ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Ngày có hiệu lực: 11 tháng 8 năm 2023

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ NÀY (“THỎA THUẬN” NÀY). THỎA THUẬN NÀY LÀ GIỮA BẠN VÀ ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. (“ZOOM”) VÀ CHI PHỐI VIỆC BẠN TRUY CẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ DO ZOOM CUNG CẤP CHO BẠN. KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ DÙNG THỬ NÀO, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

BẠN CÓ THỂ KÝ KẾT THỎA THUẬN NÀY THAY MẶT CHO CHÍNH MÌNH HOẶC THAY MẶT CHO MỘT PHÁP NHÂN. NẾU BẠN THAM GIA THỎA THUẬN NÀY THAY MẶT CHO MỘT PHÁP NHÂN, BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN LÀ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN HỢP LỆ VỚI THẨM QUYỀN RÀNG BUỘC PHÁP NHÂN ĐÓ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY. TẤT CẢ CÁC THAM CHIẾU ĐẾN “BẠN” VÀ “CỦA BẠN” TRONG THỎA THUẬN NÀY CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN HOẶC PHÁP NHÂN MÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐANG HÀNH ĐỘNG CHO HỌ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP. THUẬT NGỮ “NGƯỜI DÙNG CUỐI” Ở ĐÂY CÓ NGHĨA LÀ “NGƯỜI CHỦ TRÌ” HOẶC “NGƯỜI THAM GIA” TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM DÙNG THỬ. BẠN CÓ THỂ XEM LẠI ĐỊNH NGHĨA VỀ NGƯỜI CHỦ TRÌ HOẶC NGƯỜI THAM GIA TRONG “PHẦN A. ĐỊNH NGHĨA” CỦA BẢN MÔ TẢ DỊCH VỤ ZOOM.

XIN LƯU Ý: THỎA THUẬN NÀY BAO GỒM VIỆC LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI VÀ TỔNG GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐÓNG VAI TRÒ MIỄN TRỪ VÀ TỪ BỎ KHẢ NĂNG CỦA BẠN TRONG VIỆC KHẮC PHỤC MỘT SỐ THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH TỪ ZOOM. THỎA THUẬN NÀY CŨNG BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ TRONG MỤC 18 (THỎA THUẬN PHÂN XỬ KHIẾU NẠI TRỌNG TÀI VÀ KHƯỚC TỪ KHỞI KIỆN TẬP THỂ) BÊN DƯỚI. 

