Beschrijving van de Zoom-diensten

Ingangsdatum: 15 april 2024

Deze Beschrijving van de Zoom-diensten beschrijft de Diensten die besteld kunnen worden via een Bestelformulier of een Wederverkoper-Klantovereenkomst, of door Zoom geleverd kunnen worden, en beschrijft daarnaast de Dienst- en functiespecifieke algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de levering van de Diensten door Zoom en het gebruik van de Diensten door de Klant. Termen met een hoofdletter die niet in deze voorwaarden zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan is toegekend in de Servicevoorwaarden (‘Servicevoorwaarden’), de Kaderovereenkomst voor Abonnementen (‘KvA’), de Zoom-servicevoorwaarden voor Wederkopers-Klanten of andere overeenkomsten voor de levering van de Diensten, voor zover van toepassing.

Als in dit document naar de ‘Klant’ wordt verwezen, staat dit gelijk aan een verwijzing naar ‘Jou’ en ‘Jouw’ zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden.

A. Definities. Voor de toepassing van deze Beschrijving van de Zoom-diensten gelden de volgende definities:

‘Hardwareprogramma’s zijn door Zoom geleverde diensten of programma’s die klanten in staat stellen hardwareapparatuur aan te schaffen voor gebruik met Zoom Meeting-diensten of Zoom Phone-diensten, in overeenstemming met de afzonderlijke voorwaarden van de fabrikanten van de apparatuur of anderszins zoals vermeld in de afzonderlijke programmavoorwaarden.

‘Host’ verwijst naar een persoon die een geïdentificeerde werknemer, contractant of vertegenwoordiger van de Klant is en aan wie de Klant het recht toewijst om Vergaderingen te hosten. Een Host kan een onbeperkt aantal Vergaderingen houden tijdens de Eerste Abonnementsperiode of Verlengingsperiode (voor zover van toepassing). Het aantal Vergaderingen dat een Host tegelijk kan hosten, is echter afhankelijk van de vraag of de Klant een pakket voor Gelijktijdige Vergaderingen heeft besteld via een Bestelformulier.

‘Vergadering’ verwijst naar een Zoom-videovergadering.

‘Deelnemer’ verwijst naar een persoon, anders dan de Host, die toegang heeft tot de Diensten of deze gebruikt, met of zonder toestemming en medeweten van de Host.

‘Zoom-documentatie’ verwijst naar deze Beschrijving van de Zoom-diensten, de Zoom-website (www.zoom.us), alle handleidingen voor gebruikers, operators, systeembeheer of technische, ondersteunings- en overige handleidingen, releaseopmerkingen en alle andere materialen die zijn gepubliceerd of anderszins door Zoom beschikbaar zijn gesteld aan klanten waarin de functionaliteit of operationele capaciteiten van de software of Diensten worden omschreven, en elke aanvullende beschrijving van de Diensten die in deze Overeenkomst kan worden opgenomen.

‘Zoom Meeting-diensten’ verwijst naar de verschillende videoconferenties, webconferenties, webinars, vergaderruimten, screensharing, chat, connectoren, audioplannen, cloudopslag en andere samenwerkingsservices die door Zoom Video worden aangeboden en die de Klant op een Bestelformulier kan bestellen.

‘Zoom Phone-Diensten’ verwijst naar spraakverbindingsdiensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nomadische onderling verbonden VoIP-diensten, het aanbieden van doorkiesnummers, bedrijfstelefooncentrale- en tweerichtings-spraakoproepfuncties evenals gerelateerde Diensten die de Klant kan bestellen via een Bestelformulier.

B. Conform gebruik. De Klant zorgt ervoor dat de toegang tot en het gebruik van de Diensten door hem en zijn Eindgebruiker in overeenstemming is met alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetgeving met betrekking tot het gebruik van internet voor spraakcommunicatie en berichten, privacy, het opnemen van communicatie en kennisgevingen en toestemming van de Eindgebruiker met betrekking tot het verzamelen, opslaan, verwerken, delen, openen en gebruiken van Klantinhoud en persoonsgegevens.

C. Verbod om te delen. De Klant mag een account, rechten als Host of andere gebruikersrechten niet delen met enige andere persoon, tenzij Zoom er van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De Klant mag geen inloggegevens of wachtwoorden met betrekking tot het voorgaande delen met enige andere persoon. De Klant erkent dat het delen van dergelijke rechten ten strengste verboden is. Het recht van de Klant op gebruik van of toegang tot de Diensten is niet toewijsbaar of overdraagbaar. De Klant mag accounts, rechten als Host of andere gebruikersrechten niet toewijzen of overdragen aan enig ander individu, behalve in geval van (i) beëindiging van het dienstverband of de relatie van een individu met zijn/haar werkgever, voor zover van toepassing, of (ii) uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Zoom.

D. Zoom Meeting-diensten. Met de Zoom Meetings-diensten kunnen hosts vergaderingen plannen en starten en deelnemers laten deelnemen aan vergaderingen om samen te werken met gebruik van spraak-, video- en schermdeelfunctionaliteit. Elke vergadering heeft ten minste één Host. Chatfuncties maken groeps- of een-op-eensamenwerking buiten de sessie mogelijk. Meer functies, functionaliteit en oplossingen worden beschreven op www.zoom.us.

1. Gelijktijdige vergaderingen. De functie voor Gelijktijdige Vergaderingen stelt een Host in staat om meer dan één Vergadering tegelijk te hosten, onder voorbehoud van de specifieke beperkingen van het pakket voor Gelijktijdige Vergaderingen dat de Klant via een Bestelformulier kan bestellen.

