Overeenkomst voor Marketplace-ontwikkelaars

Laatst bijgewerkt: 28 november 2022

Deze Overeenkomst voor Marketplace-ontwikkelaars ('Overeenkomst') vormt een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Zoom Video Communications, Inc. ('Zoom', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') en regelt uw vermogen om uw software, toepassingen, hulpmiddelen, video's, integraties en andere digitale media, inhoud of diensten (inclusief digitale media, inhoud of diensten die uw toepassing ter beschikking stelt)(gezamenlijk uw 'Toepassing') te ontwikkelen, publiceren, distribueren, verkopen en anderszins beschikbaar te stellen ('Publiceren') op Zoom App Marketplace ('Marketplace'). Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent de Marketplace de dienst om uw Toepassing te publiceren, die door Zoom wordt aangeboden op https://marketplace.zoom.us en binnen de andere diensten, websites of producten van Zoom (gezamenlijk 'Zoom-producten'). Als u deze Overeenkomst accepteert namens een entiteit, verklaart en garandeert u dat u daartoe bevoegd bent (voor alle duidelijkheid: alle andere verwijzingen naar 'u' in deze Overeenkomst verwijzen naar een dergelijke entiteit). De term 'inclusief' betekent 'inclusief maar niet beperkt tot'. Termen met een hoofdletter die worden gebruikt maar niet zijn gedefinieerd in deze Overeenkomst, hebben de betekenis die wordt gegeven in de API-licentie en -gebruiksvoorwaarden van Zoom (de 'API-voorwaarden').

 1. Toepasselijke voorwaarden
  1. Structuur van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat de algemene voorwaarden in het hoofdgedeelte ervan en eventuele addenda bij deze Overeenkomst (elk afzonderlijk een 'Addendum'). Elk Addendum is alleen op u van toepassing voor zover u betrokken bent bij de activiteit waarvoor het Addendum van toepassing is. Zo is het Addendum met voorwaarden voor betaalde toepassingen bij deze Overeenkomst bijvoorbeeld alleen op u van toepassing voor zover uw Toepassing een Betaalde toepassing is. Binnen de context van deze Overeenkomst is een 'Betaalde toepassing' een Toepassing waarvoor eindgebruikers een eenmalige vergoeding, periodieke abonnementskosten of andere kosten moeten betalen om toegang te krijgen tot de Toepassing. 'Eindgebruikers' betekent gebruikers van een Toepassing.
  2. Toepasselijke voorwaarden.De distributie van uw Toepassing op Marketplace is onderworpen aan deze Overeenkomst, de Servicevoorwaarden van Zoom of een Master Subscription Agreement of andere soortgelijke servicevoorwaarden tussen u en Zoom (elk afzonderlijk een 'Serviceovereenkomst'), indien van toepassing, en de API-voorwaarden (gezamenlijk de 'Voorwaarden').In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en de Serviceovereenkomst, indien van toepassing, of de API-voorwaarden, is deze Overeenkomst van toepassing met betrekking tot de publicatie en distributie van uw Toepassing op Marketplace.In het geval van een conflict tussen de inhoud van deze Overeenkomst en een Addendum bij deze Overeenkomst, prevaleert het Addendum met betrekking tot het onderwerp van het betreffende Addendum.
  3. Wijziging van de Overeenkomst. WE KUNNEN DEZE OVEREENKOMST OP ELK MOMENT WIJZIGEN, MET OF ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN U. UW VOORTDURENDE PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE VAN UW APPLICATIE OP DE MARKETPLACE OF BINNEN DE DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN ZOOM NA DE RELEASE VAN EEN VOLGENDE VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT BESCHOUWD ALS UW AANVAARDING VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST.
 2. Distributie van uw Toepassing
  1. Registratie en accounts.U moet zich registreren voor een Zoom-account en het behouden om uw Toepassing op Marketplace te publiceren.
  2. Goedkeuring van Zoom voor uw Toepassing: voordat u uw Toepassing op Marketplace mag publiceren, moet uw Toepassing vooraf schriftelijk door Zoom worden goedgekeurd.Zoom kan uw Toepassing naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk goedkeuren of weigeren voor een of meerdere dergelijke doeleinden en toepassingen.
  3. Autorisatie voor distributie. U machtigt en instrueert Zoom en verleent Zoom een niet-exclusieve, wereldwijde, herroepbare, volledig betaalde en royaltyvrije licentie (behalve in het geval van Betaalde toepassingen) om: (1) uw Toepassing te hosten, publiceren, op te nemen, weer te geven en te distribueren op Marketplace, en uw Betaalde toepassing (inclusief digitale media, inhoud of diensten die beschikbaar worden gesteld via uw Betaalde toepassing, inclusief als deze ter beschikking worden gesteld via in-app aankopen) te reproduceren, te distribueren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te communiceren aan het publiek en beschikbaar te stellen namens u; en (2) Eindgebruikers toe te staan uw Toepassing te bekijken, te gebruiken, te downloaden, te installeren, uit te voeren en weer te geven.