 1. Sản phẩm dùng thử; Hỗ trợ. Sản phẩm dùng thử bao gồm bất kỳ phần cứng, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, tính năng, chức năng hoặc công nghệ nào khác được tích hợp với một dịch vụ khác hoặc được Zoom cung cấp độc lập và đã được Zoom chỉ định là một phần của bản dùng thử miễn phí (mỗi thành phần này được gọi là “Sản phẩm dùng thử”). Mỗi Sản phẩm dùng thử có thể được mô tả đầy đủ hơn trong văn bản hoặc các tài liệu khác do Zoom cung cấp cho Bạn tại thời điểm Bạn được cấp quyền truy cập vào Sản phẩm dùng thử hoặc được cung cấp cho bạn trong Thời hạn của Thỏa thuận này.  Sản phẩm dùng thử có thể được mô tả trong bản Mô tả dịch vụ được Zoom cập nhật theo thời gian trong Thời hạn của Thỏa thuận này mà không cần thông báo cho bạn. Zoom không cung cấp bất kỳ thỏa thuận cấp độ dịch vụ nào cho Sản phẩm dùng thử và Zoom không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì hoặc hỗ trợ kỹ thuật nào. Zoom có quyền sửa đổi, từ bỏ hoặc áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với việc sử dụng Sản phẩm dùng thử bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào.
 2. Tính đủ điều kiện; Hoạt động tham gia; Các giới hạn về chia sẻ.Bạn phải luôn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện do Zoom xác định trong Thời hạn (như được định nghĩa trong Phần 5 (Thời hạn và việc chấm dứt thỏa thuận; Hiệu lực chấm dứt)). Tiêu chí đủ điều kiện bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Bạn là khách hàng có uy tín tốt với Zoom và đã mua dịch vụ Zoom cơ bản cần thiết để sử dụng Sản phẩm dùng thử. Nếu Bạn không còn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của Zoom thì Zoom có thể ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử của Bạn. Bạn phải cung cấp mọi thông tin theo yêu cầu của Zoom và tạo tài khoản để sử dụng Sản phẩm dùng thử, nếu cần. Bạn phải làm theo tất cả các hướng dẫn từ Zoom để truy cập, sử dụng và tạo tài khoản cho Sản phẩm dùng thử. Bạn phải cung cấp và duy trì thông tin cập nhật, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Zoom. Bạn phải duy trì tính bảo mật và an toàn của bất kỳ mật khẩu nào được tạo hoặc duy trì như một phần của việc sử dụng Sản phẩm dùng thử. Bạn phải thông báo cho Zoom ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản hoặc về bất kỳ vi phạm đáng ngờ nào đối với tính bảo mật của tài khoản. Bạn không được chia sẻ tài khoản hoặc quyền người dùng khác với bất kỳ cá nhân nào khác, trừ khi được Zoom chấp thuận rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được chia sẻ bất kỳ thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu nào liên quan đến thông tin nói trên với bất cứ cá nhân nào khác. Bạn xác nhận rằng việc chia sẻ quyền nào như vậy bị nghiêm cấm. Việc bạn sử dụng và truy cập Sản phẩm dùng thử là của riêng Bạn và không thể chuyển nhượng được. Bạn không được chuyển giao bất kỳ tài khoản hoặc quyền người dùng nào khác của cá nhân khác, ngoại trừ khi (i) cá nhân đó chấm dứt công việc hoặc mối quan hệ với chủ lao động của họ, nếu có; hoặc (ii) có văn bản chấp thuận trước của Zoom.
 3. Quyền truy cập và hoạt động sử dụng; Giấy phép phần mềm.Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Bạn có thể truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử trong Thời hạn. Trong phạm vi quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Sản phẩm dùng thử yêu cầu hoặc cho phép bạn tải xuống, sử dụng hoặc cài đặt phần mềm Zoom (“Phần mềm”), Zoom cấp cho Bạn giấy phép hạn chế, có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại và miễn phí tiền bản quyền để sử dụng Phần mềm ở định dạng mã đối tượng trên thiết bị tương thích chỉ cho mục đích sử dụng nội bộ của Bạn, chỉ để truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử trong Thời hạn áp dụng. Bạn thừa nhận rằng Zoom có thể toàn quyền thu hồi quyền truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử của Bạn theo Phần 3 (Quyền truy cập và sử dụng; Giấy phép phần mềm) này.
 4. Các thay đổi đối với sản phẩm dùng thử; Đình chỉ, tạm dừng và chấm dứt việc truy cập và sử dụng.Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của Sản phẩm dùng thử có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa hoặc sửa đổi một số tính năng hoặc chức năng nhất định của Sản phẩm dùng thử. Bất kể điều khoản nào được quy định trong Thỏa thuận này, Zoom có thể chấm dứt, giới hạn, ngắt kết nối, từ chối quyền truy cập, ngừng, từ bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ việc Bạn hoặc bất kỳ Người dùng cuối nào của bạn sử dụng Sản phẩm dùng thử vào bất cứ lúc nào, theo quyết định toàn quyền của Zoom, có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn, Người dùng cuối của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận rằng việc Bạn hoặc Người dùng cuối của bạn vi phạm Phần 6 (Hoạt động sử dụng chấp nhận được; Hoạt động sử dụng bị cấm), bao gồm cả việc vi phạm Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của Zoom, có thể dẫn đến việc đình chỉ, ngắt kết nối hoặc chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập vào Sản phẩm dùng thử.
 5. Thời hạn và việc chấm dứt thỏa thuận; Hiệu lực chấm dứt.Thời hạn (“Thời hạn”) của Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Bạn truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm dùng thử lần đầu tiên và tiếp tục cho đến khi (i) quyền truy cập hoặc sử dụng của Bạn hết hạn hoặc chấm dứt, (ii) Bạn điền thông tin vào Mẫu đơn đặt hàng cho Sản phẩm dùng thử do Zoom cung cấp rộng rãi; hoặc (iii) một trong hai bên chấm dứt Thỏa thuận này như quy định bên dưới. Zoom có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bạn. Để rõ ràng và không giới hạn, Zoom có thể chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này với lý do hợp lý trong trường hợp Bạn hoặc bất kỳ Người dùng cuối nào của bạn vi phạm Phần 6 (Hoạt động sử dụng chấp nhận được; Hoạt động sử dụng bị cấm) hoặc bất kỳ điều khoản quan trọng nào khác của Thỏa thuận này. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất ba mươi (30) ngày cho Zoom. Ngay khi Thỏa thuận này chấm dứt, việc sử dụng và quyền truy cập Sản phẩm dùng thử của Bạn sẽ chấm dứt và Bạn và Người dùng cuối của bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng Sản phẩm dùng thử.
 6. Hành vi sử dụng chấp nhận được; Hành vi sử dụng bị cấm.Bạn đồng ý rằng việc Bạn và Người dùng cuối của bạn sử dụng Sản phẩm dùng thử phải tuân theo các hướng dẫn, tuyên bố, thông báo và chính sách hiện hành của Zoom tại https://explore.zoom.us/vi/trust/resources/ bao gồm nhưng không giới hạn ở Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được, Tuyên bố về quyền riêng tư, Thông báo về dịch vụ 911 của Hoa Kỳ, Thông báo về dịch vụ 911 của Canada, Thông báo về cuộc gọi khẩn cấp của EU  và Hướng dẫn về Yêu cầu của Chính phủ, mỗi mục này có thể được cập nhật hoặc sửa đổi theo thời gian. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không thực hiện và không cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào của bạn thực hiện những điều sau: (i) tạo, sử dụng hoặc cung cấp Sản phẩm dùng thử để cho thuê, thuê hoặc bán, hoặc sao chép, bán lại, phân phối, cho mượn, sử dụng trên cơ sở chia sẻ thời gian hoặc văn phòng dịch vụ, hoặc tính phí sử dụng Sản phẩm dùng thử cho các bên khác; (ii) sửa đổi, tùy chỉnh, phân tách, dịch ngược, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, cải tiến, lấy các sáng tạo từ, thiết kế ngược hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ công nghệ cơ bản nào của Sản phẩm dùng thử (ví dụ: mã nguồn, quy trình, tập dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu, công cụ quản lý, công cụ phát triển, máy chủ hoặc trang web lưu trữ, v.v.); (iii) cố ý hoặc sơ suất sử dụng Sản phẩm dùng thử theo cách lạm dụng, can thiệp hoặc làm gián đoạn mạng của Zoom; (iv) tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo, sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm; hoặc (v) sử dụng Sản phẩm dùng thử theo bất kỳ cách nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào vi phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ người nào hoặc vi phạm luật hiện hành. Bạn đồng ý rằng Zoom có thể hạn chế hoặc cấm Bạn hoặc Người dùng cuối của bạn (i) sử dụng Sản phẩm dùng thử trong một số trường hợp sử dụng và ngành dọc nhất định; và (ii) cho phép hoặc tạo điều kiện cho Zoom nhận, sử dụng, truy cập, bảo trì, tiết lộ, lưu trữ, truyền hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu quy định nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin sức khỏe được bảo vệ ở dạng điện tử (như được định nghĩa theo các quy tắc và quy định được ban hành theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế năm 1996), dữ liệu cá nhân, thông tin nhận dạng cá nhân, dữ liệu tài chính, hồ sơ giáo dục hoặc thông tin nhạy cảm tương tự.