E. Zoom voor het onderwijs (verplicht onderwijs). Zoom voor het onderwijs (verplicht onderwijs/basis- en middelbare scholen) stelt basisscholen, middelbare scholen, schooldistricten en schoolsystemen (‘Schoolabonnees’) in staat om Zoom Meeting-diensten te gebruiken voor onderwijsdoeleinden. Zoom beschikt over beleid en procedures die zijn ontworpen om te voldoen aan de toepasselijke verplichtingen van de wetgeving inzake privacy van leerlinggegevens, met inbegrip van, zonder enige beperking, de AVG, de Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) en de toepasselijke wetgeving van staten (de ‘Privacywetten’). De Privacywetten kunnen leerlingen of hun ouders bepaalde rechten op hun persoonsgegevens verlenen. Als de Klant een ouder of leerling is en vragen heeft over de Privacywetten of de daaraan verbonden rechten van Klanten, kan deze contact opnemen met het schoolbestuur van de Klant. Als de Klant een ‘Accountgebruiker in het basis- of middelbaar onderwijs’ is – dit zijn docenten, schoolhoofden of schoolpersoneel die door een Schoolabonnee zijn gemachtigd om het Account van die Schoolabonnee te gebruiken – verklaart en garandeert de Klant naar behoren door de Schoolabonnee van de Klant te zijn gemachtigd om een account te maken, de Zoom Meeting-diensten te gebruiken en akkoord te gaan met deze contractvoorwaarden. Verder verklaart de Klant het account van de Klant uitsluitend te zullen gebruiken voor onderwijsdoeleinden en uitsluitend ten behoeve van het Schoolabonnee van de Klant en zijn leerlingen. Als de Klant een ‘Accountgebruiker in het basis- of middelbaar onderwijs’ is op wie de Amerikaanse wetgeving of soortgelijke wetgeving van toepassing is, stemt de Klant voor zichzelf en het Schoolabonnee van de Klant in met het verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens van Leerling-Eindgebruikers door Zoom, waaronder degenen die jonger zijn dan 16 jaar, in overeenstemming met de Privacyverklaring basis- en middelbare scholen van Zoom, en geeft Zoom de opdracht om de persoonsgegevens van Leerling-Eindgebruikers conform dit beleid te verwerken. Als de Klant een ‘Accountgebruiker in het basis- of middelbaar onderwijs’ is op wie de AVG of soortgelijke wetgeving van toepassing is, bepaalt de Klant de wettelijke basis, middelen en doeleinden voor het verwerken van de gegevens, en geeft Zoom de opdracht om persoonsgegevens van Leerling-Eindgebruikers te verwerken, waaronder degenen die jonger zijn dan 16 jaar, in overeenstemming met de Privacyverklaring basis- en middelbare scholen van Zoom, hier te raadplegen: https://explore.zoom.us/nl/schools-privacy-statement/.

1. Bijvoegsel voor Schoolabonnees in Connecticut. Deze Overeenkomst zoals toegepast op Schoolabonnees in Connecticut bevat door verwijzing het Bijvoegsel Zoom-servicevoorwaarden voor Schoolabonnees in Connecticut (het ‘Bijvoegsel’), dat is opgesteld om te voldoen aan de voorschriften van de Connecticut Act Concerning Student Data Privacy, Conn. Gen. Stat. Ann. § 10-234aa-dd.

F. Zoom Phone-diensten.

1. Definities: Ten behoeve van de Zoom Phone-diensten gelden de volgende definities:

‘Apparaat’ betekent het apparaat dat is toegewezen aan een virtuele extensie of individuele digitale lijn die is ingesteld binnen een account of door Zoom op aanwijzing of verzoek van de Klant.

‘Telefoonhost’ betekent de persoon die is toegewezen en de Zoom Phone-dienst kan openen en gebruiken. Een Telefoonhost is een ‘Host’ volgens de definities van ‘Host’ en ‘Eindgebruiker’ die in deze Overeenkomst worden gebruikt.

2. Zoom Phone-dienstverlener. Zoom is de aanbieder van Zoom Phone-diensten aan klanten buiten de Verenigde Staten. Zoom Voice Communications, Inc. (‘Zoom Voice’) is de aanbieder van Zoom Phone-diensten aan klanten in de Verenigde Staten en legt de voorwaarden en tarieven voor Zoom Phone-diensten vast.

3. Beschrijving van de Diensten. Zoom Phone-diensten zijn cloudgebaseerde telefoondiensten die Voice over Internet Protocol (VoIP) gebruiken om Klanten de volgende diensten en functies aan te bieden, zoals door de Klant gekozen op een Bestelformulier en op grond van de aanvullende voorwaarden en het aanvullend beleid voor Zoom Phone-diensten die te vinden zijn op https://explore.zoom.us/nl/trust/resources/:

a. Zoom Phone-dienst. De Zoom Phone-Dienst is een cloudgebaseerde telefoondienst die bedrijfstelefooncentrale- en tweerichtings-spraakoproepfuncties biedt, evenals diverse andere functies die beschreven staan op de website zoom.us.

b. Toegang tot het openbaar telefoonnetwerk (PSTN). Telefoon-hosts en Eindgebruikers kan worden toegestaan om te bellen en gebeld te worden via het PSTN en kunnen een ‘direct inward dialing’-telefoonnummer (DID) toegewezen krijgen via een Zoom Phone-belabonnement.

c. Bring Your Own Carrier (BYOC). BYOC stelt klanten in staat de telecommunicatieprovider van hun keuze te gebruiken om toegang tot PSTN en DID-nummers te verlenen. Zoom biedt BYOC-klanten software die toegang tot het netwerk verleent en diverse Zoom-functies en -opties voor oproepbeheer mogelijk maakt. BYOC stelt klanten in staat om (i) PSTN te gebruiken in regio’s waar Zoom geen toegang tot PSTN biedt; (ii) de zakelijke relaties met de huidige netbeheerder in stand te houden; en/of (iii) hun implementatie flexibeler en redundanter te maken. De Klant moet nagaan of zijn provider alle gebruikelijke telecommunicatiediensten levert en is verantwoordelijk voor de naleving van de overheidsvoorschriften betreffende telecommunicatie.

d. Sms-functies. De Zoom Phone-dienst ondersteunt basale sms-functies in de Verenigde Staten en Canada. De Klant heeft de verantwoordelijkheid om te controleren of elk beoogd sms-gebruik wordt ondersteund in de Zoom-documentatie.

e. Aanvullende Zoom Phone-functies. Er kunnen aanvullende opties worden gekocht, zoals activering van telefoons in gemeenschappelijke ruimtes en extra gratis telefoonnummers en DID-telefoonnummers, zoals beschreven op het Bestelformulier.

f. Levering van gereguleerde communicatiediensten. Zoom kan een beroep op lokale aanbieders doen om bepaalde gereguleerde communicatiediensten te leveren, bijvoorbeeld: om de Klant in staat te stellen lokale gesprekken te voeren in lokale rechtsgebieden en/of verbinding te maken met het lokale openbare telefoonnetwerk (PSTN). De lokaal gelicentieerde Partners van Zoom leveren alle telecommunicatiediensten die aan de Klant worden aangeboden in de landen waar dergelijke Zoom-partners zijn gelicentieerd. Zoom is verantwoordelijk voor alle contracten, facturering en klantenservice met betrekking tot deze diensten.