  4. Uw verantwoordelijkheden. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw Toepassing, inclusief voor alle beveiliging, ontwikkeling en onderhoud van uw Toepassing (inclusief alle digitale media, inhoud of diensten die beschikbaar worden gesteld via uw Toepassing) en voor de nauwkeurigheid en rechtmatigheid van uw Toepassing. U verklaart en garandeert nu en in de toekomst dat uw Toepassing geen inbreuk pleegt op, misbruik maakt van of schending vormt op octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten of andere eigendomsrechten of intellectuele-eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten van een derde partij, of een toepasselijke wet- of regelgeving schendt. U zal geen valse, onnauwkeurige of misleidende beweringen of verklaringen doen met betrekking tot uw Toepassing, of Eindgebruikers anderszins misleiden met betrekking tot de prestaties, functionaliteit of andere aspecten van uw Toepassing.U dient ervoor te zorgen dat uw Toepassing volledig functioneel blijft voor Eindgebruikers.
  5. Ondersteuning en service voor Eindgebruikers. U stemt ermee in om commercieel redelijke inspanningen te leveren om snelle en uitgebreide ondersteuning en service te bieden aan Eindgebruikers.Als u er niet in slaagt om passende ondersteuning en service te bieden aan Eindgebruikers, kan dit leiden tot de verwijdering van uw Toepassing van Marketplace.
  6. Geen Zoom-verplichtingen aan Eindgebruikers. Met uitzondering van de bepalingen in het Addendum met voorwaarden voor Betaalde toepassingen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Zoom geen verplichtingen, verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden heeft ten opzichte van Eindgebruikers, inclusief voor ondersteuning of technische assistentie. U mag Eindgebruikers niet meedelen dat Zoom beschikbaar is om dergelijke ondersteuning te bieden.
  7. Directe relaties met Eindgebruikers. U gaat de gebruiksvoorwaarden rechtstreeks met uw Eindgebruikers aan, en u informeert uw Eindgebruikers op wettelijke wijze over uw privacybeleid (samen met de gebruiksvoorwaarden, 'Uw voorwaarden'); u maakt Uw voorwaarden toegankelijk bij het downloaden of installeren van uw Toepassing, in uw Toepassing en/of op uw openbare website. Uw voorwaarden moeten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en duidelijk maken hoe uw Toepassing functioneert en hoe deze persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt, bewaart en anderszins verwerkt.U erkent dat uw gebruik van persoonlijke gegevens en andere gegevens in verband met de Toepassing onderworpen is aan de vereisten van de API-voorwaarden.
  8. Verwijdering van de Toepassing en Afbouwperiode: u kunt uw Toepassing verwijderen, deactiveren of anderszins wissen van Marketplace na zestig (60) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Zoom. Na een dergelijke kennisgeving of in het geval van een andere beëindiging van deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord uw Toepassing aan Eindgebruikers te blijven leveren gedurende een commercieel redelijke afbouwperiode (inclusief, met betrekking tot Eindgebruikers die vooraf hebben betaald voor abonnementen voor Betaalde toepassingen, tot het einde van dergelijke abonnementsvoorwaarden die van kracht zijn vanaf de datum of beëindiging) en om procedures te implementeren met betrekking tot de afbouw van uw Toepassing om de ervaring van uw Eindgebruikers te beschermen.Dergelijke procedures kunnen bestaan uit het verstrekken van kennisgevingen aan uw Eindgebruikers dat uw Toepassing niet langer beschikbaar zal zijn voor gebruik. Zoom kan deze afbouwperiode naar eigen goeddunken verkorten of ervan afzien.
  9. Opschorting en verwijdering. Zoom kan uw gebruik van of toegang tot Marketplace op elk moment, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, aansprakelijkheid of andere verplichting jegens u opschorten of uitschakelen, of uw Toepassing verwijderen van Marketplace of uit de producten van Zoom. Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke actie. In het geval dat uw app wordt opgeschort of uitgeschakeld, kan Zoom, naar eigen goeddunken, terugbetaling aanbieden aan betaalde gebruikers van uw app zoals uiteengezet in het Addendum met voorwaarden voor Betaalde toepassingen.
  10. Publiceerbare URL voor testen. U kunt een uniforme resource locator ('URL') aanvragen waarmee u en vertrouwde derden uw Toepassing ('Publiceerbare URL') uitsluitend voor testdoeleinden kunnen installeren en gebruiken. Een Publiceerbare URL kan naar eigen goeddunken van Zoom aan u worden verstrekt. In het geval dat een Publiceerbare URL door Zoom aan u wordt verstrekt, mag u de Publiceerbare URL niet bekendmaken of openbaar maken. De Publiceerbare URL is uitsluitend bedoeld voor gebruik door u om beperkte, privé-bètatests van uw Toepassing uit te voeren. Zoom kan de Publiceerbare URL te allen tijde intrekken of beperken, zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken.