 7. Nguyên trạng; Tuyên bố miễn trừ bảo đảm.ZOOM VÀ CÁC BÊN CẤP PHÉP CỦA ZOOM TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM, ĐƯỢC HIỂU THEO CÁCH RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO CÁCH KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM DÙNG THỬ NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, TÌNH TRẠNG KHÔNG VI PHẠM HOẶC QUYỀN TRUY CẬP HAY VẬN HÀNH SẢN PHẨM DÙNG THỬ LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI, KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC AN TOÀN. TRONG PHẠM VI ZOOM KHÔNG THỂ TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO NHƯ VẬY THEO LUẬT HIỆN HÀNH, PHẠM VI VÀ THỜI HẠN CỦA BẢO ĐẢM ĐÓ SẼ BỊ GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP. BẠN THỪA NHẬN RẰNG SẢN PHẨM DÙNG THỬ ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ CÓ SẴN TRÊN CƠ SỞ “THEO NGUYÊN TRẠNG” HOẶC “NHƯ CÓ SẴN” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG SẢN PHẨM DÙNG THỬ: (A) CHƯA ĐƯỢC PHÁT TRIỂN HOÀN CHỈNH VÀ CHƯA ĐƯỢC ZOOM PHÁT HÀNH ĐỂ BÁN RA THỊ TRƯỜNG; (B) CÓ THỂ CHƯA CÓ ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG VÀ CHỨA LỖI, SAI SÓT, LỖI THIẾT KẾ HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, BAO GỒM CÁC VẤN ĐỀ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA BẠN HOẶC DỊCH VỤ DO ZOOM HOẶC BÊN KHÁC CUNG CẤP; (C) CÓ THỂ KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY; (D) CÓ THỂ CHƯA ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VÀ KHÔNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ TRUYỀN, LƯU TRỮ, TẠO HOẶC XỬ LÝ THÔNG TIN SỨC KHỎE ĐƯỢC BẢO VỆ DƯỚI DẠNG ĐIỆN TỬ, THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN, THÔNG TIN CÁ NHÂN HOẶC THÔNG TIN NHẠY CẢM, BÍ MẬT KHÁC VÀ BẠN SẼ KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM DÙNG THỬ NÀO CHO CÁC MỤC ĐÍCH ĐÓ; (E) KHI ĐƯỢC SỬ DỤNG, CÓ THỂ DẪN ĐẾN KẾT QUẢ KHÔNG MONG MUỐN, MẤT NỘI DUNG HOẶC DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI, MẤT MÁT KHÔNG THỂ ĐOÁN TRƯỚC KHÁC ĐỐI VỚI BẠN. ZOOM TỪ CHỐI RÕ RÀNG MỌI BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM DÙNG THỬ.
 8. Tuân thủ luật pháp; Sự đồng ý.Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho việc Bạn sử dụng, truy cập và nhận Sản phẩm dùng thử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật yêu cầu Bạn cung cấp thông báo thích hợp cho Người dùng cuối và có được sự đồng ý thích hợp của Người dùng cuối, điều này có thể cần thiết để cho phép Zoom và các bên thứ ba được Bạn hoặc Zoom ủy quyền truy cập, xử lý và sử dụng Nội dung (như được định nghĩa trong Phần 12 (Nội dung)). Bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các luật và quy định hiện hành về xuất nhập khẩu, chống hối lộ, hành vi tham nhũng ở nước ngoài, sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư, liên quan đến việc Bạn thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, bao gồm quyền truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Người dùng cuối của bạn truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các luật hiện hành.
 9. Thông tin mật.Bạn và Zoom đồng ý giữ bí mật tất cả thông tin không công khai, độc quyền hoặc bí mật mà Bạn và Zoom cung cấp cho nhau liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Sản phẩm dùng thử nào. Bạn và Zoom cũng đồng ý tiết lộ Thông tin mật (như được định nghĩa trong Mục 9 (Thông tin mật)) mà Bạn hoặc Zoom nhận được theo Thỏa thuận này chỉ cho những nhân viên, cố vấn và luật sư của Bạn hoặc Zoom, tùy từng trường hợp, những người có nhu cầu nghiêm ngặt để biết thông tin đang được chia sẻ và những người bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của Thông tin mật mà có tính hạn chế bằng hoặc hơn các nghĩa vụ được quy định trong Thỏa thuận này.  “Thông tin mật” bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin kinh doanh, kế hoạch phát triển, chi tiết lộ trình sản phẩm và dịch vụ, hệ thống, kế hoạch chiến lược, mã nguồn, dịch vụ, sản phẩm, giá cả, phương pháp, quy trình, dữ liệu tài chính, chương trình, bí mật thương mại, bí quyết và kế hoạch tiếp thị dưới bất kỳ hình thức nào được chỉ định là “bí mật” hoặc một người thông thường sẽ biết hoặc cần hiểu là bí mật. Bất kể các hạn chế trong Phần 9 (Thông tin mật) này, Bạn và Zoom mỗi bên có thể tiết lộ Thông tin mật nhận được theo Thỏa thuận này trong phạm vi mà luật pháp, quy định hay lệnh tòa án yêu cầu, miễn là Bạn hoặc Zoom, tùy theo từng trường hợp, đầu tiên sẽ (i) thông báo cho bên kia, trừ khi cơ quan pháp lý hiện hành cấm đưa ra thông báo đó; và (ii) hợp tác với các yêu cầu hợp lý từ bên kia để tìm kiếm lệnh bảo vệ hoặc ngăn chặn, hạn chế việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Bạn và Zoom sẽ giữ bí mật nghiêm ngặt nhất cho tất cả Thông tin mật nhận được theo Thỏa thuận này cho đến khi và chỉ trong phạm vi thông tin đó (a) đã được Bạn hoặc Zoom biết một cách chính đáng tại thời điểm nhận thông tin và không có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin; (b) hoặc trở thành thông tin công khai hay có sẵn không xuất phát từ hành động sai trái nào của Bạn, Zoom hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (c) nhận được một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không bị hạn chế và không vi phạm Thỏa thuận này; hoặc (d) do Bạn hoặc Zoom phát triển mà không sử dụng thông tin độc quyền, không công khai nhận được theo Thỏa thuận này. Bạn và Zoom phải thực hiện các bước hợp lý để duy trì quyền riêng tư và bảo mật của Thông tin mật mà Bạn và Zoom nhận được, sử dụng các biện pháp mang tính bảo vệ bằng hoặc hơn các biện pháp được thực hiện để bảo vệ thông tin nhạy cảm tương tự thuộc về Bạn hoặc Zoom, nhưng trong mọi trường hợp không sử dụng ít hơn một tiêu chuẩn bảo vệ hợp lý.  Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng hoặc tiết lộ trái phép Thông tin mật của bên kia, Bạn và Zoom đồng ý thông báo cho bên bị ảnh hưởng về việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép đó và hợp tác để có lại quyền kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép Thông tin mật thêm nữa.
 10. Quyền chuyên lợi.Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Zoom sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp có trong và đối với Sản phẩm dùng thử, Phản hồi và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (và quyền chuyên lợi khác) trong đó hoặc phát sinh từ đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các bản quyền, bằng sáng chế, đơn xin cấp bằng sáng chế, bí mật thương mại, bí quyết, nhãn hiệu và các quyền khác trong đó (“Quyền chuyên lợi”). Trong phạm vi Bạn có quyền thực thi hoặc cấp phép bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ (hoặc quyền sở hữu nào khác) cần thiết để Zoom thực hiện các quyền được chỉ định theo Thỏa thuận này, theo đây, Bạn cấp cho Zoom giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể cấp phép lại, miễn phí tiền bản quyền, trên toàn thế giới theo các quyền đó để thực hiện (bao gồm cả việc sử dụng chủ thể của) các quyền Zoom đó. Ngoại trừ giấy phép và các quyền khác được cấp rõ ràng cho Bạn trong Thỏa thuận này, Bạn thừa nhận rằng không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được coi là cung cấp cho Bạn, theo cách trực tiếp hoặc ngụ ý, theo nguyên tắc không phủ nhận hoặc theo cách khác, bất kỳ quyền, tạm hoãn hoặc miễn trừ nào theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ (hoặc độc quyền khác) nào của Zoom.