4. Zoom Phone-beleid. De Klant erkent en stemt ermee in dat aanvullend Zoom Phone-beleid zoals te vinden op https://explore.zoom.us/nl/trust/resources/ van toepassing is op het gebruik van Zoom Phone-diensten door de Klant.

5. Noodoproepen (E911). Als Zoom de aanbieder van noodhulpdiensten is, verklaart de Klant de Kennisgeving Noodoproepdiensten of de Kennisgeving aan Klanten betreffende Noodoproepen van Zoom Voice Communications, Inc. op www.zoom.us/legal te hebben gelezen, begrepen en daarmee in te stemmen. Als Zoom niet de aanbieder van noodhulpdiensten is, dan geldt het beleid betreffende noodhulpdiensten of noodmeldingsbeleid van de provider van de Klant.

6. Uitrusting. Behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald op grond van een Hardwareprogramma levert noch Zoom, noch Zoom Voice apparaten of andere apparatuur die worden gebruikt in verband met de Zoom Phone-diensten. Wel test Zoom Voice bepaalde apparaten en uitrusting om vast te stellen of ze worden ondersteund door het Zoom Phone-platform (hoewel Zoom Voice niet alle mogelijke apparaten en uitrusting op de markt heeft getest). Op verzoek kan een actueel overzicht worden verstrekt van de apparaten en uitrusting die volgens Zoom door het Zoom Phone-platform worden ondersteund. De klant dient Zoom of Zoom Voice te raadplegen alvorens andere apparaten en uitrusting te gebruiken.

G. Zoom Rooms. Zoom Rooms is een softwaregebaseerd vergaderruimtesysteem dat samenwerking tussen deelnemers in de ruimte en virtuele deelnemers mogelijk maakt, inclusief deelname aan vergaderingen in één klik, draadloos meervoudig delen, interactief whiteboard en intuïtieve besturing van de ruimte. Zoom Rooms biedt functies specifiek voor vergaderruimtes, zoals planningsweergave, digitale display en beheer van de ruimte op afstand.

H. Zoom Hardwareprogramma. Hardwareprogramma’s stellen klanten in staat om hardwareproducten te kopen die werken met en toegang verlenen tot Zoom Meeting-diensten of Zoom Phone-diensten, onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden. Er moet een apart abonnement op de Zoom Meeting-diensten of Zoom Phone-diensten worden aangeschaft (naargelang wat van toepassing is).

1. Zoom Hardware as a Service. Het Hardware-as-a-Service-programma van Zoom (‘HaaS-programma’) stelt klanten in staat om bepaalde gehuurde apparaten onder te verhuren in combinatie met en voor dezelfde abonnementsperiode als een bijbehorend onderliggend abonnement op Zoom Meeting-diensten of Zoom Phone-diensten. Aanvullende voorwaarden van het HaaS-programma zijn hier te vinden.

I. Zoom voor de overheid bestaat uit de Zoom Meeting-diensten, Zoom Phone-diensten, Zoom-vergaderruimteconnector, Zoom Rooms, Zoom Team Chat en Zoom API’s, door Zoom aangeboden in een voor FedRAMP goedgekeurde cloudomgeving. Met Zoom voor de overheid kunnen klanten een beperkte versie van de Diensten gebruiken in een afzonderlijke, voor FedRAMP goedgekeurde cloudomgeving gehost in Amazon Web Services Government Cloud en de datacentra van Zoom in colocatie op het vasteland van de Verenigde Staten (in San Jose in Californië en in New Jersey), onafhankelijk van Zooms standaard commerciële cloudomgeving. Specifieke functies, opties en oplossingen worden beschreven op https://www.zoomgov.com/. Het standaard commerciële Zoom-platform en Zoom voor de overheid zijn onafhankelijke omgevingen. Dit betekent dat het niet mogelijk is om gegevens tussen deze omgevingen uit te wisselen, waaronder, zonder enige beperking, instant messaging-gegevens of chatgegevens.

1. FedRAMP-veiligheidsfuncties. Zoom voor de overheid is goedgekeurd volgens de voorwaarden van FedRAMP Moderate-niveau. TLS 1.2 of hoger is noodzakelijk.

2. Overzicht van Zoom voor de overheid. Het Zoom voor de overheid-platform brengt cloudvideovergaderen, een cloud-telefoonsysteem, chatberichten, eenvoudige online vergaderingen en een op software gebaseerde vergaderruimteoplossing samen op één gebruiksvriendelijk platform. Het Zoom voor de overheid-platform is een voor FedRAMP Moderate goedgekeurde cloudomgeving die is afgezonderd van het standaard Zoom-platform. Het Zoom voor de overheid-platform wordt enkel door ‘US Persons’ beheerd en bevindt zich uitsluitend in CONUS in de AWS GovCloud en twee datacenters in de VS. Zoom voor de overheid bevat DOD Impact Level 2/4, FIPS 140-2, een HIPAA-attest van een externe partij en verscheidende toegankelijkheidsgerelateerde attesten. De oplossing biedt video, audio, telefoon, chat en draadloos delen van het scherm via Windows, Mac, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Blackberry, Zoom Rooms en H.323/SIP-ruimtesystemen. Zoom voor de overheid-diensten bestaan onder andere uit:

a. Zoom Cloud-videovergaderen. Een cloudgebaseerde samenwerkingsdienst die video, audio, het delen van content via webinars en samenwerking biedt.

b. Zoom Phone. Een cloudgebaseerd telefoonsysteem met traditionele bedrijfstelefooncentralefuncties, een ingebouwde openbare telefoonnetwerkverbinding, verbeterde noodhulpdiensten en ondersteuning voor bellen met mobiele apps, desktop-apps en oudere bureautelefoons.

c. Zoom Team Chat. Verstuur chatberichten via openbare of privékanalen, gesorteerd op project, team of onderwerp, met de mogelijkheid om bestanden, emoji’s, screenshots en meer te delen.

d. Zoom Rooms. Softwaregebaseerde groepsvideovergaderingen voor vergaderruimtes met gebruiksklare hardware, waaronder een speciale Mac of pc, camera en luidspreker met een iPad-controller.

e. Zoom-vergaderruimteconnector. Een gateway die H.323- en SIP-systemen (Session Initiation Protocol) in staat stelt verbinding te maken met Zoom Meetings. Vergaderruimteconnector is beschikbaar als clouddienst en als software voor installatie in de gebouwen van de klant.

f. Zoom-vergaderingsconnector. Een softwareversie van de Zoom cloud-infrastructuur, bedoeld voor installatie in de gebouwen van de klant.

g. Zoom API. Biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om gemakkelijk video, spraak en het delen van schermen toe te voegen aan je toepassing. Onze API is een implementatie aan serverzijde op basis van representational state transfer (REST). De Zoom API is nuttig om de ervaring voorafgaand aan de vergadering te beheren, bijvoorbeeld het maken, bewerken en verwijderen van gebruikers, vergaderingen en webinars.

