang tot en de ontvangst van een Bèta-aanbod, inclusief, maar niet beperkt tot wetten die vereisen dat Je de nodige meldingen voor eindgebruikers verstrekt en de nodige toestemming van eindgebruikers verkrijgt om Zoom en door Jou of Zoom geautoriseerde derden toegang te geven tot Inhoud of deze te verwerken en te gebruiken (zoals gedefinieerd in Artikel 12 (Inhoud)). Je dient te voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten, regels en voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot import en export, anti-omkoping, buitenlandse corruptie, intellectuele eigendom en privacy in verband met Je uitvoering van Je verplichtingen onder deze Overeenkomst, inclusief toegang tot en gebruik van het Bèta-aanbod. Je bent als enige verantwoordelijk voor de toegang van Je eindgebruikers tot het Bèta-aanbod en hun gebruik ervan in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle toepasselijke wetgeving.

 

9. Vertrouwelijke informatie

Jij en Zoom komen overeen om alle niet-openbare, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie die Jij en Zoom aan elkaar verstrekken in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, het Bètaprogramma of een Bèta-aanbod, vertrouwelijk te houden. Jij en Zoom komen verder overeen vertrouwelijke informatie (zoals gedefinieerd in dit Artikel 9 (Vertrouwelijke informatie)) die Jij of Zoom onder deze Overeenkomst ontvangt, alleen bekend te maken aan medewerkers, adviseurs en advocaten van Jou of Zoom, naargelang het geval, die een strikte behoefte hebben om de gedeelde informatie te kennen en die gebonden zijn aan wettelijke of contractuele verplichtingen voor bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de vertrouwelijke informatie, die minstens even beperkend zijn als de verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet."Vertrouwelijke informatie" omvat, zonder beperking, bedrijfsinformatie, ontwikkelingsplannen, gegevens van roadmaps voor producten, systemen, strategische plannen, broncode, diensten, producten, prijzen, methoden, processen, financiële gegevens, programma's, handelsgeheimen, knowhow en marketingplannen in welke vorm dan ook, die zijn aangeduid als "vertrouwelijk" of waarvan een redelijke persoon weet of redelijkerwijs zou moeten begrijpen dat ze vertrouwelijk zijn.

Behoudens de beperkingen in dit Artikel 9 (Vertrouwelijke informatie), mogen Jij en Zoom elk Vertrouwelijke informatie die binnen de context van deze Overeenkomst is ontvangen, openbaar maken voor zover vereist door de wet, de regelgeving of een gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat Jij of Zoom, naargelang het geval, eerst (i) de andere partij op de hoogte stelt, behalve wanneer dit verboden is door de toepasselijke wettelijke autoriteit, en (ii) meewerkt aan redelijke verzoeken van de andere partij om een beschermingsbevel te verkrijgen of anderszins de openbaarmaking van de informatie aan derden te voorkomen of te beperken.

 Jij en Zoom dienen alle Vertrouwelijke informatie die binnen de context van deze Overeenkomst werd ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen totdat en alleen voor zover deze informatie (a) bij ontvangst al rechtmatig bekend is bij Jou of Zoom en er geen verplichting geldt om de informatie vertrouwelijk te behandelen; (b) niet door een onrechtmatige daad van Jou, Zoom of een derde partij openbaar bekend of beschikbaar wordt; (c) rechtmatig ontvangen werd van een derde partij zonder beperking en zonder schending van deze Overeenkomst; of (d) ontwikkeld werd door Jou of Zoom zonder het gebruik van (bedrijfs)eigen, niet-openbare informatie die binnen de context van deze Overeenkomst is ontvangen. Jij en Zoom dienen elk redelijke stappen te ondernemen om de privacy en veiligheid van de Vertrouwelijke Informatie die Jij en Zoom ontvangen te handhaven, en wel door middel van maatregelen die minstens even beschermend zijn als deze die zijn genomen om informatie van een vergelijkbare gevoeligheid van Jou of Zoom te beschermen, en altijd met minimaal een redelijke standaard van zorg.In het geval van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie van de andere partij, komen Jij en Zoom overeen om de getroffen partij op de hoogte te stellen van het ongeoorloofde gebruik of de openbaarmaking en samen te werken om de controle over de Vertrouwelijke informatie te herstellen en verder ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie te voorkomen.  