  11. Wijzigingen en updates. U erkent en gaat ermee akkoord dat Zoom naar eigen goeddunken Marketplace en/of vereisten voor het publiceren van uw Toepassing op elk moment geheel of gedeeltelijk kan wijzigen, aanpassen, veranderen of afschaffen. We kunnen deze wijzigingen aanbrengen zonder voorafgaande kennisgeving, maar we zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van nieuwe vereisten en wijzigingen waar deze van belang zijn. U bent verantwoordelijk voor het toezicht op dergelijke wijzigingen en aanpassingen en dient uw Toepassing onmiddellijk en zonder onnodige vertraging te ontwikkelen, te wijzigen en/of aan te passen om ervoor te zorgen dat deze compatibel blijft en functioneert met de huidige versie van Marketplace of de producten van Zoom.
  12. Exportvereisten. U verklaart en garandeert dat – indien uw Toepassing gegevensversleuteling of andere cryptografische functionaliteit of enige andere technologie bevat, gebruikt of ondersteunt waarvoor de Export Administration Regulations van de Verenigde Staten gelden – u hebt voldaan aan de Export Administration Regulations van de Verenigde Staten en beschikt over de juiste autorisaties uit andere landen die importautorisaties vereisen voor uw Toepassing (en digitale media, inhoud of diensten die beschikbaar worden gesteld via uw Toepassing). Op verzoek van Zoom zal u Zoom elektronische kopieën verstrekken van de Export Control Classification Numbers (ECCN) en de Commodity Classification Automated Tracking System-codes (CCATS) die zijn toegewezen door het Bureau of Industry and Security (BIS) van de Verenigde Staten, en van eventuele exportvergunningsaanvragen of zelfclassificatierapporten die bij het BIS zijn ingediend, voor zover van toepassing. Met uitzondering van SDK-toepassingen geeft Zoom voor uw Toepassing in de cloud van Zoom alleen toegang tot de gegevens van Eindgebruikers die nodig zijn om de Toepassing in de cloud van Zoom uit te voeren (afhankelijk van toestemming van Eindgebruikers). U verklaart en garandeert dat uw Toepassingen geen autorisatie of vergunning van het BIS vereisen (of dat u alle vereiste autorisaties en/of vergunningen van het BIS hebt verkregen) om beschikbaar te worden gesteld op de hierboven beschreven manier door Zoom aan Eindgebruikers.
 3. Verplichtingen in verband met Eindgebruikers
  1. Communicatie met Eindgebruikers. U mag alleen rechtstreeks met Eindgebruikers communiceren in verband met uw Toepassing: (i) voor technische redenen of voor ondersteuning, (ii) voor zover dit vereist is onder de toepasselijke wetgeving, of (iii) de Eindgebruiker toestemming heeft gegeven of gevraagd heeft om te communiceren. In alle gevallen zult u ervoor zorgen dat alle communicatie met Eindgebruikers wordt uitgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Niettegenstaande het voorgaande mag u uw Toepassing niet gebruiken om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zoom marketingberichten te verzenden naar Eindgebruikers binnen de geïntegreerde Zoom-producten.
  2. Verzoeken van betrokkenen. U moet voldoen aan alle verzoeken van betrokkenen van Eindgebruikers met betrekking tot het recht van een Eindgebruiker op verwijdering van, toegang tot of ontvangst van (i) Toepassingsgegevens met betrekking tot die Eindgebruiker of anderen met wie zij via Zoom-producten hebben gecommuniceerd; en (ii) alle metagegevens die via uw Toepassing zijn verzameld, verzonden, gemaakt of ontvangen door die Eindgebruiker (samen met die Toepassingsgegevens, 'Eindgebruikersgegevens') in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. In het geval dat u Eindgebruikersgegevens bewaart na het verwijderen of de-installeren van uw Toepassing door een Eindgebruiker, moet u de Eindgebruikersgegevens blijven behouden in overeenstemming met Uw voorwaarden met de Eindgebruiker en de goedgekeurde standaardbeveiligingsmaatregelen voor die Eindgebruikersgegevens blijven handhaven.
 4. Handelsmerklicenties
  1. Licentie aan Zoom. Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent u Zoom niet-exclusief, niet-overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, herroepbaar, wereldwijd het recht en de licentie om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en elke toepasselijke afbouwperiode zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, uw naam, handelsmerken, servicemerken, logo's en symbolen (gezamenlijk 'Uw merken'; dit soort intellectueel eigendom in het algemeen, 'Merken') onderworpen aan uw richtlijnen voor merkgebruik die aan Zoom worden verstrekt (indien verstrekt aan Zoom) uitsluitend te gebruiken (i) om uw Toepassing te promoten op Marketplace en binnen Zoom-producten, op de website van Zoom en in marketingmateriaal; en, (ii) voor andere marketingactiviteiten die onderling schriftelijk zijn overeengekomen. Zoom kan Uw merken verder gebruiken om (i) u te identificeren als een gepubliceerde ontwikkelaar, (ii) uw Toepassing te hosten en te vermelden op Marketplace en binnen de producten van Zoom, en (iii) om uw Toepassing te publiceren in persberichten, blogs, nieuwsbrieven, e-mails en ander soortgelijk publiciteitsmateriaal.