J. Zoom Marketplace. De Zoom App Marketplace, beschikbaar op https://marketplace.zoom.us, of de Zoom voor de overheid Marketplace, beschikbaar op https://marketplace.zoomgov.com (elk hierin aangeduid als ‘Marketplace’) is een website die door Zoom wordt gehost om toegang te verlenen tot toepassingen (de ‘Apps’) die zijn gemaakt door externe ontwikkelaars (‘Uitgevers’) of door Zoom en die interoperabel zijn met Zoom-diensten, en om deze ter beschikking te stellen via zowel mobiele als desktopclientapps. De toegang tot en het gebruik van de Zoom App Marketplace en de Zoom voor de overheid Marketplace worden beheerst door de Gebruiksvoorwaarden van de Zoom App Marketplace (https://explore.zoom.us/nl/marketplace-terms-of-use/). Zoom voor ontwikkelaars (beschikbaar op https://developer.zoom.us) wordt beheerst door de Zoom API-licentie en Gebruiksvoorwaarden (https://explore.zoom.us/nl/legal/zoom-api-license-and-tou/) en Marketplace-ontwikkelaarsovereenkomst (https://explore.zoom.us/nl/marketplace-developer-agreement/). Zoom verleent geen garanties of ondersteuning voor Apps van Uitgevers. Uitgevers zijn volledig verantwoordelijk voor alle aspecten van de Apps die zij uitgeven, waaronder inhoud, functionaliteit, beschikbaarheid en ondersteuning. Uitgevers zijn verplicht om hun eigen servicevoorwaarden, privacybeleid en ondersteuningsinformatie te verstrekken (de ‘Voorwaarden van de Uitgever’). Klanten die Apps openen of downloaden, moeten rechtstreeks akkoord gaan met de Voorwaarden van de Uitgever. Zoom is niet verantwoordelijk voor de Apps, hun inhoud, functionaliteit, beschikbaarheid of ondersteuning. Apps worden gehost in de staat waarin ze zich bevinden en het gebruik van de Apps is op eigen risico van de Klant, in overeenstemming met de Voorwaarden van de Uitgever. Apps kunnen op elk moment worden beëindigd of door een Uitgever worden verwijderd en alle daarin opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan of ontoegankelijk worden. Zoom is niet verantwoordelijk voor Klantgegevens (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van de Zoom App Marketplace) die worden overgedragen aan een Uitgever, noch voor de verzending, verzameling, openbaarmaking, beveiliging, wijziging, het gebruik of de verwijdering van Klantgegevens door of via een App. Uitgevers kunnen Klantgegevens gebruiken zoals toegestaan in de Voorwaarden van de Uitgever. Voor het gebruik van de Apps kan het noodzakelijk zijn dat Klantgegevens worden overgedragen aan de Uitgever. Door de App te openen en gebruiken, gaat de Klant akkoord met de overdracht van Klantgegevens door Zoom zoals vereist door de Uitgever. De Klant dient de Uitgever te benaderen voor ondersteuning of bij vragen. Zoom geeft geen verklaringen, uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot Apps en behoudt zich het recht voor om een App op elk moment naar eigen goeddunken te verwijderen van de Marketplace.

K. Zoom Events en Zoom Sessions. Zoom Events en Zoom Sessions zijn cloudgebaseerde diensten die Klanten in staat stellen om virtuele en hybride evenementen te organiseren met behulp van Zoom Meeting-diensten en/of Zoom Webinars. Het gebruik van Zoom Events en Zoom Sessions valt onder de Gebruiksvoorwaarden Zoom Events-host (https://explore.zoom.us/nl/zoom_events_host_tou/), en deelname aan een virtueel of hybride evenement dat wordt georganiseerd met Zoom Events of Zoom Sessions valt onder de Gebruiksvoorwaarden voor deelnemers van evenementen (https://explore.zoom.us/nl/event_participant_tou/). Voor de toegang tot en het gebruik van Zoom Events of Zoom Sessions is een geschikt abonnement op Zoom Meeting-diensten vereist. Als dit onderliggende abonnement op Zoom Meeting-diensten vervalt of om welke reden ook wordt beëindigd, wordt de toegang van de Klant tot de Mail- en Calendar-service en de Mail- en Calendar-client eveneens beëindigd.

1. Zoom Events. Zoom Events stelt Klanten in staat om virtuele en hybride evenementen te organiseren die uit meerdere sessies en meerdere dagen bestaan. Zoom Events biedt onder meer een verscheidenheid aan registratieopties en ingebouwde opties voor ticketverkoop, functies om deelnemers te laten netwerken, aanpasbare e-mails en branding, optionele Expo Floor-diensten en evenementanalyse.

2. Zoom Sessions. Zoom Sessions stelt Klanten in staat om virtuele en hybride evenementen te organiseren die uit één sessie bestaan. Zoom Sessions bevat bepaalde kenmerkende functies van Zoom Events, maar niet alle functies, zoals netwerken voor deelnemers en optionele Expo Floor-diensten.

3. Functies. Functionaliteit en oplossingen. Uitgebreide informatie over de functies, functionaliteit en oplossingen van Zoom Events en Zoom Sessions is te vinden op: https://explore.zoom.us/nl/products/event-platform/.

