Ingangsdatum: juli 2020

Persoonsgegevens die we verzamelen

Van u

Gevoelige persoonsgegevens

Van derden

Automatisch

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

Onze rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw privacyrechten

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER)

Beveiliging

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw verantwoordelijkheden

Wijzigingen in deze Verklaring

Hoe u contact met ons opneemt

Zoom Video Communications, Inc., onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (“Zoom“, “wij“, “ons” en “onze“) doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Deze Privacyverklaring voor sollicitanten (“Verklaring“) beschrijft de privacypraktijken die van toepassing zijn op onze bundel, gebruik en openbaarmaking van gegevens met betrekking tot u als een geïdentificeerde of identificeerbare sollicitant (“Persoonsgegevens“) wanneer u (“u“, “uw” of “de Sollicitant“) met ons in contact komt voor werk of stagemogelijkheden, via welke methode dan ook (gezamenlijk, de “Sites“), evenals hoe we die informatie gebruiken en delen. We waarderen uw interesse in Zoom en zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens op verantwoorde wijze worden verwerkt en gebruikt.

Als u vragen heeft over deze verklaring, neem dan contact met ons op via privacy@zoom.us.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Om uw sollicitatie te verwerken, vragen wij u om Persoonsgegevens over uzelf te verstrekken. U verstrekt uw gegevens vrijwillig en u bepaalt de omvang van de informatie die u aan Zoom verstrekt. Sommige informatie kan echter nodig zijn om een evaluatie van uw sollicitatie te voltooien en zonder deze informatie kan ons vermogen om u als kandidaat te beschouwen beperkt zijn.

Van u

Als sollicitant verstrekt u Zoom bepaalde persoonsgegevens, waaronder opleidings- en arbeidsachtergrond, contactgegevens en voorkeuren, kwalificaties, werkvergunning of visuminformatie en jobs of andere carrièremogelijkheden waarvoor u een sollicitatie wilt indienen. U kunt er ook voor kiezen om Zoom aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw cv, cv of transcripties; referenties van het dienstverband en gerelateerde informatie; informatie over compensatie; en informatie over speciale behoeften of gezondheidsproblemen en informatie met betrekking tot accommodaties die u tijdens het wervingsproces kunt aanvragen.

Gevoelige persoonsgegevens

Sommige Persoonsgegevens kunnen onder bepaalde privacywetten als gevoelige persoonsgegevens worden beschouwd. Gevoelige persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld door de overheid uitgegeven identificatienummer, informatie met betrekking tot iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen of religieuze overtuigingen, fysieke of mentale gezondheid of conditie, seksuele geaardheid of vakbondslidmaatschap. Het kan informatie bevatten over de strafbare feiten of veroordelingen van een persoon, evenals alle andere informatie die volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming als gevoelig wordt beschouwd.

Zoom vraagt geen gevoelige Persoonsgegevens in verband met werving, tenzij toegestaan of vereist door de lokale wetgeving (bijvoorbeeld voor monitoring van gelijke kansen of intern beleid met betrekking tot diversiteit en antidiscriminatie). Waar vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of privacy, zullen we uw toestemming vragen voor ons gebruik van uw gevoelige Persoonsgegevens.

Van derden

Zoom kan ook informatie verzamelen van derden die wettelijk gerechtigd zijn om uw informatie met ons te delen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole of een arbeidsreferentie. Andere voorbeelden zijn social media sites (zoals LinkedIn).

Waar toegestaan door de wet en voor zover van toepassing, moet Zoom mogelijk ook achtergrond- of strafrechtelijke controles uitvoeren om uw geschiktheid voor een open positie of kans te bepalen.

Automatisch

We verzamelen automatisch Persoonsgegevens van onze Sites, bijvoorbeeld van onze “Zoom Careers” -pagina waar u kunt bezoeken en zoeken naar openstaande posities. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen via onze Sites, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens in ons sollicitatie- en wervingsproces voor doeleinden zoals:

 • Het beoordelen van uw kwalificaties, vaardigheden en interesses ten opzichte van onze carrièremogelijkheden;
 • Het verifiëren van de informatie die u of anderen verstrekken en het uitvoeren van referentiecontroles of het uitvoeren van achtergrondcontroles (indien van toepassing);
 • Het faciliteren van het wervings- en sollicitatieproces;
 • Het opstellen van een aanbiedingsbrief, als uw sollicitatie succesvol is;
 • Het beheren en verbeteren van onze wervingsprocessen;
 • Het produceren van managementrapporten met analyses met betrekking tot wervingsstatistieken, zoals de lengte van het wervingsproces;
 • Voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische processen of afdwingbare overheidsverzoeken; of
 • Proactief onderzoek doen naar je opleidings- en professionele achtergrond en vaardigheden en contact met je opnemen als we denken dat je geschikt bent voor een rol bij ons.