  Mỗi Sản phẩm dùng thử được cung cấp cho Bạn mà không có bất kỳ khoản bồi thường tài chính hoặc bồi hoàn nào dưới mọi hình thức từ Zoom. Bạn thừa nhận tầm quan trọng của việc giao tiếp với Zoom trong khi truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm dùng thử. Bạn sẽ cung cấp phản hồi và thông tin hợp lý, theo yêu cầu. Trong trường hợp Bạn yêu cầu không nhận các thông tin liên lạc như vậy, quyền truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử của Bạn có thể bị hủy. Trong quá trình truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử, Bạn và Người dùng cuối của bạn sẽ cung cấp phản hồi và thông tin liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm dùng thử và Bạn thừa nhận rằng Zoom sở hữu và sẽ giữ quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với mọi đề xuất, ý tưởng, bí quyết, khái niệm, cải tiến, phản hồi, khuyến nghị hoặc thông tin khác do Bạn hoặc bất kỳ bên nào khác cung cấp liên quan đến Sản phẩm dùng thử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tính năng hoặc chức năng mới liên quan (gọi chung là “Phản hồi”). Zoom hoặc bên cấp phép của Zoom sở hữu và sẽ giữ tất cả các quyền sở hữu, bao gồm mọi bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu, tên thương mại và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong và đối với mỗi Sản phẩm dùng thử và Phản hồi. Theo đây, bạn chuyển nhượng cho Zoom tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, và Zoom được tùy ý sử dụng bất kỳ Phản hồi nào liên quan đến Sản phẩm dùng thử hoặc công nghệ cơ bản của Sản phẩm dùng thử mà không cần đưa ra sự ghi nhận hoặc bồi thường nào cho Bạn. Tất cả Phản hồi đang và sẽ được coi là bí mật cho đến khi Zoom tùy ý quyết định coi bất kỳ Phản hồi cụ thể nào là thông tin mật.

