Oświadczenie o prywatności w nauczaniu dzieci

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2021 r.

Oświadczenie o prywatności w nauczaniu dzieci („Oświadczenie”) opisuje dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy lub ujawniamy, pochodzące od uczniów w wieku poniżej 18 lat, gdy otrzymują oni usługi edukacyjne od szkół i innych organizacji korzystających ze spotkań, webinariów lub platformy komunikacyjnej („Produkty Zoom”) firmy Zoom Video Communication, Inc. („Zoom”) do świadczenia usług edukacyjnych dzieciom.  Niniejsze Oświadczenie uzupełnia Oświadczenie o prywatności firmy Zoom i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ustawienia konta wybrane przez szkołę lub organizację potwierdzają, że zapewniane są usługi edukacyjne dla dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Jakie dane osobowe firma Zoom zbiera od uczniów?

Dane osobowe to wszelkie informacje pochodzące od lub dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, w tym informacje, które Zoom może powiązać z konkretną osobą.  Możemy gromadzić lub przetwarzać w imieniu szkół lub innych organizacji zapewniających usługi edukacyjne następujące kategorie danych osobowych, gdy uczeń używa Produktów Zoom lub wchodzi z nimi w interakcje, aby otrzymywać usługi edukacyjne, np. podczas dołączania do klasy lub spotkań z nauczycielami w Zoom:

 

 • Informacje o profilu i uczestniku: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje kontaktowe i inne informacje, na których dodawanie do profilu zgadza się szkoła lub organizacja lub które uczniowie mogą dodawać podczas rejestrowania się na spotkania, nagrania lub webinaria hostowane na koncie szkoły lub organizacji.
 • Kontakty i informacje o kalendarzu: listy kontaktowe dodawane przez szkołę lub organizację edukacyjną bądź listy, które uczniowie mogą dodawać do swoich kont (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail dla innych uczniów w szkole), a także informacje o kalendarzu dodawane do konta (np. harmonogram zajęć lub nadchodzące wydarzenia szkolne).
 • Ustawienia: preferencje i ustawienia konfigurowane przez uczniów podczas korzystania z konta edukacyjnego, np. ustawienia mikrofonu, dźwięku i obrazu wideo, a także ustawienia udostępniania ekranu.
 • Informacje o urządzeniu: informacje o komputerach, telefonach i innych urządzeniach, których uczniowie używają do dołączania do spotkań lub webinariów albo wysyłania wiadomości przy użyciu Produktów Zoom, w tym funkcje urządzeń (np. wersje i identyfikatory mikrofonu lub kamery), adres IP (który może być używany do zidentyfikowania ogólnej lokalizacji na poziomie miasta lub kraju) oraz informacje o łączności Wi-Fi.
 • Treści spotkań, webinariów i wiadomości: jeśli szkoła lub organizacja edukacyjna wybierze opcję rejestrowania spotkań lub webinariów w chmurze Zoom, firma Zoom będzie przechowywać te nagrania w imieniu szkoły lub organizacji.  Nagrania mogą zawierać głos i obraz uczniów, wiadomości, pytania i odpowiedzi lub inne treści (np. prezentacje lub tablice) udostępniane przez uczniów podczas spotkania lub webinarium.  Pracownicy Zoom nie uzyskują dostępu do tych treści, chyba że szkoła lub organizacja edukacyjna poprosi nas o to lub w przypadkach wymaganych przez prawo, lub sytuacjach związanych z bezpieczeństwem i zabezpieczeniami.
 • Użycie Produktów: informacje dotyczące tego, w jaki sposób uczniowie i ich urządzenia wchodzą w interakcje z Produktami Zoom, np. kiedy dołączają do spotkań i je opuszczają, czy wysyłają wiadomości i do kogo, ruchy myszy, kliknięcia, naciskane klawisze lub podejmowane działania (np. wyciszenie / wyłączenie wyciszenia lub włączenie / wyłączenie obrazu wideo), a także inne dane wejściowe, które pomagają firmie Zoom monitorować użycie funkcji, poprawiać projekt produktów i sugerować nowe funkcje.

 

Jak używamy danych osobowych uczniów?

