SERVICEVOORWAARDEN VOOR KLANTEN VAN ZOOM-WEDERVERKOPERS

MET INGANG VAN: 1 december 2022

BELANGRIJK, LEES AANDACHTIG: UW GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE WEBSITE EN PRODUCTEN EN DIENSTEN EN BIJBEHORENDE SOFTWARE (GEZAMENLIJK DE "DIENSTEN") VAN ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("ZOOM") IS AFHANKELIJK VAN UW NALEVING EN ACCEPTATIE VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN VOOR KLANTEN VAN ZOOM-WEDERVERKOPERS. DIT OMVAT UW INSTEMMING MET DE ARBITRAGE VAN CLAIMS. BEKIJK DIT GRONDIG VOORDAT U ACCEPTEERT.

Systeemvereisten. Gebruik van de Diensten vereist een of meerdere compatibele apparaten, internettoegang (met eventueel bijkomende kosten), en bepaalde software (met eventueel bijkomende kosten), en het van tijd tot tijd updaten of upgraden kan vereist zijn. Omdat het gebruik van de Diensten hardware, software en internettoegang omvat, kan uw mogelijkheid om de Diensten te gebruiken en openen beperkt worden door de prestaties van deze factoren. Breedbandinternet wordt aanbevolen. U erkent en gaat ermee akkoord dat dergelijke systeemeisen, die van tijd tot tijd kunnen veranderen, uw verantwoordelijkheid zijn.

1. DEFINITIES. De volgende definities zijn van toepassing in deze Overeenkomst en elke verwijzing naar het enkelvoud omvat een verwijzing naar het meervoud en vice versa. Servicespecifieke definities zijn te vinden in de Servicebeschrijving op www.zoom.us/services-description.

1.1 "Gelieerde onderneming" betekent, met betrekking tot een Partij, elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met die Partij. Voor deze Overeenkomst betekent "controle" een economisch of stemgerechtigd belang van ten minste vijftig procent (50%) of, bij gebrek aan een dergelijk economisch of stemgerechtigd belang, de bevoegdheid om de leiding van het management te sturen of te veroorzaken en het beleid van een dergelijke entiteit te bepalen.

1.2 "Overeenkomst" betekent deze Servicevoorwaarden voor klanten van Zoom-wederverkopers en alle inhoud die hierin is opgenomen, inclusief maar niet beperkt tot bijlagen, beleid, kennisgevingen en voorwaarden.

1.3 "Eindgebruiker" betekent een Host of Deelnemer (zoals gedefinieerd in de Servicebeschrijving) die de Diensten gebruikt.

1.4 "Initiële abonnementstermijn" betekent de initiële abonnementstermijn voor een Dienst zoals gespecificeerd in de Overeenkomst voor klanten van wederverkopers.

1.5 "Wetten" zijn alle Amerikaanse of niet-Amerikaanse nationale, regionale, staats-, provinciale of lokale wetten, statuten, regels, voorschriften, verordeningen, bestuursrechten, rechterlijke uitspraken, beschikkingen, rechterlijke bevelen, richtlijnen, beleidslijnen of verdragen die van toepassing zijn op de verlening van Diensten door Zoom en het gebruik door de Klant van die Diensten.

1.6 "Verlengtermijn" betekent de verlengtermijn van het abonnement op een Dienst die begint na de Initiële abonnementstermijn of andere Verlengtermijn zoals gespecificeerd in de Overeenkomst voor klanten van wederverkopers.

1.7 "Wederverkoper" betekent een niet-Zoom-entiteit die door Zoom is gemachtigd om bepaalde Diensten door te verkopen en van/via welke u de Diensten bestelt, verkrijgt of anderszins toegang krijgt tot de Diensten.

1.8 "Ingangsdatum van de dienst" betekent de datum waarop een Initiële abonnementstermijn begint zoals gespecificeerd in de Overeenkomst voor klanten van wederverkopers.

1.9 "Uw gegevens" betekent informatie die aan Zoom wordt verstrekt zodat Zoom kan voldoen aan de voorwaarden van de Overeenkomst en toegang kan bieden tot de Diensten (bijv. bedrijfsnaam, factuuradres, btw-nummer, registratienummer, contactnaam en informatie). U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens en Zoom is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten en weglatingen in uw gegevens.

 
2. TOEPASBAARHEID EN REIKWIJDTE. Deze Overeenkomst is van toepassing op die klanten van een Wederverkoper die akkoord zijn gegaan met of anderszins op de hoogte zijn gesteld van deze Overeenkomst in verband met het bestellen van de Diensten bij of via een dergelijke Wederverkoper. Voor dergelijke klanten is deze Overeenkomst van toepassing op alle Diensten die zijn besteld of geleverd onder de Overeenkomst voor klanten van wederverkopers (zoals hieronder gedefinieerd).