We zullen uw informatie ook gebruiken om de rechten en eigendommen van Zoom, onze gebruikers, sollicitanten, kandidaten, werknemers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan door de wet.

Als u een baan bij Zoom wordt aangeboden en accepteert, wordt de informatie die tijdens het sollicitatie- en wervingsproces wordt verzameld, onderdeel van uw arbeidsverleden.

Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

Zoom zal de informatie op uw applicatie niet verkopen aan niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden. We zorgen ervoor dat de toegang tot uw Persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen degenen die toegang nodig hebben om hun taken en plichten uit te voeren, en tot derden die een legitiem doel hebben om er toegang toe te krijgen. We kunnen Persoonsgegevens over u delen met derden in de volgende omstandigheden:

 • Onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, met betrekking tot de hierboven beschreven doeleinden.
 • Leveranciers, consultants en andere dienstverleners: We kunnen uw persoonsgegevens, indien nodig, intern en met dienstverleners, agenten en andere derden delen (bijvoorbeeld wervers, consultants, advocaten en achtergrondcontrolediensten in verband met werving, werkgelegenheid, corporate governance, overnames en wettelijke of regelgevende vereisten). We eisen van deze derden dat ze de informatie die ze ontvangen beschermen met passende beveiligingsmaatregelen en verbieden hen om de informatie voor hun eigen doeleinden te gebruiken of buiten wat nodig is om de service te leveren.
 • Naleving van wetten of een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of derde partij: We kunnen gegevens vrijgeven wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of vereist is door wet- of regelgeving, om te voldoen aan juridische procedures of overheidsverzoeken (inclusief als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan wetten inzake gelijke kansen, nationale veiligheid of wetshandhavingsvereisten); of om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen.
 • Bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, overname, ontbinding, bedrijfsreorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. We zullen elke koper informeren dat uw informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze Verklaring.
 • Met uw toestemming: We kunnen uw persoonsgegevens voor elk doel bekendmaken, met uw toestemming.

Onze rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Onze rechtsgrondslagen voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in de EER en Zwitserland, op de manieren die in deze Verklaring worden beschreven, omvatten:

 • Indien nodig om een arbeidsovereenkomst met u voor te bereiden en aan te gaan
 • In overeenstemming met specifieke toestemmingen, die u te allen tijde kunt intrekken
 • Indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen
 • Indien nodig voor onze (of andermans) legitieme belangen, inclusief onze belangen bij het overwegen van kandidaten voor huidige en toekomstige vacatures, en bij het beheren en verbeteren van onze wervings- en wervingsprocessen, tenzij die belangen worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Gegevens met speciale beveiliging. Informatie zoals gezondheidsinformatie is onderworpen aan speciale beschermingen op grond van de EU-wetgeving. We kunnen dergelijke gegevens verwerken waar nodig om onze verplichtingen na te komen of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering door ons, of met uw uitdrukkelijke toestemming, of voor de uitoefening van onze rechten of uw rechten in het kader van arbeids- of socialezekerheidswetgeving. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om informatie over uw gezondheid te verwerken om tegemoet te komen aan eventuele speciale behoeften die u heeft als u ter plaatse komt voor een interview.

Uw privacyrechten

U hebt mogelijk een wettelijk recht onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (“EU”) die van toepassing is op de persoonsgegevens van EU-ingezetenen, of de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) om toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die we over u bijhouden. Als u uw persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren of bijwerken, of rechten wilt uitoefenen om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens in te trekken, neem dan contact met ons op via privacy@zoom.us. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek(en) te reageren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen, en waar toegestaan, kosten in rekening kunnen brengen voor verzoeken om toegang tot gegevens.

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Zoom is wereldwijd actief, wat betekent dat persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt (bijvoorbeeld opgeslagen in een datacenter) in elk land waar we faciliteiten hebben of waarin we serviceproviders inschakelen, inclusief waar we datacenters hebben.Door Zoom te gebruiken of persoonsgegevens te verstrekken voor een van de hierboven vermelde doeleinden, erkent u dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar of opgeslagen in de Verenigde Staten of in andere landen over de hele wereld zoals hierboven aangegeven. Dergelijke landen kunnen gegevensbeschermingsregels hebben die verschillen en minder beschermen dan die van uw land. In bepaalde beperkte omstandigheden, rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere

Zoom verwerkt persoonsgegevens in (i) elk land waar we faciliteiten hebben, (ii) elk land waarin we dienstverleners inschakelen; of (iii) een land waar evenementen worden gehouden.

Inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) beschermen wij uw persoonlijke gegevens wanneer deze buiten de EER worden overgedragen door:

 • De verwerking ervan op een grondgebied waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt; of
 • Anderszins passende waarborgen implementeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder:
  • de tenuitvoerlegging van de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie, of
  • het privacy-schildkader Zoom voldoet aan het EU-VS-privacy-schildkader en het Zwitserland-VS-privacy-schildkader zoals uiteengezet door de US Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens overgedragen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten op basis van het privacyschild. Zoom heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de beginselen van het privacy-schild met betrekking tot dergelijke gegevens. Als er een conflict is tussen het beleid in deze privacyverklaring en de rechten van betrokkenen onder de privacy-schildprincipes, zijn de privacy-schildprincipes van toepassing. Ga voor meer informatie over het privacy-schildprogramma en om onze certificeringspagina te bekijken naar de U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List, https://www.privacyshield.gov/list en zoek naar Zoom Video Communications.

Zoom is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die het ontvangt onder het privacy-schildkader en stuurt deze vervolgens door naar een derde partij die haar hierin vertegenwoordigt. Zoom leeft de Privacy-schildprincipes na voor het doorsturen van persoonsgegevens uit de EU, Zwitserland en het Verenigd Koningrijk, waaronder het doorsturen van aansprakelijkheidsbepalingen.

Met betrekking tot persoonsgegevens ontvangen of doorgestuurd volgens het Privacy-schildkader is Zoom onderhevig aan regelgevende en handhavende bevoegdheden van de Amerikaanse Federale Handelscommissie. In bepaalde situaties kan Zoom verplicht worden om persoonsgegevens te openbaren als antwoord op geldige en wettelijke verzoeken door openbare autoriteiten, waaronder het voldoen aan nationale veiligheids- of handhavingseisen.

Als u een probleem hebt met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat we niet naar behoren hebben aangepakt, neem dan contact op met onze derde provider voor bemiddeling in de VS (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, meer volledig omschreven op de Privacy-schildwebsite https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u bindende arbitrage aanroepen als andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

Beveiliging

We nemen beveiliging serieus en gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Maar geen enkele beveiligingsprocedure is gegarandeerd 100% veilig, dus we raden u aan voorzichtig te zijn bij het online bekendmaken van persoonlijke gegevens en hulpmiddelen te gebruiken, zoals eindpuntbeveiliging, internetfirewalls, antivirus- en antispywaresoftware en soortgelijke technologieën om uzelf online te beschermen.

Bewaring van uw persoonsgegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze contractuele overeenkomsten af te dwingen, of zolang als nodig voor onze legitieme belangen, zoals om u te overwegen voor andere huidige en toekomstige vacatures bij Zoom.

Als u succesvol bent in uw sollicitatie voor een functie bij Zoom, bewaren we de informatie die u tijdens het sollicitatieproces verstrekt en informatie over uw sollicitatieproces als onderdeel van uw werknemersdossiers.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens bewaren voor andere functies, of als u wilt dat we deze bijwerken, neem dan contact op met zoom@privacy.us. Houd er echter rekening mee dat we sommige informatie kunnen bewaren als dit wettelijk vereist is of als dat nodig is om onszelf te beschermen tegen juridische claims.

Uw verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor de informatie die u beschikbaar stelt aan Zoom en u moet ervoor zorgen dat deze eerlijk, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en op geen enkele manier misleidend is. U moet ervoor zorgen dat de informatie geen materiaal bevat dat obsceen, lasterlijk of inbreuk maakt op rechten van derden; bevat geen kwaadaardige code; en is niet anderszins juridisch vervolgbaar. Verder, als u informatie verstrekt over een andere persoon, zoals personen die u als referentie verstrekt (“referent”), bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van kennisgevingen en het verkrijgen van eventuele toestemmingen die nodig zijn voor Zoom om die informatie te verzamelen en te gebruiken zoals beschreven in deze Verklaring voordat u de Persoonsgegevens van de referent aan Zoom verstrekt.

Wijzigingen in deze Verklaring

Zoom zal deze Verklaring periodiek herzien en bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische en zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we deze Verklaring bijwerken, noteren we hierboven de datum van de meest recente herziening. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring, kunnen we passende maatregelen nemen om u te informeren op een manier die consistent is met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We raden u aan deze Verklaring regelmatig te lezen voor informatie over hoe Zoom uw informatie verwerkt.

Hoe u contact met ons opneemt

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u ons een e-mail sturen op privacy@zoom.us. U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar dit adres:

Zoom Video Communications, Inc.

Ter attentie van de Privacyfunctionaris

55 Almaden Blvd, Suite 600

San Jose, CA 95113

Als we uw problemen niet kunnen oplossen, heeft u het recht om contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensprivacy of een rechtsmiddel te zoeken via de rechtbank als u van mening bent dat uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen niet gerespecteerd worden.