Gebruiksvoorwaarden voor deelnemers evenement

Laatst bijgewerkt: 18 juni 2021

Welkom bij OnZoom en Zoom Events van Zoom Video Communications, Inc. ("Zoom", "wij", "ons" of "onze").

Deze Gebruiksvoorwaarden voor evenementdeelnemers ("Voorwaarden") beschrijven de algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op Zoom-gebruikers die zich registreren voor, deelnemen aan een Evenement of een Evenement bijwonen (hieronder gedefinieerd) via OnZoom (onzoom.com) of Zoom Events (gezamenlijk het "Evenementenplatform"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Evenementenplatform om Evenementen bij te wonen of eraan deel te nemen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de Servicevoorwaarden van Zoom (inclusief, maar niet beperkt tot, de bepalingen met betrekking tot exportbeperkingen, toepasselijk recht, geschillenbeslechting en arbitrage), tenzij u en Zoom een wederzijds uitgevoerde schriftelijke servicesovereenkomst zijn aangegaan (bijv. een Master Subscription Agreement) ("Serviceovereenkomst"). In dit laatste geval is een dergelijke Serviceovereenkomst van toepassing. De Zoom-richtlijnen voor aanvaardbaar gebruik, Zoom Events-privacyverklaring en andere regels en beleidsregels uiteengezet op of van toepassing op het Evenementenplatform zijn ook van toepassing op uw gebruik van het Evenementenplatform en er wordt hierin naar verwezen. Het Evenementenplatform maakt deel uit van de "Services" van Zoom zoals gedefinieerd in de Zoom-servicevoorwaarden en Serviceovereenkomst.

In het geval van een conflict of onverenigbaarheid tussen deze voorwaarden en andere voorwaarden of overeenkomsten tussen u en Zoom, hebben deze Voorwaarden voorrang wat betreft uw deelname aan of bijwonen van Evenementen via het Evenementenplatform. Voor zover (maar alleen voor zover) enige overeenkomst tussen u en Zoom met betrekking tot het hosten of creëren van evenementen op het Evenementenplatform in strijd is met deze voorwaarden, hebben die overeenkomsten (en niet deze voorwaarden) voorrang. Deze Voorwaarden voor alle duidelijkheid niet van toepassing op Zoom-vergaderingen of webinars die niet gemaakt, georganiseerd, gehost, gepost of beheerd zijn met behulp van het Evenementenplatform.

 

 

Als u een consument bent woonachtig in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, zijn aanvullende voorwaarden van toepassing op uw gebruik van het Evenementenplatform (zie sectie 15 hieronder).

 1. Toegang tot en reikwijdte van Services
  1. Evenementendiensten. Met het Evenementenplatform kunnen organisatoren van evenementen ("Evenementorganisatoren") online evenementen, opvoeringen, bijeenkomsten of soortgelijke activiteiten creëren, organiseren, hosten, promoten, beheren en vermelden, of een reeks daarvan op het Evenementenplatform ("Evenement" of "Evenementen") voor deelnemers aan het Evenement, panelleden, sponsors en alternatieve hosts (gezamenlijk "Evenementdeelnemers"), tickets voor dergelijke Evenementen kopen of te ontvangen en dergelijke Evenementen bijwonen, en hosts en deelnemers van evenementen kunnen met elkaar communiceren op of via het Evenementenplatform. Evenementhosts, Evenementdeelnemers en andere gebruikers van het Evenementenplatform kunnen in deze Voorwaarden elk afzonderlijk worden aangeduid als een "Gebruiker" en gezamenlijk als "Gebruikers".
  2. Toegang en geschiktheid. Om toegang te krijgen tot het Evenementenplatform moet u een Zoom-account hebben met een goede reputatie. Het Evenementenplatform (en bepaalde functies daarvan) is niet in alle landen beschikbaar en Zoom behoudt zich het recht voor om de toegang te beperken op basis van regio. OnZoom is momenteel nog in bètafase en is alleen beschikbaar voor inwoners van de Verenigde Staten. Voor het hosten van Evenementen op het Evenementenplatform zijn aparte Voorwaarden van toepassing.