3. DE OVEREENKOMST VOOR KLANTEN VAN WEDERVERKOPERS. Bij de eerste keer dat u een van de volgende handelingen verricht, gaat u daarmee een juridisch bindend contract aan met de Wederverkoper dat van toepassing is op alle bestellingen, aankopen, toegangen en gebruik van Diensten (de "Overeenkomst voor klanten van wederverkopers"): (a) het aangaan van een overeenkomst, bestelling of ander document waarin deze Overeenkomst is opgenomen of anderszins instemt met of akkoord gaat met deze Overeenkomst; of (b) toegang krijgen tot of gebruik maken van Diensten nadat kennisgeving is ontvangen dat deze Overeenkomst van toepassing is op dergelijke Diensten of op dergelijke toegang tot of gebruik daarvan. De Overeenkomst voor klanten van wederverkopers omvat alle voorwaarden tussen u en de Wederverkoper met betrekking tot het bestellen, verwerven, openen of gebruiken van de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot deze Overeenkomst) en alle bestellingen van Diensten die door u of namens u zijn aangegaan of geplaatst, die elk onderworpen zijn aan deze Overeenkomst. Om twijfel te voorkomen zal elke transactie, handeling of relatie tussen u en de Wederverkoper, en alle voorwaarden, documenten, materialen of andere inhoud die is overeengekomen met of aangegaan door, of anderszins van toepassing op u en de Wederverkoper, die geen verband houden met de Diensten of het bestellen, verwerven, openen of gebruiken daarvan (bijv. uw bestelling van andere goederen of diensten van de Wederverkoper dan de Zoom-services) (elk van deze transacties, documenten, enz. is een "Externe overeenkomst") buiten het toepassingsgebied vallen van de Overeenkomst voor klanten van wederverkopers, en deze Overeenkomst is niet van toepassing op een dergelijke Externe overeenkomst. De persoon die akkoord gaat met of instemt met deze Overeenkomst verklaart en garandeert aan Zoom en de Wederverkoper dat hij of zij de bevoegdheid heeft om zichzelf, of de entiteit die deze persoon vertegenwoordigt, te binden aan de Overeenkomst voor klanten van wederverkopers en deze Overeenkomst. ALS EEN DERGELIJKE PERSOON NIET OVER EEN DERGELIJKE BEVOEGDHEID BESCHIKT OF NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, DAN MAG HIJ/ZIJ DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEREN, GEEN BESTELLING AANGAAN OF DIENSTEN BESTELLEN, OPENEN OF GEBRUIKEN OF EEN ANDERE PERSOON MACHTIGEN OF TOESTAAN DIT TE DOEN.

4. DIENSTEN. Zoom levert de Diensten en u hebt toegang tot deze Diensten en mag de Diensten gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Overeenkomst voor klanten van wederverkopers. Zoom zal standaard updates leveren voor de Diensten die gedurende de looptijd algemeen beschikbaar worden gesteld door Zoom. Zoom kan, naar eigen goeddunken, de Diensten stopzetten of de functies van de Diensten van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

4.1 Bètadiensten. Alle gebruik van bètaproducten of -diensten valt onder afzonderlijke algemene bètavoorwaarden en bètagebruik is uitgesloten van deze Overeenkomst. Bij gebrek aan een door alle partijen ondertekende bètaovereenkomst, zijn de gebruiksvoorwaarden van het bètaprogramma, vermeld op https://explore.zoom.us/nl/beta-terms-and-conditions/, van toepassing op uw gebruik van bètaproducten of -diensten.

4.2 Premier-ondersteuning. Premier-ondersteuningsdiensten zijn beschikbaar tegen een extra vergoeding, zoals bepaald door de Wederverkoper. Op uw aankoop van Premier-ondersteuningsdiensten zijn ook de Servicevoorwaarden voor premier-ondersteuning van wederverkopers van toepassing die beschikbaar zijn op: https://explore.zoom.us/en/reseller-customer-premier-support-terms/

 
5. GEBRUIK VAN DIENSTEN EN UW VERANTWOORDELIJKHEDEN. U mag de Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten door u en uw Eindgebruikers en u moet zich houden aan en zorgen voor naleving van alle wetten in verband met het gebruik van de Services door uzelf en elke eindgebruiker, inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot opname, intellectueel eigendom, privacy en exportcontrole. Het gebruik van de Diensten is nietig waar verboden.

