Umowa licencyjna dotycząca treści generowanych przez użytkowników Zoom

Niniejsze Warunki korzystania z treści generowanych przez użytkowników („Warunki KTGU”) mają zastosowanie do używania i/lub rozpowszechniania określonych treści generowanych przez użytkowników przez firmę Zoom Video Communications, Inc. („Zoom”), strony internetowe, kanały społecznościowe, transmisje telewizyjne, aplikacje mobilne i inne inicjatywy promocyjne (w tym „Kanały promocji”).

Biorąc pod uwagę wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie treści przez Zooma, w tym między innymi obrazów, tekstu, projektów, ilustracji, muzyki, tekstów piosenek, zdjęć, filmów lub innej własności intelektualnej („Treści użytkownika”), niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że gdy Zoom użyje lub rozpowszechni jakiekolwiek Treści użytkownika za pośrednictwem Kanałów promocji Zooma lub kanałów sublicencjobiorców Zooma i/lub partnerów marki Zoom, będziesz związany niniejszymi Warunkami KTGU. Wraz z wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki KTGU pozwalasz firmie Zoom na korzystanie z Treści użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami KTGU. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy, oświadczasz, że jesteś do tego upoważniony.

Zoom zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków KTGU bez uprzedniego powiadomienia poprzez opublikowanie poprawionej wersji niniejszych Warunków KTGU, która zaczyna obowiązywać od razu. W związku z tym należy regularnie i często przeglądać Warunki KTGU.

Wyrażasz zgodę i potwierdzasz wykorzystanie i przetwarzanie wszelkich danych osobowych związanych z Twoimi Treściami użytkownika przez Zooma lub jego podlicencjodawców i/lub partnerów marki zgodnie z Polityką prywatności Zooma.

LICENCJA NA TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik przez cały czas zachowuje prawo własności do tworzonych treści. Niniejszym udzielasz firmie Zoom i jej kierownictwu, pracownikom, podmiotom powiązanym, firmom powiązanym, agentom, licencjobiorcom, sublicencjobiorcom, partnerom marki, partnerom produkcyjnym, platformom mediów społecznościowych, wykonawcom, następcom prawnym, przedstawicielom prawnym, cesjonariuszom, usługodawcom zewnętrznym i ich markom partnerom, agencjom marketingowym lub public relations oraz innym podmiotom powiązanym („strony licencjonowane”) ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne, wolne od opłat, w pełni opłacone, niewyłączne, zbywalne, podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na używanie, publikowanie, nadawanie, transmisję, rozpowszechnianie i ponowne opublikowanie (i) Twoich Treści Użytkownika oraz (ii) Twoją nazwę użytkownika, imię i nazwisko, głos, obraz, podobieństwo lub inne informacje identyfikujące („Nazwa i/lub Podobieństwo”), które pojawiają się w związku z Twoimi Treściami Użytkownika, w jakikolwiek sposób, który zostanie określony według wyłącznego uznania Stron Licencjonowanych, w tym, lecz nie wyłącznie, na stronach internetowych i stronach mediów społecznościowych obsługiwanych przez Strony Licencjonowane, w promocyjnych wiadomościach e-mail i reklamach oraz we wszelkich innych jej inicjatywach marketingowych, promocyjnych i reklamowych oraz we wszelkich mediach znanych obecnie lub w przyszłości.

Strony licencjonowane mogą używać, wyświetlać, odtwarzać, rozpowszechniać, przesyłać, tworzyć dzieła pochodne, łączyć z innymi materiałami, zmieniać i/lub edytować Treści użytkownika w dowolny sposób według własnego uznania, bez żadnych zobowiązań wobec Ciebie. Wykorzystanie Twoich Treści użytkownika czy imienia i nazwiska i/lub podobizny w odniesieniu do Treści użytkownika nie musi być Ci przekazane w celu uzyskania zgody na wykorzystanie przez Strony licencjonowane.

