Data wejścia w życie: lipiec 2020 r.

 

Dane osobowe, które gromadzimy

Od Ciebie

Wrażliwe dane osobowe

Od stron trzecich

Automatycznie

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Kandydata

Jak udostępniane są dane osobowe Kandydata

Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych Kandydata

Prawa Kandydata do prywatności

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych Kandydata

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Bezpieczeństwo

Przechowywanie przez nas danych osobowych Kandydata

Obowiązki Kandydata

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

Kontakt z nami

 

Zoom Video Communications, Inc., nasze spółki zależne i stowarzyszone („Zoom”, „my”, „nas”, i „nasze”) są zobowiązane do ochrony Twojej prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności Kandydata („Oświadczenie ”) opisuje praktyki w zakresie prywatności, które mają zastosowanie do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji dotyczących użytkownika jako zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania kandydata („Dane osobowe ”) kiedy Ty („Ty”, „Twoje” lub „Kandydat”) kontaktujesz się z nami w celu uzyskania możliwości zatrudnienia lub stażu, za pośrednictwem dowolnej metody (razem „Strony internetowe ”), a także w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy te informacje. Doceniamy Twoje zainteresowanie platformą Zoom oraz dbamy o odpowiedzialne przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@zoom.us.

Dane osobowe, które gromadzimy

Aby przetworzyć Twoją aplikację, poprosimy Cię o udostępnienie swoich danych osobowych. Swoje dane udostępniasz dobrowolnie i możesz również decydować o zakresie danych udostępnianych Zoomowi. Niektóre informacje mogą być jednak niezbędne do kompletnej oceny Twojej aplikacji, a bez niej nasza zdolność do rozważenia Cię jako Kandydata może być ograniczona.

Od Ciebie

Jako Kandydat udostępniasz Zoomowi określone dane osobowe, w tym wykształcenie i doświadczenie zawodowe, dane i preferencje dotyczące kontaktu, kwalifikacje zawodowe, pozwolenie na pracę lub informacje wizowe oraz oferty pracy lub inne możliwości rozwoju zawodowego, odnośnie których chcesz złożyć aplikację. Możesz również zdecydować się na udostępnienie Zoomowi innych informacji, takich jak CV, życiorys lub protokoły; referencje dotyczące zatrudnienia i powiązane informacje; informacje o odszkodowaniach; stanie zdrowia czy informacje dotyczące zakwaterowania, o które możesz poprosić podczas procesu rekrutacji.

Wrażliwe dane osobowe

Zgodnie z określonymi przepisami dotyczącymi prywatności, niektóre dane osobowe mogą być znane za wrażliwe. Wrażliwe dane osobowe obejmują na przykład numery identyfikacyjne wydane przez urzędy, informacje dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, orientacji seksualnej czy członkostwa w związkach zawodowych. Mogą one obejmować informacje o przestępstwach lub wyrokach skazujących osoby lub mogą być informacjami uznanymi za wrażliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Zoom nie wymaga podawania wrażliwych danych osobowych w związku z rekrutacją, o ile nie jest to dozwolone lub wymagane przez lokalne prawo (na przykład w celu monitorowania równych szans lub wewnętrznych polityk związanych z różnorodnością i przeciwdziałaniem dyskryminacji). Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo o ochronie danych lub prywatności, wykorzystanie przez nas wrażliwych danych osobowych będzie wymagało zgody Kandydata.

Od stron trzecich

Zoom może również gromadzić informacje od stron trzecich, które są uprawnione do udostępniania nam danych Kandydata, na przykład w związku z weryfikacją karalności, wykształcenia lub referencji zawodowych. Kolejnym tego przykładem są serwisy społecznościowe (takie jak LinkedIn).

W odpowiednim zakresie, dozwolonym przez prawo, może zaistnieć również konieczność sprawdzenia historii lub niekaralności w celu ustalenia, czy kandydat spełnia wymogi stanowiska.

Automatycznie

Dane osobowe z naszych niektórych witryn są gromadzone automatycznie, na przykład ze strony „Oferty pracy w Zoom”, gdzie można przeglądać i wyszukiwać otwarte stanowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem naszych stron internetowych, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Kandydata

Dane osobowe Kandydata są wykorzystywane przez nas w procesie aplikacji i rekrutacji w zakresie dotyczącym m.in.:

 • oceny kwalifikacji, umiejętności i zainteresowań kandydata pod kątem oferowanej przez nas ścieżki zawodowej;
 • weryfikacji informacji przekazywanych przez Kandydata lub inne osoby oraz weryfikacji referencji lub lustracji przeszłości (w stosownych przypadkach);
 • ułatwienia rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • przygotowania listu ofertowego, w przypadku pomyślnego rozpatrzenia aplikacji kandydata;
 • zarządzania i doskonalenia naszych procesów rekrutacyjnych;
 • tworzenia sprawozdań zarządczych zawierających analizy związane z danymi rekrutacyjnymi, takimi jak długość procesu rekrutacji;
 • przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych; lub
 • proaktywego badania wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz umiejętności kandydata oraz kontaktowania się z Kandydatem, w przypadku uznania Kandydata za odpowiedniego na stanowisko.