5.1 Registratie-informatie.Mogelijk moet u informatie over uzelf verstrekken om te registreren voor en/of gebruik te maken van bepaalde Diensten. U gaat ermee akkoord dat alle dergelijke gegevens accuraat zullen zijn. U kunt ook gevraagd worden om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het verzekeren van de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat ermee akkoord deze niet aan derden bekend te maken

5.2 Uw inhoud.U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud ("Inhoud") die door u wordt verzonden of overgedragen of door u wordt weergegeven of geüpload bij het gebruik van de Diensten en voor de naleving van alle Wetten met betrekking tot de Inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, Wetten die u verplichten om de toestemming van een derde partij te verkrijgen om de Inhoud te gebruiken en om gepaste kennisgevingen van rechten van derden te verstrekken. U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om de inhoud naar Zoom te uploaden en dat dergelijk gebruik geen inbreuk is op rechten van derden. Zoom is in geen geval aansprakelijk voor (a) Inhoud die wordt verzonden of bekeken tijdens het gebruik van de Diensten, (b) fouten of weglatingen in de Inhoud, of (c) enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of het ontzeggen van toegang tot Inhoud. Hoewel Zoom niet verantwoordelijk is voor enige Inhoud, kan Zoom alle Inhoud op elk moment zonder kennisgeving aan u verwijderen als Zoom er kennis van krijgt dat deze een bepaling van deze Overeenkomst of enige wet schendt. U behoudt het auteursrecht en andere rechten die u hebt van de Inhoud die u indient, post of weergeeft op of via de Diensten.

5.3 Opnames.U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten inzake opnames. De host kan ervoor kiezen om Zoom-vergaderingen en Zoom Webinars op te nemen. Door de Diensten te gebruiken, geeft u Zoom toestemming om opnames op te slaan van een of alle Zoom-vergaderingen of webinars waaraan u deelneemt, als dergelijke opnames in onze systemen zijn opgeslagen. U ontvangt een melding (visueel of anderzijds) wanneer de opname is ingeschakeld. Als u er niet mee instemt dat deze wordt opgenomen, kunt u ervoor kiezen om de vergadering of de webinar te verlaten.

5.4 Verboden gebruik. U gaat ermee akkoord dat U zich niet zult inlaten met, en geen enkele Eindgebruiker zult toestaan zich in te laten met het volgende: (i) wijzigen, aanpassen, demonteren, decompileren, afgeleide werken maken van, verbeteringen maken aan, innovaties ontlenen aan, reverse engineeren van of proberen toegang te krijgen tot een onderliggende technologie van de Diensten (zoals een broncode, proces, dataset of database, managementtool, ontwikkelingstool, server of hostingsite, enz.); (ii) bewust of nalatig gebruikmaken van de Diensten op een manier die de netwerken van Zoom, uw accounts of de Diensten misbruikt, hindert of verstoort; (iii) activiteiten uitvoeren die illegaal, frauduleus, vals of misleidend zijn, (iv) via de Services materiaal verzenden dat inbreuk kan maken op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van derden; (v) een concurrerend product of een concurrerende dienst bouwen of benchmarken, of functies, onderdelen of afbeeldingen van de Diensten kopiëren; of (vi) de Diensten gebruiken om berichten of materiaal te communiceren dat intimiderend, lasterlijk, bedreigend, obsceen, onfatsoenlijk is, de intellectuele-eigendomsrechten van een partij schendt of anderszins onwettig is, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of dat gedrag vormt of aanmoedigt dat een strafbaar feit kan vormen volgens de toepasselijke wet- of regelgeving; (vii) software, Inhoud of code uploaden of verzenden die de prestaties van de Diensten op enigerlei wijze schaadt, uitschakelt, vernietigt of nadelig beïnvloedt of die informatie of gegevens uit andere hardware, software of netwerken van Zoom of andere gebruikers van Diensten schaadt of is bedoeld om informatie of gegevens uit andere hardware, software of netwerken van Zoom of andere gebruikers van Diensten te beschadigen of te extraheren; (viii) zich bezighouden met enige activiteit of gebruik van de Diensten of Zoom-account op een manier die de Diensten of servers of netwerken die zijn verbonden met de Diensten of de beveiligingssystemen van Zoom kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of anderszins hinderen of verstoren. (ix) de Diensten te gebruiken in strijd met enig Zoom-beleid of op een manier die in strijd is met de geldende wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot wet- en regelgeving inzake antispam, exportcontrole, privacy en antiterrorisme en wetten waarvoor de toestemming van onderwerpen van audio- en video-opnames vereist is. U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de naleving van al deze wetten en regelgeving.

