Gebruiksvoorwaarden Zoom Events-host

Laatst bijgewerkt: 18 april 2022 Welkom bij Zoom Events. Bij gebruik in deze Voorwaarden verwijst “Zoom”, “wij”, “ons” of “onze” naar de Zoom-entiteit waarmee u een overeenkomst sluit in uw Serviceovereenkomst (hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoorwaarden voor Zoom Events-host (“Voorwaarden”) bevatten de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop door de Klant van, de toegang tot en het gebruik van Zoom Events en de bijbehorende websites en diensten om Evenementen te creëren en te hosten (het “Evenementenplatform”). Deze Voorwaarden zijn bedoeld als aanvulling op de algemene voorwaarden, welke zijn opgenomen in de Serviceovereenkomst en elk toepasselijk Bestelformulier. Ten behoeve van deze Voorwaarden, bevat een “Bestelformulier” elk online bestelproces waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen middels verwijzing en/of een Wederverkoper-klantovereenkomst.  Aanvullende voorwaarden kunnen ook worden uiteengezet in het Bestelformulier en het gebruik van het Evenementenplatform is onderhevig aan de Zoom-richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik, de Zoom Events-privacyverklaring en andere regels en beleidslijnen die zijn uiteengezet op of van toepassing zijn op het Evenementenplatform, die hierin door verwijzing zijn opgenomen. Het Evenementenplatform is bedoeld voor zakelijk gebruik. Wanneer u deze Voorwaarden namens een entiteit accepteert, verklaart en garandeert u ons dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen (voor de duidelijkheid, elke verdere verwijzing naar “u” in deze voorwaarden verwijst naar deze entiteit).   In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze Voorwaarden en voorwaarden die zijn opgenomen in de Serviceovereenkomst, prevaleren deze Voorwaarden voor zover nodig om de tegenstrijdigheid of inconsistentie met betrekking tot het Evenementenplatform op te lossen. Het Evenementenplatform maakt deel uit van de “Services” van Zoom, zoals gedefinieerd in de toepasselijke Serviceovereenkomst.  U Ter verduidelijking, deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op Zoom-vergaderingen of -webinars die niet met behulp van het Evenementenplatform zijn gemaakt, georganiseerd, gehost, geplaatst of beheerd. Met een hoofdletter geschreven termen die hier niet staan gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt toegekend in de toepasselijke Serviceovereenkomst of het Bestelformulier. Bent u als consument woonachtig binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, dan zijn aanvullende voorwaarden van toepassing op uw gebruik van het Evenementenplatform (zie artikel 15 hieronder).

 1. Definities
  1. Klant” betekent de partij die de Zoom Events-licentie koopt en waarnaar wordt verwezen met “U” in de Zoom-servicevoorwaarden en de Wederverkoper-klantservicevoorwaarden van Zoom en met “Klant” in een Master Subscription Agreement of “Abonnee” in het Bestelformulier (voor elk indien van toepassing). De Klant wordt in deze Voorwaarden ook wel “u” en “uw” genoemd.
  2. Evenementenhost” betekent de Klant of zijn werknemer, agent of anderen die namens de Klant handelen en die het Evenementenplatform gebruiken om online evenementen, uitvoeringen, bijeenkomsten of soortgelijke functies te creëren, organiseren, hosten, promoten, beheren en vermelden.
  3. Evenementdeelnemer” betekent de gebruikers van het Evenementenplatform die tickets kopen of verkrijgen om een Evenement bij te wonen.
  4. Serviceovereenkomst” betekent voor klanten die direct abonnee van Zoom zijn, de Zoom-servicevoorwaarden (https://explore.zoom.us/nl/terms/) of een Master Subscription Agreement (of gelijkwaardige serviceovereenkomst) in het geval dat de Klant en Zoom een afzonderlijke wederzijds uitgevoerde schriftelijke serviceovereenkomst zijn aangegaan. Voor klanten die indirect via een Wederverkoper abonnee zijn, betekent dit de Wederverkoper-klantservicevoorwaarden van Zoom (https://explore.zoom.us/nl/eula-terms-of-service/) of een schriftelijke serviceovereenkomst in het geval dat de Klant en Zoom een afzonderlijke, onderling uitgevoerde schriftelijke serviceovereenkomst zijn aangegaan. 
  5. Gebruiker” betekent elke gebruiker van het Evenementenplatform, inclusief Evenementenhosts, Evenementdeelnemers en anderen.
 2. Toegang tot en reikwijdte van Services
  1. Zoom Events-licentie. Zoom verleent de Klant hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, wereldwijd herroepbaar recht en licentie voor de Klant om het Evenementenplatform te gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden. Dit voor de Initiële Abonnementsperiode en eventuele Verlengingstermijn en prijzen zoals gespecificeerd in het Bestelformulier. Zoom behoudt zich het recht voor om functies van het Evenementenplatform te verbeteren of aan te passen, maar zal, behalve zoals hier omschreven, de kernfunctionaliteit niet wezenlijk reduceren of het Evenementenplatform niet stopzetten zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De Klant ontvangt standaard updates van het Zoom Events-platform, welke algemeen beschikbaar worden gesteld door Zoom gedurende de termijn die is aangegeven in het Bestelformulier. Zoom behoudt zich echter het recht voor om tegen meerprijs extra functionaliteit of premium functieverbeteringen aan te bieden, welke, indien van toepassing, door de Klant via Zoom of via de Wederverkoper van de Klant kunnen worden gekocht. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Zoom en zijn licentiegevers. Zoom behoudt zich ook het recht voor om de Klant of zijn Wederverkoper extra kosten in rekening te brengen, waaronder servicekosten, commissies, royalty’s en/of ticketverkoopkosten. Zoom zal dergelijke kosten vooraf schriftelijk aankondigen; op voorwaarde echter dat eventuele verhogingen van de kosten per licentie voor Zoom Events-abonnementen van kracht worden bij aanvang van de volgende Verlengingstermijn van de Klant.  
