Báo cáo minh bạch

Tổng quan

Công bố vào: ngày 26 tháng 07 năm 2022

Chúng tôi vui mừng cung cấp báo cáo minh bạch của chúng tôi cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Báo cáo này được thiết kế nhằm cung cấp thông tin chi tiết về cách Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) phản hồi các yêu cầu về dữ liệu người dùng từ các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ trên toàn cầu. Zoom tin rằng tính minh bạch đóng vai trò quan trọng đối với quá trình xây dựng lòng tin và thúc đẩy hoạt động trao đổi ý tưởng tự do và cởi mở.

Có gì mới trong báo cáo này: Trong báo cáo này, chúng tôi đã thêm thông tin về số lượng các lệnh thông báo chậm trễ mà chúng tôi đã nhận trong các yêu cầu từ phía Hoa Kỳ.

Như đã nêu cụ thể trong Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi, Zoom cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và chỉ cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý hợp lệ theo Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ và các chính sách pháp lý liên quan.

Chúng tôi có một cách tiếp cận hợp lý để xử lý các yêu cầu của chính phủ. Nhân viên pháp lý của chúng tôi sẽ đánh giá và xử lý các yêu cầu một cách hiệu quả, và chúng tôi cũng có Hướng dẫn về Yêu cầu của Chính phủ để các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ có thể gửi các yêu cầu phù hợp. Chúng tôi yêu cầu rằng các yêu cầu của chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật phải được gửi thông qua Biểu mẫu Tin cậy mới của chúng tôi. Trong tương lai, Zoom sẽ có một cổng thông tin để các cơ quan đã được xác minh có thể gửi và theo dõi các yêu cầu của họ.

Chúng tôi phân loại dữ liệu liên quan đến từng yêu cầu trong hệ thống quản lý vụ việc của chúng tôi. Chúng tôi có một bộ chính sách được tiêu chuẩn hóa và một hệ thống tập trung để theo dõi các yêu cầu, cũng như các hướng dẫn nội bộ và quy trình kiểm soát chất lượng. Tất cả các tính năng này đều được triển khai nhằm xây dựng báo cáo tính minh bạch.

Chúng tôi sẽ không cập nhật báo cáo minh bạch trong kỳ báo cáo này trừ phi có yêu cầu của pháp luật.

Dưới đây là tóm tắt về các yêu cầu mà chúng tôi đã xử lý từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và cách thức chúng tôi đã phản hồi các yêu cầu đó. Nếu quý vị muốn xem Báo cáo tính minh bạch trước đây của chúng tôi, hãy sử dụng lựa chọn ngày trong biểu đồ bên dưới.

Các yêu cầu của Hoa Kỳ

Các yêu cầu của Hoa Kỳ đối với Zoom có ​​thể được đưa ra dưới dạng lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa (từ đại bồi thẩm đoàn, quy trình xét xử và hành chính), lệnh của tòa án, yêu cầu lưu giữ, yêu cầu khẩn cấp và yêu cầu về an ninh quốc gia.

Lệnh thông báo chậm trễ (chỉ áp dụng tại Hoa Kỳ)

Trong kỳ này, 39 yêu cầu tại Hoa Kỳ liên quan tới lệnh thông báo chậm trễ.

Các yêu cầu của quốc tế

Zoom tiếp nhận các yêu cầu thực thi pháp luật từ mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi sàng lọc từng yêu cầu quốc tế (không phải của Hoa Kỳ) một cách kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ phản hồi những yêu cầu hợp pháp và có phạm vi phù hợp. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ nội dung nào trên phạm vi quốc tế mà không tuân theo các quy trình được quy định trong MLAT, Đạo luật CLOUD hoặc các thư thỉnh cầu.

Nếu trong menu thả xuống của biểu đồ không liệt kê một khu vực tài phán hoặc một loại yêu cầu nào đó, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã không xử lý bất kỳ yêu cầu nào thuộc loại đó hoặc từ khu vực tài phán đó trong kỳ báo cáo này.

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách thức kiểm tra các yêu cầu quốc tế của chúng tôi, vui lòng xem Hướng dẫn về yêu cầu của Chính phủ.

Định nghĩa

Trong báo cáo, chúng tôi sử dụng một số thuật ngữ mang ý nghĩa pháp lý cụ thể đối với ngữ cảnh hiện tại. Nếu bạn không thấy một loại yêu cầu hoặc một kết quả cụ thể được ghi chú trong biểu đồ, điều đó có nghĩa là không có bất kỳ yêu cầu hoặc kết quả nào thuộc loại đó. Báo cáo này không phản ánh nội dung về các yêu cầu tố tụng dân sự.