  2. Licentie aan u. Zoom en het Zoom-logo zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Zoom ('Zoom-merken'). Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Zoom u niet-exclusief, niet-overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, herroepbaar, wereldwijd het recht en de licentie om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de Zoom-merken uitsluitend te gebruiken om uw Toepassing op uw website en in marketingmateriaal te promoten, op voorwaarde dat u de Merkrichtlijnen en Partnergids van Zoom volgt, evenals de Zoom App Marketplace-gids voor marketinghulpmiddelen, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Zoom kunnen worden gewijzigd. Er wordt geen andere licentie verleend voor de Zoom-merken of enig ander handelsmerk dat eigendom is van Zoom. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van de Zoom-merken zal in het voordeel van Zoom zijn en u zal geen actie ondernemen die nadelig is voor de rechten van Zoom met betrekking tot de Zoom-merken. U stemt ermee in geen handelsmerk, productnaam of domeinnaam dat/die 'Zoom' of een van de Zoom-merken bevat, of iets soortgelijks dat tot verwarring kan leiden, aan te nemen, te gebruiken, te registreren of te proberen te registreren.
  3. Controle. Elke partij kan na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij elke licentie voor het gebruik van haar Merken intrekken of eisen dat in de toekomst nieuwe Merken worden gebruikt, indien van toepassing.Elke partij stemt ermee in om op verzoek monsters te verstrekken van haar gebruik van de Merken van de andere partij.
 5. Eigendom en Intellectueel eigendom
  1. Intellectueel eigendom van Zoom. Onder voorbehoud van de beperkte licenties die in deze Overeenkomst worden verstrekt, verwerft u geen eigendom of andere rechten op de intellectuele eigendom van Zoom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle rechten in en op Marketplace, alle andere technologie, inhoud, informatie of diensten die wordt/worden gebruikt in of bestaande uit Marketplace (met uitzondering van uw Toepassing) en Zoom-producten. Wij behouden deze eigendom.
  2. Uw intellectuele eigendom. Onder voorbehoud van de beperkte licenties die in deze Overeenkomst worden verstrekt, verkrijgt Zoom geen en behoudt u, tussen ons en u, de eigendom of andere rechten op uw Toepassing of intellectuele eigendom.
  3. Feedback. Door ideeën, suggesties en/of voorstellen ('Feedback') in te dienen bij Zoom, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (a) uw Feedback geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie bevat; (b) Zoom niet verplicht is tot vertrouwelijkheid, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Feedback; (c) Zoom mogelijk al een oplossing of oplossingscomponent ontwikkelt met betrekking tot de Feedback; en (d) u Zoom een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie verleent om de Feedback voor welk doel dan ook te gebruiken, te commercialiseren en te publiceren, zonder beperking en zonder compensatie aan u.
  4. Geen band.  Behalve zoals toegestaan door Sectie 4, zal u geen enkele band met Zoom suggereren, noch enige suggestie doen dat Zoom uw Toepassing sponsort, onderschrijft of garandeert, of dat u een partner van Zoom bent. U zal geen verklaringen, garanties of toezeggingen doen met betrekking tot Marketplace, Zoom-producten of anderszins namens Zoom of een van zijn gelieerde ondernemingen.
 6. Service Level Agreement
  1. Service Level Agreement van Zoom.  De beschikbaarheid en functionaliteit van Marketplace en alle advies, hulp of diensten die Zoom u biedt in verband met Marketplace worden geleverd 'zoals ze zijn' en zonder garanties of waarborgen van welke aard dan ook. Zoom is niet verplicht om u ondersteuning te bieden voor Marketplace of uw Toepassing, en Zoom garandeert geen uptime, beschikbaarheid, prestaties of integriteit van Marketplace. Zoom is niet verplicht om u vooraf op de hoogte te stellen van geplande of ongeplande downtime van Marketplace.
 7. Kosten
  1. Kosten. Zoom behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het gebruik van of de toegang tot het geheel of een deel van Marketplace. Eventuele kosten moeten door u en Zoom worden overeengekomen en een dergelijke overeenkomst kan worden bereikt door uw aanvaarding van algemene voorwaarden online of andere soortgelijke voorwaarden zoals het Addendum met voorwaarden voor Betaalde toepassingen bij deze Overeenkomst.
 8. Beëindiging
  1. Termijn. Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door Zoom of u wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden.