  2. Toegang en geschiktheid. Om toegang te krijgen tot het Evenementenplatform, moet u een betaalde vergaderlicentie en Zoom-account met een goede reputatie hebben. Het Evenementenplatform (en bepaalde functies daarvan) is niet in alle landen beschikbaar. Zoom behoudt zich het recht voor om de toegang te beperken op basis van uw regio.
  3. Onafhankelijke relatie. Uw relatie met Zoom is beperkt tot het zijn van een onafhankelijke derde partij en niet een werknemer, agent, joint venturer, franchisenemer, verkoopvertegenwoordiger of partner van Zoom, om welke reden dan ook. U gaat ermee akkoord dat u uitsluitend namens uzelf en in uw eigen belang handelt en niet namens of ten behoeve van Zoom. Over het algemeen controleert Zoom u of uw prestaties onder deze Voorwaarden van het Evenementenplatform niet en zal dit ook niet doen.
  4. Geen garantie op beschikbaarheid. Zoom garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid of toegankelijkheid van het Evenementenplatform. Zoom kan de beschikbaarheid van het volledige, of een deel van, het Evenementenplatform of bepaalde functies daarvan zonder kennisgeving beperken of begrenzen om de veiligheid of integriteit van het Evenementenplatform en onze servers te beschermen, of om onderhoud voor het Evenementenplatform uit te voeren. De Klant kan ervoor kiezen om meldingen van gepland onderhoud voor de Evenementenplatforms te ontvangen, door zich te abonneren op e-mailmeldingen via de statuspagina op https://status.zoom.us.
  5. Links van derden. Het Evenementenplatform kan links bevatten naar websites of bronnen van derden (“Diensten van derden”). Dergelijke Diensten van derden kunnen onderworpen zijn aan andere algemene voorwaarden en privacyvoorwaarden. Zoom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke Diensten van derden, de inhoud, producten of services die beschikbaar zijn via dergelijke Diensten van derden, of hun privacypraktijken. Links naar dergelijke Diensten van derden zijn geen goedkeuring door Zoom van dergelijke Diensten van derden en het gebruik van dergelijke Diensten van derden is op eigen risico.
  6. Uw verantwoordelijkheid voor omstanders. Voordat u het Evenementenplatform gebruikt, moet u iedereen binnen het bereik van de camera of microfoon van uw apparaat op de hoogte stellen, inclusief leden van uw huishouden en gasten, dat ze kunnen worden gezien en gehoord door Gebruikers en anderen op hun locatie. Als u iemand toestaat om zich tijdens een Evenement binnen het bereik van de camera of microfoon van uw apparaat te begeven, stemt u namens hen, voor zover wettelijk toegestaan, in met deze Voorwaarden en de Zoom Events-privacyverklaring
  7. Wijziging van de Voorwaarden. Zoom kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen aan deze Voorwaarden, plaatsen we de herziene Voorwaarden op het Evenementenplatform en wijzigen we de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan deze Voorwaarden. We stellen u ten minste dertig (30) dagen voor de datum waarop ze van kracht worden per e-mail op de hoogte van de wijzigingen in deze Voorwaarden. Als de wijziging in de Voorwaarden voor de klant een wezenlijke en negatieve invloed heeft op het gebruik van het Evenementenplatform, kan de klant deze Voorwaarden beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Zoom. Het beëindigen van de Voorwaarden moet binnen 30 dagen na de e-mailmelding plaatsvinden, anders wordt het recht van de klant om te beëindigen als gevolg van een dergelijke wijziging automatisch en onherroepelijk opgeheven. In het geval van beëindiging op grond van dit artikel 2.7, wordt het gebruik van het Evenementenplatform door de Klant ook beëindigd. Zoom betaalt een pro-rata restitutie van de ongebruikte Zoom Event-licentiekosten die de rest van de huidige licentietermijn (Initiële Abonnementsperiode of Verlengingstermijn, zoals uiteengezet in het Bestelformulier) weerspiegelen die na de datum van beëindiging valt, uit aan de Klant (of aan de Wederverkoper van de Klant, indien van toepassing).
 3. Gebruikersinhoud
  1. Gebruikersinhoud. Alle inhoud zoals informatie, gegevens, afbeeldingen, video, audio, materiaal en/of afbeeldingen, die door een Gebruiker op het Evenementenplatform wordt weergegeven of verspreid, inclusief Evenementvermeldingen en live Evenementen, staat bekend als “Gebruikersinhoud”.