5.5 Gebruiksbeperkingen.U mag de Services of rapporten of gegevens die door de Services zijn gegenereerd voor geen enkel doel reproduceren, doorverkopen of distribueren, tenzij u specifiek toestemming hebt gekregen om dit te doen onder een afzonderlijke overeenkomst met Zoom. U mag de door u gekochte Diensten niet aanbieden aan derden of derden in staat stellen om deze Diensten te gebruiken, op een website weer te geven of anderszins de Diensten of enige Inhoud verkregen van een Dienst (anders dan Inhoud die door u is gemaakt) te publiceren of anderszins inkomsten uit de Diensten te genereren of de Diensten te gebruiken voor de ontwikkeling, productie of marketing van een dienst of product dat in wezen vergelijkbaar is met de Diensten.

 
6. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EINDGEBRUIKERS. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten van alle Eindgebruikers die toegang hebben tot of gebruik maken van de Diensten via uw account, en u gaat ermee akkoord ervoor te zorgen dat een dergelijke Eindgebruiker zich zal houden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en het beleid van Zoom. Zoom aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schendingen. Als u kennis krijgt van een schending van deze Overeenkomst in verband met het gebruik van de Diensten door een persoon, neem dan contact op met Zoom op trust@zoom.us. Zoom kan alle klachten en schendingen onderzoeken die onder haar aandacht komen en kan elke (of geen) actie ondernemen die wij gepast achten, inclusief, maar niet beperkt tot, het geven van waarschuwingen, het verwijderen van de inhoud of het beëindigen van accounts en/of gebruikersprofielen. In geen enkel geval zal Zoom, op welke manier dan ook, aansprakelijk zijn voor gegevens of andere inhoud die werd bekeken tijdens het gebruik van de Diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, enige fouten of weglatingen in dergelijke gegevens of inhoud, of enig gegevensverlies van enige aard voortvloeiend als resultaat van het gebruik van, toegang tot of weigering van toegang tot enige gegevens of inhoud.

7. ZOOM-VERPLICHTINGEN VOOR INHOUD. Zoom zal redelijke fysieke en technische veiligheidsmaatregelen handhaven om ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Inhoud te voorkomen, in overeenstemming met industrienormen. Zoom zal u op de hoogte stellen als we kennis krijgen van ongeoorloofde toegang tot inhoud. Zoom zal geen Inhoud openen, bekijken of verwerken, behalve (a) zoals bepaald in deze Overeenkomst en in de Privacyverklaring van Zoom; (b) als u hiervoor toestemming of instructies hebt gegeven, (c) zoals vereist om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen; of (d) zoals vereist door de wet. Zoom heeft geen andere verplichtingen met betrekking tot Inhoud.

8. GESCHIKTHEID. U bevestigt dat u ten minste 16 jaar oud bent en volledig in staat en bevoegd bent om de voorwaarden, bepalingen, bevestigingen, verklaringen en garanties aan te gaan die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet en om deze Overeenkomst na te leven en te volgen. Uw toegang kan zonder waarschuwing worden beëindigd als we van mening zijn dat u jonger bent dan 16 jaar of om een andere reden niet geschikt bent.

9. BEOOGD GEBRUIK; BEPERKING VAN HET GEBRUIK DOOR KINDEREN. De Diensten zijn bedoeld voor zakelijk gebruik. U kunt ervoor kiezen om de Diensten voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze Overeenkomst. Zoom is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 16 jaar, tenzij het via een Schoolabonnee is (zoals die term is gedefinieerd in de Servicebeschrijving) die Zoom voor het onderwijs (basis- en middelbaar onderwijs) gebruikt.

10. EIGENDOMSRECHTEN. Zoom en/of haar leveranciers, zoals van toepassing, behouden het eigenaarschap over alle eigendomsrechten van de Diensten en van alle handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's en domeinnamen ("Zoom-markeringen") geassocieerd of weergegeven met de Diensten. U mag Zoom-markeringen of andere bedrijfseigen informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Zoom niet framen of framingtechnieken gebruiken van Zoom zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere 'verborgen tekst' gebruiken met Zoom-markeringen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zoom.