 

10. Eigendomsrechten

Je erkent en gaat ermee akkoord dat Zoom eigenaar is van alle wettelijke rechten, aanspraak en belangen in en op het Bètaprogramma en elk Bèta-aanbod, Feedback en alle intellectuele-eigendomsrechten (en andere eigendomsrechten) daarvan of die daaruit voortvloeien, inclusief, maar niet beperkt tot alle auteursrechten, octrooien, octrooiaanvragen, handelsgeheimen, handelsmerken en andere rechten daarop. Voor zover Je het recht hebt om intellectuele-eigendomsrechten (of andere eigendomsrechten) af te dwingen of in licentie te geven opdat Zoom de rechten zou kunnen uitoefenen die op grond van deze Overeenkomst aan Zoom zijn toegekend, verleen Je Zoom hierbij een eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie op grond van deze rechten om deze Zoom-rechten uit te oefenen (inclusief het gebruik van de grondslagen ervan). Met uitzondering van de licentie en andere rechten die uitdrukkelijk aan Jou zijn verleend in deze Overeenkomst, erken Je dat niets in deze Overeenkomst wordt geacht Jou, rechtstreeks of impliciet, door uitsluiting of anderszins rechten, verzakingen of verklaringen van afstand te geven onder intellectuele-eigendomsrechten (of andere eigendomsrechten) van Zoom.  

Elk Bèta-aanbod wordt ter beschikking gesteld voor evaluatie en feedback, zodat Zoom verbeteringen kan aanbrengen ten behoeve van Jou en anderen, maar zonder enige financiële vergoeding of terugbetaling van welke aard dan ook van Zoom. Je erkent het belang van communicatie met Zoom tijdens Je deelname aan het Bètaprogramma en stemt ermee in correspondentie en updates van Zoom te ontvangen. Je dient redelijke feedback en informatie te geven wanneer daarom wordt gevraagd. Indien Je Je afmeldt voor dergelijke communicatie, kan Je deelname aan het Bètaprogramma, Je toegang tot een Bèta-aanbod of beide worden geannuleerd. Tijdens het Bètaprogramma wordt Jou en Je eindgebruikers gevraagd om feedback en informatie te geven over het gebruik van het Bèta-aanbod. Je erkent hierbij dat Zoom eigenaar is en blijft van alle rechten, aanspraak en belangen in suggesties, ideeën, knowhow, concepten, verbeteringen, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door Jou of een andere partij wordt/worden verstrekt met betrekking tot een Bèta-aanbod of het Bètaprogramma, inclusief maar niet beperkt tot nieuwe functies of functionaliteiten die daarmee verband houden (gezamenlijk "Feedback"). Zoom of zijn licentiegevers bezitten en behouden alle eigendomsrechten, inclusief alle auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken, handelsnamen en alle andere intellectuele-eigendomsrechten voor elk Bèta-aanbod en de Feedback. Je draagt hierbij alle rechten, aanspraak en belangen over aan Zoom, en Zoom is vrij om Feedback met betrekking tot een Bèta-aanbod of onderliggende technologie van een Bèta-aanbod te gebruiken zonder enige toeschrijving aan of vergoeding voor Jou. Alle Feedback wordt vertrouwelijk behandeld totdat Zoom, naar eigen goeddunken, ervoor kiest om specifieke Feedback niet-vertrouwelijk te maken.

 

11. Zoom Phone-diensten; Noodoproepdiensten; Kosten

Je bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten die worden opgelegd door telefoonaanbieders, aanbieders van draadloze diensten, andere aanbieders van spraak- en gegevensoverdracht of vergelijkbare aanbieders, of aanbieders voor spraak- en gegevensoverdracht die worden gebruikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van een Bèta-aanbod. Als een Bèta-aanbod het gebruik van Zoom Phone-diensten inhoudt, is het mogelijk dat het Bèta-aanbod niet bedoeld is of geen connectiviteit biedt voor noodoproepdiensten voor een deel of het geheel van het Bèta-aanbod. In dat geval ga Je ermee akkoord om toegang tot noodoproepdiensten via een andere service te bieden of voort te zetten, en eindgebruikers in het Bètaprogramma te informeren dat noodoproepen niet beschikbaar zijn via het Bèta-aanbod en dat een alternatieve toegangsmethode moet worden gebruikt. Voor zover toegestaan door de wet, wijst Zoom specifiek elke aansprakelijkheid af voor noodoproepdiensten die van toepassing zijn op een Bèta-aanbod.