 11. Dịch vụ Zoom Phone; Dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp; Phí.Nếu Sản phẩm dùng thử bao gồm điện thoại, truyền giọng nói qua giao thức Internet hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác liên quan đến điện thoại thì Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí và lệ phí do nhà mạng điện thoại, nhà cung cấp dịch vụ không dây và các nhà cung cấp dịch vụ thoại, truyền dữ liệu khác hoặc nhà mạng hay nhà cung cấp tương tự áp dụng cho việc truyền dữ liệu và giọng nói được sử dụng để truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử. Nếu Sản phẩm dùng thử liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ Zoom Phone thì Sản phẩm dùng thử đó có thể không nhằm mục đích hoặc cung cấp kết nối dịch vụ khẩn cấp cho một số hoặc tất cả Sản phẩm dùng thử, và Bạn đồng ý cung cấp hoặc tiếp tục truy cập dịch vụ khẩn cấp thông qua một dịch vụ khác và thông báo cho Người dùng cuối rằng cuộc gọi khẩn cấp không khả dụng thông qua Sản phẩm dùng thử và họ cần sử dụng phương thức truy cập thay thế. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Zoom đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các dịch vụ cuộc gọi khẩn cấp áp dụng cho Sản phẩm dùng thử.
 12. Nội dung.Bạn hoặc Người dùng cuối của bạn có thể cung cấp, tải lên hoặc tạo dữ liệu, nội dung hoặc các tài liệu khác trong khi sử dụng Sản phẩm dùng thử (gọi chung là “Nội dung”), có thể được Zoom nhập, truy cập, sử dụng, lưu trữ, truyền tải, xem xét, trích xuất hoặc xử lý dựa trên hướng dẫn từ Bạn hoặc bản chất của Sản phẩm dùng thử. Nội dung cũng bao gồm mọi sản phẩm phái sinh, thông tin phân tích, kết quả đầu ra, văn bản hình ảnh, bản dịch, bản trình bày hoặc bộ dữ liệu do Zoom tạo, cung cấp hoặc đưa ra từ dữ liệu, nội dung hoặc các tài liệu, nguồn khác do Bạn hoặc Người dùng cuối của bạn cung cấp; tuy nhiên, Bạn thừa nhận rõ ràng rằng không có Nội dung nào do Zoom tạo, cung cấp hoặc đưa ra dẫn đến việc chuyển giao, chuyển nhượng, bàn giao hoặc bất kỳ việc chuyển giao quyền sở hữu nào khác đối với Quyền sở hữu của Zoom cho Bạn theo bất kỳ cách nào và Zoom giữ lại tất cả các Quyền sở hữu như được nêu trong Phần 10 (Quyền sở hữu). Bạn cho phép Zoom sử dụng Nội dung cho các lý do sau (các “Mục đích sử dụng được cho phép”): (i) tuân thủ Thỏa thuận này và theo yêu cầu để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và cung cấp Sản phẩm dùng thử; (ii) tuân thủ Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi; (iii) theo ủy quyền hoặc chỉ dẫn của Bạn; (iv) theo yêu cầu của Luật pháp; hoặc (v) cho các mục đích pháp lý, an toàn hoặc an ninh, bao gồm việc thực thi các Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của chúng tôi. Bạn cấp cho Zoom giấy phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng cũng như tất cả các quyền khác bắt buộc hoặc cần thiết cho các Mục đích sử dụng được cho phép. Thêm nữa, bạn đồng ý rằng Zoom sở hữu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với dữ liệu đo từ xa, dữ liệu về cách sử dụng sản phẩm, dữ liệu chẩn đoán và dữ liệu tương tự mà Zoom thu thập hoặc tạo ra liên quan đến việc Bạn hoặc Người dùng cuối của bạn sử dụng Sản phẩm dùng thử. Zoom có thể sẽ sử dụng các tư vấn viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, bên xử lý phụ và các bên thứ ba khác do Zoom ủy quyền liên quan đến việc cung cấp Sản phẩm dùng thử.

  Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ Nội dung nào, bao gồm các khiếu nại rằng Nội dung vi phạm quyền của người khác. Zoom có quyền xóa khỏi Sản phẩm dùng thử hoặc hệ thống của họ bất kỳ Nội dung nào gây rủi ro cho Zoom, theo quyết định của Zoom. Bạn đồng ý rằng Zoom không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc xóa hoặc không lưu trữ Nội dung và các thông tin liên lạc khác được duy trì hoặc truyền tải thông qua việc sử dụng Sản phẩm dùng thử. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sao lưu Nội dung. Bất cứ khi nào có thể, Bạn sẽ sử dụng “dữ liệu giả” với bất kỳ Sản phẩm dùng thử nào.

  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng, trước khi cung cấp bất kỳ Nội dung nào thông qua việc Bạn sử dụng Sản phẩm dùng thử, Bạn đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết liên quan đến Nội dung để truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chia sẻ Nội dung đó với Zoom, nhân viên, chuyên gia tư vấn, bên xử lý phụ và các bên thứ ba được ủy quyền khác của Zoom. Bạn thừa nhận rằng Zoom có thể cung cấp thông báo mẫu tùy chỉnh cho việc sử dụng của Bạn liên quan đến Sản phẩm dùng thử, nhưng Bạn chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông báo đầy đủ cho Người dùng cuối của bạn về Sản phẩm dùng thử, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả những người tham gia cuộc họp và trò chuyện về việc Bạn, Zoom và những người khác thu thập và sử dụng Nội dung như dự định theo các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành.

  Zoom cũng có thể truy cập, sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ quy trình hoặc yêu cầu pháp lý; để thực thi Thỏa thuận này; để phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận, bảo mật hoặc các vấn đề kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Zoom, người dùng cuối, khách hàng hoặc công chúng của Zoom theo sự cho phép của pháp luật.

 13. Khả năng cung cấp rộng rãi; Lộ trình tương lai.Zoom có thể toàn quyền lựa chọn cung cấp Sản phẩm dùng thử cho công chúng nói chung, cũng như loại bỏ Sản phẩm dùng thử tại mọi thời điểm. Zoom không đảm bảo rằng Sản phẩm dùng thử sẽ tuân thủ bất kỳ luật nào có khả năng áp dụng (bao gồm cả các quy định). Bạn thừa nhận rằng (i) các luật và quy định bổ sung có thể áp dụng cho Sản phẩm dùng thử khi được ban hành rộng rãi; và (ii) Bạn có thể phải chấp nhận các điều khoản hợp đồng bổ sung, trả tiền để truy cập vào phiên bản Sản phẩm dùng thử được cung cấp rộng rãi để cho phép tiếp tục sử dụng hoặc cả hai. Bạn thừa nhận rằng việc truy cập và sử dụng là tự nguyện và chỉ nhằm mục đích hỗ trợ và mang lại lợi ích cho Zoom trong việc phát triển Sản phẩm dùng thử. Bạn thừa nhận rằng (a) Zoom không đưa ra bất kỳ tuyên bố, lời hứa hoặc đảm bảo nào về việc Sản phẩm dùng thử sẽ được công bố hoặc cung cấp rộng rãi hoặc cung cấp cho bất kỳ ai, và (b) Zoom không có nghĩa vụ rõ ràng hoặc ngụ ý đối với Bạn về việc phải thông báo hoặc cung cấp Sản phẩm dùng thử rộng rãi hoặc cung cấp theo cách khác. Mọi kế hoạch hoặc thông tin lộ trình trong tương lai được cung cấp trong Thời hạn chỉ nhằm mục đích phác thảo định hướng sản phẩm chung và không nên là cơ sở cho việc đưa ra quyết định mua hàng, cũng không thể hiện cam kết hoặc nghĩa vụ pháp lý trong việc cung cấp bất kỳ tài liệu, mã hoặc chức năng nào. Các kế hoạch hoặc thông tin lộ trình trong tương lai chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể không được đưa vào bất kỳ hợp đồng nào. Bất kỳ dấu hiệu dự phòng về tương lai nào về kế hoạch cho các sản phẩm, bao gồm việc phát triển, phát hành và thời gian phát hành bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào đều là sơ bộ và tất cả các ngày phát hành trong tương lai đều là dự kiến và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Bạn thừa nhận rằng Sản phẩm dùng thử có thể là hoặc bao gồm thông tin không công khai quan trọng và do đó, Bạn không được đề nghị bán, bán hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến cổ phiếu Zoom trong phạm vi Bạn biết hoặc sở hữu bất kỳ thông tin không công khai quan trọng nào của Zoom. 
 14. Bồi thường.Bạn phải bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Zoom, các Công ty thành viên, bên cấp phép và nhà cung cấp của Zoom (“Bên được bồi thường”) và các cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại diện và các đại lý tương ứng của từng Bên được bồi thường khỏi các cáo buộc, vụ kiện, khiếu nại hoặc yêu cầu của bên thứ ba và các trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và phí liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư, phí chuyên gia và chi phí tòa án) (gọi chung là “Khiếu nại”) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn hoặc Người dùng cuối của bạn: (a) tranh chấp với nhau; (b) vi phạm Thỏa thuận này; (c) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (d) vi phạm bất kỳ luật nào; hoặc (e) có hành động hoặc thiếu sót dẫn đến thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản.
 15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