L. Beheerde domeinen. Zoom staat Klanten toe om domeinen te reserveren die bij hun onderneming horen en om alle accounts te beheren die met het betreffende domein zijn geabonneerd op Zoom (‘Beheerd Domein-klant’). De Klant mag alleen (een) domein(en) aan de Zoom-diensten koppelen waarvan hij eigenaar is of wanneer hij wettelijk gerechtigd is om het (deze) te koppelen voor gebruik met de Diensten. Als er een Zoom-account voor het gereserveerde domein is gemaakt of bestaat, maar niet is geautoriseerd door de Beheerd Domein-klant (het ‘Niet-beheerde Domeinaccount’) wordt de persoon die het Niet-beheerde Domeinaccount gebruikt of heeft gemaakt ervan op de hoogte gebracht dat het domein is gereserveerd voor de Beheerd Domein-klant en krijgt deze persoon het verzoek om het domein dat is gekoppeld aan het Niet-beheerde Domeinaccount te wijzigen. Als de persoon die het Niet-beheerde Domeinaccount gebruikt of heeft gemaakt het domein niet binnen de vermelde periode wijzigt, wordt deze persoon geacht te hebben geaccepteerd dat het Niet-beheerde Domeinaccount wordt toegevoegd aan de Beheerd Domein-klant en daarnaast te hebben geaccepteerd dat alle gegevens die zijn verbonden aan het Niet-beheerde Domeinaccount worden gedeeld met de Beheerd Domein-klant.

M. Zoom Contact Center.

1. Beschrijving van de Dienst. De Zoom Contact Center-dienst (‘Zoom Contact Center’) is cloudgebaseerde software voor contactcenters waarmee organisaties interacties met hun klanten of eindgebruikers via meerdere kanalen kunnen beheren, waaronder spraak en video. De Klant kan oproepen van en naar het PSTN via Voice over Internet Protocol (VoIP) inschakelen door een maandabonnement op Zoom Contact Center aan te schaffen. De overige functies van Zoom Contact Center worden beschreven op https://www.zoom.us/nl.

2. Naleving van wetten. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van Zoom Contact Center door de Klant en zijn gebruikers en dient te waarborgen dat dit gebruik in overeenstemming is met de wet- en regelgeving van de landen waar zij zich bevinden, inclusief eventuele voorschriften voor het gebruik van internet voor spraakcommunicatie en chatberichten. De Klant verklaart en garandeert alle openbaarmakingen en kennisgevingen te hebben verstrekt en alle toestemmingen te hebben verkregen die vereist zijn in verband met het monitoren of opnemen van gesprekken, zoals voorgeschreven door de lokale wet- of regelgeving. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten die van toepassing zijn op marketing en reclameverzoeken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de US Telephone Consumer Protection Act van 1991 (TCPA), de Telemarketing Sales Rule van de FTC en de Canadese Anti-Spam Legislation (CASL).

3. Noodhulpdiensten. Zoom Contact Center is geen vervanging voor traditionele telefoondiensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om personen die gemachtigd zijn om Zoom Contact Center te gebruiken via hun account (waaronder vertegenwoordigers, supervisors en beheerders) naar behoren te informeren over en te waarborgen dat zij weten dat telefoontjes naar noodhulpdiensten niet via Zoom Contact Center mogen worden gepleegd, en hoe ze noodhulpverleners op andere manieren kunnen bereiken, inclusief alternatieve regelingen die door de Klant beschikbaar worden gesteld. De Klant zal Zoom en zijn Partners vrijwaren van en schadeloosstellen voor alle Claims die voortvloeien uit of verband houden met het opbellen, of niet kunnen opbellen, van noodhulpdiensten met Zoom Contact Center.

4. Zoom Contact Center-beleid. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat het Zoom Phone en Contact Center Text Messaging Policy voor de Verenigde Staten en het Zoom Contact Center-beleid inzake aanvaardbaar gebruik, te vinden op https://explore.zoom.us/nl/trust/resources/, van toepassing is op het gebruik van Zoom Contact Center door de Klant.

5. Overeenkomstige licentie. Om Zoom Contact Center te kunnen gebruiken, heeft de Klant een geschikte licentie voor het gebruik van de Zoom Meeting- en/of Zoom Phone-diensten nodig. Als deze onderliggende licentie afloopt of om welke reden ook wordt beëindigd, heeft de Klant geen toegang meer tot Zoom Contact Center. Bij beëindiging worden eventuele onbetaalde kosten van Zoom Contact Center bij de Klant in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle betalingsverplichtingen voor Zoom Contact Center niet-opzegbaar en kunnen betaalde bedragen in geen geval worden gerestitueerd.

6. Belabonnementen en virtuele servicenummers. Zoom Voice is de aanbieder van belabonnementen en virtuele servicenummers die kunnen worden gebruikt met Zoom Contact Center.

N. Personeelsbeheer Zoom (WFM).

1. Definities.

‘WFM-host’ betekent de persoon die is toegewezen en de Personeelsbeheer Zoom-dienst kan openen en gebruiken. Een WFM-host is een ‘Host’ volgens de definities van ‘Host’ en ‘Eindgebruiker’ die in deze Overeenkomst worden gebruikt.

2. Beschrijving van de Dienst. Personeelsbeheer Zoom is een cloudgebaseerde SaaS-dienst voor het organiseren, optimaliseren en systematisch beheren van het personeelsbestand van ondernemingen via het Zoom-webportal. WFM kan worden gebruikt voor activiteiten zoals, maar niet beperkt tot: (i) plannen (een groep roosters maken op basis van meerdere factoren, waaronder personeelsbehoeften, individuele vrije tijd, wachtrijen voor agenten en openingsuren); (ii) voorspellen (algoritmen gebruiken om het toekomstige interactievolume te voorspellen op basis van historische interactiegegevens, toekomstige marktevenementen en kritische prestatie-indicatoren toepassen op die voorspelling om voorspellende personeelsbehoeften te ontwikkelen); en (iii) intraday-beheer (de intervalactiviteiten telkens op de huidige dag beheren door realtime de naleving te bewaken, bij te sturen voor ongeplande gebeurtenissen en aan te passen aan snel veranderende personeelsbehoeften).

3. Bijbehorend abonnement. Om WFM te kunnen openen en gebruiken, heeft de Klant mogelijk een geschikt betaald abonnement nodig voor het gebruik van andere Zoom-diensten zoals Zoom Contact Center. Als dit vereiste geschikte abonnement verloopt of om welke reden ook wordt beëindigd, wordt de toegang van de Klant tot WFM eveneens beëindigd.

O. Kwaliteitsbeheer (QM) Zoom.

1. Definities.

‘QM-host’ betekent de persoon die is toegewezen voor het openen en gebruiken van de dienst Kwaliteitsbeheer Zoom. Een QM-host is een ‘Host’ volgens de definities van ‘Host’ en ‘Eindgebruiker’ in deze Overeenkomst.

