Anket: Yöneticiler de Esnek Çalışma İstiyor

Haziran ve Temmuz 2022'de kıdemli liderlerin çalışmanın geleceğine ilişkin görüşlerini araştıran bir anket¹çalışması gerçekleştirmesi için Morning Consult ile anlaştık. Sonuçlar, üst düzey liderlerin bile kendileri için hibrit çalışmayı tercih ettiğini ve esnek çalışma modellerinin birçok faydası olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

Anket: Yöneticiler de Esnek Çalışma İstiyor

Son zamanlarda yapılan bir ankete göre, çalışanlar seçme hakkına değer veriyor: Çalışanların üçte ikisinden biraz fazlası (%69), yüz yüze, uzaktan veya hibrit çalışıp çalışmadıklarını seçebilmelerinin önemli olduğu fikrinde ortaklaşıyor.

İnsanlar çalışma tarzlarını ve programlarını ihtiyaçlarına göre uyarlamak ister ve organizasyonları bu tercihe uymadığı takdirde iş değiştirmeye gönüllüdür. İnsanların nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları konusunda gösterilen esneklik, yetenekli çalışanların işe alımını ve elde tutulmasını etkilerken, bir Momentive anketine katılanların neredeyse yarısı (%45), ideal konumlarında çalışamadıkları takdirde yeni bir iş arayacaklarını belirtiyor.

Bu durum liderlere çalışanların ihtiyaçlarına çözüm bulmak için yeni politikalar belirleme ve bunları uygulamaya koyma sorumluluğunu yükledi. Birçok lider, yüz yüze çalışmayla uzaktan çalışma modellerinin iç içe geçtiği çalışma modelini yeni bir norm olarak kabul etti.

Çalışanların çalışma ortamı konusunda esnekliğe önem verdiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Peki şirket liderleri? Onlar neyi tercih ediyor? Bu politikaları hayata geçiren kişiler bunlar hakkında gerçekte ne düşünüyor? Çalışanları olumlu yönde etkilediğine inanıyorlar mı? Hibrit çalışmanın işlerine nasıl fayda sağlayacağını düşünüyorlar?

Zoom olarak Fortune ile birlikte bu soruların yanıtlarını keşfetmeye karar verdik ve liderlerin hibrit çalışmaya ve çalışan mutluluğu, şirket kültürü ve iş hedefleri açısından genel etkilerine ilişkin görüşlerini araştıran bir anket¹çalışması gerçekleştirmesi için Morning Consult ile anlaştık. Anket katılımcılarının son altı ayda hibrit veya tam uzaktan çalışma modeliyle faaliyet göstermiş bir iş yerinde çalışması gerekiyordu. İşte anket sonucunda elde ettiğimiz önemli sonuçlardan birkaçı:

  • Liderler de esnek çalışmayı seviyor: %90'ın üzerinde katılımcı yalnızca yüz yüze çalışma yerine hibrit veya uzaktan çalışma ortamını tercih ettiğini ifade etti.
  • Liderlere çalışanlarının çalışma yerlerine ilişkin tercihlerini sorduğumuzda ise bu alandaki anket sonuçlarının biraz daha uzaktan çalışmaya yakın olduğunu gördük. Ortalamaya göre, liderler çalışılan zamanın %60'ının uzaktan, %40'ının ise ofiste olacak şekilde bölünmesini istiyor.
  • Liderler hibrit ve uzaktan çalışmanın özellikle çalışan deneyimi açısından olumsuz etkilere kıyasla daha fazla olumlu etkisi olduğuna inanıyor. Liderlerin %71'i hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin çalışan mutluluğu üzerinde olumlu etkisi olduğu görüşünde.
  • Birçoğu, hibrit ve uzaktan çalışmanın bağlantıların kalitesi üzerinde hiçbir etkisi veya olumsuz bir etkisi olmadığına inanıyor. %31'i uzaktan çalışmanın astlarla bağlantı kalitesini artırdığını ve %54'ü kalitenin aynı kaldığını düşünüyor.
  • Büyük çoğunluk (%84) tamamen yüz yüze bir işyerinde güçlü işyeri ilişkilerinin kurulabileceği konusunda hemfikir ve benzer bir oran (%85) hibrit bir çalışma alanı için de aynı şeyi söylüyor.