 

12. Inhoud

Jij of Je eindgebruiker kan bij het gebruik van een Bèta-aanbod gegevens, inhoud of andere materialen verstrekken, uploaden of genereren die kunnen worden geïmporteerd, geopend, gebruikt, opgeslagen, verzonden, bekeken, opgehaald of verwerkt door Zoom op basis van Jouw instructies of de aard van het Bèta-aanbod (gezamenlijk "Inhoud"). Inhoud omvat ook alle resulterende afgeleiden, analyses, outputs, visuele tekst, displays of gegevenssets die door Zoom zijn gemaakt op basis van de gegevens, inhoud of andere materialen of bronnen die door Jou of Je eindgebruiker zijn verstrekt. Je verleent Zoom toestemming voor het gebruik van Inhoud om de volgende redenen (de 'Toegestane Toepassingen'): (i) in overeenstemming met deze Overeenkomst en zoals vereist om onze verplichtingen na te komen en het Bèta-aanbod aan te bieden; (ii) in overeenstemming met onze Privacyverklaring; (iii) zoals toegestaan of opgedragen door Jou; (iv) zoals vereist door de Wet; of (v) voor wettelijke of veiligheidsdoeleinden, waaronder het handhaven van onze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik. Je verleent Zoom een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie en alle andere rechten die vereist of noodzakelijk zijn voor de Toegestane Toepassingen. Verder stem je ermee in dat Zoom eigenaar is van alle rechten, aanspraken en belangen in en op telemetriegegevens, gegevens over productgebruik, diagnostische gegevens en vergelijkbare gegevens die Zoom verzamelt of genereert in verband met het gebruik van het Bèta-aanbod door Jou of Je Eindgebruikers. Zoom kan een beroep doen op consultants, contractanten, dienstverleners, subverwerkers en andere door Zoom gemachtigde derden in verband met de levering van het Bèta-aanbod.

Je bent verantwoordelijk voor alle claims met betrekking tot Inhoud, inclusief claims dat Inhoud de rechten van een ander schendt. Zoom behoudt zich het recht voor om Inhoud die – zoals bepaald door Zoom – een risico vormt voor Zoom, uit het Bèta-aanbod of zijn systemen te verwijderen. Je gaat ermee akkoord dat Zoom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor het verwijderen of niet opslaan van Inhoud en andere communicatie die wordt onderhouden of verzonden door het gebruik van een Bèta-aanbod. Je bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en back-uppen van Inhoud. Waar mogelijk zal Je "dummygegevens" gebruiken in een niet-productieomgeving.  

Je verklaart en garandeert dat Je, voordat Je Inhoud ter beschikking stelt via Je gebruik van een Bèta-aanbod, alle benodigde toestemmingen hebt verkregen met betrekking tot de Inhoud voor deelname aan het Bètaprogramma en het gebruik van het Bèta-aanbod, inclusief maar niet beperkt tot het delen van dergelijke inhoud met Zoom, zijn medewerkers, consultants en zijn geautoriseerde derden. Je erkent dat Zoom een aanpasbare voorbeeldkennisgeving kan verstrekken voor Je gebruik in verband met een Bèta-aanbod, maar dat Je uiteindelijk verantwoordelijk bent voor het waarborgen van de naleving van de toepasselijke vereisten voor privacy en gegevensbeveiliging, inclusief maar niet beperkt tot het verstrekken van voldoende kennisgeving aan deelnemers aan vergaderingen over het verzamelen en gebruiken van Inhoud door Jou, Zoom en anderen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Zoom kan ook accountgegevens en Inhoud openen, gebruiken, bewaren of openbaarmaken als dit wettelijk verplicht is, of als Zoom te goeder trouw van mening is dat een dergelijke toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces of verzoek; om deze Overeenkomst af te dwingen; om fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen of te voorkomen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zoom, zijn eindgebruikers, klanten of het publiek te beschermen zoals toegestaan door de wet.