  HÃY ĐỌC KỸ PHẦN NÀY VÌ PHẦN NÀY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ZOOM ĐỐI VỚI BẠN.

  TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ZOOM HOẶC CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA ZOOM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC VỀ CÁC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, CHO DÙ DO SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), VI PHẠM HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH HOẶC HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG KHÁC, VÀ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH HẬU QUẢ, DO TRỪNG PHẠT HOẶC MANG TÍNH CẢNH CÁO VÀ NGAY CẢ KHI BẠN ĐÃ TƯ VẤN CHO ZOOM VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. CÁC BÊN ĐỒNG Ý RẰNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÊU TRÊN LÀ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU. BỞI VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG VÀ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. 

 16. Hoạt động sử dụng quốc tế; Kiểm soát xuất khẩu; Chế tài.Bạn thừa nhận rằng Sản phẩm dùng thử hoặc một phần của Sản phẩm dùng thử tuân theo các Quy định quản lý xuất khẩu, Điều 15 Bộ luật các quy định liên bang. Khoản 730-774 của Hoa Kỳ và có thể tuân theo các luật kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại quốc gia hiện hành khác (“Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu”). Bạn không được và sẽ không cho phép bất kỳ Người dùng cuối Sản phẩm dùng thử nào của Bạn truy cập, sử dụng, xuất khẩu, tái xuất, chuyển hướng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của Sản phẩm dùng thử hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo cách vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào về kiểm soát xuất khẩu hoặc trừng phạt thương mại.

  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Bạn và Người dùng cuối của bạn (a) không phải là công dân của hoặc đóng tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ phải chịu các lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ hoặc các hạn chế thương mại quan trọng khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria và các khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraina) và rằng Bạn và Người dùng cuối của bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm dùng thử, hoặc xuất, tái xuất, chuyển hướng hoặc chuyển giao Sản phẩm dùng thử tại hoặc đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó; (b) không phải là người, hoặc được sở hữu từ 50% trở lên, riêng lẻ hoặc tính chung bởi những người được xác định trong Danh sách công dân được chỉ định đặc biệt và người bị chặn của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Danh sách những người trốn tránh trừng phạt nước ngoài; và (c) không phải là những người trong Danh sách người bị từ chối, Danh sách thực thể hoặc Danh sách chưa được xác minh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, hoặc danh sách liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; và (ii) Bạn và Người dùng cuối của bạn ở Trung Quốc, Nga hoặc Venezuela không phải là người dùng cuối của Quân đội và sẽ không đưa Sản phẩm dùng thử của Zoom cho người dùng cuối của Quân đội, như được định nghĩa trong Bộ luật các quy định liên bang Điều 15 Khoản 744.21. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu và theo dõi các luật này để biết về mọi sửa đổi.

