Polityka dopuszczalnego użytkowania Zoom Contact Center

Obowiązuje od lutego 2022 r.

Wszelkie korzystanie z platformy Zoom Contact Center podlega w każdym momencie niniejszej Polityce dopuszczalnego użytkowania („PDU”).W przypadku naruszenia przez klienta lub użytkownika końcowego niniejszej PDU firma Zoom może zawiesić możliwość korzystania z usług przez klienta.

  1. Uzasadnione użycie. Usługa Zoom Contact Center oraz związane z nią plany oparte na połączeniach są przeznaczone do zwykłego i uzasadnionego użytku biznesowego.
  2. Niedopuszczalne użycie. Oprócz zakazanych zastosowań określonych w Warunkach świadczenia usług lub umowie użytkownika z firmą Zoom, usługi Zoom Contact Center (w tym każde urządzenie, system, sieć lub konto używane w związku z usługami lub siecią Zoom) nie mogą być wykorzystywane do angażowania się w żaden z następujących celów:

a. nielegalna działalność Naruszanie jakichkolwiek obowiązujących przepisów, w tym federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów prawa lub regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, lub jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji obowiązujących w innych jurysdykcjach, w tym przepisów dotyczących rejestrowania komunikacji. Oszukańcze lub nielegalne korzystanie z usług Zoom Contact Center, w tym wszelkie działania naruszające przepisy ustawowe lub wykonawcze dotyczące telemarketingu;

b. automatyczne wybieranie numerów; przełączanie na numery międzymiastowe; pompowanie ruchu Wykonywanie automatycznego wybierania lub „wybierania predykcyjnego” w niewłaściwy sposób; łączenie lub przekazywanie numeru telefonu Zoom Contact Center na inne numery obsługujące wiele jednoczesnych połączeń lub do centrali abonenckiej (PBX), lub systemu kluczowego; pompowanie ruchu lub stymulowanie dostępu za pomocą połączeń poprzez usługi lub sieć Zoom;

c. angażowania nieletnich Wykorzystywanie lub krzywdzenie osób nieletnich (np. narażanie ich na kontakt z nieodpowiednimi treściami; proszenie o podanie danych osobowych bez zgody rodziców);

d. zakłócania; przesyłania wirusów Zakłócanie, hamowanie, narażanie na szwank lub uszkadzanie usług lub sieci Zoom w inny sposób (niezależnie od intencji lub wiedzy); przesyłanie materiałów zawierających wirusy, bomby czasowe lub logiczne, konie trojańskie, robaki, złośliwe oprogramowanie, programy szpiegowskie lub inne programy, które mogą być szkodliwe lub niebezpieczne;

e. działalność budząca zastrzeżenia lub wprowadzająca w błąd Działanie w sposób nieprzyzwoity, obraźliwy, grożący, nękający, zniesławiający, oszczerczy, oszukańczy, złośliwy, zakłócający, deliktowy lub w inny niewłaściwy sposób; lub tworzenie fałszywych identyfikatorów rozmówców (tj. podszywanie się), fałszowanie adresów lub nagłówków lub wprowadzanie w błąd innych co do tożsamości lub pochodzenia nadawcy w inny sposób;

f. bezpieczeństwo Usługa centrum kontaktowego nie może być wykorzystywana w środowisku wysokiego ryzyka lub w związku z nim ani w sposób niebezpieczny. Usługa centrum kontaktowego nie jest przeznaczona ani licencjonowana do użytku w niebezpiecznych środowiskach wymagających sterowania awaryjnego, w tym między innymi w obiektach jądrowych, systemach nawigacji/komunikacji lotniczej, kontroli ruchu lotniczego, systemach podtrzymywania życia lub systemach broni;

g. zbieranie informacji, spam, masowe wiadomości Zbieranie lub gromadzenie informacji o osobach trzecich lub użytkownikach końcowych bez ich zgody; wysyłanie masowej komunikacji lub innych treści bez zgody odbiorcy;

h. nadmierne lub nieautoryzowane użycie Używanie jakiegokolwiek urządzenia, systemu, sieci, konta, planu lub korzystanie z usług w sposób nieuprawniony lub nadmierny, w tym bez ograniczeń działania obejmujące ciągłe, nieprzerwane lub konsekwentnie nadmierne korzystanie z usług Zoom Contact Center;

i. obchodzenie wymogów zgodności z przepisami lub zabezpieczeń Korzystanie, omijanie, wykorzystywanie, pokonywanie, wyłączanie lub inne obchodzenie ograniczeń usług, mechanizmów zabezpieczeń lub wymogów zgodności z niniejszą PDU lub jakimkolwiek prawem;

j. przechwytywanie Przechwytywanie, rejestrowanie, podsłuchiwanie, monitorowanie, modyfikowanie, emulowanie, odszyfrowywanie lub przekierowywanie jakiejkolwiek komunikacji lub danych w jakimkolwiek celu;

k. zakaz odsprzedaży Klient nie może sprzedawać, odsprzedawać, podnajmować, cedować, licencjonować usług lub ich składników ani udzielać na nie podlicencji, ani też korzystać z nich lub oferować ich na zasadzie biura usług lub współdzielenia czasu, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w umowie podpisanej przez obie strony;

l. zabronione stosowanie wysokiego ryzyka USŁUGI NIE SĄ ZAPROJEKTOWANE, WYPRODUKOWANE, PRZEZNACZONE ANI ZALECANE DO UŻYTKU W CELACH LUB DZIAŁANIACH O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA LUB AWARYJNOŚCI, ANI W ŻADNYM ŚRODOWISKU, W KTÓRYM AWARIA, PRZERWA, NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, BŁĄD LUB NIEDOSTĘPNOŚĆ MOGŁYBY SPOWODOWAĆ SZKODY FIZYCZNE LUB URAZ CIELESNY, ŚMIERĆ LUB ROZCZŁONKOWANIE, LUB STRATY MATERIALNE LUB ŚRODOWISKOWE. KLIENT NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z USŁUG W ŻADNYM Z TAKICH CELÓW LUB DZIAŁAŃ ANI W ŻADNYM Z TAKICH ŚRODOWISK.

  1. Prawo do kontroli użytkowania, zawieszenie lub wypowiedzenie umowy. Zoom ma prawo do sprawdzenia wykorzystania Zoom Contact Center przez klienta i użytkownika końcowego. Firma Zoom może podjąć natychmiastowe działania bez powiadomienia w celu zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług, lub udostępniania numerów telefonów, jeśli według uznania firmy Zoom korzystanie z usług przez klienta lub jego użytkowników końcowych (lub korzystanie z poszczególnych numerów telefonów) narusza prawo lub warunki niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.
  2. Zoom ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszej PDU i określania, czy klient lub użytkownik końcowy naruszył jej postanowienia.