2

Giáo dục qua Zoom

Dưới đây là cách giáo viên, quản trị viên và học sinh có thể tạo thành công các lớp học trực tuyến, tham gia các lớp học trực tuyến và sử dụng Zoom cho giáo dục từ xa:

TÀI LIỆU CHO PHỤ HUYNH

Một số chương trình có thể trợ giúp con em bạn ở nhà học tập trong một môi trường có cấu trúc:

5

Y tế từ xa