  3. Geen garantie op beschikbaarheid. Niettegenstaande bepalingen in enige andere overeenkomst tussen u en Zoom die het tegengestelde stellen, garandeert Zoom geen ononderbroken beschikbaarheid of toegankelijkheid van het Evenementenplatform. Zoom kan de beschikbaarheid van het Evenementenplatform of bepaalde functies daarvan op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving beperken, inclusief voor de veiligheid of integriteit van het evenementenplatform, om onze servers te beschermen of om onderhoud voor het Evenementenplatform uit te voeren. Zoom kan het Evenementenplatform of een deel of functie daarvan stopzetten of de functies van het Evenementenplatform van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  4. Links van derden. Het Evenementenplatform kan links bevatten naar websites of bronnen van derden ("Diensten van derden"). Dergelijke Diensten van derden kunnen onderworpen zijn aan andere algemene Voorwaarden en privacypraktijken. Zoom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke Diensten van derden, de inhoud, producten of services die beschikbaar zijn via dergelijke Diensten van derden, of hun privacypraktijken. Links naar dergelijke Diensten van derden zijn geen goedkeuring door Zoom van dergelijke Diensten van derden en het gebruik van dergelijke Diensten van derden is op eigen risico.
  5. Uw verantwoordelijkheid voor omstanders. Voordat u het Evenementenplatform gebruikt, moet u iedereen binnen het bereik van de camera of microfoon van uw apparaat op de hoogte stellen, inclusief leden van uw huishouden en gasten, dat ze kunnen worden gezien en gehoord door Gebruikers en anderen op hun locatie. Als u iemand toestaat om zich tijdens een Evenement binnen het bereik van de camera of microfoon van uw apparaat te begeven, stemt u namens hen, voor zover wettelijk toegestaan, in met deze Voorwaarden en de Zoom Events-privacyverklaring.
  6. Wijziging van de Voorwaarden. Zoom kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, plaatsen we de herziene Voorwaarden op het Evenementenplatform en wijzigen we de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Voorwaarden. We zullen u ook ten minste dertig (30) dagen voor de datum waarop ze van kracht worden per e-mail op de hoogte stellen van de voorgestelde wijzigingen. Als u het niet eens bent met de herziene Voorwaarden, kunt u deze Voorwaarden beëindigen zoals hierin bepaald. Elke voortdurende toegang tot of gebruik van het Evenementenplatform na de datum waarop de herziene Voorwaarden van kracht worden, betekent dat u de herziene Voorwaarden accepteert.
 2. Gebruikersinhoud
  1. Gebruikersinhoud. Alle inhoud, zoals informatie, gegevens, afbeeldingen, video, audio, materiaal en/of afbeeldingen, die door een Gebruiker op het Evenementenplatform wordt weergegeven of verspreid via het Evenementenplatform, inclusief reclame en live-evenementen, staat bekend als "Gebruikersinhoud". U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud en u verklaart en garandeert dat uw Gebruikersinhoud voldoet aan alle wetten met betrekking tot uw Gebruikersinhoud. U gaat ermee akkoord dat Gebruikersinhoud in strijd met de Zoom-richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik, de Zoom-gebruiksvoorwaarden of Serviceovereenkomst, of deze Voorwaarden, een schending van deze Voorwaarden is.
