Licentieovereenkomst Zoom voor door gebruikers gecreëerde inhoud

Deze gebruiksvoorwaarden voor door gebruikers gecreëerde inhoud (‘U’GC-voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik en/of de distributie door Zoom Video Communications, Inc. (‘Zoom’) van bepaalde inhoud gemaakt door gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op de verschillende websites, sociale kanalen, tv-uitzendingen, mobiele apps en andere promotionele initiatieven van Zoom (samen ‘Promotiekanalen’).

Met inachtneming van het gebruik en/of de distributie door Zoom van uw inhoud, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, ontwerpen, illustraties, muziek, songteksten, foto’s, video’s of ander intellectueel eigendom dat daarin is opgenomen (de ‘Gebruikersinhoud’), erkent u en gaat u ermee akkoord dat zodra Zoom de Gebruikersinhoud gebruikt of distribueert via de Promotiekanalen van Zoom, of die van de sublicentiehouders en/of merkpartners van Zoom, u gebonden bent aan deze UGC-voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze UGC-voorwaarden geeft u Zoom uw toestemming om uw Gebruikersinhoud te gebruiken in overeenstemming met deze UGC-voorwaarden. Als u deze Overeenkomst aangaat namens een organisatie, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen.

Zoom behoudt zich het recht voor om deze UGC-voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door een herziene versie van deze UGC-voorwaarden te plaatsen, waarvan de wijzigingen onmiddellijk van kracht zullen zijn. Dienovereenkomstig dient u de UGC-voorwaarden regelmatig te lezen.

U gaat ermee akkoord en erkent het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw Gebruikersinhoud door Zoom of zijn sublicentiehouders en/of merkpartners in overeenstemming met het Privacybeleid van Zoom.

LICENTIE VOOR GEBRUIKERSINHOUD

U behoudt te allen tijde het eigendom van uw Gebruikersinhoud. U verleent Zoom en haar leidinggevenden, werknemers, gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven, agenten, licentiehouders, sublicentiehouders, merkpartners, productiepartners, sociale mediaplatforms, contractanten, opvolgers, wettelijke vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden, externe dienstverleners en hun respectieve merkpartners, marketing- of pr-instanties en andere gelieerde ondernemingen (de ‘Partijen met licentie’) een wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, volledig betaald, niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht en licentie om (i) uw Gebruikersinhoud en (ii) uw gebruikersnaam, naam, stem, afbeelding, gelijkenis of andere identificerende informatie (‘Naam en/of gelijkenis’) te gebruiken, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren en opnieuw te plaatsen zoals deze verschijnt in verband met uw Gebruikersinhoud, op een manier die naar eigen goeddunken van de Gelicentieerde partijen wordt bepaald, inclusief maar niet beperkt tot webpagina’s en sociale mediapagina’s die worden beheerd door de Partijen met licentie, in promotionele e-mails en advertenties, en in alle andere marketing-, promotie- en reclame-initiatieven, en in alle media die nu of in de toekomst bekend zijn.

De Partijen met licentie mogen uw Gebruikersinhoud naar eigen goeddunken op om het even welke manier gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren, verzenden, er afgeleide werken van maken, combineren met andere materialen, wijzigen en/of bewerken, zonder enige verplichting jegens u. Geen enkel gebruik van de Gebruikersinhoud of uw Naam en/of gelijkenis met betrekking tot de Gebruikersinhoud hoeft aan u te worden voorgelegd voor enige goedkeuring voor gebruik door de Partijen met licentie.

Niettegenstaande het bovenstaande zijn de Partijen met licentie niet verplicht om gebruik te maken van de door u verleende rechten. De Partijen met licentie kunnen er te allen tijde voor kiezen om uw Gebruikersinhoud of Naam en/of gelijkenis te gebruiken, te hergebruiken of het gebruik te stopzetten. Het gebruik door de Partijen met licentie van uw Gebruikersinhoud of uw Naam en/of gelijkenis impliceert geen goedkeuring van of enige band met u.U doet hierbij afstand van elk recht om enig gebruik van de Gebruikersinhoud of Naam en/of gelijkenis door de Partijen met licentie te inspecteren of goed te keuren, zoals hieronder toegestaan.

UW WEERGAVES

U verklaart en garandeert dat:

(i) u geen minderjarige bent of dat u de ouder/voogd bent van alle minderjarigen die worden afgebeeld in uw Gebruikersinhoud, indien van toepassing.

(ii) u het volledige recht en de bevoegdheid hebt om de rechten te verlenen die in deze UGC-voorwaarden worden beschreven;

(iii) u eigenaar bent van alle rechten in en op uw Gebruikersinhoud en Naam en/of gelijkenis en/of passende rechten en toestemmingen hebt verkregen van alle andere personen en/of entiteiten die enige rechten bezitten, beheren of anderszins claimen met betrekking tot dergelijke Gebruikersinhoud en Naam en/of gelijkenis, zodat u over alle benodigde licenties, rechten, toestemmingen en toelatingen beschikt om de Gebruikersinhoud en Naam en/of gelijkenis te publiceren en om de hierin verleende rechten te verlenen, inclusief toestemming van alle personen die verschijnen en/of optreden in uw Gebruikersinhoud;

(iv) het gebruik door de Partijen met licentie van uw Gebruikersinhoud en Naam en/of gelijkenis zoals hierin beschreven, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, of enige wet, regel of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot consumentenbescherming, auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim, privacy, publiciteit, morele, eigendomsrechtelijke of andere rechten en wetten;

(v) de Gebruikersinhoud en Naam en/of gelijkenis niet vertrouwelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, haatdragend of beledigend of anderszins onwettig is; en

u stemt ermee in om de Partijen met licentie, en elke persoon of entiteit die namens hen handelt, volledig te vrijwaren van elke aansprakelijkheid die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van uw Gebruikersinhoud en Naam en/of gelijkenis door de Partijen met licentie.

Op verzoek ondertekent u alle documenten op dergelijke manier en locatie zoals vereist om de rechten die u aan Zoom hebt verleend onder deze UGC-voorwaarden te beschermen, te perfectioneren of af te dwingen.

ALLERLEI

Deze UGC-voorwaarden worden beheerst door de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de regels voor wetsconflicten. U stemt hierbij in met persoonlijke jurisdictie en rechtsgebied in de staats- en federale rechtbanken in Santa Clara County, Californië.

U gaat ermee akkoord dat als Zoom geen wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt dat is opgenomen in deze UGC-voorwaarden (of waarvan Zoom geniet onder toepasselijke wetgeving), dit niet zal worden beschouwd als een formele verklaring van afstand van de rechten van Zoom en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zijn voor Zoom.

Als een rechtbank die bevoegd is om hierover te beslissen, oordeelt dat een bepaling van deze UGC-voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling worden verwijderd zonder dat dit invloed heeft op de rest van de UGC-voorwaarden. De overige bepalingen van deze UGC-voorwaarden blijven geldig en afdwingbaar.