Firma Zoom wykorzystuje dane osobowe zgromadzone od uczniów, aby realizować następujące cele:

 • Zapewnianie produktów i usług edukacyjnych: w celu zapewnienia produktów, funkcji i usług, których szkoły i inne organizacje używają do zapewniania usług edukacyjnych dzieciom, w tym w celu dostosowania produktów oraz funkcji i ustawień bezpieczeństwa do środowiska szkolnego. Może to obejmować użycie danych osobowych na potrzeby obsługi klienta, z uwzględnieniem dostępu do treści audio, wideo, plików i wiadomości, zgodnie z instrukcjami szkoły lub organizacji.
 • Badanie i rozwój produktów: w celu rozwoju, testowania i poprawiania Produktów Zoom, które są wykorzystywane w środowiskach edukacyjnych.
 • Uwierzytelnianie, spójność, zabezpieczenia i bezpieczeństwo: w celu uwierzytelniania kont i działań, wykrywania, badania i zapobiegania złośliwym działaniom lub niebezpiecznym sytuacjom, reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa, ochrony szkół i bezpieczeństwa publicznego, a także zabezpieczania Produktów Zoom.
 • Przyczyny prawne: w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami lub reagowania na stosowne procesy prawne, w tym prośby organów ścigania lub agencji rządowych, w celu zbadania lub uczestniczenia w procesie odkrywania cywilnego, w postępowaniu sądowym lub innym kontradyktoryjnym postępowaniu sądowym oraz w celu wyegzekwowania lub zbadania potencjalnych naruszeń naszych Warunków świadczenia usług lub innych polityk.

Zoom wykorzystuje zaawansowane narzędzia do automatycznego skanowania zawartości, takiej jak wirtualne tła, obrazy profilowe oraz pliki przesyłane lub wymieniane za pośrednictwem czatu, w celu wykrywania i zapobiegania naruszeniom naszych warunków i zasad oraz nielegalnej lub innej szkodliwej działalności, a jego pracownicy mogą badać taką zawartość, jeśli jest to wymagane ze względów prawnych, bezpieczeństwa lub ochrony.

Jak udostępniamy dane osobowe uczniów?

Zoom nie ujawnia danych uczniów stronom trzecim, za wyjątkiem następujących przypadków:

 • usługodawcy, którzy pomagają w zapewnianiu Produktów Zoom i infrastruktury technicznej;
 • jeśli jest to wymagane w związku z przepisami prawa, bezpieczeństwem lub zabezpieczeniami;
 • innym spółkom zależnym Zoom (np. firmie Zoom Voice Communications, Inc., która zapewnia usługę Zoom Phone), w celu włączenia dodatkowych produktów i funkcji do użycia przez szkoły i organizacje edukacyjne.

Jakie dane uczniów widzą i udostępniają szkoły w Produktach Zoom?

W zależności od polityk, ustawień i sposobu korzystania z Produktów Zoom w celu zapewniania usług edukacyjnych, szkoły lub organizacje zapewniające usługi edukacyjne mogą wyświetlać lub udostępniać następujące dane osobowe od uczniów, którzy dołączają do spotkań lub webinariów na swoich kontach.  Użycie i ujawnianie danych osobowych ucznia przez szkołę lub organizację edukacyjną podlega politykom szkoły lub organizacji edukacyjnej, a nie firmy Zoom.  Zoom nie umożliwia dzieciom publicznego udostępniania danych osobowych przy pomocy Produktów Zoom.   