 

13. Algemene beschikbaarheid; Roadmap voor de toekomst

Zoom kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, ervoor kiezen om een Bèta-aanbod algemeen beschikbaar te maken voor het publiek en het Bèta-aanbod uit het Bètaprogramma te verwijderen. Zoom verklaart niet dat het Bèta-aanbod zal voldoen aan mogelijk toepasselijke wetten (inclusief voorschriften) tijdens het Bètaprogramma voordat Zoom een Bèta-aanbod algemeen beschikbaar maakt. Je erkent dat (i) aanvullende wet- en regelgeving van toepassing kan zijn op een Bèta-aanbod bij algemene release, en (ii) Je mogelijk aanvullende contractvoorwaarden moet accepteren, moet betalen voor toegang tot de algemeen beschikbare versie van een Bèta-aanbod om voortgezet gebruik mogelijk te maken, of beide. Je erkent dat deelname vrijwillig is en uitsluitend bedoeld is om Zoom te helpen en bevorderlijk te zijn voor Zoom bij de verdere ontwikkeling van het Bètaprogramma en het Bèta-aanbod. Je erkent dat (a) Zoom geen verklaringen, beloften of garanties heeft gedaan dat een Bèta-aanbod ooit zal worden aangekondigd of algemeen beschikbaar zal worden gesteld of anderszins beschikbaar zal worden gesteld, en (b) Zoom geen uitdrukkelijke of impliciete verplichting jegens Jou heeft om een Bèta-aanbod algemeen beschikbaar of anderszins beschikbaar te stellen.  

Eventuele toekomstige plannen of roadmapinformatie die tijdens het Bètaprogramma worden/wordt verstrekt, zijn/is uitsluitend bedoeld om de algemene productrichting te schetsen. Deze mogen/mag niet worden gebruikt bij het nemen van een aankoopbeslissing en vormen/vormt geen verbintenis of wettelijke verplichting om materiaal, code of functionaliteit te leveren. Toekomstige plannen of roadmapinformatie zijn/is alleen bedoeld ter informatie en mogen/mag niet in een contract worden opgenomen. Elke toekomstgerichte indicatie van plannen voor producten, inclusief de ontwikkeling, release en timing van functies of functionaliteit, is voorlopig. Alle toekomstige releasedatums zijn voorlopig en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Je erkent dat een Bèta-aanbod of een Bètaprogramma belangrijke niet-openbare informatie kan zijn of bevatten. Bijgevolg zal Je geen Zoom-aandelen te koop aanbieden, verkopen of op enige andere wijze verhandelen voor zover Je op de hoogte bent van of in het bezit bent van belangrijke niet-openbare informatie over Zoom.

 

14. Schadeloosstelling

Je zult Zoom, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, medewerkers, consultants, agenten, leveranciers en vertegenwoordigers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van beschuldigingen, rechtszaken, claims of eisen van derden en bijbehorende aansprakelijkheden, kosten, schade en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot advocatenhonoraria, experthonoraria en gerechtskosten) (gezamenlijk "Claims") die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan: (a) schending van deze Overeenkomst; (b) inbreuk op of schending van de intellectuele-eigendomsrechten van een ander; (c) overtreding van een wet; of (d) handelingen of nalatigheden die leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade door Jou of Je eindgebruikers.

 

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Dit artikel beperkt de aansprakelijkheid van Zoom jegens Jou, neem het zorgvuldig door.

ZOOM OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS JOU OF EEN ANDERE PARTIJ VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK, GARANTIE OF ANDERE HANDELING, EN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADEVERGOEDING, ZELFS ALS JE ZOOM HEBT INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN WEZENLIJK BELANG IS VOOR DEZE OVEREENKOMST, EN DAT DEZE BEPERKINGEN OOK BIJ HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN RECHTSMIDDEL VAN TOEPASSING ZIJN. OMDAT SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

 

16. Internationaal gebruik; Exportcontroles; Sancties

Je erkent dat het Bèta-aanbod of een deel daarvan onderworpen is aan de Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Delen 730-774 van de Verenigde Staten, en kan onderworpen zijn aan andere geldende nationale wetten inzake exportcontrole en handelssancties ("Exportcontrole- en sanctiewetten"). Je zult Jezelf of Je eindgebruikers van een Bèta-aanbod niet toestaan om zowel direct als indirect toegang te krijgen tot delen van een Bèta-aanbod of gerelateerde technische informatie of materialen, of om deze te gebruiken, te exporteren, opnieuw te exporteren, om te leiden, over te dragen of openbaar te maken als dit in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving inzake exportcontrole of handelssancties. Je verklaart en garandeert dat: (i) Jij en Je eindgebruikers (a) geen burgers zijn van of gevestigd zijn in een land of gebied dat het onderwerp is van een Amerikaanse handelssanctie of andere belangrijke handelsbeperkingen (inclusief, maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Loehansk in Oekraïne) en dat Jij en Je eindgebruikers geen toegang zullen krijgen tot of gebruik zullen maken van een Bèta-aanbod, of een Bèta-aanbod zullen exporteren, opnieuw exporteren, omleiden of overdragen in of naar dergelijke landen of gebieden; (b) geen personen zijn, of individueel of samen voor 50% of meer eigendom zijn van personen die in de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List of Foreign Sanctions Evaders Lists van het Amerikaanse Department of the Treasury zijn opgenomen; en (c) geen personen zijn die voorkomen in de Denied Persons List, Entity List of Unverified List of de proliferatiegerelateerde lijsten van het Amerikaanse Department of State; (ii) Jij en Je eindgebruikers in China, Rusland of Venezuela geen militaire eindgebruikers zijn en het Bèta-aanbod van Zoom niet voor militair eindgebruik zullen aanwenden, zoals gedefinieerd in 15 C.F.R. 744.21. Je bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van de exportcontrole- en sanctiewetten en het controleren ervan op eventuele wijzigingen.

