Thời lượng ước tính: 15-30 phút

Thực hành để hoàn thiện

Theo nhóm nhỏ, học viên thay phiên nhau trả lời danh sách các câu hỏi (do giáo viên phân tách) để giúp học viên thực hành thêm việc trả lời các câu hỏi cũng như thực hành việc chứng minh cho câu trả lời của mình. Với sự hỗ trợ của bạn học, học viên có thể làm rõ những cách hiểu sai và xây dựng kỹ năng cũng như việc nắm rõ nội dung trong môi trường ít căng thẳng và phân biệt.

Các động lực chính giúp học tập hiệu quả:

Có mục tiêu và sự phù hợp

Lộ trình và tài liệu khác biệt

Kết nối xã hội

Học tập và cộng tác cùng bạn bè

Tích cực tham gia

Hỏi thông tin và ứng dụng thực sự

Định hướng tăng trưởng

Cơ hội thực hành lâu dài

Những lý do

Khi dạy trực tiếp, giáo viên thường yêu cầu học viên trình bày bài làm trên bảng hoặc bảng trắng trước lớp. Điều này giúp các học viên khác xem các bước thực hiện để giải bài, đồng thời cũng hỗ trợ học viên được chọn hiểu bài do họ phải giải thích quá trình của mình. Chiến lược này có thể khó thực hiện trong môi trường học từ xa và/hoặc kết hợp do nhiều học viên làm bài theo cách truyền thống (ví dụ: ghi vào vở, v.v.), đây là cách không dễ để chia sẻ. Để giải quyết thử thách này, các giáo viên có thể sử dụng tính năng “bảng trắng” trên Zoom, cho phép cả người chủ trì và người dùng trình bày bài làm theo cách trực quan cũng như chú thích vào bài làm của người khác.

Điểm nổi bật:

Tính năng bảng trắng

Tính năng bảng trắng trên Zoom cho phép cả học viên và giáo viên chia sẻ bài làm theo cách trực quan cho cả lớp xem, dù họ tham gia trực tiếp hay từ xa. Tính năng này cũng cho phép người tham gia khác chú thích vào bài làm của nhau để tạo điều kiện thêm cho việc cộng tác và học hỏi từ bạn bè.

Để sử dụng tính năng bảng trắng, đầu tiên giáo viên nhấp vào “chia sẻ màn hình”, rồi chọn bảng trắng. Khi đã vào bảng trắng, giáo viên có thể vẽ, gõ văn bản, xóa, v.v. Họ còn có thể tải xuống bảng trắng khi làm xong và cho phép những người khác chú thích vào bảng trắng cùng lúc. Khi chuyển lên thanh điều hướng trên cùng, nơi có ba dấu chấm gắn là “xem thêm”, giáo viên cũng có thể bật hoặc tắt các tên gắn với chú thích, giúp giải quyết các học viên sử dụng chú thích theo cách không phù hợp.

Triển khai thực hiện

Để sử dụng tính năng bảng trắng, đầu tiên giáo viên nhấp vào “chia sẻ màn hình”, rồi chọn
bảng trắng. Khi đã vào bảng trắng, giáo viên có thể vẽ, gõ văn bản, xóa, v.v. Họ còn có thể tải xuống bảng trắng khi làm xong và cho phép những người khác chú thích vào bảng trắng cùng lúc. Khi chuyển lên thanh điều hướng trên cùng, nơi có ba dấu chấm gắn là “xem thêm”, giáo viên cũng có thể bật hoặc tắt các tên gắn với chú thích, giúp giải quyết các học viên sử dụng chú thích theo cách không phù hợp.

 • Đặt ra các kỳ vọng rõ ràng về cách sử dụng bảng trắng phù hợp (và không phù hợp) cho
  học viên
 • Xác định tiêu chuẩn cho hoạt động nhóm (ví dụ: nhiệm vụ, kỳ vọng và thậm chí cả thứ tự chia sẻ)
 • Thực hành sử dụng tính năng trong các tình huống ít căng thẳng (ví dụ: chia nhóm nhỏ và mỗi nhóm vẽ một con chó)

Bằng việc thực hành sử dụng công nghệ và cộng tác trong một tình huống không tập trung vào nội dung, học viên có thể xây dựng các kỹ năng cần thiết để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tập trung vào nội dung hơn.

Khi học viên đã có thể thực hiện các hoạt động theo nhóm nhỏ và sử dụng tính năng một cách thoải mái, cũng như biết rõ các kỳ vọng, giáo viên có thể sử dụng kỹ thuật này trong giờ làm việc theo nhóm nhỏ. Để triển khai hoạt động "Thực hành để hoàn thiện", hãy bắt đầu với:

 1. Đưa ra cho các nhóm nhỏ 3-10 câu hỏi (tùy thời gian) để các nhóm trả lời.
 2. Mỗi học viên sẽ có lượt trình bày bài làm và/hoặc trả lời câu hỏi theo cách trực quan bằng cách dùng tính năng bảng trắng.
 3. Sau khi mỗi học viên làm bài xong, nhóm nhỏ của họ có thể đặt câu hỏi, đưa ra phản hồi, hỗ trợ, v.v. bằng miệng cũng như bằng cách chú thích trên bảng trắng.
 4. Khi đã chia sẻ xong, các học viên sẽ lưu bài làm lại và thêm vào phần tài liệu cộng tác mà sau cùng họ sẽ chia sẻ với giáo viên. (ví dụ: tài liệu google, thư mục, trang chiếu
  v.v.).
 5. Rồi học viên tiếp theo trả lời câu hỏi kế tiếp và lặp lại các bước 2-4.

Những nhóm nhỏ này có thể đồng nhất hoặc không đồng nhất, theo lựa chọn, v.v. dựa vào những gì cần thiết tại thời điểm giảng dạy. Điều này cho phép giáo viên chia học viên thành các nhóm bình đẳng để thực hành theo cách phân hóa hơn hoặc xây dựng các nhóm không đồng nhất, nơi học viên có thể dựa vào nhau để được hỗ trợ (chủ yếu cho các cấp lớp cao hơn, nhưng cũng có thể có hiệu quả ở các cấp lớp thấp với sự hỗ trợ thêm của người lớn).

Được phát triển với