Anket bulgularına daha ayrıntılı bir bakış için okumaya devam edin.

Evet, çalışmanın geleceği gerçekten hibrit

Evet, çalışmanın geleceği gerçekten hibrit

Liderler geleceği görüyor: Hibrit çalışma artık hayatın bir parçası. Ankete katılanların 5'te 4'ü (%86) "iş dünyasını hibrit bir gelecek bekliyor" ifadesine katılırken yalnızca %4'lük bir dilimi aksi yönde görüş belirtti. Katılımcıların yaklaşık %56'sı kişisel olarak hibrit bir çalışma ortamını tercih ettiğini söylerken %35'i tamamen uzaktan ve sadece %9'u tamamen yüz yüze çalışmayı tercih ettiğini ifade etti. Bu da bu tercihin kişisel düzeyde de baskın olduğunu gösteriyor.

Liderlerin çalışanlar için de benzer bir vizyona sahip olduğu görülüyor. Katılımcıların yarısı (%50) çalışanları için hibrit bir ortamı, %24'ü tamamen uzaktan çalışma ortamını tercih ediyor. %18'i ise çalışanlarının kendi tercihlerini yapmasına izin veriyor. Sadece %8'i çalışanlarının tamamen yüz yüze çalışma ortamında olmasını tercih ettiğini belirtiyor.

Liderlerin İdeal Çalışma Ortamı

Çalışanların Tercih Ettiği Çalışma Ortamı

Liderler neden esnek çalışmayı tercih ediyor?

Liderler neden esnek çalışmayı tercih ediyor?

Katılımcıların hibrit çalışma tercihinin arkasında yer alan birçok etken arasında çalışanlar için anlamlı ve kaliteli iş, başı çekiyor.

Ankete katılan liderlerden kendi şirketlerine en uygun çalışma düzenine karar verirken hangi faktörlerin en önemli olduğunu derecelendirmelerini (1 en önemli olacak şekilde 1'den 6'ya kadar puanlandırarak) istediğimizde liderlerin "üretkenliği artırma"yı en önemli faktör olarak (2,86) gördüklerini öğrendik. Bu faktörü, ekip iş birliğini artırma (3,44) ve güçlü bir şirket kültürü sağlama (3,56) faktörleri izledi.

Çalışma Ortamının Belirlenmesinde Önemli Etkenlerin Sıralanması

Bir lider, üretkenliğe olan bu odaklanmayı kendi sözleriyle doğruladı:

Her iki taraf için de en iyi sonucu veriyor. İşveren için daha iyi üretkenlik ve çalışanlar için daha iyi iş-yaşam dengesi.” – Çalışanları için hibrit iş düzenini tercih eden lider

Hibrit çalışma neye benzer?

Hibrit çalışma neye benzer?

Hibrit bir çalışma modelinde herkesin uyması gereken tek bir yaklaşım yoktur. Dünyanın her yerindeki liderler, uzaktan ve ofis içi ortamlar arasındaki ayrımı şirketlerinin kendine has ihtiyaçlarına göre uyarlar. Ancak ankete katılan liderlerin dağılımı, çalışma zamanının %60'ının uzaktan ve %40'ının yüz yüze geçirilebileceğine inanan katılımcılarla birlikte, daha çok uzaktan çalışma tercihine meylediyor.

Yüz Yüze ve Uzaktan Çalışma Ayrımı

İş esnekliğinin yaygın etkisi

İş esnekliğinin yaygın etkisi

Ankete katılan liderlerden biri, "Durumlarının kontrolünün kendi ellerinde olduğunu ve hayatlarını dengeleyebildiklerini hissettikleri için işte daha mutlu ve daha üretken olurlar" dedi.

Ankete katılan liderlere göre çalışma alanı esnekliğinin oldukça olumlu bir dalga etkisi var. Morning Consult'ın bulguları, hibrit ve uzaktan çalışma etkisinin, özellikle çalışan mutluluğu ve bağlantıların kalitesi söz konusu olduğunda liderler tarafından olumsuzdan çok olumlu olarak algılandığını ortaya koyuyor.