 17. Thỏa thuận thương mại; Phụ lục xử lý dữ liệu; Luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ.Các bên dự định cho Thỏa thuận này tách biệt và khác biệt với thỏa thuận đăng ký chính, điều khoản dịch vụ và bất kỳ thỏa thuận nào khác cho các dịch vụ Zoom (mỗi thỏa thuận này gọi là “Thỏa thuận thương mại”) mà Bạn có thể có với Zoom và Thỏa thuận này không trở thành một phần, không sửa đổi, thay thế hoặc cải biên bất kỳ Thỏa thuận thương mại nào giữa Bạn và Zoom. Bạn thừa nhận rằng các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này chi phối và kiểm soát việc Bạn sử dụng và truy cập Sản phẩm dùng thử, chứ không phải bất kỳ Thỏa thuận thương mại hoặc điều khoản dùng thử miễn phí nào có thể có trong một Thỏa thuận thương mại. Bất kể điều nói trên, nếu Bạn là chủ sở hữu tài khoản kinh doanh, doanh nghiệp lớn hoặc giáo dục và việc Bạn sử dụng Sản phẩm dùng thử yêu cầu Zoom xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cuối của bạn theo thỏa thuận xử lý dữ liệu, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phụ lục hoặc Thỏa thuận xử lý dữ liệu toàn cầu (“DPA”) được ký kết giữa Bạn và Zoom, dưới dạng phụ lục hoặc như một thỏa thuận riêng liên quan đến Thỏa thuận thương mại của bạn, điều chỉnh việc Zoom xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào theo Thỏa thuận này và DPA đó theo đây được kết hợp vào và trở thành một phần của Thỏa thuận này chỉ dành cho mục đích như vậy. Nếu Bạn (i) là “doanh nghiệp” và chúng tôi thay mặt Bạn xử lý “thông tin cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018, sửa đổi theo Đạo luật quyền riêng tư California năm 2020), (ii) là “bên kiểm soát” và Zoom thay mặt Bạn xử lý “dữ liệu cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa theo các Luật hiện hành khác về quyền riêng tư dữ liệu của tiểu bang Hoa Kỳ), hoặc (iii) đáp ứng cả hai tiêu chí được nêu trong mục (i) và (ii) thì Phụ lục quyền riêng tư của Luật tiểu bang Hoa Kỳ của Zoom được kết hợp ở đây theo tham chiếu và áp dụng cho việc Zoom “xử lý” “thông tin cá nhân” và “dữ liệu cá nhân” (như các thuật ngữ đó được định nghĩa theo các Luật nêu trên) của Bạn.
 18. Đồng ý phân xử trọng tài các khiếu nại và từ bỏ tố tụng tập thể.Bạn đồng ý giải quyết tranh chấp với Zoom thông qua phân xử trọng tài ràng buộc trước Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”). Trọng tài có nghĩa là một trọng tài viên, chứ không phải thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, sẽ quyết định tranh chấp. Thỏa thuận này cũng ngăn bạn đưa ra hoặc tham gia vào bất kỳ loại vụ kiện theo tầng lớp giai cấp, tập thể hoặc kiện hàng loạt, vụ kiện chung của luật sư riêng hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác do người khác đưa ra chống lại Zoom.
  1. Tranh chấp trong phạm vi. Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh giữa Bạn và Zoom liên quan đến Sản phẩm dùng thử, bao gồm mọi phần mềm, phần cứng, quảng cáo hoặc truyền thông tiếp thị liên quan đến vấn đề chính ở đây sẽ được giải quyết bằng phân xử trọng tài ràng buộc, thay vì tại tòa án.
  2. Ngoại lệ đối với phân xử trọng tài. Thỏa thuận này không yêu cầu trọng tài phân xử các loại khiếu nại sau: (1) các vụ kiện tại tòa án xử khiếu nại nhỏ do Bạn hoặc Zoom đưa ra, nếu các yêu cầu của tòa án được đáp ứng và các khiếu nại chỉ trên cơ sở riêng lẻ; và (2) khiếu nại liên quan đến tên miền hoặc quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu, hình ảnh thương mại, bí mật thương mại, bản quyền và bằng sáng chế.
  3. Thủ tục trọng tài. Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ sẽ tiến hành phân xử trọng tài theo Quy tắc trọng tài thương mại trừ khi Bạn là một cá nhân và sử dụng Sản phẩm dùng thử cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc trong gia đình, trong trường hợp đó, Quy tắc trọng tài tiêu dùng của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ sẽ được áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập adr.org. Trong trường hợp có xung đột giữa bất kỳ quy tắc AAA hiện hành nào và các điều khoản của Thỏa thuận này, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ chi phối trong phạm vi cần thiết để giải quyết xung đột. Nếu không thể tiếp cận được AAA để phân xử, các bên sẽ chọn một quan giải tranh chấp bằng trọng tài thay thế và, nếu họ không thể đồng thuận, họ sẽ yêu cầu tòa án chỉ định một trọng tài viên theo Bộ luật Hoa Kỳ Điều 9 Khoản 5. Phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra tại một trong các địa điểm sau: (i) nơi Bạn cư trú hoặc sử dụng Sản phẩm dùng thử, (ii) ở San Jose, California; hoặc (iii) ở một địa điểm khác mà Bạn và Zoom đồng ý bằng văn bản. Một trọng tài duy nhất sẽ được chỉ định. Trọng tài có thể ra quyết định bồi thường thiệt hại, biện pháp khẩn cấp hoặc quyết định không xâm phạm, và chi phí (bao gồm cả phí luật sư thỏa đáng). Bất kỳ phán quyết trọng tài nào cũng có thể được thi hành (như thông qua bản án) tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Theo Quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, trọng tài có tiếng nói về thẩm quyền của chính mình, bao gồm cả khả năng giải quyết bằng trọng tài bất kỳ khiếu nại nào; tuy nhiên, tòa án có thẩm quyền độc quyền để thi hành lệnh cấm phân xử bằng trọng tài trên cơ sở toàn nhóm hoặc với tư cách đại diện.
  4. Phí trọng tài. Trách nhiệm của Bạn trong việc thanh toán bất kỳ khoản phí nộp đơn, hành chính và trọng tài nào sẽ hoàn toàn theo các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Nếu Bạn có tổng thu nhập hàng tháng dưới 300% các hướng dẫn nghèo đói của liên bang, Bạn có quyền được miễn phí các phí tổn và chi phí trọng tài. Nếu Bạn không đủ khả năng thanh toán phí của AAA và AAA từ chối yêu cầu miễn phí của Bạn, Zoom sẽ thanh toán chúng cho Bạn.
  5. Yêu cầu nộp đơn trong vòng một năm. Bất kể bất kỳ thời hiệu nào khác và không bao gồm bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng nào tuân theo Phần 18(b) (Ngoại lệ đối với phân xử trọng tài), bất kỳ khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng nào theo Thỏa thuận này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó phát sinh, nếu không khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.
  6. Tính hiệu lực từng phần của từ bỏ tố tụng tập thể. Nếu từ bỏ tố tụng nhóm bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp, thì những phần đó sẽ không được phân xử trọng tài mà sẽ được giải quyết tại tòa án, phần còn lại sẽ được giải quyết thông qua trọng tài.
 19. Các điều khoản khác.
  1. Thông báo. Zoom có thể gửi thông báo bằng (i) thư điện tử đến địa chỉ email của Bạn được ghi lại trong thông tin tài khoản của Bạn, (ii) thông tin liên lạc bằng văn bản gửi qua thư được dịch vụ chuyển phát qua đêm được công nhận trên toàn quốc giao; hoặc (iii) thư trả trước bưu phí hạng nhất đến địa chỉ của Bạn được ghi lại trong thông tin tài khoản của Bạn. Bạn phải thông báo cho Zoom (thông báo đó sẽ được coi là đã đưa ra khi Zoom nhận được) qua thư được dịch vụ chuyển phát qua đêm được công nhận trên toàn quốc giao hoặc thư trả trước bưu phí hạng nhất đến Zoom tại 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, Hoa Kỳ, gửi đến “Bộ phận Pháp lý” cùng bản sao email tới legal@zoom.us, gửi đến: “Bộ phận Pháp lý”.
  2. Không có mối quan hệ đại lý. Các bên không có ý định dùng Thỏa thuận này để tạo ra mối quan hệ đại lý rõ ràng hoặc ngầm định theo luật chung về đại lý của liên bang hoặc tiểu bang. Mỗi bên được coi là một nhà thầu độc lập và không có mối quan hệ đại lý nào được tạo ra theo Thỏa thuận này.
  3. Không có quyền hoặc biện pháp khắc phục của bên thứ ba. Thỏa thuận này không và không nhằm mục đích trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục có thể thực thi nào cho bất kỳ người nào khác ngoài Zoom và Bạn.
  4. Chuyển nhượng; Bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng. Bạn không được chuyển nhượng quyền của Bạn hoặc chuyển giao bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Zoom và sự đồng ý đó có thể được đưa ra hoặc từ chối theo toàn quyền quyết định của Zoom. Zoom có thể chuyển nhượng quyền của mình hoặc chuyển giao bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Bạn. Bất kỳ chuyển nhượng hoặc chuyển giao có ý định nào vi phạm phần này đều vô hiệu. Thỏa thuận này ràng buộc và mang lại lợi ích cho các bên và những người kế nhiệm và người nhận chuyển nhượng được phép tương ứng của họ.
  5. Các thay đổi đối với Thỏa thuận này; Điều khoản bổ sung. Zoom bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này theo thời gian và Zoom sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo bất kỳ thay đổi quan trọng nào cho Bạn. Việc sử dụng Sản phẩm dùng thử có thể yêu cầu chấp nhận các điều khoản sử dụng mới, được sửa đổi hoặc bổ sung tùy từng thời điểm của và thông qua Bạn, quản trị viên của Bạn hoặc chủ sở hữu tài khoản khác. Khi tiếp tục truy cập và sử dụng Sản phẩm dùng thử và không đưa ra thông báo chấm dứt Thỏa thuận này, trừ khi bị pháp luật nghiêm cấm rõ ràng, Bạn đồng ý rằng các hành động đó sẽ được coi là sự chấp nhận bất kỳ điều khoản mới, được sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy, và thỏa thuận của Bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản đó.
  6. Sáp nhập; Xung đột. Các bên dự định để Thỏa thuận này cấu thành thỏa thuận cuối cùng giữa các bên và Thỏa thuận này là sự thể hiện đầy đủ và duy nhất về thỏa thuận của các bên với các vấn đề có trong tài liệu này. Tất cả các bài viết, đàm phán và thảo luận trước đây hoặc đương thời giữa các bên liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này đều được hợp nhất và thay thế rõ ràng bởi Thỏa thuận này. Khi ký kết Thỏa thuận này, không bên nào dựa vào bất kỳ công bố, tuyên bố, bảo đảm hoặc thỏa thuận nào của bên kia ngoại trừ trong phạm vi được nêu rõ trong Thỏa thuận này. Trong trường hợp có xung đột giữa bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa các bên và Thỏa thuận này liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng. Bạn thừa nhận rằng không có văn bản hoặc thông tin nào được nêu trên bất kỳ đơn đặt hàng, biểu mẫu in sẵn hoặc tài liệu nào khác có thể thêm vào hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
  7. Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, các bên không có ý định để quyết định này ảnh hưởng hoặc làm giảm hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này theo bất kỳ cách nào.
  8. Duy trì. Tất cả các phần của Thỏa thuận này, theo bản chất của chúng sẽ tồn tại sau khi chấm dứt Thỏa thuận, sẽ tồn tại sau khi chấm dứt Thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phần liên quan đến thông tin mật, bất kỳ nghĩa vụ thanh toán, tuyên bố từ chối bảo đảm, bồi thường, phân xử trọng tài và giới hạn trách nhiệm pháp lý nào.
  9. Luật điều chỉnh; Lựa chọn tòa án. Luật pháp của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, bất kể sự xung đột của các nguyên tắc luật, sẽ chi phối tất cả các vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, ngoại trừ Đạo luật Phân xử Trọng tài Liên bang chi phối các điều khoản liên quan đến phân xử trọng tài. Trừ khi có quy định khác trong Mục 18 (Thỏa thuận phân xử trọng tài với khiếu nại và khước từ khởi kiện tập thể), các bên đồng ý với thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tiểu bang đặt tại và phục vụ Hạt Santa Clara, California và các tòa án liên bang ở Quận Bắc của California. Bất kể những điều trên, các bên đồng ý rằng đoạn này không ngăn cản một trong hai bên khởi xướng bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý, hành chính hoặc quy định nào (bao gồm cả thủ tục vô hiệu) trước Hội đồng Xét xử và Kháng cáo Bằng sáng chế hoặc Nhãn hiệu, Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ, Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, bất kỳ văn phòng bằng sáng chế, bản quyền hoặc nhãn hiệu nước ngoài nào, hoặc bất kỳ cơ quan hành chính hoặc quản lý nước ngoài hoặc trong nước nào khác, về tính hợp lệ hoặc khả năng thực thi của bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác được chuyển nhượng cho một trong hai bên của Thỏa thuận này.
  10. Nội dung không rõ ràng và các tiêu đề. Các bên dự định rằng bất kỳ nội dung không rõ ràng nào trong Thỏa thuận này sẽ được giải quyết và giải thích càng chặt chẽ càng tốt để đáp ứng ý định của các bên. Các chú thích và tiêu đề xuất hiện trong Thỏa thuận này chỉ mang tính chất tham khảo và không nhằm mục đích được xem xét để hiểu Thỏa thuận này.