  2. Beperkingen op Gebruikersinhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud en de naleving van alle wetten met betrekking tot uw Gebruikersinhoud. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele rechten op privacy of publiciteit of intellectuele-eigendomsrechten die vereisen dat u licenties verkrijgt voor het gebruik van inhoud die eigendom is van anderen, toestemming van een derde partij om de Gebruikersinhoud of afbeeldingen te gebruiken, audio en video die daarin zijn opgenomen en om passende kennisgevingen te doen van rechten van derden op de Gebruikersinhoud. U stemt er verder mee in om geen auteursrechtelijk beschermde inhoud (inclusief muziek) te verzenden binnen het Evenementenplatform, tenzij u eigenaar bent van en/of een licentie hebt verkregen voor alle noodzakelijke rechten op de inhoud die is opgenomen in uw Gebruikersinhoud (bijv. Opgenomen muziek of muzikale composities vervat in Gebruikersinhoud), of tenzij de inhoud van derden zich in het publieke domein bevindt.  U stemt er ook mee in geen Gebruikersinhoud te plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden die in strijd is met de Zoom-richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik of andere Zoom-voorwaarden, -normen of -beleid die van toepassing zijn op het Evenementenplatform.
  3. Zooms Gebruik van Gebruikersinhoud. Niettegenstaande bepalingen in enige andere overeenkomst tussen u en Zoom die het tegengestelde stellen; door het maken, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen, opslaan of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud op of via het Evenementenplatform, verleent u Zoom; een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije en onherroepelijke licentie voor toegang tot, modereren, verwijderen, bewerken, analyseren, opslaan, kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, verzenden, streamen, versturen en anderszins gebruiken van Gebruikersinhoud om het Evenementenplatform te voorzien op een manier die in overeenstemming is met deze Voorwaarden en deZoom Events-privacyverklaring en zoals anderszins voorgeschreven door de Klant.  
  4. Eigendom en Beperkingen voor Gebruikersinhoud. Behalve zoals hierin vermeld, claimt Zoom geen eigendomsrechten op Gebruikersinhoud. Zoom behoudt zich echter het recht voor om de manier waarop Gebruikers Gebruikersinhoud mogen gebruiken of exploiteren te beperken, inclusief, zonder beperking, door Gebruikers te verbieden Gebruikersinhoud buiten het Evenementenplatform te delen, technische beperkingen in te voeren om te voorkomen dat Gebruikers Gebruikersinhoud kopiëren of auteursrechtelijk beschermde inhoud gebruiken, weigeren een deelbare link te bieden voor on-demand toegang tot Gebruikersinhoud die is opgeslagen in de cloud van Zoom, en door te specificeren hoe derden Gebruikersinhoud kunnen bekijken op het Evenementenplatform. Voor de duidelijkheid, een opgenomen live Evenement en een livestream gericht aan een externe socialemediadienst valt ook onder Gebruikersinhoud.
  5. Verwijdering van Gebruikersinhoud. Voor zover toegestaan door de wet, kan Zoom zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u, Gebruikersinhoud wijzigen, verwijderen, annuleren, beëindigen of uitschakelen, inclusief Evenementvermeldingen of live Evenementen terwijl deze plaatsvinden, waarvan Zoom redelijkerwijs bepaalt (inclusief op basis van gebruikersrapporten) dat deze in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, deze voorwaarden, of het beleid van Zoom, of die anderszins schadelijk of aanstootgevend kunnen zijn voor Zoom, zijn Gebruikers of derden, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel, inclusief in reactie op verwijderingsverzoeken van entiteiten die beweren dat hun auteursrechtelijk beschermde inhoud wordt geschonden. Als Zoom een Evenement annuleert op grond van deze Voorwaarden (1), kunnen Evenementenhosts worden verplicht om ticketkopers terug te betalen voor gekochte tickets of registraties, ongeacht het annulerings- of restitutiebeleid en (2) Evenementenhosts hebben geen recht op compensatie voor geannuleerde evenementen, tickets of registraties.
  6. Rapporteren van Gebruikersinhoud. U erkent dat de functies van het Evenementenplatform Evenementenhosts in staat stellen om ongepast gedrag tijdens Evenementen ter beoordeling te melden aan het Trust & Safety Team van Zoom. Dergelijke functies stellen Evenementenhosts in staat om screenshots te maken van elke activiteit die ze tijdens Evenementen kunnen zien en kunnen deze naar Zoom verzenden. Zoom behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om Evenementvermeldingen, Evenementrecensies en andere Gebruikersinhoud op het Evenementenplatform te controleren en te beoordelen. Dit geldt ook voor gebruikersmeldingen van ongepast gedrag, ter naleving van deze Voorwaarden, waarborging van de wet en ter bescherming, voor de veiligheid, rechten of eigendommen van gebruikers, Zoom of anderen. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in enige andere overeenkomst tussen u en Zoom, behoudt Zoom zich verder het recht voor om dergelijke Gebruikersinhoud en andere informatie bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties wanneer wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.