Dane Kandydata będą również wykorzystywane w celu ochrony praw i własności Zooma, naszych użytkowników, potencjalnych kandydatów, kandydatów, pracowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub w ramach przepisów prawa.

Informacje dotyczące Kandydata, który otrzymał i przyjął ofertę pracy dla Zooma, zebrane podczas procesu aplikacyjnego i rekrutacji staną się częścią historii zatrudnienia Kandydata.

Jak udostępniane są dane osobowe Kandydata

Zoom zobowiązuje się nie odsprzedawać informacji dotyczących Twojej aplikacji w celach marketingowych niepowiązanym stronom trzecim. Dokładamy starań, aby ograniczyć dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków, oraz dla stron trzecich, w przypadku gdy taki dostęp jest uzasadniony. Udostępnianie danych osobowych Kandydata stronom trzecim jest możliwe w poniższych okolicznościach, następującym podmiotom:

 • naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym, w odniesieniu do celów opisanych powyżej;
 • dostawcom, konsultantom i innym usługodawcom: możemy udostępniać Twoje dane osobowe wewnętrznie oraz usługodawcom, agentom i innym stronom trzecim (na przykład rekruterom, konsultantom, prawnikom i usługom sprawdzania przeszłości, jeśli jest to konieczne w związku z rekrutacją, zatrudnieniem, ładem korporacyjnym, przejęciami oraz wymogami prawnymi lub regulacyjnymi). Wspomniane strony trzecie są zobowiązane do ochrony otrzymywanych informacji za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa i zabrania się im wykorzystywania informacji do własnych celów lub poza zakresem niezbędnym do świadczenia usługi;
 • zgodność z prawem lub jakimkolwiek właściwym organem ścigania, organem regulacyjnym, agencją rządową, sądem lub stroną trzecią: możemy ujawniać informacje, jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub wymagane przez prawo lub przepisy, w celu spełnienia wymogów procesu prawnego lub żądań rządowych (w tym w odpowiedzi organom publicznym w celu spełnienia przepisów dotyczących równych szans, bezpieczeństwa narodowego lub wymogów egzekwowania prawa); lub w celu wykonywania, ustanawiania lub obrony naszych praw;
 • przeniesienie działalności: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania, przejęcia, rozwiązania, reorganizacji firmy lub podobnych wydarzeń, lub w związku z nimi. Kupujący zostanie poinformowany, że dane Kandydata mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem;
 • za Twoją zgodą: możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym celu za Twoją zgodą.

Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych Kandydata

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Kandydata w EOG i Szwajcarii, w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu, obejmują:

 • przetwarzanie w ramach czynności koniecznych do przygotowania i zawarcia z Kandydatem umowy o pracę;
 • zgodnie z określonymi zgodami, które Kandydat może w dowolnym momencie odwołać;
 • w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
 • aby chronić żywotne interesy Kandydata lub interesy osób trzecich;
 • jeśli jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy osób trzecich), w tym w związku z rozpatrywaniem kandydatów do obecnych i przyszłych możliwości zatrudnienia oraz w zarządzaniu i ulepszaniu naszych procesów rekrutacji i zatrudniania, o ile interesy te nie są podrzędne wobec interesów Kandydata lub podstawowych praw i swobód, które wymagają ochrony danych osobowych.

Dane o zabezpieczeniach specjalnych. Informacje takie jak informacje zdrowotne podlegają szczególnej ochronie na mocy prawa UE. Takie dane mogą być przez nas przetwarzane, gdy jest to konieczne do spełnienia przez nas zobowiązań lub w ramach ustalania, dochodzenia lub obrony roszczenia prawnego; lub za wyraźną zgodą Kandydata, lub w celu dochodzenia naszych praw lub praw Kandydata w kontekście prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Na przykład może zajść konieczność przetwarzania informacji o zdrowiu kandydata, w celu zaspokojenia potrzeb specjalnych w trakcie rozmowy o pracę.

Prawa Kandydata do prywatności

Kandydatowi może przysługiwać prawo na mocy obowiązującego prawa (na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej („UE”) mającego zastosowanie do danych osobowych mieszkańców UE lub Kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (CCPA) do uzyskania dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na temat Kandydata. Jeśli chcesz przejrzeć, poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe lub skorzystać z praw do wycofania zgody na gromadzenie przez nas dowolnych informacji, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@zoom.us. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje prośby tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującym prawem. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach i tam, gdzie jest to dozwolone, wnioski o dostęp do danych mogą podlegać opłacie.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych Kandydata

Zoom jest operatorem globalnym, co oznacza, że dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane (na przykład przechowywane w centrum danych) w dowolnym kraju, w którym mamy obiekty lub w którym angażujemy dostawców usług, w tym tam, gdzie znajdują się nasze centra danych.Korzystając z Zoom lub podając dane osobowe w którymkolwiek z celów określonych powyżej, wyrażasz zgodę, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub przechowywane w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach na całym świecie, jak wskazano powyżej. W takich krajach mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w Twoim kraju. W pewnych ograniczonych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych

Zoom przetwarza dane osobowe w (i) dowolnym kraju, w którym posiadamy obiekty, (ii) w każdym kraju, w którym angażujemy dostawców usług; lub (iii) w każdym kraju, w którym odbywają się wydarzenia.