  2. Beëindiging door Zoom.Zoom kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, aansprakelijkheid of andere verplichting jegens u. Een schending van de Voorwaarden van Zoom, de Privacyverklaring van Zoom (beschikbaar op https://explore.zoom.us/nl/privacy/) of ander gedrag dat redelijkerwijs in strijd lijkt te zijn met uw wettelijke verplichtingen met betrekking tot de privacy van Zoom-gebruikers, is een onafhankelijke basis voor beëindiging door Zoom. Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de beëindiging van de Overeenkomst.
  3. Beëindiging door u. U kunt deze Overeenkomst beëindigen (en uw Toepassing van Marketplace verwijderen) en/of eventuele Addenda bij de Overeenkomst beëindigen door Zoom uiterlijk 60 dagen voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van beëindiging hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, onder voorbehoud van eventuele verplichtingen om uw Toepassing te blijven leveren gedurende een afbouwperiode overeenkomstig Sectie 2.8 van deze Overeenkomst. Beëindiging van uw Zoom-account of de API-voorwaarden zal leiden tot de automatische beëindiging van deze Overeenkomst, met inachtneming van de voorwaarden. Bij beëindiging van deze Overeenkomst (en na elke toepasselijke afbouwperiode na beëindiging overeenkomstig Sectie 2.8 van deze Overeenkomst), vervallen alle licenties die in deze Overeenkomst worden verleend onmiddellijk en moet u uw Toepassing verwijderen van Marketplace en uit Zoom-producten, indien van toepassing. U moet ook voldoen aan verzoeken van Eindgebruikers met betrekking tot het verwijderen van gegevens waartoe toegang is verkregen of die zijn verkregen via uw Toepassing overeenkomstig Sectie 3.2 van deze Overeenkomst.
  4. Afbouwperiode. Bij beëindiging of opzegging door een van beide partijen stemt u ermee in om te voldoen aan de afbouwprocedures die zijn uiteengezet in deze Overeenkomst.  
 9. Vrijwaring
  1. DISCLAIMER. WE GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT MARKETPLACE OF UW VERMOGEN OM UW TOEPASSING OP MARKETPLACE OF BINNEN EEN ZOOM-PRODUCT TE PUBLICEREN. U BEGRIJPT DAT HET GEBRUIK VAN MARKETPLACE OP EIGEN RISICO IS EN DAT WIJ MARKETPLACE AANBIEDEN OP EEN 'AS IS' BASIS 'MET ALLE FOUTEN' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, SLUITEN WE ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT, INCLUSIEF VOOR VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKMANSCHAP EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. U HEBT MOGELIJK BEPAALDE RECHTEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST IS BEDOELD OM DEZE RECHTEN AAN TE TASTEN, INDIEN DEZE VAN TOEPASSING ZIJN. WIJ GARANDEREN NIET DAT MARKETPLACE ZAL WERKEN ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN IN HET FUNCTIONEREN. IN HET BIJZONDER KAN DE WERKING VAN MARKETPLACE WORDEN ONDERBROKEN ALS GEVOLG VAN ONDERHOUD, UPDATES OF SYSTEEM- OF NETWERKSTORINGEN. WIJ WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DERGELIJKE ONDERBREKING, FOUTEN IN HET FUNCTIONEREN OF DAT GEGEVENSVERLIES NIET ZAL OPTREDEN.
 10. Beperking van aansprakelijkheid
  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL ZOOM, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, ONDERAANNEMERS, WEDERVERKOPERS OF LEVERANCIERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF ANDERSZINS) AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST, VERLOREN VERKOOP OF ZAKEN, VERLOREN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIG ANDER VERLIES DAT U LIJDT IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, MARKETPLACE OF UW VERMOGEN OM UW TOEPASSING TE ONTWIKKELEN, PUBLICEREN, DISTRIBUEREN, VERKOPEN EN ANDERSZINS BESCHIKBAAR TE STELLEN, ONGEACHT OF ZOOM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DEZE HAD KUNNEN VOORZIEN.
  2. TOTALE AANSPRAKELIJKHEID. NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZOOM JEGENS U DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST, MARKETPLACE OF UW TOEPASSING IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN VIJFHONDERD AMERIKAANSE DOLLAR ($ 500,00). ELKE CLAIM VAN U DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, MARKETPLACE OF UW AANVRAAG MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE GEBEURTENISSEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DE CLAIM.
  3. Uitsluitingen. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In deze rechtsgebieden is de aansprakelijkheid van Zoom beperkt voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 11. Schadeloosstelling
  1. SCHADELOOSSTELLING DOOR U. U STEMT ERMEE IN ZOOM, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, CONSULTANTS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, LEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS TE VERGOEDEN, TE VERDEDIGEN EN SCHADELOOS TE STELLEN VOOR ALLE CLAIMS, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE EN/OF KOSTEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT UW EINDGEBRUIKERS) VAN DERDEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCATENHONORARIA) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF UW TOEPASSING.  U ZAL NIET INSTEMMEN MET HET UITVOEREN VAN EEN VONNIS OF HET SCHIKKEN VAN EEN CLAIM ZONDER ONZE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING, DIE NIET OP ONREDELIJKE WIJZE MAG WORDEN ONTHOUDEN. RAADSHEREN DIE U GEBRUIKT TER VERDEDIGING VAN EEN CLAIM VOOR VERGOEDING DOOR U, ZAL VOOR ONS REDELIJKERWIJS BEVREDIGEND ZIJN.