  2. Licentie. Niettegenstaande bepalingen in enige andere overeenkomst tussen u en Zoom die het tegengestelde stellen, verleent u Zoom door het maken, uploaden, plaatsen, verzenden, ontvangen, opslaan of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud op of via het Evenementenplatform een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije en onherroepelijke licentie voor toegang tot, modereren, verwijderen, bewerken, analyseren, opslaan, kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, verzenden, streamen, uitzenden en anderszins gebruiken van dergelijke Gebruikersinhoud om het Evenementenplatform te voorzien op een manier die in overeenstemming is met deze Voorwaarden en de Zoom Events-privacyverklaring. Als u ermee instemt om te worden opgenomen in verband met een Evenement, gaat u er verder mee akkoord dat Zoom deze opname op of via het Evenementenplatform kan weergeven op aanwijzing van de Evenementhost, inclusief voor commerciële, promotionele en andere legitieme doeleinden
  3. Rapporteren van Gebruikersinhoud. U erkent dat het Evenementenplatform functies biedt waarmee Gebruikers ongepast gedrag tijdens Evenementen kunnen melden aan het Trust & Safety Team van Zoom, en dat Gebruikers met dit soort functies screenshots kunnen maken van elke activiteit die ze tijdens Evenementen kunnen zien om deze naar Zoom te verzenden. Zoom behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om aankondigingen en beoordelingen van Evenementen en andere Gebruikersinhoud te controleren en te beoordelen, evenals eventuele meldingen van ongepast gedrag tijdens Evenementen, om naleving van deze Voorwaarden en de wet te waarborgen en om de veiligheid, rechten of eigendommen van gebruikers, Zoom of anderen te beschermen. Als u kennis krijgt van gebruikersinhoud die in strijd is met deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving, neem dan contact met ons op via de link van het Evemement in kwestie, met vermelding van uw volledige naam en adres, samen met details van: (1) de datum en tijd waarop de inhoud werd geplaatst; (2) waar de inhouden te vinden is op het Evenementenplatform; (3) de gebruikersnaam van de persoon die het heeft geplaatst; (4) redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, samen met bewijs hiervoor; en (5) kopieën van alle communicatie tussen u en de persoon die het heeft geplaatst (indien van toepassing).
  4. Onderzoeken. Niettegenstaande bepalingen in enige andere overeenkomst tussen u en Zoom die het tegengestelde stellen, behoudt Zoom zich verder het recht voor om dergelijke Gebruikersinhoud en andere informatie bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties naar eigen goeddunken. Gebruikers gaan er ook mee akkoord Zoom medewerking en informatie te verstrekken en dergelijke acties te ondernemen die Zoom redelijkerwijs kan vragen met betrekking tot enig onderzoek van Zoom of zijn vertegenwoordigers inzake het gebruik van het Evenementenplatform of de naleving van deze Voorwaarden.
 3. Gebruik van het Evenementenplatform
  1. Evenement. Organisatoren van evenementen zijn als enige verantwoordelijk voor hun evenementen en evenementvermeldingen, inclusief het bieden van klantenondersteuning voor hun evenementen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie over het Evenement en het bekendmaken van eventuele beperkingen en vereisten die van toepassing kunnen zijn (zoals vaardigheden, apparatuur, fitheidsvereisten, enz.). U erkent en gaat ermee akkoord dat Zoom niet verplicht is om te bemiddelen in geschillen tussen u en andere Gebruikers.
  2. Tickets voor Evenementen. Wanneer Gebruikers tickets voor een Evenement aanbieden, verkopen of kopen, inclusief gratis tickets, kan dit een rechtstreeks contract inhouden. Zoom is geen partij of deelnemer in enige contractuele relaties tussen Gebruikers en Zoom treedt niet op als agent voor enige Gebruiker. Elk Evenementticket is een unieke link die toegang geeft tot een Evenement voor één Gebruiker ("Ticketlink"). U kunt tickets namens anderen verkrijgen en de Ticketlink delen, maar om de Ticketlink te gebruiken, moeten de andere Gebruikers voldoen aan de vereisten van sectie 1.2 (Toegang en geschiktheid). U bent als enige verantwoordelijk voor het al dan niet delen van dergelijke Ticketlinks en erkent dat noch Zoom, noch de Evenementhost aansprakelijk is voor het gebruik van een Ticketlink die u hebt gedeeld. Er kunnen wetten van toepassing zijn op de uitgifte of verkoop van tickets in het rechtsgebied van een Gebruiker, inclusief wetten om winstbejag en andere vormen van secundaire ticketverkoop te beperken. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke wetten en Zoom is niet aansprakelijk voor enig verlies dat door een persoon wordt geleden als gevolg van de toepassing van dergelijke wetten op Evenementtickets.