 4. Gebruik van het Evenementenplatform
  1. Evenementen. Evenementenhosts zijn als enige verantwoordelijk voor hun Evenementen en aankondigingen van Evenementen, inclusief het bieden van klantondersteuning voor hun Evenementen. Bij het maken van een Evenementvermelding via het Evenementenplatform moet u: (1) volledige en nauwkeurige informatie over uw Evenement verstrekken; (2) eventuele beperkingen en vereisten die van toepassing kunnen zijn (zoals bekwaamheid, apparatuur, geschiktheidsvereisten, enz.) bekendmaken; en (3) andere relevante informatie verstrekken. Voor de duidelijkheid, eventuele beperkingen in de Serviceovereenkomst die u verbieden inkomsten uit de Services te genereren, zijn niet van toepassing op Evenementen die u op het Evenementenplatform vermeldt in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  2. Tickets voor Evenementen. Wanneer een Gebruiker een ticket koopt of registreert voor een Evenement, inclusief een gratis evenement, dan komt er een contract tot stand tussen die Gebruiker en de Evenementenhost voor het betreffende Evenement. Zoom is geen partij of deelnemer in een contractuele relatie tussen de Gebruikers en Zoom treedt niet op als agent voor Gebruikers. Evenementenhosts zijn zelf verantwoordelijk voor het instellen van ticketprijzen voor hun Evenementen. Het aantal tickets dat een Evenementenhost mag verkopen of leveren voor een bepaald Evenement wordt bepaald door uw Zoom Events-licentie. Elk Evenementticket is een unieke link die toegang geeft tot een Evenement voor één Gebruiker. Evenementenhosts en Evenementdeelnemers kunnen tickets cadeau doen of verstrekken aan andere Gebruikers. Er kunnen wetten van toepassing zijn op de uitgifte of verkoop van tickets in het rechtsgebied van een Gebruiker, inclusief wetten ter voorkoming van doorverkoop en om andere vormen van secundaire ticketverkoop te beperken. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke wetten en Zoom is niet aansprakelijk voor verlies dat door een persoon wordt geleden als gevolg van dergelijke wetten op Evenementtickets. 
  3. Kortingscodes. Op het Evenementenplatform kunt u kortingscodes maken voor tickets voor uw Evenementen. Evenementenhosts zijn verantwoordelijk voor het maken van kortingscodes die kunnen worden gebruikt om een Evenementticket tegen een gereduceerde prijs te kopen. Evenementenhosts zijn er ook verantwoordelijk voor dat de voorwaarden voor het gebruik van dergelijke kortingscodes voldoen aan alle toepasselijke wetten.
  4. Gebruik van Evenementdeelnemersgegevens. Evenementenhosts gaan ermee akkoord om: (1) alleen informatie van Evenementdeelnemers te verzamelen en te gebruiken op grond van een passende wettelijke basis en, indien nodig, om geldige toestemming te verkrijgen voor dergelijke verzameling en gebruik; en (2) alle informatie of gegevens van de Evenementdeelnemer te verzamelen, te gebruiken, te onderhouden en te verzenden in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van de Evenementenhost en alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief die met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, de CAN-SPAM Act en soortgelijke toepasselijke wetgeving in andere rechtsgebieden.
  5. Compliance van wet- en regelgeving: uw gebruik van het Evenementenplatform moet in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
  6. Verboden gebruik. In verband met uw gebruik van het Evenementenplatform mag u anderen niet helpen of in staat stellen om het volgende te doen:
   1. toepasselijke wet- of regelgeving, overeenkomsten met derden, rechten van derden, deze Voorwaarden, de Zoom-richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik, de Serviceovereenkomst of andere toepasselijke regels of beleidslijnen schenden of omzeilen;
   2. criminele activiteiten promoten of bevorderen of instructieve informatie over illegale activiteiten verstrekken;
   3. het Evenementenplatform gebruiken op een manier die misleidend, frauduleus, vals of misleidend is;
   4. informatie kopiëren, bewaren of anderszins openen of gebruiken, inclusief persoonlijke gegevens over een andere Gebruiker op een manier die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden of uw eigen toepasselijke privacybeleid, of die anderszins de privacyrechten van Gebruikers of derden of toepasselijke wetgeving schendt;
   5. Zoom of een Zoom-handelsmerk op enigerlei wijze schenden, in diskrediet brengen, afzwakken, bezoedelen of anderszins schaden;
   6. handelen op een manier die de prestaties, veiligheid of goede werking van het Evenementenplatform nadelig beïnvloedt of zou kunnen beïnvloeden;
   7. scrapen, crawlen of andere geautomatiseerde of handmatige middelen of processen gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens of andere inhoud van het Evenementenplatform of deze verzamelen;
   8. het Evenementenplatform verhuren, leasen, doorverkopen, distribueren of gebruiken voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan binnen deze Voorwaarden of op een manier die ten onrechte onderschrijving, goedkeuring, partnerschap van Zoom impliceert of anderen misleidt met betrekking tot uw relatie met Zoom;
   9. inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van derden of een dergelijke inbreuk mogelijk maken met behulp van het Evenementenplatform;
   10. kopiëren, wijzigen, vertalen, lokaliseren, porteren of afgeleide producten maken van enig deel van het Evenementenplatform;
   11. Evenementen vermelden of hosten die gericht zijn op of worden verkocht aan personen jonger dan 18 jaar;
   12. het Evenementenplatform, of informatie verkregen in verband met het Evenementenplatform, gebruiken in verband met de verspreiding van ontoelaatbare commerciële berichten, waaronder “spam” of andere vormen van illegale werving of promotionele communicatie;
   13. het Evenementenplatform gebruiken op een manier die, naar eigen goeddunken van Zoom, aanstootgevend is, een andere persoon beperkt of belemmert om het Evenementenplatform te gebruiken of ervan te genieten, of op een manier die Zoom of Gebruikers kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.