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Dane mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które są przekazywane poza EOG, podlegają ochronie poprzez:

 • przetwarzanie ich na terytorium wskazanym przez Komisję Europejską jako terytorium zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; lub
 • wdrażanie innych odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych, w tym:
  • wdrażenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej; lub
  • Tarczy Prywatności. Zoom przestrzega Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA określonych przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych w oparciu o Tarczę Prywatności. Zoom zaświadcza, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do takich danych. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między politykami w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności a prawami osób, których te dane dotyczą, wynikającymi z zasad Tarczy Prywatności, obowiązują zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności i wyświetlić naszą stronę certyfikacji, odwiedź listę Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA, https://www.privacyshield.gov/list i wyszukaj Zoom Video Communications.

Zoom jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej jako agent w jej imieniu. Zoom przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów danych osobowych z UE, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalszy transfer.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z programami Tarcza Prywatności, firma Zoom podlega regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA. W niektórych sytuacjach Zoom może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na ważne i zgodne z prawem żądania organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Jeśli masz nierozwiązane problemy dotyczące prywatności lub wykorzystania danych, których nie rozwiązaliśmy w zadowalający sposób, skontaktuj się z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów z siedzibą w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie internetowej Tarczy Prywatności pod adresem https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, możesz odwołać się do wiążącego arbitrażu, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest przez nas traktowane poważnie i w celu ochrony informacji dotyczących Kandydata stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Jednakże żadne procedury nie gwarantują 100% bezpieczeństwa, dlatego zachęcamy do ostrożności podczas ujawniania danych osobowych online oraz do korzystania z narzędzi takich jak zabezpieczenia punktów końcowych, zapory internetowe, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie oraz podobnych technologii służących zabezpieczeniu użytkownika w sieci.

Przechowywanie przez nas danych osobowych Kandydata

Dane osobowe kandydata będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygnięcia sporów i egzekwowania warunków umownych lub, w razie potrzeby, dla naszych uzasadnionych interesów, takich jak rozważenie Kandydata pod kątem innych bieżących i przyszłych możliwości zatrudnienia w Zoomie.

W przypadku pomyślnego rozpatrzenia aplikacji Kandydata przez Zoom, informacje podawane podczas procesu aplikacyjnego oraz informacje o procesie aplikacyjnym są zachowywane jako część dokumentacji pracowniczej.

Jeśli nie wyrażasz zgody, abyśmy przechowywali Twoje dane do rozważenia Twojej kandydatury na inne stanowiska lub chcesz je zaktualizować, wyślij wiadomość na adres zoom@privacy.us. Należy jednak pamiętać, że pewne informacje mogą być przechowywane w ramach obowiązującego prawa lub w celu ochrony przed roszczeniami prawnymi.

Obowiązki Kandydata

Kandydat ponosi odpowiedzialność za informacje udostępnianie Zoomowi i musi upewnić się, że są one zgodne z prawdą, dokładne i w żaden sposób nie wprowadzają nikogo w błąd. Kandydat musi upewnić się, że informacje nie zawierają materiałów obscenicznych, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich; nie zawierają złośliwego kodu; oraz w żaden sposób nie naruszają prawa. Ponadto, podając informacje dotyczące osób trzecich, takich jak osób potwierdzających referencje zawodowe („osoba polecająca”), kandydat jest odpowiedzialny za dostarczenie wszelkich powiadomień i uzyskanie wszelkich zgód niezbędnych do gromadzenia i wykorzystywania przez Zoom informacji dotyczących takiej osoby polecającej, zanim jej dane zostaną przekazane Zoom.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

Zoom będzie okresowo przeglądać i aktualizować niniejsze Oświadczenie w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności prawne, techniczne i biznesowe. Aktualizując niniejsze Oświadczenie, data ostatniej jego zmiany zostanie odnotowana przez nas powyżej. Wprowadzając istotne zmiany w niniejszym Oświadczeniu, możemy podjąć odpowiednie środki, aby poinformować Kandydata, zgodnie z wagą wprowadzanych przez nas zmian. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszego Oświadczenia, w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Zoom przetwarza dane Kandydata.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Oświadczenia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail privacy@zoom.us. Możesz również skontaktować się z nami, pisząc na ten adres:

Zoom Video Communications, Inc.

Attention: Data Privacy Officer

55 Almaden Blvd, Suite 600

San Jose, CA 95113

Jeśli nie jesteśmy w stanie rozwiązać Twoich obaw, masz prawo skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony prywatności danych lub ubiegać się o środek zaradczy na drodze sądowej, jeśli uważasz, że Twoje wnioski o skorzystanie z Twoich praw nie zostały uwzględnione.