 12. Algemene bepalingen
  1. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen. Voor procedures (met uitzondering van vorderingen met geringe eisen) die zijn uitgesloten van arbitrage, gaat u ermee akkoord dat deze uitsluitend worden beslecht in de Amerikaanse districtrechtbank voor het noordelijke district van Californië of een staatsrechtbank in Santa Clara County, Californië, op voorwaarde dat we in elk rechtsgebied een voorlopige voorziening (of soortgelijke rechtsmiddelen) kunnen vragen.
  2. Toewijzing. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen, hetzij van rechtswege, wijziging van zeggenschap, fusie, verkoop van activa of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoom. Zoom kan deze Overeenkomst (of een van haar rechten, plichten of verplichtingen onder deze Overeenkomst) naar eigen goeddunken en zonder beperking geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen.
  3. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst en alle documenten die door verwijzing in deze Overeenkomst zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de ontwikkeling, publicatie, distributie, verkoop en beschikbaarstelling van uw Toepassing op Marketplace of binnen Zoom-producten, en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken, schriftelijk of mondeling, ongeacht of deze zijn vastgesteld door gewoonte, praktijk, beleid of precedent, met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, zal de niet-afdwingbare bepaling worden gewijzigd om deze zoveel mogelijk afdwingbaar te maken of, indien niet mogelijk, worden weggehaald en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht en geldig.
  4. Kennisgevingen. Elke kennisgeving of andere communicatie die in de context van deze Overeenkomst nodig is, gebeurt schriftelijk en (i) via e-mail door ons aan uw Zoom-accountbeheerder, via een bericht op Marketplace of via e-mail naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw ontwikkelaarsaccount, of (ii) door u via e-mail met een onderwerp dat 'Juridische kennisgeving' specificeert aan legal@zoom.us, of naar andere e-mail- of fysieke adressen die we van tijd tot tijd kunnen opgeven. De datum van ontvangst wordt beschouwd als de datum waarop een dergelijke kennisgeving is bezorgd.
  5. Geen verklaring van afstand. Geen enkel verzuim van Zoom om een van zijn rechten af te dwingen, zal fungeren als een verklaring van afstand van dergelijke rechten.
  6. Overleving. Bepalingen van deze Overeenkomst die, volgens hun voorwaarden, uitvoering vereisen na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst blijven van kracht, zoals de rechten en vereisten van Secties 3 (Eindgebruikersgerelateerde verplichtingen), 10 (Beperking van aansprakelijkheid) en 11 (Schadeloosstelling).
  7. Onafhankelijke partijen. Niets in deze Overeenkomst mag worden beschouwd of geïnterpreteerd als het vormen of creëren van werkgelegenheid, partnerschap, vereniging, joint venture, agentschap (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een toepasselijk Addendum) of als een fiduciaire relatie tussen de partijen.
  8. Geen derde begunstigden. Er zijn geen derde begunstigden van deze Overeenkomst.

 13. DE VOLGENDE SECTIES (GEZAMENLIJK DE 'EU-VOORWAARDEN') ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR ONTWIKKELAARS VAN DE EU. VOOR DE TOEPASSING VAN DEZE OVEREENKOMST BENT U EEN ONTWIKKELAAR VAN DE EU ALS U IN DE EUROPESE UNIE BENT GEVESTIGD EN UW TOEPASSING AANBIEDT AAN CONSUMENTEN IN DE EUROPESE UNIE.ALS U EEN ONTWIKKELAAR IN DE EU BENT, VERVANGEN DEZE EU-VOORWAARDEN DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN WANNEER DEZE MET ELKAAR IN STRIJD ZIJN.

 14. Opschorting en verwijdering
  1. Zoom kan uw gebruik van of uw toegang tot Marketplace opschorten of uitschakelen, of uw Toepassing verwijderen van Marketplace of van andere Zoom-producten als een van de volgende zaken gebeurt:
   1. U leeft de Voorwaarden niet na;
   2. Zoom is verplicht dit te doen om te voldoen aan een wettelijke vereiste of een gerechtelijk bevel;
   3. Zoom is redelijkerwijs van mening dat uw gedrag schade of aansprakelijkheid kan veroorzaken voor een gebruiker, derde partij of Zoom, bijvoorbeeld door hacken, phishing, intimideren, spammen, anderen misleiden of inhoud scrapen die niet van u is.
  2. Als u van mening bent dat uw Zoom-account ten onrechte is opgeschort of uitgeschakeld, kunt u per e-mail een klacht indienen bij devreports@zoom.us.