  3. Naleving van wet- en regelgeving:  uw gebruik van het Evenementenplatform moet in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
  4. Verboden gebruik. In verband met uw gebruik van het Evenementenplatform mag u anderen niet helpen of in staat stellen om het volgende te doen:
   1. toepasselijke wet- of regelgeving, overeenkomsten met derden, rechten van derden, deze Voorwaarden, de Zoom-richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik, de Zoom-servicevoorwaarden of Serviceovereenkomst, of andere toepasselijke beleidsregels of regels schenden of omzeilen;
   2. criminele activiteiten promoten of bevorderen of instructieve informatie over illegale activiteiten verstrekken;
   3. het Evenementenplatform gebruiken op een manier die misleidend, frauduleus, vals of misleidend is;
   4. informatie, inclusief persoonsgegevens over andere Gebruikers kopiëren, bewaren of anderszins openen of gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden of uw eigen toepasselijke privacybeleid of op een manier die anderszins de privacyrechten van Gebruikers of derden of toepasselijke wetgeving schendt;
   5. Zoom of een Zoom-merk op enigerlei wijze schenden, in diskrediet brengen, verspreiden, bezoedelen of anderszins schaden;
   6. handelen op een manier die de prestaties, veiligheid of goede werking van het Evenementenplatform nadelig beïnvloedt of zou kunnen beïnvloeden;
   7. scrapen, crawlen of andere geautomatiseerde of handmatige middelen of processen gebruiken om toegang te krijgen tot gegevens of andere inhoud van het Evenementenplatform of deze verzamelen;
   8. het Evenementenplatform verhuren, leasen, doorverkopen, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden die niet zijn toegestaan door deze Voorwaarden of anderszins het Evenementenplatform op ongeoorloofde wijze exploiteren;
   9. inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten van derden of een dergelijke inbreuk mogelijk maken met behulp van het Evenementenplatform;
   10. het Evenementenplatform gebruiken op een manier die, naar eigen goeddunken van Zoom, aanstootgevend is, een andere persoon beperkt of belemmert om het Evenementenplatform te gebruiken of ervan te genieten, of op een manier die Zoom of Gebruikers kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.
  5. Ticketannulering. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zonder beperking van andere rechten van Zoom hierin, inclusief het recht om een Evenement te beëindigen of te annuleren (inclusief wanneer het Evenement plaatsvindt), kan Zoom tickets (inclusief gekochte tickets) of registraties annuleren als Zoom naar eigen goeddunken: (1) vaststelt dat de deelnemer aan het Evenement in strijd is met de toepasselijke wetgeving, deze Voorwaarden, de Servicevoorwaarden of Serviceovereenkomst van Zoom, of het beleid of de regels van Zoom die van toepassing zijn op het Evenementenplatform, (2) dat de aanwezigheid van de deelnemer schadelijk of aanstootgevend kan zijn voor Zoom, de Gebruikers of derden, of (3) om te voldoen aan een gerechtelijk bevel.
  6. Bètafuncties. Zoom kan van tijd tot tijd toegang bieden tot functies of delen van het Evenementenplatform die zijn geclassificeerd als bètafuncties. OnZoom bevindt zich momenteel in bètafase. Toegang tot en gebruik van bètafuncties kunnen onderworpen zijn aan aanvullende overeenkomsten. Zoom verklaart niet dat een bètafunctie of -product ooit algemeen beschikbaar zal worden gesteld en behoudt zich het recht voor om een bètafunctie op elk gewenst moment zonder kennisgeving te beëindigen of te wijzigen. Bètafuncties en -producten worden geleverd zoals ze zijn, kunnen bugs, fouten of andere defecten bevatten en uw gebruik van een bètafunctie is op eigen risico.
 4. Betalingstermijnen, tarieven en belastingen
  1. Verwerking en tarieven voor betalingen door derden. Betalingsverwerking voor het Evenementenplatform, inclusief voor transacties tussen Evenementenhosts en ticketkopers en voor het verzamelen van donaties, wordt uitgevoerd door een of meer externe betalingsverwerkers. Uw gebruik van een betalingsverwerker is onderworpen aan aanvullende Voorwaarden tussen u en de betalingsverwerker, waaronder mogelijk transactiekosten. Zoom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de prestaties van een betalingsverwerker of acties die door een betalingsverwerker worden ondernomen, inclusief maar niet beperkt tot het weigeren van uw transactie, het vasthouden van uw geld of het vragen om aanvullende informatie van u. Zoom voorziet dergelijke transacties alleen door informatie van Gebruikers te verzamelen die nodig is om de betalingsverwerking mogelijk te maken en deze in te dienen bij de toepasselijke betalingsverwerker.