 

17. Commerciële overeenkomsten; Addendum gegevensverwerking; Addendum Amerikaanse privacywetgeving

a. De partijen zullen deze Overeenkomst afzonderlijk en los laten staan van een Master Subscription Agreement, servicevoorwaarden en elke andere overeenkomst voor Zoom-diensten (elk een "Commerciële overeenkomst") die Je mogelijk met Zoom hebt. Deze Overeenkomst wordt geen onderdeel van, wijzigt, vervangt of amendeert geen Commerciële overeenkomst tussen Jou en Zoom. Je erkent dat de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op en bepalend zijn voor Jouw gebruik van en toegang tot een Bèta-aanbod en Je deelname aan het Bètaprogramma, en niet op enige Commerciële Overeenkomst noch enige bètavoorwaarden die eventueel in een Commerciële overeenkomst zijn opgenomen.

b. Als Je eigenaar bent van een zakelijk, ondernemings- of onderwijsaccount en Je gebruik van het Bèta-aanbod vereist dat Zoom de persoonsgegevens van Je eindgebruikers verwerkt volgens een gegevensverwerkingsovereenkomst of addendum (“AWG”) in overeenstemming met punt 6(b), dan erken Je en stem Je ermee in dat Zoom dergelijke persoonsgegevens zal verwerken volgens het Addendum wereldwijde gegevensverwerking van Zoom (tenzij Jij en Zoom eerder een AWG hebben gesloten krachtens een Commerciële Overeenkomst of anderszins, in welk geval Je eerder gesloten AWG prevaleert) en een dergelijk AWG wordt hierbij opgenomen in en onderdeel gemaakt van deze Overeenkomst, uitsluitend voor dergelijke doeleinden.

c. Als Je (i) een "business" (bedrijf) bent en wij namens Jou "personal information" (persoonlijke informatie) verwerken (volgens de definitie van deze termen in de California Consumer Privacy Act of 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act van 2020), (ii) een "controller" (verwerkingsverantwoordelijke) bent en Zoom namens Jou "personal data" (persoonsgegevens) verwerkt (volgens de definitie van deze termen in andere toepasselijke gegevensbeschermingswetten van Amerikaanse staten), of (iii) voldoet aan beide criteria die zijn beschreven in (i) en (ii), dan is het Addendum Privacywetgeving van Amerikaanse staten van Zoom hierin door middel van verwijzing opgenomen en is het van toepassing op de "processing" (verwerking) van Jouw "personal information" (persoonlijke informatie) en "personal data" (persoonsgegevens) door Zoom (volgens de definitie van deze termen in de voorgenoemde Wetten).

 

18. OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE VAN CLAIMS EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN

Je stemt ermee in om geschillen met Zoom op te lossen door middel van bindende arbitrage voor de American Arbitration Association ("AAA"). Arbitrage betekent dat een arbiter, en niet een rechter of een jury, het geschil zal beslechten. Deze Overeenkomst belet Je ook om enige vorm van groeps-, collectieve of massavordering, 'private attorney general'-procedure of enige andere procedure in te stellen tegen Zoom, of eraan deel te nemen als deze door iemand anders tegen Zoom wordt ingesteld.

a. Gedekte geschillen Je gaat ermee akkoord dat elk geschil of elke claim die ontstaat tussen Jou en Zoom met betrekking tot het Bètaprogramma, het Bèta-aanbod, inclusief gerelateerde software, hardware, reclame of marketingcommunicatie met betrekking daarmee, zal worden opgelost door bindende arbitrage en niet in de rechtbank.