Niezależnie od powyższego, Strony licencjonowane nie będą miały obowiązku korzystania z jakichkolwiek przyznanych przez Ciebie praw. Strony Licencjonowane mogą w dowolnym momencie zdecydować się na wykorzystanie, wykorzystanie i zaprzestanie, ponowne wykorzystywanie lub niewykorzystywanie Twojej Treści użytkownika lub Twojego imienia i nazwiska i/lub podobizny. Korzystanie przez Strony licencjonowane z Treści użytkownika lub Twojego imienia i nazwiska i/lub podobizny nie oznacza żadnego poparcia ani powiązania z Tobą.Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do kontrolowania lub zatwierdzania jakiegokolwiek wykorzystania Treści użytkownika lub imienia i nazwiska i/lub podobizny przez Strony licencjonowane w sposób zgodny z prawem na mocy niniejszej Umowy.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Oświadczasz i zaręczasz, że:

(i) nie jesteś osobą niepełnoletnią lub jesteś rodzicem/opiekunem wszystkich nieletnich przedstawionych osób w Treści użytkownika, jeśli takie istnieją.

(ii) posiadasz pełne prawo, moc i upoważnienie do przyznawania praw opisanych w niniejszych Warunkach UGC;

(iii) posiadasz wszelkie prawa do tworzonych Treści użytkownika oraz mienia i nazwiska i/lub podobieństwa i/lub uzyskałeś odpowiednie prawa i zezwolenia od wszelkich innych osób i/lub podmiotów, które są właścicielami, zarządzają lub w inny sposób roszczą sobie prawa w odniesieniu do Treści Użytkownika oraz imienia i nazwiska i/lub podobieństwa, aby mieć wszystkie niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia na publikowanie Treści Użytkownika oraz imienia i nazwiska i/lub podobieństwa oraz do udzielenia praw przyznanych w niniejszej Umowie, w tym zgody od wszystkich osób pojawiających się i/lub przedstawionych w Treści Użytkownika;

(iv) wykorzystanie przez Strony Licencjonowane Treści Użytkownika oraz imienia i nazwiska i/lub podobieństwa w sposób opisany w niniejszej Umowie nie naruszy praw osób trzecich, ani żadnych przepisów prawa, zasad lub regulacji, w tym, lecz nie tylko, ochrony konsumentów, praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej, prywatności, jawności, prawa moralnego, własności lub innych przepisów i praw;

(v) Treść Użytkownika oraz imię i nazwisko i/lub podobieństwo nie są poufne, pomówieniem, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, nieprzyzwoite, zawierające groźby, nękające, nienawistne, obraźliwe lub w inny sposób niezgodne z prawem; oraz

Niniejszym w pełni zwalniasz z odpowiedzialności, zwalniasz z zobowiązań i zgadzasz się zwolnić Strony Licencjonowane oraz wszelkie osoby lub podmioty działające w ich imieniu z wszelkiej odpowiedzialności związanej w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem przez Strony Licencjonowane Twoich Treści Użytkownika oraz Twojego imienia i nazwiska i/lub podobieństwa.

Jeśli jest to wymagane, musisz podpisać wszelką dokumentację w taki sposób i w takim miejscu, jakie może być wymagane, w celu ochrony, udoskonalenia lub wyegzekwowania jakichkolwiek praw przyznanych przez Ciebie Zoomowi na mocy niniejszych Warunków KTGU.

POSTANOWIENIA RÓŻE

Niniejsze Warunki UGC podlegają prawu stanu Kalifornia, z wyłączeniem kolizji przepisów prawnych. Niniejszym wyrażasz zgodę na jurysdykcję osobową i miejsce w sądach stanowych i federalnych znajdujących się w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii.

Zgadzasz się, że jeśli Zoom nie wykona lub nie wyegzekwuje żadnych praw lub środków prawnych zawartych w niniejszych Warunkach KTGU (lub z których Zoom korzysta na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa), nie będzie to traktowane jako formalne zrzeczenie się praw Zooma i że te prawa lub środki prawne będą nadal dla niego dostępne.

Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy do orzekania w tej sprawie stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków KTGU jest nieważne, wówczas postanowienie to zostanie usunięte bez wpływu na pozostałe Warunki KTGU. Pozostałe postanowienia niniejszych Warunków KTGU pozostaną ważne i wykonalne.