2. Beschrijving van de Dienst. Kwaliteitsbeheer Zoom is een cloudgebaseerde dienst die de interacties van klanten in het contactcenter controleert en beoordeelt of de medewerkers van het contactcenter aan de kwaliteitsnormen voldoen. QM-hosts kunnen activiteiten via de Zoom-webportal opstarten, inclusief maar niet beperkt tot de volgende: (i) inzichten uit opgenomen en getranscribeerde interacties met klanten analyseren met behulp van natuurlijke taalverwerking en machine learning-algoritmes; (ii) interacties met klanten en eindgebruikers controleren; en (iii) individuele en teamprestaties meten en verbeteren met behulp van scorekaarten, coaching en training onder begeleiding.

3. Bijbehorend abonnement. Om QM te kunnen openen en gebruiken, heeft de Klant mogelijk een geschikt betaald abonnement op Zoom Contact Center nodig. Als dit vereiste geschikte abonnement verloopt of om welke reden ook wordt beëindigd, wordt de toegang van de Klant tot QM eveneens beëindigd.

P. Zoom AI Expert Assist.

1. Definities.

‘AI Expert Assist-host’ is de persoon die is toegewezen voor het openen en gebruiken van de Zoom AI Expert Assist-dienst. Een AI Expert Assist-host is een ‘Host’ volgens de definities van ‘Host’ en ‘Eindgebruiker’ in deze Overeenkomst.

2. Beschrijving van de Dienst. AI Expert Assist is een cloudgebaseerde dienst op basis van kunstmatige intelligentie, waarmee AI Expert Assist-hosts problemen van klanten efficiënter kunnen oplossen, de afhandelingstijd kunnen minimaliseren en de resultaten van interacties kunnen verbeteren. AI Expert Assist-hosts hebben toegang tot de Zoom AI Expert Assist-dienst tijdens bepaalde interacties met Eindgebruikers. Deze dienst biedt bepaalde mogelijkheden, waaronder (geen uitputtende opsomming): (i) contextuele artikelen uit de kennisbank van de Klant opzoeken en weergeven; (ii) vervolgstappen en actiepunten weergeven voor een efficiëntere opvolging; en (iii) een overzicht presenteren van het contact bestaande uit een samenvatting van problemen en/of een samenvatting van de uitkomst van de interactie, indien van toepassing.

3. Bijbehorend abonnement. Om AI Expert Assist te kunnen openen en gebruiken, heeft de Klant mogelijk een geschikt betaald abonnement nodig voor Zoom Contact Center. Als dit vereiste geschikte abonnement verloopt of om welke reden ook wordt beëindigd, wordt de toegang van de Klant tot AI Expert Assist eveneens beëindigd.

Q. Zoom Revenue Accelerator.

1. Zoom Revenue Accelerator is een add-ondienst die beschikbaar is voor bepaalde Zoom-diensten. Deze dienst registreert en extraheert gegevens en informatie uit onderliggende Diensten, zoals Zoom Meetings en Zoom Phone, wat resulteert in visueel weergegeven, toegankelijke en lokaliseerbare inzichten en analyses. Output gecreëerd tijdens het gebruik van Zoom Revenue Accelerator wordt als Klantinhoud beschouwd.

2. Toepasselijkheid van Voorwaarden. Deze Zoom Revenue Accelerator-voorwaarden gaan van kracht op de Ingangsdatum van de Dienst of de ingebruikname van Zoom Revenue Accelerator door de Klant, afhankelijk van wat eerder is, en blijven van kracht tijdens de Eerste Abonnementsperiode en elke Verlengingsperiode, zoals vermeld op het toepasselijke Bestelformulier. Niettegenstaande andersluidende bepalingen over Zoom Revenue Accelerator in enige overeenkomst tussen Zoom en de Klant zijn deze Zoom Revenue Accelerator-voorwaarden van kracht in geval van tegenstrijdige of inconsistente voorwaarden en hebben ze voorrang, ongeacht andersluidende bepalingen betreffende de volgorde van voorrang in enige overeenkomst tussen Zoom en de Klant.

3. Bijbehorend abonnement. Om Zoom Revenue Accelerator te kunnen openen en gebruiken, heeft de Klant een geschikt betaald abonnement voor Zoom Meeting-diensten en/of Zoom Phone (indien beschikbaar) nodig. In het geval dat een dergelijk onderliggend abonnement voor Zoom Meeting-diensten of Zoom Phone waarvoor Zoom Revenue Accelerator is gebruikt komt te vervallen of om welke reden ook wordt beëindigd, wordt de toegang van de Klant tot Zoom Revenue Accelerator eveneens beëindigd en worden eventuele openstaande kosten of heffingen voor Zoom Revenue Accelerator bij de Klant in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle betalingsverplichtingen voor Zoom Revenue Accelerator niet-opzegbaar en kunnen betaalde bedragen in geen geval worden gerestitueerd.

4. Kennisgevingen aan deelnemers. De Klant erkent dat, hoewel Zoom een aanpasbare kennisgeving van opname aan Deelnemers kan verstrekken, de Klant volledig verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot privacyvoorschriften en, voor zover verplicht, een adequate kennisgeving aan Deelnemers betreffende het opnemen, monitoren, verzamelen en gebruiken van Klantinhoud door de Klant, Zoom en anderen.

5. Bijgewerkte versie van Zoom. De Klant erkent dat de Klant en de Eindgebruikers van de Klant de clienttoepassing moeten bijwerken met de meest recente beschikbare versie van Zoom om ten volle te kunnen profiteren van de beveiligings- en meldingsfuncties van Zoom.

R. Zoom Reservering werkruimte. Zoom Reservering werkruimte is een dienst die het beheer van fysieke ruimten mogelijk maakt met tools waarmee klanten hun gebruik van werkruimten kunnen reserveren en beheren door gebruikers aan werkruimten te koppelen. Reservering werkruimte omvat, naast andere functionaliteiten, de mogelijkheid om werkruimten vooraf te reserveren, bij aankomst via een kiosk of rechtstreeks op de werkruimte; om aanbevelingen te doen over te reserveren werkruimten; om plattegronden op te stellen en te bekijken; en om gegevens over het gebruik van werkruimten te analyseren.

S. Zoom Node. Zoom Node is een cloudgebaseerd hybride platform dat de datacenterservers van de Klant verbindt met de cloud van Zoom. Zoom Node maakt implementatie en beheer op cloudbasis mogelijk voor diverse Zoom-workloads, ook wel servicemodules genoemd (bijv. Zoom Phone Local Survivability, Hybride Vergaderingen, Vergaderingsconnector en Opnameconnector). Deze servicemodules maken de werking van bepaalde Zoom-diensten mogelijk en worden beheerd via de Zoom-webportal. Zoom Node biedt een gecentraliseerd dashboard met hulpmiddelen voor beheer van diensten, updates, logboekbeheer, prestatierapportage en probleemoplossing. Het gebruik van Zoom Node vereist een abonnement op de toepasselijke servicemodule en de Zooom-dienst die bij de servicemodule hoort.

