Tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Tại Zoom, chúng tôi mong muốn cung cấp cho người dùng trải nghiệm mở và đa dạng cũng như không có hoạt động có hại hoặc độc hại. Cùng với điều đó, chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với tài liệu bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em.

Chúng tôi định nghĩa tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (“CSAM”) là bất kỳ nội dung nào mô tả hoặc kích động hành vi hoặc lạm dụng tình dục với trẻ em. Bạn có thể tham khảo Nguyên tắc sử dụng chấp nhận được của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và ví dụ về các loại nội dung mà chúng tôi ngăn cấm.

Vui lòng sử dụng biểu mẫu tin cậy của chúng tôi để cho chúng tôi biết về bất kỳ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em tiềm ẩn nào trên nền tảng. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên báo cáo trường hợp cho cơ quan thực thi pháp luật. Bạn có thể cung cấp cho họ Hướng dẫn Yêu cầu từ chính phủ của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách yêu cầu dữ liệu từ Zoom. Chúng tôi cũng khuyên bạn nộp báo cáo cho Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (“NCMEC”). NCMEC là một tổ chức phi lợi nhuận làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng địa phương, liên bang và quốc tế để mở các cuộc điều tra riêng và đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý. Khi báo cáo, không được chia sẻ, tải xuống hoặc tải lên bất kỳ nội dung nhạy cảm nào vì làm như vậy có thể bị coi là phạm tội.

Chúng tôi đình chỉ vĩnh viễn các tài khoản được xác định đã truyền tải, hiển thị, lưu trữ, chia sẻ hoặc quảng cáo tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em trên nền tảng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cảnh báo NCMEC. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức khác theo yêu cầu của pháp luật.

Zoom luôn nỗ lực để đảm bảo rằng người dùng cảm thấy được bảo vệ và được trao quyền trên nền tảng của chúng tôi. Không có chỗ cho tài liệu bóc lột ở đây, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược mới để chống lại nó.