 • Użycie i treści uczniów: w zależności od ustawień szkoła lub inna organizacja świadcząca usługi edukacyjne – oraz wyznaczone przez nie osoby – mogą uzyskać dostęp (i) do danych dotyczących tego, jak uczniowie i ich urządzenia wchodzą w interakcję z kontem szkoły lub organizacji edukacyjnej; (ii) informacji o uczestnikach, którzy dołączyli do klas lub spotkań na ich koncie (w tym imię i nazwisko uczestnika, nazwa wyświetlana, adres e-mail i identyfikator uczestnika); (iii) treści nagrań przechowywanych na koncie, a także transkrypcji głosu, jeśli jest włączona; oraz (iv) informacji dostarczonych w odpowiedzi na ankiety, sesji pytań i odpowiedzi lub innych treści udostępnianych podczas zajęć, webinariów i spotkań na koncie.
 • Nauczyciele, prowadzący i uczestnicy: nauczyciele, prowadzący i inni uczestnicy w klasie lub na spotkaniu mogą być w stanie zobaczyć adres e-mail, nazwę wyświetlaną i zdjęcie profilowe uczniów, a także treści i informacje udostępniane przez uczniów podczas spotkania lub webinarium.  W zależności od ustawień wdrożonych przez szkołę lub organizację edukacyjną nauczyciele, prowadzący i uczestnicy mogą również być w stanie nagrywać lub zapisywać treści z klasy lub spotkania, wiadomości wysyłane do wszystkich uczestników lub bezpośrednio do nich, a także pliki, tablice lub inne informacje udostępnione podczas zajęć lub spotkania edukacyjnego.
 • Aplikacje firm trzecich: szkoły lub organizacje edukacyjne mogą instalować aplikacje zewnętrzne, aby dodawać funkcje lub usługi edukacyjne podczas korzystania z Produktów Zoom, w tym aplikacje, które mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych uczniów lub innych użytkowników na koncie.  Zoom nie instaluje wstępnie żadnych aplikacji na kontach edukacyjnych, a aplikacje nie będą miały dostępu do danych osobowych pochodzących od uczniów otrzymujących usługi edukacyjne przy użyciu Produktów Zoom, chyba że szkoła lub organizacja edukacyjna zdecyduje się zatwierdzić daną aplikację. Dane osobowe udostępniane przez szkoły i organizacje edukacyjne przy użyciu aplikacji firm trzecich podlegają politykom szkoły lub organizacji edukacyjnej oraz warunkom i zasadom prywatności dewelopera aplikacji, a nie firmy Zoom.

W Stanach Zjednoczonych przed zdecydowaniem się na zainstalowanie aplikacji zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane przez dzieci poniżej 13 roku życia, szkoły lub organizacje edukacyjne muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na stosowanie praktyk danej aplikacji zewnętrznej dotyczących danych.  Instalując aplikację zewnętrzną, te szkoły lub inne organizacje edukacyjne zgadzają się uzyskać taką zgodę rodzica lub opiekuna oraz muszą zgodzić się na ujawnienie danych osobowych uczniów aplikacji zewnętrznej podczas instalacji aplikacji.

 

Sposób weryfikacji i usuwania danych uczniów

Szkoła lub inna organizacja edukacyjna może weryfikować i usuwać dane uczniów, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przy użyciu pulpitu nawigacyjnego administratora.  Jeśli użytkownik jest rodzicem lub uczniem, musi skontaktować się ze szkołą lub inną organizacją edukacyjną, aby uzyskać dostęp do danych osobowych, ograniczyć dostęp ucznia do funkcji lub usług Produktów Zoom lub usunąć dane osobowe albo cały profil ucznia.  Szkoła lub inna organizacja edukacyjna może również podjąć kroki w celu zapobiegania świadczeniu usług edukacyjnych uczniowi przy użyciu Produktów Zoom na tym koncie w przyszłości, np. poprzez usunięcie profilu ucznia z konta szkoły lub innej organizacji edukacyjnej oraz ograniczenie dostępu ucznia do usług Zoom.

Kontakt z nami

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem:

 • Skontaktuj się z administratorem szkoły, jeśli masz pytania dotyczące następujących kwestii:
  • zarządzanie kontem Zoom przez szkołę;
  • wykorzystanie danych osobowych dziecka przez szkołę;
  • aplikacje firm trzecich zatwierdzone przez szkołę, które mogą uzyskiwać dostęp do danych dziecka;
  • wykorzystanie swoich praw dotyczących prywatności w odniesieniu do rejestrów edukacyjnych.
 • Skontaktuj się z firmą Zoom, korzystając z poniższych informacji kontaktowych, jeśli masz pytania dotyczące następujących kwestii:
  • niniejsze Oświadczenie;
  • wykorzystanie danych osobowych uczniów przez firmę Zoom.

Jeśli jesteś administratorem organizacji edukacyjnej świadczącej usługi edukacyjne uczniom w wieku poniżej 18 lat, skontaktuj się z firmą Zoom, aby uzyskać informacje dotyczące stwierdzeń zawartych w niniejszym Oświadczeniu, korzystając z poniższych informacji kontaktowych.

educationalprivacy@zoom.us

1-888-799-0182