  2. Belastingen. Zoom voegt aan de ticketprijs alle vereiste belastingen of toeslagen toe die moeten worden geïnd bij de ticketkoper en worden overgemaakt aan belasting- of regelgevende instanties, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 5. Terugbetalingen en annuleringen
  Aangezien alle transacties (inclusief de transacties verwerkt door een externe betalingsverwerker) tussen u en de Evenementhost plaatsvinden, is Zoom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor terugbetaling van gekochte tickets. Het toepasselijke annulerings- en restitutiebeleid wordt ingesteld door de Evenementhost en vermeld in de lijst met Evenementen. Als u een gekocht ticket of registratie waarvoor terugbetaling mogelijk is, op geldige wijze annuleert, of als een Evenementhost een Evenement annuleert, dan ontvangt automatisch een terugbetaling van de ticketprijs. Tenzij anders overeengekomen door de Evenementhost of vereist door de toepasselijke wetgeving, zijn Evenementhosts niet verplicht om enige andere vorm van annulering of restitutieverzoek in te willigen (zoals die buiten het gepubliceerde restitutiebeleid). U kunt ook een terugbetaling aanvragen zoals toegestaan onder de algemene Voorwaarden van een externe betalingsverwerker. Terugbetalingen worden gestuurd naar het oorspronkelijke betaalmiddel dat werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. De timing voor een terugbetaling of restitutie of voor een pre-autorisatie daarvan zal variëren op basis van de gebruikte betaalmethode en elk toepasselijk betalingssysteem (bijv. Visa, MasterCard, enz.) of regels van externe betalingsverwerkers.
 6. Beoordelingen en Recensies
  1. Beoordelingen en Recensies. Evenementdeelnemers kunnen mogelijk een sterrenclassificatie ("Beoordeling") indienen en/of een recensie ("Recensie") schrijven van Evenementen die zij bijwonen. Beoordelingen en recensies zijn gebruikersinhoud en weerspiegelen de meningen van individuele deelnemers aan het evenement en weerspiegelen niet de mening van Zoom. Beoordelingen en Recensies worden niet geverifieerd door Zoom op nauwkeurigheid en kunnen onjuist of misleidend zijn.
  2. Richtlijnen voor Beoordelingen en Recensies. Beoordelingen en Recensies moeten waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn en u mag het Beoordelings- en Recensiesysteem niet manipuleren, inclusief, maar niet beperkt tot: (1) het aanbieden of accepteren van een geldelijke of andere beloning voor het indienen van een Beoordeling of Recensie; (2) het indienen van een Beoordeling of Recensie voor uw eigen Evenement; (3) het indienen van een onnauwkeurige Beoordeling of Recensie voor het Evenement van een concurrent; of (4) het instrueren of verzoeken van een andere Gebruiker om een positieve of negatieve Beoordeling of Recensie over een Evenementenhost of Evenement in te dienen.
  3. Zoom Gebruik van beoordelingen en recensies. Beoordelingen en recensies kunnen naar eigen goeddunken van Zoom worden weergegeven op het Evenementenplatform.
 7. Inbreuk op auteursrecht en handelsmerk
  Als u eigenaar bent van een auteursrecht of handelsmerk of een agent van een eigenaar van een auteursrecht of handelsmerk en u van mening bent dat inhoud op het Evenementenplatform inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u een melding indienen bij Zoom via de knop 'Dit evenement rapporteren' onder aan het Evenement of door de aanwijzingen te volgen op de pagina Auteursrecht (DMCA) en Trademark Takedowns van Zoom.
 8. Feedback
  We verwelkomen en moedigen feedback en suggesties ("Feedback") voor het Evenementenplatform aan. Alle Feedback die u verstrekt, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en u verleent Zoom hierbij een eeuwigdurende, onherroepbare, royaltyvrije, volledig betaalde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om dergelijke Feedback op elk gewenst moment te gebruiken en/of op te nemen in een Zoom-product of -dienst (inclusief het Evenementenplatform).
 9. Privacy
  Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de Zoo Events-privacyverklaring. Alle persoonlijke informatie die u deelt met Evenementhosts, inclusief het bijwonen van opgenomen evenementen, is onderworpen aan hun privacybeleid. We moedigen u aan dit beleid te lezen voordat u enige persoonlijke informatie deelt. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van het Evenementenplatform zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy.