  7. Hosting als team of organisatie. U kunt co-hosts, alternatieve hosts, sponsors of andere Gebruikers toevoegen aan uw Evenement (inclusief conferenties) of Zoom Events Hub of organisatie. Wanneer deze Gebruikers worden toegevoegd, kunnen ze namens u acties ondernemen zoals het maken van Evenementen, het hosten van Evenementen en het wijzigen van uw Hub. U alleen bent verantwoordelijk voor de keuze om dergelijke Gebruikers toe te voegen en voor de acties die dergelijke Gebruikers namens u ondernemen. Zoom voert geen controle over het gedrag van andere Gebruikers van het Evenementenplatform uit en wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit, of verband houdt met, een overeenkomst die is aangegaan tussen u en iedereen die u uitnodigt om Evenementen met u of namens u te organiseren, of om lid te worden van uw Zoom Events Hub, inclusief handelingen of nalatigheden, voor zover maximaal toegestaan door de wet.
  8. Evenementaanwezigheid door Accountleden. Toegang tot Evenementen op het Evenementenplatform dat door derden is gemaakt, is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden voor Evenementdeelnemers.
  9. Bètafuncties.Zoom kan van tijd tot tijd toegang bieden tot functies of delen van het Evenementenplatform die zijn geclassificeerd als bètafuncties. Toegang tot en gebruik van bètafuncties kunnen onderhevig zijn aan aanvullende overeenkomsten. Zoom kan bètafuncties gebruiken voor zijn eigen Evenementen voordat deze worden vrijgegeven aan andere gebruikers. Zoom verklaart niet dat een bètafunctie of -product ooit beschikbaar zal worden gemaakt en behoudt zich het recht voor om een bètafunctie op elk moment zonder kennisgeving te beëindigen of te wijzigen. Bètafuncties en -producten worden geleverd zoals ze zijn. Ze kunnen bugs, fouten of andere defecten bevatten. Uw gebruik van een bètafunctie is op eigen risico.
 5. Betalingstermijnen, tarieven en belastingen
  1. Verwerking en tarieven voor betalingen door derden. Betalingsverwerking voor het Evenementenplatform, inclusief voor transacties tussen Evenementenhosts en ticketkopers en voor het verzamelen van donaties, wordt uitgevoerd door een of meer externe betalingsverwerkers. Evenementenhosts moeten een toegestaan betaalaccount koppelen aan de betalingsverwerker om Evenementen met betaalde tickets te maken. Uw gebruik van een betalingsverwerker is onderhevig aan aanvullende voorwaarden tussen u en de betalingsverwerker, waaronder mogelijk transactiekosten. Zoom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de prestaties van een betalingsverwerker of acties die door een betalingsverwerker worden ondernomen, inclusief maar niet beperkt tot het weigeren van uw transactie, het vasthouden van uw geld of het vragen om aanvullende informatie van u. Zoom faciliteert dergelijke transacties door informatie te verzamelen die nodig is om de betalingsverwerking mogelijk te maken en deze in te dienen bij de betalingsverwerker. U mag Stripe niet gebruiken als betalingsverwerker als uw bedrijf wordt weergegeven op de lijst met beperkte bedrijven van Stripe.
  2. Belastingen. Zoom voegt alle toepasselijke op transacties gebaseerde belastingen of toeslagen aan de ticketprijs toe die moeten worden geïnd bij de ticketkoper en worden overgemaakt aan belasting- of regelgevende instanties. Dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met betrekking tot de verkoop van tickets of registraties voor uw Evenement. Zoals uiteengezet in de veelgestelde vragen over btw en GST voor Zoom Events zal Zoom, indien hiertoe verplicht, indirecte belastingen berekenen op het bedrag dat aan de ticketkoper in rekening wordt gebracht, in overeenstemming met de geldende wetgeving voor indirecte belastingen in het land van de deelnemer, indirecte belastingen bepalen, berekenen en afdragen aan de juiste belasting- of regelgevende instanties met betrekking tot ticketaankopen. Deze belasting wordt in mindering gebracht op het bedrag dat een Evenementenhost ontvangt zodra het Evenement is voltooid. In alle andere gevallen is de Evenementenhost verantwoordelijk voor het bepalen, berekenen en afdragen van alle andere belastingen, inclusief indirecte belastingen, aan belasting- of regelgevende instanties zoals vereist door de wet. Zoom behoudt zich het recht voor om de veelgestelde vragen over btw en GST van Zoom Events op elk gewenst moment en zonder kennisgeving bij te werken.
   1. Evenementenhosts gaan er in Australië mee akkoord dat Zoom, als elektronisch distributieplatform, verantwoordelijk is voor het bepalen, berekenen en afdragen van GST voor ticketaankopen door ticketkopers, die voor GST-doeleinden geacht worden zich in Australië te bevinden.
   2. Evenementenhosts gaan er in Canada mee akkoord dat zowel de Evenementenhost als Zoom er gezamenlijk voor kiezen dat Zoom, handelend als agent voor indirecte belastingen, rekening houdt met de GST/HST en QST met betrekking tot ticketaankopen door Evenementdeelnemers via Zoom Events (voor de doeleinden van het artikel “de levering”) die zich voor GST/HST- en QST-doeleinden geacht worden in Canada te bevinden. De Evenementenhost en Zoom begrijpen dat beide partijen bij deze verkiezing hoofdelijk aansprakelijk zijn voor bepaalde GST/HST- en QST-verplichtingen, zoals vastgelegd in de lokale wetgeving. De ingangsdatum van de verkiezing begint op de datum waarop u akkoord gaat met deze Voorwaarden, totdat deze gezamenlijk wordt ingetrokken door Zoom en de Evenementenhost.