 • Yêu cầu của Đạo luật CLOUD – là một yêu cầu được thực hiện theo Đạo luật CLOUD. Có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu là nội dung.
 • Nội dung – có thể bao gồm nội dung video, nhật ký trò chuyện, bản chép lại hoặc ảnh hồ sơ; về bản chất là bất kỳ phương tiện truyền thông nào mô tả nội dung một người đã nói, viết hoặc thực hiện. Khi chúng tôi báo cáo tiết lộ “dữ liệu là nội dung” tức là chúng tôi tiết lộ cả dữ liệu là nội dung và dữ liệu phi nội dung.
 • Lệnh thông báo chậm trễ (chỉ ở phía Hoa Kỳ) – một lệnh có chữ ký của thẩm phán, ngăn Zoom thông báo cho một hoặc nhiều người dùng về yêu cầu của chính phủ liên quan đến thông tin của họ trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Yêu cầu Khẩn cấp (áp dụng cho Hoa Kỳ hoặc quốc tế) – là một yêu cầu dữ liệu người dùng mà không có quy trình pháp lý tiêu chuẩn, trên cơ sở có nguy cơ tử vong hoặc thương tích thể chất nghiêm trọng cho một người.
 • Thông tin chung có nghĩa là chúng tôi đã cung cấp thông tin chung về quy trình yêu cầu thực thi pháp luật, nhưng không cung cấp dữ liệu là nội dung hay dữ liệu phi nội dung.
 • Yêu cầu MLAT (chỉ áp dụng cho quốc tế) – là một yêu cầu do nước ngoài đưa ra thông qua Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo Hiệp định Tương trợ Tư pháp. Có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu là nội dung.
 • Dữ liệu phi nội dung – liên quan đến siêu dữ liệu, hoặc các thông tin về nội dung. Dữ liệu phi nội dung có thể bao gồm dạng thông tin như ngày và giờ của cuộc họp, địa chỉ IP của người dùng, hoặc thông tin về nền tảng của họ. Khi chúng tôi báo cáo đã tiết lộ “dữ liệu phi nội dung” tức là chúng tôi chỉ tiết lộ loại dữ liệu này.
 • Lệnh (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ) – bất kỳ loại lệnh nào khác do tòa án ban hành. Không thể yêu cầu cung cấp dữ liệu là nội dung.
 • Văn bản khác – Bất kỳ loại yêu cầu hoặc nghị quyết nào khác. Ví dụ: trong trường hợp nhân viên thực thi pháp luật tìm kiếm dữ liệu người dùng nhưng không có trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc lệnh của tòa án, hoặc khi chủ sở hữu dữ liệu ủy quyền bằng văn bản để tiết lộ dữ liệu của mình cho cơ quan thực thi pháp luật.
 • Yêu cầu Lưu giữ (áp dụng cho Hoa Kỳ hoặc quốc tế) – là một yêu cầu về bảo lưu (nhưng không tiết lộ) thông tin người dùng trong một khoảng thời gian, thường là 90 hoặc 180 ngày.
 • Bị từ chối – bao gồm các quyết định từ chối do dịch vụ không hợp lệ, không hợp lệ về mặt pháp lý, các trường hợp không có dữ liệu phản hồi, hoặc cơ quan không cung cấp đủ thông tin để chúng tôi tìm dữ liệu.
 • Lệnh khám xét (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ) – yêu cầu khám xét do thẩm phán ký, trong đó công tố viên cáo buộc rằng có "nguyên nhân chính đáng" để tin rằng hành vi phạm tội đã hoặc sắp xảy ra. Có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu là nội dung hoặc dữ liệu phi nội dung.
 • Trát đòi hầu tòa (chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ) – là yêu cầu của một tổ chức chính phủ có quyền điều tra, chẳng hạn như một đại bồi thẩm đoàn. Không cần thẩm phán ký, không thể yêu cầu cung cấp dữ liệu là nội dung.
 • Yêu cầu về An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ – là những yêu cầu theo Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA) đối với những thông tin phi nội dung hoặc thông tin nội dung hoặc Thư An ninh Quốc gia (NSL) để yêu cầu cung cấp một số thông tin về danh tính của người dùng.
 • Rút lại có nghĩa là người yêu cầu đã rút lại yêu cầu trước khi chúng tôi đưa ra quyết định.
 • Yêu cầu hạn chế quyền tiếp cận – yêu cầu của chính phủ nhằm hạn chế quyền tiếp cận của một cá nhân với bất kỳ khía cạnh nào của sản phẩm do Zoom cung cấp, hoặc nhằm ngăn chặn hay chấm dứt một cuộc họp nhất định.

Lưu ý về Yêu cầu hạn chế quyền tiếp cận: Zoom hoạt động kinh doanh tại hơn 80 quốc gia và con số này sẽ còn tăng lên. Luật của nhiều quốc gia có thể hạn chế một trong những cư dân của họ tham gia hoặc tổ chức Zoom Meetings hoặc Zoom Webinars. Nếu Zoom nhận được một yêu cầu hợp pháp và có phạm vi phù hợp từ một cơ quan chính phủ hợp pháp yêu cầu Zoom hạn chế một trong những cư dân của họ sử dụng Zoom, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng yêu cầu đó.

Trong mọi trường hợp, Zoom sẽ không hạn chế quyền truy cập của người dùng vào nền tảng bên ngoài quốc gia yêu cầu và/hoặc khu vực tài phán của cơ quan chính phủ yêu cầu hoặc những người không tuân theo luật hiện hành của địa phương. Nếu cuộc họp được tổ chức bên ngoài khu vực tài phán yêu cầu, chúng tôi có thể sử dụng tính năng chặn theo khu vực địa lý để hạn chế quyền truy cập của người dùng từ một khu vực tài phán khỏi một cuộc họp cụ thể dựa trên vị trí địa lý. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể tuân thủ các yêu cầu hợp lệ từ các cơ quan chính quyền địa phương, đồng thời bảo vệ quyền truy cập vào cuộc họp được đề cập cho những người tham gia bên ngoài các biên giới đó.

Chúng tôi tuân thủ các Yêu cầu giới hạn quyền tiếp cận một cách có chọn lọc do chúng tôi luôn cân bằng giữa cam kết thúc đẩy hoạt động trao đổi ý kiến ​​tự do và cởi mở với nghĩa vụ pháp lý của mình.

Bộ dữ liệu

Đây là bộ dữ liệu gồm tất cả các yêu cầu có trong báo cáo tính minh bạch này.

Để truy cập Báo cáo tính minh bạch đầu tiên của chúng tôi, vui lòngnhấn vào đây.