 10. Disclaimers
  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT (JEGENS ONS EN ANDEREN) VOOR UW ACTIVITEIT OP HET EVENEMENTENPLATFORM. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS UW GEBRUIK VAN HET EVENEMENTENPLATFORM OF DEELNAME IN ELK GEVAL UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. WIJ AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF GEVEN GEEN GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, VOORTVLOEIEND UIT, IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT GEBRUIKERSINHOUD OF EVENEMENTEN. U ERKENT DAT WE NIET VERPLICHT ZIJN OM DE ACHTERGROND OF KWALIFICATIES VAN EEN HOST OF DEELNEMER TE VERIFIËREN EN DAT WE NIET GARANDEREN DAT EEN EVENEMENT AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN OF ZAL VOLDOEN AAN DE BESCHRIJVING ERVAN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN ZOOM OF DIENS GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE HANDELING, FOUT OF WEGLATING DOOR EEN DERDE PARTIJ DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET DE AANWEZIGHEID, HET GEBRUIK OF DE DEELNAME VAN EEN GEBRUIKER AAN EEN EVENEMENT. U ERKENT DAT SOMMIGE GEBEURTENISSEN INHERENTE RISICO'S MET ZICH KUNNEN MEEBRENGEN EN DOOR DEEL TE NEMEN AAN DERGELIJKE EVENEMENTEN, KIEST U ERVOOR OM DIE RISICO'S VRIJWILLIG OP U TE NEMEN. U ERKENT DAT SOMMIGE GEBEURTENISSEN EEN RISICO OP ZIEKTE, LICHAMELIJK LETSEL, INVALIDITEIT, SCHADE AAN TASTBARE GOEDEREN, EMOTIONEEL LEED OF OVERLIJDEN MET ZICH KUNNEN MEEBRENGEN EN U NEEMT DIE RISICO'S VRIJ EN BEWUST OP U DOOR ERVOOR TE KIEZEN DEEL TE NEMEN AAN DIE EVENEMENTEN. U NEEMT IN IEDER GEVAL DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KEUZES DIE U MAAKT VOOR, TIJDENS EN NA UW DEELNAME. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN ZOOM OF DIENS GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERING, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACT, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, VOOR ZIEKTE, LICHAMELIJK LETSEL, INVALIDITEIT, SCHADE AAN TASTBARE GOEDEREN, EMOTIONEEL LEED OF OVERLIJDEN DAT ONTSTAAT IN VERBAND MET UW DEELNAME AAN EEN EVENEMENT.
 11. Beëindiging en opschorting
  1. Beëindiging door Zoom. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan Zoom uw toegang tot of gebruik van het Evenementenplatform op elk moment opschorten, beperken of beëindigen, met of zonder kennisgeving, aansprakelijkheid of andere verplichting jegens u. Bovendien kunnen we deze Voorwaarden op elk moment beëindigen, zonder aansprakelijkheid of andere verplichting jegens u, in het geval we redelijkerwijs een schending vermoeden door u van deze Voorwaarden, de Zoom-servicevoorwaarden of Serviceovereenkomst, Zoom-richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik en andere regels en beleidsregels uiteengezet op of van toepassing op het Evenementenplatform. Verder heeft Zoom het recht om de accounts uit te schakelen of te beëindigen van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, waaronder auteursrechten.
  2. Beëindiging door u. U kunt deze Voorwaarden op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving beëindigen door al het gebruik van het Evenementenplatform te staken. U bent als enige verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van in aanmerking komende terugbetalingen van de Evenementhost voor eerder gekochte tickets of registraties voorafgaand aan de beëindiging. Elk nieuw of voortgezet gebruik van het Evenementenplatform, inclusief het bijwonen van een Evenement, is onderworpen aan deze Voorwaarden. Als uw Zoom-account wordt beëindigd of gesloten, worden deze Voorwaarden en uw gebruik van het Evenementenplatform automatisch beëindigd.