b. Uitzonderingen op arbitrage Deze Overeenkomst vereist geen arbitrage voor de volgende soorten claims: (1) gerechtelijke procedures voor geringe vorderingen die door Jou of Zoom worden aangespannen, als aan de vereisten van de rechtbank is voldaan en de claims alleen op individuele basis zijn; en (2) claims met betrekking tot domeinnamen of intellectuele-eigendomsrechten, inclusief handelsmerken, trade dress, bedrijfsgeheimen, auteursrechten en octrooien.

c. Arbitrageprocedure De AAA zal arbitrage uitvoeren onder haar regels voor commerciële arbitrage, tenzij Je een particulier bent en het Bèta-aanbod gebruikt voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik; in dat geval zijn de regels voor consumentenarbitrage van de AAA van toepassing. Ga voor meer informatie naar www.adr.org. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen toepasselijke AAA-regels en de voorwaarden van deze Overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze Overeenkomst voor zover dat nodig is om het geschil op te lossen. Als AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, zullen de partijen een alternatief arbitrageforum kiezen en, als ze het niet eens kunnen worden, de rechtbank vragen om een arbiter te benoemen overeenkomstig 9 U.S.C. § 5. Arbitragezittingen vinden plaats op een van de volgende locaties: (i) de plaats waar Je woont of het Bèta-aanbod gebruikt, (ii) in San Jose, Californië, of (iii) op een andere locatie die Jij en Zoom schriftelijk overeenkomen. Er wordt één arbiter aangesteld. De arbiter kan schadevergoeding, declaratoire of dwangmaatregelen en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria) toekennen. Elke arbitrale uitspraak kan worden afgedwongen (zoals door middel van een vonnis) in elke bevoegde rechtbank. Volgens de AAA-regels oordeelt de arbiter over zijn of haar eigen jurisdictie, inclusief de arbitreerbaarheid van een claim; een rechtbank heeft echter de exclusieve bevoegdheid om het arbitrageverbod op basis van een klasse of in een representatieve hoedanigheid af te dwingen.

d. Arbitragekosten Jouw verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele indienings-, administratieve en arbiterkosten is uitsluitend zoals uiteengezet in de regels van de AAA. Als Je bruto maandelijks inkomen minder dan 300% van de federale armoederichtlijnen bedraagt, heb Je recht op een vrijstelling van arbitragekosten. Als Je het Je niet kunt veroorloven om de kosten voor de AAA te betalen en de AAA Je verzoek om kwijtschelding van kosten afwijst, zal Zoom deze voor Jou betalen.

e. Verplichte indiening binnen een jaar Behoudens enige andere verjaringstermijn en met uitzondering van claims of acties die onderworpen zijn aan Artikel 18(b) (Uitzonderingen op arbitrage), moet elke claim of actie binnen de context van deze Overeenkomst worden ingediend binnen één (1) jaar na het ontstaan van de claim of actie, anders verjaart de betreffende claim of actie.

f. Scheidbaarheid voor afstand van groepsvorderingen Als de verklaring van afstand van groepsvorderingen illegaal of niet-afdwingbaar wordt bevonden voor een geschil of delen ervan, worden die delen niet gearbitreerd, maar in de rechtbank beslecht. De overige delen worden dan beslecht door arbitrage.

 

19. Diverse voorwaarden

a. Kennisgeving Zoom kan kennisgevingen aan Jou richten via (i) digitale post gericht aan het e-mailadres dat is opgegeven in Je account, (ii) schriftelijke communicatie per brief bezorgd door een nationaal erkende dienst voor bezorging in 24 uur, of (iii) eersteklas prepaidpost naar Je adres dat is opgegeven in Je account. Je kunt kennisgevingen aan Zoom richten (de kennisgeving wordt geacht te zijn gebeurd bij ontvangst door Zoom) (x) per brief bezorgd door een nationaal erkende dienst voor bezorging in 24 uur of eersteklas prepaidpost aan Zoom op het volgende adres: 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, VS, gericht aan: Legal of (y) per e-mail aan legal@zoom.us, ter attentie van: Legal.

b. Geen agentuurrelatie Voor de partijen is het niet de bedoeling dat deze Overeenkomst een uitdrukkelijke of impliciete agentuurrelatie schept in overeenstemming met het federale of nationale gewoonterecht voor agentuur. Elke partij treedt op als onafhankelijke contractant en deze Overeenkomst schept geen agentuurrelatie.