 6. Restituties en Annuleringen
  1. Restituties en Annuleringen. Omdat alle transacties (inclusief die verwerkt worden door een externe betalingsverwerker) plaatsvinden tussen een Evenementenhost en de ticketkopers, is Zoom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verstrekken van restituties voor gekochte tickets. Het toepasselijke annulerings- en restitutiebeleid wordt ingesteld door de Evenementenhost en vermeld in de Evenementvermelding. Als een ticketkoper of Evenementdeelnemer een op geldige wijze gekocht ticket of registratie annuleert die terugbetaald mag worden of als een Evenementenhost een Evenement annuleert, dan wordt de ticketprijs automatisch terugbetaald aan de koper. Tenzij anders overeengekomen door de Evenementenhost, of vereist door de toepasselijke wetgeving, zijn Evenementenhosts niet verplicht om andere vormen van annulering of restitutieverzoeken te honoreren (zoals die buiten het geplaatste restitutiebeleid). De ticketkoper kan ook een restitutie aanvragen, zoals toegestaan onder de algemene voorwaarden van een externe betalingsverwerker. Restituties worden gedaan op het betaalmiddel dat is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. In het geval dat een ticket wordt terugbetaald (binnen of buiten de toepasselijke terugbetalingsperiode of als het Evenement wordt geannuleerd door Zoom of de Evenementenhost), heeft de Evenementenhost geen recht op enige terugbetaling van de transactie of andere kosten die door de externe betalingsverwerker in rekening worden gebracht. De timing voor een terugbetaling of restitutie of voor een pre-autorisatie daarvan zal variëren op basis van de gebruikte betaalmethode en elk toepasselijk betalingssysteem (bijv. Visa, MasterCard, enz.) of regels van externe betalingsverwerkers. Evenementenhosts moeten voldoende saldo hebben op hun betaalrekening die gekoppeld is aan het Evenementenplatform, inclusief om alle terugbetalingen te verwerken.
 7. Beoordelingen en Recensies
  1. Beoordelingen en Recensies. Evenementdeelnemers kunnen mogelijk een sterrenclassificatie (“Beoordeling”) indienen en/of een recensie (“Recensie”) schrijven van Evenementen die zij bijwonen. Beoordelingen en Recensies zijn Gebruikersinhoud en weerspiegelen de meningen van individuele Evenementdeelnemers. Ze weerspiegelen niet de mening van Zoom. Beoordelingen en Recensies worden niet geverifieerd door Zoom op nauwkeurigheid en kunnen onjuist of misleidend zijn.
  2. Richtlijnen voor Beoordelingen en Recensies. Beoordelingen en Recensies moeten waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn en u mag het Beoordelings- en Recensiesysteem niet manipuleren, inclusief, maar niet beperkt tot: (1) het aanbieden of accepteren van een geldelijke of andere beloning voor het indienen van een Beoordeling of Recensie; (2) het indienen van een Beoordeling of Recensie voor uw eigen Evenement; (3) het indienen van een onnauwkeurige Beoordeling of Recensie voor het Evenement van een concurrent; of (4) het instrueren of verzoeken van een andere Gebruiker om een positieve of negatieve Beoordeling of Recensie over een Evenementenhost of Evenement in te dienen.
 8. Inbreuk op Auteursrechten en Handelsmerken Als u eigenaar bent van een auteursrecht of handelsmerk, of een agent van een eigenaar van een auteursrecht of handelsmerk, en u van mening bent dat inhoud op het Evenementenplatform inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerk, dan kunt u een melding indienen bij Zoom via de knop “Deze inhoud rapporteren” onderaan het Evenement, of door de aanwijzingen te volgen op de pagina Verwijdering Auteursrecht (DMCA) en Handelsmerken van Zoom.
 9. Feedback We zijn blij met feedback en suggesties (“Feedback”) voor het Evenementenplatform en moedigen dit aan. Alle Feedback die u verstrekt, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en u verleent Zoom hierbij een eeuwigdurende, onherroepbare, royaltyvrije, volledig betaalde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om dergelijke Feedback op elk gewenst moment te gebruiken en/of op te nemen in een Zoom-product of -dienst (inclusief het Evenementenplatform).
 10. Privacy We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de Zoom Events-privacyverklaring. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van het Evenementenplatform voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy en uw eigen privacybeleid.
 11. Disclaimers U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U VERANTWOORDELIJK BENT (JEGENS ONS EN ANDEREN) VOOR UW ACTIVITEITEN OP HET EVENEMENTENPLATFORM. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS UW GEBRUIK OF DEELNAME VAN HET EVENEMENTENPLATFORM IN ELKE SITUATIE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID EN GEVEN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, VOORTVLOEIEND UIT, IN VERBAND MET, OF MET BETREKKING TOT GEBRUIKERSINHOUD OF EVENEMENTEN. U ERKENT DAT WIJ NIET VERPLICHT ZIJN OM DE ACHTERGROND OF KWALIFICATIES VAN EEN GEBRUIKER TE VERIFIËREN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZULLEN ZOOM OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE HANDELING, FOUT OF NALATIGHEID VAN EEN DERDE PARTIJ DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET EVENEMENTENPLATFORM. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KEUZES DIE U MAAKT IN VERBAND MET EEN EVENEMENT EN UW GEBRUIK VAN HET EVENEMENTENPLATFORM.