  3. Gevolgen van Beëindiging. Beëindiging van deze Voorwaarden betekent niet automatisch de beëindiging van enige andere overeenkomst die u mogelijk met Zoom hebt, inclusief de Zoom-servicevoorwaarden of serviceovereenkomst. Alle secties van deze Voorwaarden die door hun aard de beëindiging moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, maar niet beperkt tot, disclaimers en schadeloosstelling.
 12. Algemene bepalingen
  1. Toewijzing. Niettegenstaande bepalingen in enige andere overeenkomst tussen u en Zoom die het tegengestelde stellen, mag u deze Voorwaarden niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoom. Zoom kan deze Voorwaarden naar eigen goeddunken, zonder beperking toewijzen of overdragen.
  2. Volledige overeenkomst. Deze Voorwaarden, de Zoom-Servicevoorwaarden of Serviceovereenkomst, en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van het Evenementenplatform als deelnemer en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, schriftelijk of mondeling, ongeacht of deze zijn vastgesteld door gewoonte, praktijk, beleid of precedent, met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden.
  3. Scheidbaarheid. Elk van de clausules van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van de clausules onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige clausules volledig van kracht.
  4. Geen verklaring van afstand. Geen enkel verzuim van Zoom om een van zijn rechten met betrekking tot het Evenementenplatform of een schending van deze Voorwaarden in een bepaalde situatie af te dwingen, zal dienen als een verklaring van afstand van dergelijke rechten.
  5. Geen derde begunstigden. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen deze Voorwaarden geen rechten of rechtsmiddelen aan derden.
  6. Toepasselijk recht en jurisdictie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden deze Voorwaarden geïnterpreteerd in overeenstemming met de rechtskeuze en forumbepaling van de toepasselijke Zoom-Servicevoorwaarden of Serviceovereenkomst.
  7. Neem contact met ons op. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via: Adres: 55 Almaden Boulevard, Suite 400, San Jose, CA 95113, USA
   E-mailadres: info@zoom.us
   Telefoonnummer: 888.799.9666
   DE VOLGENDE PARAGRAFEN (GEZAMENLIJK DE 'EU-VOORWAARDEN') ZIJN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING ALS U EEN CONSUMENT BENT GEVESTIGD IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND OF HET VERENIGD KONINKRIJK.
 13. EU-voorwaarden
  1. Verkoopovereenkomst tussen de Evenementenhost en de Evenementdeelnemer.
   (a) Wanneer een Evenementhost een ticket voor een Evenement verkoopt of verstrekt en u koopt of registreert voor dat Evenement en ontvangt een bevestigingsmail, dan vormt dit een juridisch bindende overeenkomst tussen de Evenementorganisator en u (het "Verkoopcontract"). Zoom is geen partij van het verkoopcontract en Zoom treedt niet op als agent voor u of de Evenementhost.
   (b) Het Verkoopcontract vereist dat de Evenementhost het Evenement aan u verstrekt zoals beschreven in de Evenementaankondiging en dat u ermee instemt het bedrag (indien van toepassing) te betalen vermeld in de Evenementaankondiging tijdens het bestelproces. De Voorwaarden van het Verkoopcontract omvatten: (1) de informatie uiteengezet in de Evenementaankondiging en het bestelproces; en (2) de informatie uiteengezet in dit artikel 15 en alle andere bepalingen van deze Voorwaarden die relevant zijn voor de levering van het Evenement door de Evenementhost en het bijwonen van het Evenement door u.
   (c) De deelnemer aan het evenement heeft niet het recht om het Verkoopcontract te annuleren op grond van de Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (of, voor consumenten die in EU-lidstaten wonen, de gelijkwaardige wetgeving ter uitvoering van de richtlijn inzake consumentenrechten van 2011).
   (d) Het Verkoopcontract eindigt: (1) als u een recht uitoefent om te annuleren in overeenstemming met het annuleringsbeleid gespecificeerd in de Evenementaankondiging; (2) wanneer het Evenement volledig is voldaan; of (3) wanneer het Zoom-account van een partij wordt beëindigd.