 15. Beëindiging door Zoom
  1. Zoom kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen als één van de volgende zaken gebeurt:
   1. U voldoet niet aan de Voorwaarden;
   2. Zoom is verplicht dit te doen om te voldoen aan een wettelijke vereiste of een gerechtelijk bevel;
   3. Zoom is redelijkerwijs van mening dat uw gedrag schade of aansprakelijkheid kan veroorzaken voor een gebruiker, derde partij of Zoom, bijvoorbeeld door hacken, phishing, intimideren, spammen, anderen misleiden of inhoud scrapen die niet van u is.
  2. Als u van mening bent dat uw Zoom-account ten onrechte is beëindigd, kunt u per e-mail een klacht indienen bij devreports@zoom.us.
 16. Rangschikking
  1. Marketplace geeft over het algemeen toepassingen weer op basis van het aantal aanroepen op de Zoom API's. Toepassingen die worden vermeld in de categorie 'Uitgelicht' van Marketplace worden geselecteerd op basis van een aantal criteria, waaronder het aantal abonnees, de recente toename van het aantal abonnees en strategische partnerschappen, en het aantal Zoom API-aanroepen.
 17. Toegang tot gegevens
  1. De gegevenscategorieën waaraan u of uw Eindgebruikers Zoom toegang verlenen voor het gebruik van Marketplace of die worden gegenereerd bij het leveren van de diensten aan u of Eindgebruikers, omvatten installaties en verwijderingen van uw Toepassingen, actieve en inactieve Eindgebruikers van uw Toepassingen, activiteitenlogboeken, Zoom API-aanroepen en -gebruik, en webhook-gebruik.Raadpleeg de documentatie voor ontwikkelaars voor meer informatie.
  2. U hebt toegang tot de gegevens die worden vermeld in Sectie 16.1, maar u moet uw Toepassing configureren om dergelijke gegevens te ontvangen en te verzamelen.Raadpleeg de documentatie voor ontwikkelaars voor meer informatie.
  3. Zoom deelt gegevens die persoonlijke gegevens vormen met derden, zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van Zoom.
 18. Toegang tot informatie aan het einde van de contractuele relatie
  1. Na beëindiging van deze Overeenkomst moet u alle Eindgebruikersgegevens permanent verwijderen, tenzij anders gevraagd is door de Eindgebruiker in overeenstemming met Sectie 3.
  2. U mag Toepassingsgegevens (die geen Eindgebruikersgegevens zijn) die u hebt verzameld met betrekking tot het gebruik van uw Toepassing, bewaren.
 19. Klachtenafhandelingssysteem
  1. Als u niet tevreden bent over een kwestie in verband met Marketplace, kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar devreports@zoom.us.
  2. Wanneer Zoom een klacht ontvangt, zal zij de klacht beoordelen en beantwoorden binnen een commercieel redelijke termijn na ontvangst van een dergelijke klacht.
 20. Bemiddeling
  1. Als u niet tevreden bent met de behandeling van uw klacht door Zoom of als geen overeenstemming kan worden bereikt via het mechanisme voor klachtenafhandeling van Zoom, kan elke partij een verzoek indienen om een geschil onder deze Overeenkomst op te lossen door bemiddeling. Zoom heeft JAMS en de American Arbitration Association geïdentificeerd als instellingen die bemiddelingsdiensten kunnen verlenen. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, is bemiddeling vrijwillig en zijn u noch Zoom verplicht om geschillen via bemiddeling te beslechten.
 21. Wijzigingen van de Overeenkomst; Conflicten
  1. Zoom kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst met kennisgeving aan u en de mogelijkheid om te weigeren uw Toepassing te blijven Publiceren, distribueren, verkopen en anderszins beschikbaar te stellen op Marketplace en binnen andere Zoom-producten. Wanneer deze wijzigingen worden aangebracht, zal Zoom een nieuw exemplaar van deze Overeenkomst beschikbaar stellen op zoom.us/legal. De wijzigingen worden van kracht en worden geacht door u te zijn geaccepteerd: (a) onmiddellijk als u onderworpen wordt aan deze Overeenkomst nadat de kennisgeving is geplaatst, of (b) als u onderworpen bent geworden aan deze Overeenkomst voordat de kennisgeving wordt geplaatst, na uw aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst (met uitzondering van wettelijk vereiste wijzigingen die onmiddellijk van kracht worden) of 15 dagen na de kennisgeving als u doorgaat met het Publiceren van uw Toepassing op Marketplace of binnen Zoom-producten. Dergelijke wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht.
  2. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u deze Overeenkomst beëindigen binnen de opzegtermijn in dit artikel. Beëindiging op grond van deze sectie wordt van kracht 15 dagen na een dergelijke kennisgeving en elke toepasselijke afbouwperiode. U gaat ermee akkoord dat als u uw Toepassing blijft Publiceren op Marketplace of binnen Zoom-producten, dergelijke activiteiten uw instemming met de gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst vormen.