11. VERTROUWELIJKHEID. Elke partij stemt ermee in om alle niet-openbare gegevens die door de andere partij worden verstrekt met betrekking tot het bedrijf, de systemen, activiteiten, broncode, strategische plannen, Diensten, klanten, prijzen (inclusief, maar niet beperkt tot, de prijsvoorwaarden hierin), methoden, processen, financiële gegevens, programma's en/of producten van de andere partij in welke vorm dan ook, die worden aangeduid als "vertrouwelijk" of waarvan een redelijk persoon weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat deze vertrouwelijk is (hierin "Vertrouwelijke gegevens") als vertrouwelijk te beschouwen en bewaren. Elke partij stemt ermee in om openbaarmaking van de Vertrouwelijke informatie van de andere partij te beperken tot zo min mogelijk personen en alleen tot die personen met een behoefte om de informatie te kennen die voor zichzelf, haar Gelieerde ondernemingen of haar Wederverkopers werken en onderworpen aan een verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden. Behalve voor zover nodig om aan respectieve verplichtingen van elk van de partijen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen, in overeenstemming met de toestemming of instructies van de bekendmakende partij, of wanneer uitdrukkelijke toestemming in deze Overeenkomst wordt gegeven, zal de ontvangende partij geen (i) Vertrouwelijke gegevens van de bekendmakende partij bekendmaken aan een persoon, bedrijf of onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij, of (ii) de Vertrouwelijke gegevens van de bekendmakende partij gebruiken voor eigen voordeel of het voordeel van een derde partij.

a. Uitsluitingen. "Vertrouwelijke informatie" omvat geen Inhoud of informatie die (a) al rechtmatig bekend is bij een partij op het moment dat deze van de andere partij wordt verkregen, vrij van enige verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden; (b) openbaar bekend of beschikbaar is of wordt door geen onrechtmatige daad van een partij; (c) rechtmatig is ontvangen van een derde partij zonder beperking en zonder schending van deze Overeenkomst; of (d) ontwikkeld is door een partij zonder het gebruik van enige eigendom, niet-openbare informatie die door de andere partij onder de Overeenkomst wordt verstrekt.

b. Uitzondering. Elke partij mag vertrouwelijke gegevens openbaar maken indien vereist door een wet, regelgeving of gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de partij die onderworpen is aan een dergelijke wet, regelgeving of bevel, indien toegestaan, de andere partij voorafgaand aan de openbaarmaking in kennis stelt van dergelijk gebruik of een dergelijke vereiste om die andere partij de mogelijkheid te bieden een beschermend bevel te vragen om de openbaarmaking van de gegevens aan derden te voorkomen of te beperken.

c. Vertrouwelijkheidsperiode en verplichtingen. De vertrouwelijkheidsverplichtingen die in dit artikel van de Overeenkomst worden uiteengezet, blijven van kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de openbaarmaking van de informatie. Beide partijen komen overeen (a) redelijke stappen te ondernemen om de Vertrouwelijke gegevens van de andere partij te beschermen, en deze stappen moeten minstens zo beschermend zijn als die van de ontvangende partij om zijn eigen Vertrouwelijke gegevens te beschermen, en niet minder dan een redelijke standaard; (b) om de bekendmakende partij onmiddellijk op de hoogte te stellen van ontdekking van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van Vertrouwelijke gegevens; en (c) in het geval van ongeoorloofde openbaarmaking door een ontvangende partij, om samen te werken met de bekendmakende partij om de controle over de Vertrouwelijke gegevens terug te krijgen en verder ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking ervan te voorkomen.

12. AUTEURSRECHT. U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelmerken, publiciteitsrechten of andere beschermde rechten posten, wijzigen, verspreiden of reproduceren op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. Zoom kan toegang tot de Diensten weigeren aan iedere gebruiker die beschuldigd wordt van inbreuk op het auteursrecht van een andere partij. Zonder het voorgaande te beperken moet u Zoom op de hoogte stellen als u van mening bent dat uw auteursrecht is geschonden, zoals hier aangegeven.

13. BEËINDIGING. Als u enige bepaling van deze Overeenkomst niet naleeft, kan Zoom deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen en kan Zoom, of de toepasselijke Wederverkoper, eerder door u betaalde kosten inhouden zonder restituties of kredietterugbetalingen.

13.1 Gevolgen van beëindiging.Alle voorwaarden van deze Overeenkomst die naar hun aard of anderszins redelijkerwijs de beëindiging van deze Overeenkomst zouden moeten overleven, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst. Na enige beëindiging van deze Overeenkomst, moet u al het verdere gebruik van de Diensten stoppen en alle kopieën van geassocieerde software in uw bezit en beheer vernietigen. U zult geen Diensten of geassocieerde software op de servers of het netwerk van Zoom vernietigen of proberen te schaden.