  2. Beëindiging door Zoom. Zoom kan deze Voorwaarden beëindigen of uw toegang tot het Evenementenplatform om welke reden dan ook opschorten door u hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen. Zoom kan deze Voorwaarden ook beëindigen, of uw gebruik van het Evenementenplatform onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beperken en stoppen met het verlenen van toegang tot het Evenementenplatform, als (1) u deze Voorwaarden wezenlijk schendt (inclusief andere Voorwaarden of beleidsregels die hierin zijn opgenomen), (2) u toepasselijke wetgeving schendt, of (3) een dergelijke actie noodzakelijk is om de veiligheid of het eigendom van Zoom, andere Gebruikers of derden te gebruiken. Verder heeft Zoom het recht om de accounts uit te schakelen of te beëindigen van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, waaronder auteursrechten.
  3. ODR-platform. Als u een consument bent die woonachtig is in de Europese Unie en u wilt meer informatie over online geschillenbeslechting, volg dan deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt verstrekt zoals vereist door Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, uitsluitend ter informatie. Zoom is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.
  4. Toewijzing. Zoom heeft het recht om deze Voorwaarden zonder beperking toe te wijzen of over te dragen, op voorwaarde dat als een dergelijke overdracht van invloed is op uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden, wij u hiervan voorafgaand op de hoogte stellen en u het recht hebt om uw akkoord met deze Voorwaarden te beëindigen.
  5. Toepasselijk recht en jurisdictie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden deze Voorwaarden geregeld door het Ierse recht. Dit betekent dat uw toegang tot en gebruik van het Evenementenplatform en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met het Evenementenplatform of deze Voorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden geregeld door het Ierse recht. Tenzij u een consument bent, komen u en Zoom overeen dat de rechtbanken van de Republiek Ierland exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen te beslechten (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of het onderwerp of de vorming ervan. Als u een consument bent, kunt u elk geschil dat uit deze Voorwaarden kan ontstaan, voorleggen aan de bevoegde rechtbank van de Republiek Ierland of aan de bevoegde rechtbank van uw land van uw normale verblijfplaats, zolang dit land zich in het VK, een EU-lidstaat of Zwitserland bevindt. Zoom zal elk geschil dat kan ontstaan onder deze Voorwaarden voorleggen aan de bevoegde rechtbank van het land van uw gewone verblijfplaats of woonplaats als u zich in het VK, Zwitserland of een EU-lidstaat bevindt, of anderszins de bevoegde rechtbank van de Republiek Ierland.
  6. Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn voor Duitse consumenten
   Voor consumenten die alleen in Duitsland wonen, is onze wettelijke aansprakelijkheid voor schade als volgt beperkt:(a) ONDER VOORBEHOUD VAN PARAGRAAF (b) ZIJN WIJ SLECHTS AANSPRAKELIJK TOT HET BEDRAG VAN DE SCHADE ZOALS TYPISCH VOORZIENBAAR OP HET MOMENT VAN HET AANVAARDEN VAN DEZE VOORWAARDEN MET U MET BETREKKING TOT SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN ENIGSZINS NALATIGE SCHENDING VAN EEN MATERIËLE CONTRACTUELE VERPLICHTING VAN ONS (D.W.Z. EEN CONTRACTUELE VERPLICHTING WAARVAN DE NAKOMING ESSENTIEEL IS VOOR DE GOEDE NALEVING VAN DE OVEREENKOMST MET U, WAARVAN DE SCHENDING HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST MET U IN GEVAAR BRENGT EN WAAROP U REGELMATIG VERTROUWT;
   WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN LICHT NALATIGE SCHENDING VAN EEN NIET-MATERIËLE CONTRACTUELE VERPLICHTING.(b) NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT UIT OF BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN U OF VAN ZOOM VOOR:
   OPZETTELIJK WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID;
   2. OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR ENIGE VORM VAN NALATIGHEID;
   3. AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET AANVAARDEN VAN EEN SPECIFIEKE GARANTIE; OF
   4. DE DUITSE WET OP DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID;

   (c) VERDER HEEFT NIETS IN DEZE VOORWAARDEN INVLOED OP UW WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN. ADVIES OVER DE RECHTEN VAN EEN GEBRUIKER ALS CONSUMENT ZAL BESCHIKBAAR ZIJN BIJ CONSUMENTENORGANISATIES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIE GEBRUIKER.

   (d) ZOOM LEVERT HET EVENEMENTENPLATFORM ALLEEN VOOR UW PERSOONLIJK GEBRUIK.