T. Door de Klant beheerde sleutelservice. Door de Klant beheerde sleutelservice is een geavanceerde beveiligingsservice waarmee Klanten bepaalde Klantinhoud die door Zoom is opgeslagen, kunnen versleutelen en decoderen met behulp van cryptografische sleutels die worden geleverd en onderhouden door een externe Key Management Service (‘KMS’). KMS staat voor een beheerd systeem dat de Klant van een derde leverancier heeft verkregen en dat de Klant in staat stelt bepaalde cryptografische sleutels te maken en te beheren. KMS is geen Zoom-service en moet afzonderlijk worden gekocht bij Zooms door de Klant beheerde sleutelservice bij een provider die door Zoom wordt ondersteund.

1. Overeenkomstige licentie. Voor de toegang tot en het gebruik door de Klant beheerde sleutelservice is een overeenkomstig abonnement op Zoom Meeting-diensten, Zoom Phone-diensten, Zoom Contact Center, Zoom Rooms en/of Zoom Events vereist. Indien een onderliggend abonnement op Zoom Meeting-diensten, Zoom Phone-diensten, Zoom Contact Center, Zoom Rooms en/of Zoom Events waarvoor de door de Klant beheerde sleutelservice wordt gebruikt, vervalt of om welke reden dan ook wordt beëindigd, wordt de toegang van de Klant tot de door de Klant beheerde sleutelservice voor de overeenkomstige licentie eveneens beëindigd en wordt de Klant gefactureerd voor alle onbetaalde kosten of vergoedingen voor de door de Klant beheerde sleutelservice. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle betalingsverplichtingen voor Zoom Contact Center niet-opzegbaar en kunnen betaalde bedragen in geen geval worden gerestitueerd.

2. KMS. Zoom is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige handeling of nalatigheid van een KMS-aanbieder, enige werking van KMS of het gebruik ervan door de Klant, met inbegrip van de toegang tot, wijziging of verwijdering van Klanteninhoud die toe te schrijven is aan deze KMS, ongeacht of de door de Klant beheerde sleutelservice van Zoom een dergelijke KMS ondersteunt. De Klant blijft te allen tijde als enige verantwoordelijk voor het configureren en onderhouden van het KMS dat wordt gebruikt in combinatie met de door de Klant beheerde sleutelservice. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Toegang van de Klant tot en het gebruik van de door de Klant beheerde sleutelservice vereist dat de Klant: (1) een set identieke cryptografische sleutels instelt en onderhoudt in niet minder dan twee datacenters in afzonderlijke geografische regio’s; en (2) KMS configureren en onderhouden om ervoor te zorgen dat Zoom toegang heeft tot de cryptografische sleutels van de Klant als dat nodig is om de door de Klant beheerde sleutelservice te leveren. Zoom is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Klant aan de voorgaande vereisten, wat kan leiden tot verlies of verslechtering van bepaalde Diensten, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van de mogelijkheid om Zoom Meeting-diensten, Zoom Phone-diensten, Zoom Contact Center, Zoom Rooms, Zoom Events en gerelateerde functies te gebruiken, op te nemen, te bekijken of eraan deel te nemen.

U. Zoom Mesh-service. De Zoom Mesh-service is een native eCDN-service (Enterprise Content Delivery Netwerk) die gebruikmaakt van dynamische Zoom-clientgebaseerde peer-to-peer-mediaforwardingtechnologie, aangestuurd door de Zoom-cloudinfrastructuur. De Zoom Mesh-service is ontworpen om het gebruik van netwerkbandbreedte door bepaalde Zoom-diensten (bijv. Zoom Webinar en Zoom Events) te verbeteren door het aantal gelijktijdige identieke mediastreams dat naar het netwerk van de Klant wordt verzonden te verminderen. Om toegang te krijgen tot de Zoom Mesh-service en deze te gebruiken, moet de Klant een onderliggend abonnement op bepaalde Zoom-diensten (bijv. Zoom Webinar of Zoom Events) hebben.

V. Zoom Virtual Agent. Zoom Virtual Agent is een softwaregebaseerde chattoepassing die kunstmatige intelligentie gebruikt om gesprekken te automatiseren en oplossingen te verschaffen voor klantbetrokkenheid, klantondersteuning, technische ondersteuning en andere doeleinden.

W. Zoom Mail en Calendar.

1. Zoom Mail- en Calendar-service. De Zoom Mail- en Calendar-service (‘Mail- en Calendar-service’) is een door Zoom gehoste e-mailservice en agendaservice die toegankelijk is via zowel de mobiele app als de desktopclienttoepassing van Zoom.

2. Back-upversleutelingscode. Tijdens het instellen van het e-mailgedeelte van de Mail- en Calendar-service ontvangt elke gebruiker een back-upversleutelingscode. De Klant erkent en stemt ermee in dat de back-upversleutelingscodes nodig kunnen zijn om toegang te krijgen tot e-mailberichten in de Mail- en Calendar-service in het geval dat de Klant of een gebruiker de toegang tot een apparaat verliest, de Zoom-clienttoepassing verwijdert of een harde schijf opnieuw formatteert, en dat de Klant volledig verantwoordelijk is voor het bewaren van toegankelijke kopieën van die back-upversleutelingscodes. Zoom bewaart geen back-upversleutelingscodes en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de ontoegankelijkheid van e-mailberichten in de Mail- en Calendar-service, noch voor verlies van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Klantinhoud, als gevolg van het feit dat de Klant heeft nagelaten kopieën van de back-upversleutelingscodes te bewaren.

3. Zoom Mail- en Calendar-client. De Zoom Mail- en Calendar-client (‘Mail en Calendar-client’) is een integratieservice die de gebruikers van een Klant in staat stelt om hun e-mailservice en agenda van een derde partij te openen en te bekijken in mobiele app en desktopclienttoepassing van Zoom.