 12. Schadeloosstelling Niettegenstaande enige schadeloosstellingsbepaling in de Serviceovereenkomst, gaat u ermee akkoord om Zoom, zijn gelieerde ondernemingen, zijn wederverkopers en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onderaannemers, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle rechtszaken, eisen of vorderingen en bijbehorende verliezen, kosten, uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria), schade en aansprakelijkheid, ingediend door een derde partij en voortvloeiend uit, of verband houdend met, een inbreuk of schending door de Klant (inclusief zijn agenten of werknemers of anderen die namens de Klant handelen) van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit of toepasselijke wetgeving.
 13. Duur, beëindiging en opschorting
  1. Termijn. Deze Voorwaarden worden van kracht na aanvaarding door de Klant hiervan in een Bestelformulier en blijven van kracht gedurende de Initiële Abonnementsperiode en een Verlengingstermijn zoals uiteengezet in het Bestelformulier. Met betrekking tot Klanten die zich rechtstreeks vanuit Zoom hebben geabonneerd op het Evenementenplatform; tenzij anders aangegeven in het Bestelformulier, begint een Verlengingstermijn automatisch na afloop van de Initiële Abonnementsperiode of eerdere Verlengingstermijn, tenzij een van beide partijen ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan het begin van de volgende Verlengingstermijn een schriftelijke kennisgeving van beëindiging stuurt. Ter verduidelijking, voor Klanten die zich via een Wederverkoper hebben geabonneerd op het Evenementenplatform worden de verlengingsvoorwaarden van een dergelijk abonnement behandeld in de Wederverkoper-klantovereenkomst.
  2. Beëindiging door een van beide partijen. Elke partij kan deze Voorwaarden (en het gebruik van het Evenementenplatform door de Klant) beëindigen door een schriftelijke kennisgeving van beëindiging met reden te verstrekken, wanneer de andere partij deze Voorwaarden wezenlijk heeft geschonden en een dergelijke schending niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van de schending heeft verholpen. Als uw Zoom-account wordt beëindigd of gesloten, worden deze Voorwaarden en uw gebruik van het Evenementenplatform automatisch beëindigd.
  3. Beëindiging door Zoom. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan Zoom uw gebruik van het Evenementenplatform op elk moment opschorten of beperken zonder enige aansprakelijkheid of andere verplichting jegens u, in het geval dat (1) we redelijkerwijs vermoeden dat u deze Voorwaarden, de Serviceovereenkomst, de Zoom-richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik of andere regels of beleidslijnen die zijn uiteengezet op of van toepassing zijn op het Evenementenplatform, heeft geschonden of (2) uw gebruik van het Evenementenplatform een negatieve invloed heeft op de prestaties of werking van het platform. 
  4. Vereisten voor Beëindiging van de Klant. Voordat u deze Voorwaarden beëindigt, moet u (1) alle Gebruikersinhoud verwijderen, alle in behandeling zijnde Evenementen annuleren en (2) vervolgens al het gebruik van het Evenementenplatform staken.
  5. Gevolgen van Beëindiging. Beëindiging van deze Voorwaarden (en het gebruik van het Evenementenplatform door de Klant) beëindigt niet automatisch andere overeenkomsten die u mogelijk met Zoom of een Wederverkoper (indien van toepassing) hebt, inclusief de Serviceovereenkomst. Alle artikelen van deze Voorwaarden die de beëindiging zouden moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, betalingen en belastingen (voor transacties voorafgaand aan de beëindiging), disclaimers en schadeloosstelling. Zoom is in geen geval aansprakelijk voor het afdwingen van beëindigings- of terugbetalingsrechten in deze Voorwaarden tussen de Klant en een Wederverkoper.
 14. Algemene bepalingen
  1. Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden, de Serviceovereenkomst en alle documenten waar in deze Voorwaarden naar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van het Evenementenplatform als deelnemer. Deze vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, schriftelijk of mondeling, ongeacht of deze zijn vastgesteld door gewoonte, praktijk, beleid of precedent, met betrekking tot de onderwerpen van deze Voorwaarden.
  2. Scheidbaarheid. Elk van de clausules van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat enig ervan onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige clausules volledig van kracht.
  3. Geen verklaring van afstand. Geen falen van Zoom over de controle op zijn rechten met betrekking tot het Evenementenplatform, of schending van deze Voorwaarden, zal dienen als verklaring van afstand van dergelijke rechten.
  4. Geen derde begunstigden. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen deze Voorwaarden geen rechten of rechtsmiddelen aan derden.
  5. Toepasselijk recht en jurisdictie. Voor zover is toegestaan door de geldende wetgeving, zullen deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen inzake rechtskeuze en forumkeuze in de Serviceovereenkomst.
  6. Neem contact met ons op. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via:Customer Service Requests Telefoonnummer: 888.799.9666 DE VOLGENDE ARTIKELEN (GEZAMENLIJK DE “EU-VOORWAARDEN”) ZIJN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING ALS U IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND OF HET VERENIGD KONINKRIJK BENT GEVESTIGD.
 15. EU-voorwaarden
  1. Alleen voor zakelijke doeleinden. Zoom Events is uitsluitend bedoeld om voor zakelijke doeleinden door Klanten gebruikt te worden. De Klant verklaart en garandeert dat hij deze Voorwaarden aangaat in relatie tot zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep. 