Liderlerin %71'i hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin çalışan mutluluğu üzerinde, %58'i çalışan bağlılığında, %57'si şirket genelinde iletişimde ve %52'si ekip bağlılığında olumlu etkisi olduğu görüşünde.

Hibrit Uzaktan Çalışma Modelinin Etkisi

Aslına bakarsanız anketin ortak temalarından biri, uzaktan ve hibrit çalışmanın iş arkadaşı bağlantılarını ve bu bağlantıların kalitesini çoğunlukla güçlendirdiği veya etkilemediği yönündeydi. %34'ü uzaktan çalışma nedeniyle astlarıyla daha fazla bağlantı kurarken, %51'i her iki şekilde de herhangi bir etki hissetmiyor.

Hibrit Uzaktan Çalışmanın Bağlantılar Üzerindeki Etkisi

Benzer bir anlatı bağlantıların kalitesi için de söz konusu. %31'i uzaktan çalışmanın astlarla olan bağlantılarının kalitesini artırdığını, %54'ü ise kalitenin aynı kaldığını düşünürken, %31'i uzaktan çalışmanın şirket liderliği ile kurulan bağlantıların kalitesini artırdığı %55'i ise kalitenin aynı kaldığı görüşünde.

Bağlantıların Kalitesi

Bu üst düzey liderlerin uzaktan ve hibrit işyerlerinin yüz yüze ortamlardan daha faydalı olduğunu tespit etmeleri şaşırtıcı değil. Her bir çalışma ortamının olası faydalarının sıralandığı soruya verilen yanıtlarda ise %35 oranında liderin yüz yüze çalışma için "Bunların hiçbiri" seçeneğini işaretlediğini görüyoruz. Buna karşın, hibrit çalışma başlığı altında aynı seçeneği işaretleyenlerin oranın %13, tam uzaktan çalışma başlığı altında ise bu oranın %17 olduğu göze çarpıyor. Anketimize göre hibrit çalışmanın en fazla fayda sağladığı alanlar sırasıyla şu şekilde: çalışanlar için daha fazla esneklik (%57), iyileştirilmiş çalışan tutma oranı (%57), iyileştirilmiş iş/yaşam dengesi (%56) ve artan üretkenlik (%53).

Her Bir Çalışma Ortamı Şirketlere Nasıl Fayda Sağlar?

Benzer şekilde, yüz yüze çalışma ortamlarında hibrit ve uzaktan çalışmaya nazaran daha fazla zorluk tespit edildi. Her bir çalışma ortamının olası zorluklarının sıralandığı soruya verilen yanıtlarda ise %18 oranında liderin yüz yüze çalışma için "Bunların hiçbiri" seçeneğini işaretlediğini görüyoruz. Buna karşın, hibrit çalışma başlığı altında aynı seçeneği işaretleyenlerin oranın %41, uzaktan çalışma başlığı altında ise bu oranın %27 olduğu göze çarpıyor. Yüz yüze çalışma için belirtilen en büyük zorluklar arasında artan sağlık riskleri (%59), olumsuz çevresel etkiler (%55) ve artan şirket giderleri (%52) yer alıyor.

Her çalışma ortamıyla birlikte gelen zorluklar

Stratejik faaliyetler yoluyla bağlantılar kurmak

Stratejik faaliyetler yoluyla bağlantılar kurmak

Hibrit çalışma modelinin sözlük anlamına göre, işin bazı görevleri hem uzaktan hem de yüz yüze gerçekleşir. Bu görevlerin ne olduğuna dair liderlerin kendi tercihleri vardır.

Morning Consult anketine göre liderlerin çoğunluğu tüm çalışanların katıldığı şirket toplantıları (%56) ve büyük grup toplantıları (%54) gibi şirket etkinliklerinin yüz yüze çalışmadan ziyade uzaktan çalışma için daha uygun olduğunu düşünüyor. Buna karşın, sosyal ekip etkinlikleri (%57), pozisyonlar için adaylarla yapılan mülakatlar (%56) ve müşteri toplantıları (%50) açısından bakıldığında yüz yüze çalışma modelinin uzaktan çalışmaya göre daha çok tercih edildiğini görüyoruz.