 
14. EXPORTBEPERKINGEN. U erkent dat de Diensten, of een deel daarvan, onderworpen zijn aan de Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Delen 730-774, van de Verenigde Staten en kunnen onderworpen zijn aan andere geldende nationale wetten inzake exportcontrole en handelssancties ("Exportcontrole- en sanctiewetten"). Zoom zal op verzoek de Amerikaanse exportclassificatie(s) verstrekken die van toepassing zijn op haar Diensten. U en uw Eindgebruikers mogen geen enkel deel van de Diensten of gerelateerde technische gegevens of materialen openen, gebruiken, exporteren, opnieuw exporteren, omleiden, overdragen of openbaarmaken, direct of indirect, in strijd met Exportcontrole- en sanctiewetten. U verklaart en garandeert dat: (i) u en uw Eindgebruikers (a) geen burgers zijn van of gevestigd zijn in een land of gebied dat het onderwerp is van een Amerikaanse handelssanctie of andere belangrijke handelsbeperkingen (inclusief, maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Loehansk in Oekraïne) en dat u en uw eindgebruikers geen toegang zullen krijgen tot of gebruik zullen maken van de Diensten, of de Diensten zullen exporteren, opnieuw exporteren, omleiden of overdragen in of naar dergelijke landen of gebieden; (b) geen persoon bent, of voor 50% of meer eigendom bent, individueel of in totaal door van personen, geïdentificeerd op de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List of Foreign Sanctions Evaders Lists van het Amerikaanse Department of the Treasury; en (c) geen persoon bent die voorkomt op de Denied Persons List, Entity List of Unverified List of de proliferatiegerelateerde lijsten van van het Amerikaanse Department of State; (ii) u en uw Eindgebruikers in China, Rusland of Venezuela geen militaire Eindgebruikers zijn en de Diensten van Zoom niet voor militair eindgebruik plaatsen aanwenden, zoals gedefinieerd in 15 C.F.R. 744.21; (iii) geen Inhoud die door u of uw eindgebruikers is gemaakt of ingediend, onderworpen is aan een beperking op openbaarmaking, overdracht, downloaden, exporteren of opnieuw exporteren onder de Exportcontrole- en sanctiewetten; en (iv) u en uw Eindgebruikers geen actie zullen ondernemen die een schending zou vormen van, of bestraft zou worden onder, Amerikaanse antiboycottwetten die worden beheerd door het Amerikaanse Department of Commerce of het Amerikaanse Department of the Treasury. U bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van de Exportcontrole- en sanctiewetten en het controleren ervan op eventuele wijzigingen.

15. GEEN GEBRUIK MET EEN HOOG RISICO. De diensten zijn niet ontworpen of in licentie gegeven voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die fail-safe controles vereisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de werking van nucleaire faciliteiten, vliegtuignavigatie-/communicatiesystemen, luchtverkeersleiding en levensondersteunende of wapensystemen. De Diensten mogen niet worden gebruikt voor of in een omgeving met een HOOG RISICO.

16. RECHTERLIJK BEVEL. U erkent dat elk gebruik van de Diensten in strijd met deze Overeenkomst, of enige overdracht, sublicentie, kopiëren of openbaarmaking van technische informatie of materialen met betrekking tot de Diensten, onherstelbare schade kan veroorzaken aan Zoom, diens Gelieerde ondernemingen, Wederverkopers en leveranciers. Onder dergelijke omstandigheden hebben Zoom, zijn Gelieerde ondernemingen, Wederverkopers en leveranciers recht op vordering tot staking, zonder een obligatie of andere zekerheid te plaatsen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorlopige en permanente vorderingen tot staking.

17. GEEN GARANTIES. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN ZOOM, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. ZOOM, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE VERKREGEN VIA DE DIENSTEN OF INHOUD OF DAT DE INHOUD ZAL VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN EEN GEBRUIKER, OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. MATERIAAL EN/OF INHOUD GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, IS NAAR EIGEN OORDEEL EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE DIENSTEN BLIJFT BIJ U. ZOOM AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET BEWAREN VAN GEBRUIKERSGEGEVENS OF COMMUNICATIE TUSSEN GEBRUIKERS. ZOOM KAN GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GARANDEREN EN BELOOFT DIT OOK NIET. GEBRUIK IS OP EIGEN RISICO.

18. SCHADELOOSSTELLING. U gaat ermee akkoord om Zoom, zijn Gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten, leveranciers en wederverkopers schadeloos te stellen, verdedigen en vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria) die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten, uw schending van deze Overeenkomst, of de inbreuk of schending door u of een andere gebruiker van uw account van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit, of toepasselijke wetgeving.

19. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN DE MAXIMALE MATE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, ZULLEN ZOOM, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS OF WEDERVERKOPERS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE BIJZONDERE, BIJKOMSTIGE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER ONGEACHT DE REDEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER(E) MONETAIR VERLIES OF SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN OF DE LEVERING ERVAN OF HET NIET LEVEREN VAN TECHNISCHE OF ANDERE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN, OF DEZE NU VOORTVLOEIEN UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID) OF ANDERE JURIDISCHE THEORIE, OOK ALS ZOOM, HAAR PARTNERS OF WEDERVERKOPERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE MAXIMALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZOOM, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS EN UW EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST ZIJN IN ELK GEVAL BEPERKT TOT VIJFTIGDUIZEND DOLLAR ($ 50.000). Omdat sommige staten en rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet toestaan, geldt de bovenstaande beperking mogelijk niet voor u.

20. OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE; AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN. Als U zich in de Verenigde Staten bevindt, gaat U ermee akkoord geschillen alleen op individuele basis op te lossen, door middel van arbitrage overeenkomstig de bepalingen van Bijlage B. De partijen doen uitdrukkelijk afstand van elk recht om een beroep, rechtszaak of procedure in te stellen als een groeps- of collectief beroep, een 'private attorney general'-procedure of een andere procedure waarin een partij handelt of voorstelt te handelen als vertegenwoordiger.

21. PRIVACY EN ANDER BELEID. Zoom verzamelt en/of verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onze Privacyverklaring. Alle beleidsregels in www.zoom.us/legal zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. Als u eigenaar bent van een zakelijk, ondernemings- of onderwijsaccount en uw gebruik van de diensten vereist dat Zoom de persoonsgegevens van uw eindgebruikers verwerkt volgens een gegevensverwerkingsovereenkomst, zal Zoom deze persoonsgegevens verwerken volgens het Global Data Processing Addendum van Zoom. Bovendien begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Zoom contact met u kan opnemen via e-mail of anderszins met informatie die relevant is voor uw gebruik van de Diensten, ongeacht of u zich hebt uitgeschreven voor het ontvangen van marketingcommunicatie of kennisgevingen.

22. ADDENDUM PRIVACYWETGEVING VAN AMERIKAANSE STATEN. Als U (i) een Bedrijf ('business') bent en wij namens u Persoonlijke Gegevens ('personal information') verwerken (volgens de definitie van deze termen in de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd), of (ii) een Verwerkingsverantwoordelijke ('controller') bent en wij namens u Persoonsgegevens ('personal data') verwerken (volgens de definitie van deze termen in andere toepasselijke gegevensbeschermingswetten van Amerikaanse staten), of (iii) voldoet aan beide criteria die zijn beschreven in (i) en (ii), dan is het Addendum Privacywetgeving van Amerikaanse staten van Zoom hierin door middel van verwijzing opgenomen en is het van toepassing op Uw toegang tot en gebruik van de Diensten.

23. DIVERS.

23.1 Keuze van recht en forum: deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië in de VS, zoals toegepast op overeenkomsten die in Californië zijn aangegaan en moeten worden uitgevoerd door inwoners van Californië. Behalve zoals bepaald in bewijsstuk A, stemmen de partijen in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in en ten dienste van de staat Santa Clara County in Californië en de federale rechtbanken in het noordelijke district van Californië.

23.2 Verklaring van afstand en scheidbaarheid: het niet uitoefenen door een van de partijen van haar rechten onder, of het afdwingen van een bepaling van, deze Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand of het verval van dergelijke rechten of het vermogen om een dergelijke bepaling af te dwingen. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling gewijzigd om zo goed mogelijk hetzelfde economische effect te bereiken als de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht.

23.3 Algemene bepalingen: deze Overeenkomst belichaamt het volledige begrip en de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot dergelijk onderwerp, met uitzondering van de Overeenkomst voor klanten van wederverkopers. Zoom kan ervoor kiezen om de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te vullen. Zoom zal commercieel redelijke zakelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te houden van materiële wijzigingen van deze Overeenkomst. Binnen tien (10) werkdagen na het doorvoeren van wijzigingen in deze Overeenkomst (of tien (10) werkdagen vanaf de datum van kennisgeving, als een dergelijke kennisgeving wordt verstrekt), zijn deze wijzigingen bindend voor u. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u het gebruik van de Diensten te staken. Als u de Diensten na een dergelijke periode van tien werkdagen toch blijft gebruiken, dan wordt u geacht de wijzigingen in de voorwaarden van deze Overeenkomst te hebben geaccepteerd. Om deel te nemen aan bepaalde Diensten, kunt u ervan op de hoogte worden gesteld dat u software moet downloaden en/of akkoord moet gaan met aanvullende voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk uiteengezet in dergelijke aanvullende voorwaarden, worden deze aanvullende voorwaarden hierbij opgenomen in deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels en een dergelijke versie is in alle opzichten bepalend en elke niet-Engelse versie van deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ter ondersteuning.