c. Geen rechten of rechtsmiddelen van derden Deze Overeenkomst verleent geen afdwingbare rechten of rechtsmiddelen aan anderen behalve Zoom en Jou, en is ook niet zo bedoeld.

d. Toewijzing; Opvolgers en rechtverkrijgenden Binnen de context van deze Overeenkomst mag Je Je rechten niet toewijzen en Je verplichtingen niet overdragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zoom. Een dergelijke toestemming kan naar eigen goeddunken van Zoom worden verleend of onthouden.Zoom kan zonder voorafgaande kennisgeving aan Jou op elk moment zijn rechten toewijzen of zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk overdragen binnen de context van deze Overeenkomst. Elke vermeende toewijzing of overdracht die in strijd is met dit artikel is nietig. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun respectieve toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.

e. Wijzigingen in deze Overeenkomst; Aanvullende voorwaarden Zoom behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen, en Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om elke belangrijke wijziging aan Jou mee te delen. Voor het gebruik van het Bèta-aanbod kan van tijd tot tijd aanvaarding van nieuwe, gewijzigde of aanvullende gebruiksvoorwaarden vereist zijn door en via Jou, Je beheerder of een andere accounteigenaar. Door het Bèta-aanbod te blijven gebruiken of deel te nemen aan het Bètaprogramma en geen kennisgeving van beëindiging van deze Overeenkomst mee te delen, ga Je er – tenzij uitdrukkelijk verboden door de wet – mee akkoord dat deze handelingen worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe, gewijzigde of aanvullende voorwaarden, en dat Je erdoor gebonden bent.

f. Fusie; Conflicten Deze Overeenkomst vormt de definitieve overeenkomst tussen de partijen, evenals de volledige en exclusieve uitdrukking van de overeenkomst tussen de partijen over de zaken die erin zijn opgenomen. Alle eerdere of gelijktijdige geschriften, onderhandelingen en besprekingen tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan, worden uitdrukkelijk samengevoegd en vervangen door deze Overeenkomst. Bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft geen van beide partijen vertrouwd op enige verklaring, bewering, garantie of overeenkomst van de andere partij, behalve voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is opgenomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige andere overeenkomst tussen de partijen en deze Overeenkomst met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst. Je erkent dat geen enkele tekst of informatie op een inkooporder, voorbedrukt formulier of ander document de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst kan aanvullen of wijzigen.

g. Scheidbaarheid Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, komen de partijen overeen dat deze de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloedt of aantast.

h. Voortbestaan Alle artikelen van deze Overeenkomst die door hun aard voortbestaan na de beëindiging ervan, zullen voortbestaan, inclusief maar niet beperkt tot artikelen met betrekking tot vertrouwelijke informatie, betalingsverplichtingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling, arbitrage en de beperking van aansprakelijkheid.

i. Toepasselijk recht; Forumselectie Ongeacht conflicterende wetsbeginselen, zijn de wetten van de staat Californië in de VS van toepassing op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. De Federal Arbitration Act vormt hierop een uitzondering en regelt de bepalingen met betrekking tot arbitrage. Tenzij anders bepaald in Artikel 18 (Overeenkomst tot arbitrage voor claims en afstand van groepsvorderingen), stemmen de partijen in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken in en ten dienste van Santa Clara County, Californië, en van de federale rechtbanken in het noordelijke district van Californië. Niettegenstaande het bovenstaande komen de partijen overeen dat deze paragraaf geen van beide partijen belet om juridische, administratieve of regelgevende procedures (inclusief nietigheidsprocedures) aan te spannen voor de Patent or Trademark Trial and Appeal Boards, het United States Patent and Trademark Office, het United States Copyright Office, een buitenlands octrooi-, auteursrecht- of handelsmerkbureau, of een andere soortgelijke buitenlandse of binnenlandse administratieve of regelgevende instantie, inzake de geldigheid of afdwingbaarheid van auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten die aan een van de partijen van deze Overeenkomst zijn toegewezen.

j. Dubbelzinnigheid en koppen De partijen komen overeen dat eventuele dubbelzinnigheden in deze Overeenkomst worden opgelost en dat hun interpretatie zo dicht mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de partijen. De bijschriften en koppen in deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter referentie en zijn niet bedoeld om in aanmerking te worden genomen bij de interpretatie van deze Overeenkomst.