Toplantılar İçin Tercih Edilen Biçimler

Liderlerin şirket çapında sanal toplantıları tercih etmeleri de şirket kültürünü güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ekip üyeleri arasındaki bağlantıları güçlendirmek için hangi uygulamaların yararlı olduğu konusundaki düşüncelerini sorduğumuzda ise liderler, tüm çalışanların katıldığı şirket toplantıları (%79), çalışan eğitimleri (%75) ve ekip oluşturma aktivitelerini (%77) çok faydalı veya belirli ölçüde faydalı bulduklarını belirttiler.

Ekip İlişkilerini Güçlendiren Uygulamalar

Teknoloji sayesinde hibrit çalışmayı basitleştirin

Teknoloji sayesinde hibrit çalışmayı basitleştirin

Liderler, üretkenliği mümkün kılan, ekip iş birliğini artıran ve güçlü bir şirket kültürüne katkıda bulunmaya yardımcı olan bir ortam yaratmak ister. Ayrıca bu liderlerin çoğu, tüm bunları çalışanların en mutlu olduğu hibrit bir çalışma ortamında elde edebileceklerine inanıyor. Bu nedenle, en doğru uzaktan ve ofiste çalışma dengesini kurduktan sonra liderlerin hibrit vizyonlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecek teknoloji ortaklarını da belirlemeleri gerekir.

Bu da kurumsal esnekliği yani bağlantı kurma için optimize edilmiş çözümleri teşvik eden teknolojiyi seçmekle başlar. Çalışanlar genel katılımlı toplantılara evden mi katılmak istiyor? Tamam. Nerede olduğundan bağımsız ekip içi ilişkileri güçlendirmek için bir fırsat mı yaratmak istiyorsunuz? Anlaştık. Doğru teknoloji stratejisi sayesinde hiçbirinden vazgeçmek zorunda kalmazsınız.

Zoom olarak, bu yeni esnek çalışma geleceği için optimize edilmiş, deneyime öncelik veren bir iletişim platformu sunuyoruz:

  • Zoom One, nerede olurlarsa olsunlar ekiplerinizi birbirine bağlamak amacıyla tasarlanmış hepsi bir arada iletişim ve iş birliği teklifi
  • Zoom Rooms Akıllı Galeri, yapay zekâ teknolojisiyle hem yüz yüze hem de uzaktan çalışanlar için eşitliği teşvik eden kapsayıcı bir deneyim oluşturmak üzere tasarlanmıştır
  • İnsanları gerçekten bir araya getirmek için gerçek zamanlı alt yazı oluşturma özelliği, çalışanların seslerini duyurabildikleri, bağlı, katılımcı ve eşit hissederken küresel olarak çalışmalarını sağlar

Mutlu, birbirine bağlı ekipler, işi bir mekândan ziyade bir insan ve amaç duygusuna dayandırdıkları için nerede olurlarsa olsunlar ellerinden gelenin en iyisini yapabilir. Sonuçlar güçlü bir şirket kültürünü, daha mutlu müşterileri ve esnek bir organizasyonu teşvik ederek uzun vadede büyük kâr getirir.

Metodoloji

Bu anket, ABD'de çalışan 250 kıdemli liderle yürütüldü ve Şirket Sahibi, Ortak, Başkan, Kurucu, Kurucu Ortak da dahil olmak üzere Başkan Yardımcısı ve üstü pozisyonlardaki unvanlar lider olarak tanımlandı. Anket katılımcılarının son altı ayda hibrit veya tam uzaktan çalışma modeliyle faaliyet göstermiş ve video konferans, sohbet ve mesajlaşma veya web seminerleri gibi bir iş birliği yazılımı kullanmış bir kuruluşta çalışması gerekiyordu.

Bu anket çalışması, 16-28 Haziran 2022 ve 14-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Tüm örnek için hata payı, artı veya eksi yüzde 6 puandır.

Hemen bağlanın

Ekip iş birliğini kolaylaştırmak, bağlantıları güçlendirmek ve çalışma şeklinizi geliştirmek için birleşik iletişim platformumuzu nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Connect Your Hybrid Team with Unified Communications
Blue half circle