 

 

Bijlage A

Bindende arbitrage

Deze Bijlage A bij de Overeenkomst beschrijft de verdere bepalingen die van toepassing zijn op de Bindende Arbitrage en Verklaring van Afstand en Groepsvorderingen.

  1. Geschillen. Een geschil is elke controverse tussen u en Zoom met betrekking tot de Diensten, software met betrekking tot de Diensten, uw account, reclame van Zoom, marketing of communicatie, of enige voorwaarde van deze Overeenkomst, onder enige juridische theorie, inclusief contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut of regelgeving, met uitzondering van geschillen met betrekking tot de handhaving of geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van uzelf of Zoom. Als onderdeel van de inspanningen om geschillen op te lossen, en voorafgaand aan het starten van een arbitrageprocedure, stemt elke partij ermee in om de andere partij op de hoogte te stellen van het geschil, inclusief een beschrijving van het geschil, welke inspanningen zijn geleverd om het op te lossen en wat de betwistende partij als oplossing vraagt, via legal@zoom.us.
  2. Small Claims Court beschikbaar. U kunt een procedure starten bij uw Small Claims Court (kantonrechtbank) als u voldoet aan de vereisten van de rechtbank. Als een dergelijke claim echter wordt overgedragen, verwijderd of er beroep wordt aangetekend bij een andere rechtbank, behoudt Zoom zich het recht voor om arbitrage te eisen.
  3. Arbitrageprocedure. Geschillen die niet worden opgelost op grond van sectie A of B worden opgelost door middel van arbitrage. De American Arbitration Association ("AAA") zal arbitrage uitvoeren onder haar Commercial Arbitration Rules. Zie www.adr.org voor meer informatie. Arbitragezittingen vinden plaats in het federaal gerechtelijke district van uw primaire bedrijfslocatie. Er wordt één arbiter aangesteld. De arbiter moet: (a) alle geldend materieel recht volgen; (b) de geldende verjaringstermijnen naleven; (c) geldige aanspraken over bevoegdheid honoreren; (d) een schriftelijk besluit uitvaardigen met de redenen voor de uitspraak. De arbiter kan schadevergoeding, declaratoire of dwangmaatregelen en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria) toekennen. Elke arbitrale uitspraak kan worden afgedwongen (zoals door middel van een vonnis) in elke bevoegde rechtbank. Volgens de AAA-regels oordeelt de arbiter over zijn of haar eigen jurisdictie, inclusief de arbitreerbaarheid van een claim; een rechtbank heeft echter de exclusieve bevoegdheid om het arbitrageverbod op basis van een klasse of in een representatieve hoedanigheid af te dwingen.
  4. Arbitragekosten. Als u de arbitragekosten niet kunt betalen, zal Zoom deze kosten voor u vooruitbetalen, onder voorbehoud van de bepaling van de arbiter of de kosten aan Zoom moeten worden vergoed als Zoom de arbitrage wint. Voor geschillen waarbij het gaat om een bedrag van meer dan $ 75.000, gelden de AAA-regels voor
    de betaling van administratiekosten en de vergoedingen en onkosten van de AAA en arbiter.
  5. Conflict met AAA-regels. Deze Overeenkomst is van toepassing als er een conflict is met de Commercial Arbitration Rules van de AAA.
  6. Vereiste om binnen een jaar een aanvraag in te dienen. Niettegenstaande enige andere verjaringstermijn, moet een claim of geschil onder deze Overeenkomst worden ingediend bij de Small Claims Court of worden aangetekend voor arbitrage binnen een jaar nadat deze voor het eerst kan worden ingediend, anders zal een dergelijke vordering permanent nietig worden verjaard.
  7. Scheidbaarheid. Als de verklaring van afstand van groepsvorderingen illegaal of niet-afdwingbaar wordt bevonden met betrekking tot alle of sommige delen van een geschil, worden die delen niet gearbitreerd, maar worden ze in de rechtbank opgelost, waarbij het saldo wordt opgelost door arbitrage. Indien een bepaling van deze Bijlage A onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal die bepaling worden verbroken; de overige bepalingen blijven echter van toepassing en worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoeling van deze Bijlage, inclusief de afgesplitste bepaling, zo goed mogelijk te verwezenlijken.