4. Geschikt abonnement. Voor de toegang tot en het gebruik van de Mail- en Calendar-service en de Mail- en Calendar-client door de Klant heeft de Klant een bijbehorend abonnement op Zoom Meeting-diensten nodig. De Mail en Calendar-service vereist een betaald abonnement op Zoom Meeting Services-diensten. Indien dit onderliggende abonnement op Zoom Meeting-diensten vervalt of om welke reden ook wordt beëindigd, wordt de toegang van de Klant tot de Mail- en Calendar-service en de Mail- en Calendar-client eveneens beëindigd.

X. Zoom Scheduler.

1. Definities.

‘Scheduler-host’ verwijst naar de persoon die is aangewezen om toegang te krijgen tot Zoom Scheduler en het te gebruiken. Een Scheduler-host is een ‘Host’ volgens de definities van ‘Host’ en ‘Eindgebruiker’ die in deze Overeenkomst worden gebruikt.

2. Zoom Scheduler-service. De Zoom Scheduler-service is een service voor het plannen van afspraken die toegankelijk is voor de Scheduler-host vanaf de Zoom-website en vanuit de Zoom-clienttoepassing. Met Zoom Scheduler kan de Scheduler-host zijn of haar beschikbaarheid voor afspraken delen met Deelnemers (waaronder Deelnemers buiten de organisatie van de Scheduler-host of Deelnemers die de agenda van een Scheduler-host niet op een andere manier kunnen bekijken) middels een internetlink die wordt verzonden per e-mail, chat of sms-bericht, en wordt de keuze van een voorkeurstijd voor een afspraak door die Deelnemers vergemakkelijkt. Nadat een Deelnemer een afspraaktijd heeft gekozen, zet Zoom Scheduler de afspraak in de agenda van de Scheduler-host en stuurt Zoom Scheduler een agenda-uitnodiging naar het e-mailadres dat de Deelnemer heeft opgegeven. Zoom Scheduler vereist het gebruik van en de integratie met een ondersteunde agendaservice door de Scheduler-host.

Y. Zoom Huddles.

1. Definities.

“Huddles-host” betekent de persoon die is toegewezen om Zoom Huddles te openen en gebruiken. Een Huddles-host is een ‘Host’ volgens de definities van ‘Host’ en ‘Eindgebruiker’ die in deze Overeenkomst worden gebruikt.

2. Beschrijving van de Dienst. Een Zoom Huddle is een aanhoudende virtuele werkruimte gecreëerd door een Huddles-host waar de Huddles-host en Deelnemers aan kunnen deelnemen om te genieten van een gedeelde en voortdurende samenwerkingservaring met behulp van spraak, video en functionaliteit voor scherm delen. Een Zoom Huddle die wordt onderhouden door de Klant is beschikbaar voor alle Eindgebruikers. Verbeterde functies en functionaliteit voor Zoom Huddles kunnen worden aangeschaft zoals beschreven op een Bestelformulier. Iedere Eindgebruiker die een Zoom Huddle creëert of aan een deelneemt moet ingelogd zijn en een geldig Zoom-account hebben.

Z. Zoom AI Companion. Zoom AI Companion is een assistent op basis van kunstmatige intelligentie die integreert met de toepassing en Diensten van Zoom. De assistent biedt de Klant bepaalde mogelijkheden, waaronder maar niet beperkt tot samenvattingen van vergaderingen, slimme opnames, berichten opstellen en andere bijkomende functies van Zoom AI Companion die af en toe beschikbaar zijn. Zoom AI Companion geeft individuen mogelijkheden om de productiviteit te verhogen, de effectiviteit van hun team te verbeteren en vaardigheden aan te scherpen. Output gecreëerd tijdens het gebruik van Zoom AI Companion wordt als Klantinhoud beschouwd.

AA. Zoom Bezoekersbeheer. Zoom Bezoekersbeheer is een dienst waarmee bezoekers van fysieke ruimtes kunnen worden beheerd dankzij functionaliteit om gasten uit te nodigen en te beheren. Zoom Bezoekersbeheer biedt, naast andere functionaliteiten, de mogelijkheid om uitnodigingen en informatie voor bezoekers naar gasten te sturen, de check-in te beheren, reservering van werkruimtes te coördineren en gegevens over gastbezoeken te analyseren.

BB. Workvivo-dienst.

1. Definities.

‘Bevoegde gebruiker’ verwijst naar een werknemer, contractant of agent van een Klant die gemachtigd is om de Workvivo-dienst te raadplegen en te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden van de Klant. Een bevoegde gebruiker is een ‘Eindgebruiker’ volgens de definitie van ‘Eindgebruiker’ die in de Overeenkomst wordt gebruikt.

2. Beschrijving van de Dienst. De Workvivo-dienst is een digitaal werknemerservaringsplatform waarmee klanten hun volledig personeelsbestand kunnen bereiken en betrekken via een alles-in-één cloudgebaseerde softwaretoepassing (‘Workvivo-dienst’). De Workvivo-dienst combineert interne organisatorische communicatie, betrokkenheid, erkenning, intranet, meting van werknemersbetrokkenheid en andere functies en functionaliteit. De Workvivo-dienst kan worden geraadpleegd door Bevoegde gebruikers via een tablet, desktop en mobiele apparaten, zodat Bevoegde gebruikers content kunnen raadplegen, delen en interactie tot stand kunnen brengen.

3. Add-on-diensten. Aanvullende add-on-diensten, zoals Workvivo TV, Workvivo Advanced Analytics en Workvivo Chat, zijn beschikbaar voor klanten met een overeenkomstig abonnement op de Workvivo-dienst. Aanvullende add-on-diensten kunnen af en toe worden toegevoegd, zoals in het Bestelformulier van de Klant is aangegeven. Als dit onderliggende abonnement op de Workvivo-dienst vervalt of om welke reden ook wordt beëindigd, wordt de toegang van de Klant tot de bovengenoemde aanvullende dienst(en) eveneens beëindigd.

a. Workvivo TV. Met Workvivo TV kunnen klanten bepaalde content van de Workvivo-dienst uitzenden naar ondersteunde slimme apparaten, zoals displays in het kantoor, de pauzeruimte en gemeenschappelijke ruimten. Workvivo TV ondersteunt vertalingen in meerdere talen.

b. Workvivo Advanced Analytics. Met Workvivo Advanced Analytics krijg je een gedetailleerde analyse en inzicht in het gebruik van de Workvivo-dienst, interactie met de content, prestaties en werknemersbetrokkenheid.

c. Workvivo Chat. Met Workvivo Chat kunnen Bevoegde gebruikers realtime-berichten sturen in kanalen tussen collega’s en groepschats binnen een klantenorganisatie.