  2. Verkoopovereenkomst tussen de Evenementenhost en de Evenementdeelnemer. (a) Wanneer de Evenementenhost een ticket voor een Evenement verkoopt of verstrekt en een Evenementdeelnemer dat Evenement koopt of zich registreert voor dat Evenement en een bevestigingse-mail ontvangt, vormt dit een juridisch bindende overeenkomst tussen de Evenementenhost en de Evenementdeelnemer (de “Verkoopovereenkomst”). Zoom is geen partij bij de Verkoopovereenkomst en Zoom treedt niet op als agent voor de Evenementenhost of een Evenementdeelnemer. (b) De Verkoopovereenkomst vereist dat de Evenementenhost het Evenement aan de Evenementdeelnemer levert zoals beschreven in de Evenementvermelding. De voorwaarden van de Verkoopovereenkomst omvatten: (1) de informatie in de Evenementvermelding en het bestelproces; en (2) de informatie uiteengezet in dit artikel 15 en alle andere bepalingen van deze Voorwaarden die relevant zijn voor de levering van het Evenement door de Evenementenhost en de aanwezigheid van het Evenement door de Evenementdeelnemer.  (c) De Verkoopovereenkomst eindigt: (1) indien de Evenementdeelnemer een recht uitoefent om te annuleren in overeenstemming met het annuleringsbeleid dat is gespecificeerd in de Evenementvermelding; (2) wanneer het Evenement volledig is geleverd; of (3) wanneer het Zoom-account van een partij is gesloten.
  3. Toegang tot gegevens. Evenementenhosts hebben toegang tot persoonlijke en andere gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van het Evenementenplatform, alsook persoonlijke gegevens die worden gedeeld door Evenementdeelnemers. Zoom kan ook andere geaggregeerde informatie beschikbaar stellen aan de Evenementenhost. De Zoom Events-privacyverklaring beschrijft de categorieën van persoonlijke gegevens en andere gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken, verwerken, openbaar maken en bewaren in verband met het Evenementenplatform, en hoe Evenementenhosts er toegang toe hebben en hun gegevensrechten kunnen uitoefenen.
  4. Beëindiging door Zoom

   Zoom kan zonder voorafgaande kennisgeving uw gebruik van het Evenementenplatform opschorten of beperken indien:

   (a) Zoom onderhevig is aan een wettelijke of reglementaire verplichting die Zoom verplicht om uw toegang tot het Evenementenplatform geheel of gedeeltelijk te beëindigen;

   (b) er een dwingende reden is op grond van geldende wetten;

   (c) Zoom kan aantonen dat u deze Voorwaarden herhaaldelijk hebt geschonden; of

   (d) Zoom redelijkerwijs van mening is dat uw account het onderwerp is of is geweest van frauduleuze activiteiten of het witwassen van geld (of een poging daartoe), of buitensporige hoeveelheden terugboekingen bevat, ongeacht of dergelijke activiteiten of pogingen tot activiteit te wijten zijn aan het handelen of nalaten van de Evenementenhost.

   In dergelijke omstandigheden zal Zoom (behalve zoals hieronder bepaald) de Evenementenhost een schriftelijke motivering verstrekken. De Evenementenhost kan specifieke feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de opschorting of beëindiging van het account van de Evenementenhost verduidelijken door gebruik te maken van het interne klachtenproces dat hierin wordt uiteengezet. Zoom zal de Evenementenhost geen schriftelijke motivering verstrekken wanneer Zoom onderhevig is aan een wettelijke of reglementaire verplichting om de specifieke feiten of omstandigheden of verwijzing naar de toepasselijke grond of gronden niet te verstrekken, of wanneer Zoom kan aantonen dat de Evenementenhost herhaaldelijk deze Voorwaarden heeft geschonden, wat resulteert in beëindiging van het gebruik van het Evenementenplatform door de Evenementenhost.

  5. Toepasselijk recht en jurisdictie. Op deze Voorwaarden is het Ierse recht van toepassing. Dit betekent dat uw toegang tot en gebruik van het Evenementenplatform en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met het Evenementenplatform of deze Voorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden geregeld via het Ierse recht. De Klant en Zoom komen overeen dat de rechtbanken van de Ierse Republiek exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming ervan, te beslechten.
  6. Intern klachtenafhandelingsproces. Zoom beschikt over een intern klachtenafhandelingssysteem dat gratis beschikbaar is voor de Evenementenhost.  Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot het Evenementenplatform, neem dan contact op met Zoom via:Customer Service Requests Telefoonnummer: 888.799.9666 Uw klacht wordt beoordeeld en intern naar de juiste kanalen doorgestuurd om de zorg die u hebt geuit op een commercieel redelijke wijze en binnen een commercieel redelijke termijn af te handelen. 
  7. Bemiddeling. Als u niet tevreden bent met de behandeling van uw klacht of als er geen overeenstemming kan worden bereikt binnen het afhandelingsmechanisme van Zoom, kan elke partij een verzoek indienen om een geschil onder deze Voorwaarden met bemiddeling op te lossen. Zoom heeft JAMS en de American Arbitration Association geïdentificeerd als instellingen die bemiddelingsdiensten kunnen verlenen. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, is bemiddeling vrijwillig en zijn u noch Zoom verplicht om geschillen via bemiddeling te beslechten.
  8. Conflicten. Als deze EU-voorwaarden op u van toepassing zijn, dan zijn deze EU-voorwaarden van toepassing in het geval van een conflict tussen deze EU-voorwaarden en enige andere bepaling van de Voorwaarden.