Zoom Contact Center – Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Met ingang van februari 2022

Al het gebruik van Zoom Contact Center is te allen tijde onderworpen aan dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik.Als de Klant of een Eindgebruiker dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik schendt, kan Zoom het gebruik van de Diensten door de Klant opschorten.

  1. Redelijk gebruik. De Zoom Contact Center-dienst en de bijbehorende belformules zijn bestemd voor normaal en redelijk zakelijk gebruik.
  2. Onaanvaardbaar gebruik. In aanvulling op verboden toepassingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden of je Overeenkomst met Zoom, mogen de Zoom Contact Center-diensten (inclusief elk apparaat, systeem, netwerk of account dat wordt gebruikt in verband met de Diensten, of het netwerk van Zoom) niet worden gebruikt om deel te nemen aan enige van de volgende activiteiten:

a. Onwettige activiteit. Toepasselijke wetgeving schenden, inclusief Amerikaanse federale, staats- of lokale wet- of regelgeving, of toepasselijke wet- of regelgeving van een buitenlands rechtsgebied, inclusief toepasselijke wetten met betrekking tot het opnemen van communicatie. Frauduleus of illegaal gebruik van Zoom Contact Center-diensten, inclusief activiteiten die in strijd zijn met telemarketingwetten of -voorschriften.

b. Automatisch kiezen; trunking; opvoeren van verkeer. Automatisch kiezen of 'voorspellend kiezen' gebruiken op een manier die misbruik inhoudt; je Zoom-nummer trunken of doorsturen naar andere nummers die meerdere gelijktijdige oproepen verwerken of naar een private branch exchange (PBX) of een sleutelsysteem; opvoeren van verkeer of toegangsstimulatie van oproepen via de Diensten of het Zoom-netwerk.

c. Minderjarigen. Minderjarigen uitbuiten of schade toebrengen (bijvoorbeeld hen blootstellen aan ongepaste inhoud; vragen om identiteitsgegevens zonder toestemming van de ouders).

d. Interferentie; virussen overbrengen. De Diensten of het Netwerk van Zoom verstoren, belemmeren, compromitteren of anderszins schaden (ongeacht de intentie of kennis); materiaal verzenden dat virussen, tijd- of logicabommen, Trojaanse paarden, wormen, malware, spyware of andere programma's bevat die schadelijk of gevaarlijk kunnen zijn.

e. Aanstootgevende of misleidende activiteit. Handelen op een onfatsoenlijke, beledigende, bedreigende, intimiderende, lasterlijke, frauduleuze, kwaadwillige, verstorende, onrechtmatige of andere aanstootgevende manier; of maken van een valse identiteit van de beller-ID (d.w.z. ID-spoofing), adressen of headers vervalsen of anderszins anderen misleiden over de identiteit of oorsprong van een afzender.

f. Veiligheid. De Contact Center-dienst mag niet worden gebruikt voor of in een omgeving met een hoog risico of op een onveilige manier. De Contact Center-dienst is niet ontworpen of in licentie gegeven voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die fail-safe controles vereisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de werking van nucleaire installaties, vliegtuignavigatie-/communicatiesystemen, luchtverkeersleiding en levensondersteunende of wapensystemen.

g. Informatie verzamelen; spam; bulkberichten. Informatie over derden of Eindgebruikers verzamelen of ophalen zonder toestemming; bulkcommunicatie of andere inhoud verzenden zonder toestemming van de ontvanger.

h. Overmatig of ongeoorloofd gebruik. Een apparaat, systeem, netwerk, account, plan of de Diensten gebruiken op een ongeoorloofde of overmatige manier, met inbegrip van, zonder enige beperking, gebruik of activiteiten die voortdurend, ononderbroken of consequent overmatig gebruik van Zoom Contact Center-diensten met zich meebrengen.

i. Omzeilen van naleving of beveiliging. Profiteren, omzeilen, misbruiken, dwarsbomen, uitschakelen of anderszins omzeilen van beperkingen van de Diensten, beveiligingsmechanismen of naleving van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik of enige wet.

j. Onderschepping. Onderscheppen, vastleggen, opsporen, controleren, wijzigen, emuleren, decoderen of omleiden van communicatie of gegevens voor welk doel dan ook.

k. Wederverkoop verboden. De Klant mag de Diensten of enige component daarvan niet verkopen, doorverkopen, onderverhuren, toewijzen, in licentie geven of in sublicentie geven of deze gebruiken of aanbieden op basis van een servicebureau of time-sharing, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een overeenkomst die door beide partijen is ondertekend.

l. Hoogrisicogebruik verboden. DE DIENSTEN ZIJN NIET ONTWORPEN, VERVAARDIGD, BEDOELD OF AANBEVOLEN VOOR GEBRUIK VOOR EEN RISICOVOL OF FAIL-SAFE DOEL OF ACTIVITEIT OF IN EEN OMGEVING WAAR DEFECT, ONDERBREKING, STORING, FOUT OF ONBESCHIKBAARHEID KAN LEIDEN TOT LICHAMELIJK LETSEL OF PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN OF AMPUTATIE, OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF MILIEU. DE KLANT MAG DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN VOOR EEN DERGELIJK DOEL OF ACTIVITEIT OF IN EEN DERGELIJKE OMGEVING.

  1. Recht om gebruik te herzien; Opschorting of beëindiging. Zoom is gerechtigd om het gebruik van Zoom Contact Center door de Klant en Eindgebruiker te controleren. Zoom kan onmiddellijk en zonder kennisgeving handelen om de Diensten of telefoonnummers op te schorten of te beëindigen als, naar inzicht van Zoom, het gebruik van de Diensten door de Klant of zijn Eindgebruikers (of het gebruik van bepaalde telefoonnummers) in strijd is met de wet en/of de voorwaarden van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik.
  2. Zoom kan dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik naar eigen goeddunken interpreteren en bepalen of een Klant of Eindgebruiker het heeft overtreden.