  3. Niets in deze Overeenkomst mag worden opgevat als een beperking van het recht van erkende verenigingen, organisaties of overheidsinstanties in de EU om hun wettelijke rechten uit te oefenen of rechtsmiddelen aan te wenden voor nationale rechtbanken in de EU met betrekking tot Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het bevorderen van eerlijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online bemiddelingsdiensten.
  4. Als deze EU-voorwaarden voor u van toepassing zijn, in het geval van een conflict tussen deze EU-voorwaarden en enige andere bepaling van deze Overeenkomst, zijn deze EU-voorwaarden van toepassing en hebben ze voorrang.

 22. DE VOLGENDE AANVULLENDE SECTIES (GEZAMENLIJK DE 'VOORWAARDE VOOR ZOOM VOOR DE OVERHEID') ZIJN ALLEEN VOOR U VAN TOEPASSING ALS U EEN TOEPASSING DISTRIBUEERT OF WILT DISTRIBUEREN OP DE ZOOM VOOR DE OVERHEID-MARKETPLACE DIE BESCHIKBAAR IS OP HTTPS://MARKETPLACE.ZOOMGOV.COM.

 23. De term 'Marketplace' in deze Overeenkomst verwijst naar de Zoom voor de overheid-Marketplace die beschikbaar is op https://marketplace.zoomgov.com.
 24. Voordat uw Toepassing voor publicatie op de Zoom voor de overheid-Marketplace is goedgekeurd, en als voorwaarde om uw Toepassing beschikbaar te blijven stellen op de Zoom voor de overheid-Marketplace, kan Zoom van u verlangen dat u, op eigen kosten, uw Toepassing indient voor een beoordeling die ten minste bestaat uit een API-scan door een onafhankelijke derde partij die is goedgekeurd door Zoom, en een kwetsbaarheids- en risicobeoordeling ('ZfG-veiligheidsbeoordeling') om ervoor te zorgen dat uw Toepassing geen bedreiging vormt voor de veiligheid, integriteit, beschikbaarheid of prestaties van de diensten, software of toepassingen van Zoom. Zoom zal een dergelijke ZfG-veiligheidsbeoordeling schriftelijk aanvragen en zal een dergelijk verzoek niet vaker dan eenmaal per kalenderkwartaal indienen. U zal Zoom en de door Zoom goedgekeurde externe beoordelaar kosteloos volledige toegang op gebruikersniveau geven tot uw Toepassing(en), samenwerken met de beoordelaar voor de ZfG-veiligheidsbeoordeling en de informatie verstrekken die Zoom of de beoordeelaar redelijkerwijs kan vragen om de ZfG-veiligheidsbeoordeling te voltooien. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u aan Zoom en de beoordelaar verstrekt in verband met uw Toepassing waar en nauwkeurig is. Onmiddellijk na voltooiing van een ZfG-veiligheidsbeoordeling moet u Zoom de resultaten van de API-scan verstrekken of de beoordelaar machtigen om deze resultaten rechtstreeks aan Zoom te verstrekken. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, zal Zoom de resultaten van elke ZfG-veiligheidsbeoordeling vertrouwelijk houden. Zoom kan, naar eigen goeddunken, eisen dat u aanpassingen of verbeteringen aanbrengt in de beveiligingsstandaarden of -processen van uw Toepassing als voorwaarde voor het publiceren of blijven aanbieden van uw Toepassing op de Zoom voor de overheid-Marketplace.
 25. Voordat u uw Toepassing distribueert op de Zoom voor de overheid-Marketplace, dient u Zoom schriftelijk op de hoogte te stellen van alle cyberbeveiligingsnormen of certificeringen waaraan uw Toepassing, of de software of het platform waartoe uw Toepassing toegang geeft, voldoet, inclusief maar niet beperkt tot FedRAMP, Cybersecurity Maturity Model Certification of NIST Cybersecurity Framework (de 'Beveiligingsstandaarden') of deze heeft verkregen, of deze heeft aangevraagd en niet heeft verkregen. U dient Zoom onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen zodra u verneemt dat uw Toepassing of software of een platform waartoe uw Toepassing toegang geeft, niet langer voldoet aan Beveiligingsnormen die u eerder aan Zoom hebt meegedeeld onder deze Sectie 23. Dit gebrek aan naleving dient u binnen 30 dagen te verhelpen. U gaat ermee akkoord dat Zoom uw Toepassing tijdens de herstelperiode kan verwijderen of de toegang ertoe kan beperken.  
 26. Als deze Zoom voor de overheid-voorwaarden voor u van toepassing zijn, zijn deze Zoom voor de overheid-voorwaarden van toepassing in een conflict tussen deze Zoom voor de overheid-voorwaarden en enige andere bepaling van de Overeenkomst, maar alleen voor zover nodig om het conflict op te lossen.