Birleşik Krallık'ta Hibrit Çalışma Modelleriyle İlerlemek

Hibrit çalışmanın avantajı: Birleşik Krallık hibrit çalışma konusunda neden ve nasıl dünya lideri olmayı başarabilir

Birleşik Krallık'taki Hibrit Çalışma Modelleri

Önsöz

Teknoloji yıllar boyunca insanların çalışma alanlarıyla kurdukları ilişkiyi ve iş arkadaşlarıyla bağlantı kurma biçimlerini değiştiren bir rol oynadı. Bu sürekli değişme hali 2011'de Zoom'un kurmamıza neden oldu. Çünkü insanların çalışırken iletişim kurmasının ve iş birliği yapmasının daha iyi bir yolu olduğunu hissettik.

Pandemi, bu değişimi benzeri görülmemiş bir şekilde hızlandırmıştır. Zoom'un 2020 yılında Birleşik Krallık'ta en fazla indirilen uygulama olmasından ve pandemi sırasında en yaygın kullanılan video konferans aracı olmasından gurur duymakla birlikte bu durumun halihazırda gerçekleşmekte olan değişikliklerin hızlandırılması anlamına geldiğini ve on yıllık bir dijital benimseme sürecinin Birleşik Krallık'ta 12 ayda gerçekleştiğini de belirtmek isteriz.1

Dolayısıyla, bu durum çalışma şekli, yeri ve zamanıyla ilgili toplumsal beklentilerde büyük bir değişimi de beraberinde getirdi. Pandemi döneminde uzaktan çalışan kişilerin %85'i hibrit çalışmayı tercih ediyor ve Birleşik Krallık'taki çalışanların %57'si Ekim 2022'ye kadar çalışma sürelerinin en azından bir kısmında evden çalışmayı bekliyor. Ulusal İstatistik Kurumu'nun aynı döneme dair beklentisi de Birleşik Krallık ekonomisinin COVID sonrası "yeni normalini" oluşturması yönünde.2 Buna karşılık, işverenler de rekabeti sürdürebilmeleri ve yetenekleri kendilerine çekip ellerinde tutabilmeleri için çalışma uygulamalarını uyumlandırmaları gerektiğini kabul ediyor. Öyle ki, Yöneticiler Enstitüsü tarafından yürütülen bir anket çalışmasına göre, Birleşik Krallık'taki işverenlerin %79'u uzun dönemli uzaktan çalışma uygulamalarına geçmeyi amaçlıyor ve büyük ölçekli Birleşik Krallık işverenlerinin %86'sı hibrit çalışma modellerini halihazırda uygulamaya başladıklarını ifade ediyor.3 Bu konudaki belirsizliklerin ortadan kalktığını ve kalıcı değişikliklerin uygulanmaya başlandığını görüyoruz.

Pandemi döneminde Birleşik Krallık'ta yaşanan ve kıyaslamaya uygun diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha fazla insanın evden çalıştığı uzaktan çalışma deneyiminin rekabet avantajı getirdiğine inanıyoruz.4 Birleşik Krallık merkezli kuruluşlar hibrit çalışma modellerini benimsiyor ve bu esnada "üçüncü alanlar" için de artan bir talep oluştuğuna tanık oluyoruz. İnsanların kendi toplulukları içindeyken çalışabildiği bu yerler, evden uzaktan çalışma ve ofise dönme dışında alternatif bir seçenek sunuyor. Bu gelişmeler, geleceğin daha bağlantı halinde ve rekabetçi dijital ekonomisine geçiş yaptığımız bu dönemde daha üretken, mutlu ve sadık bir iş gücü yaratma potansiyeli taşıyor. Son iki yıl alışık olmadığımız bir dönem olsa da geleceğin bize sunabileceği fırsatlar hakkında fikir edinmemizi sağlıyor.

Bugün, yüz binlerce okula ve eğitim tesisine ek olarak yarım milyon işletme Zoom'u kritik iletişim sistemlerinin bir parçası haline getirmiş durumda.5 Pandemi sonrasında gelişmeye devam ederken, hibrit çalışmanın hayata geçirilmesine katkıda bulunan Zoom ve diğer teknoloji platformları Birleşik Krallık'ın ekonomik toparlanmasının merkezinde yer alarak işletmelerin yeni çağa ayak uydurup büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacak.

 


1BBC News, 2 Aralık 2020, bağlantı.
2Ulusal İstatistik Ofisi, Business and individual attitudes towards the future of homeworking, UK: April to May 2021 [İşletmelerin ve bireylerin evden çalışmanın geleceğine yaklaşımı, Birleşik Krallık: Nisan-Mayıs 2021], bağlantı.
3The Times, 11 Şubat 2022, bağlantı; BBC News, 5 Ekim 2021, bağlantı.
4Uzaktan çalışmanın ve video iletişim çözümlerinin ekonomik etkisini ölçmek amacıyla Zoom, hangi sektörlerin video konferanstan yararlanıp iş süreçlerini özünü koruyarak değiştirdiğine ve bunun sonucunda önemli ekonomik çalkantılar yaşanan bir dönemde bile iş sürekliliği ve büyüme sağladığına odaklanarak bir anket ve ekonomik analiz çalışması gerçekleştirmek için Boston Consulting Group (BCG) ile iş birliği yaptı, Mart 2021, bağlantı.
5Zoom, Dünya genelinde bağlantı, bağlantı.

Birleşik Krallık nasıl kısa sürede uyum sağladı?

Birleşik Krallık uzaktan çalışmaya nasıl kısa sürede uyum sağladı?

Video konferans teknolojileri pandemi döneminde toplumun tutunduğu bir dal haline geldi ve insanlara yaşama, öğrenme ve uzaktan çalışma konusunda esneklik sağladı. Yalnızca birkaç haftalık kısa bir sürede tüm ölçeklerden kuruluşlar, ulusal kısıtlamalar süresince çalışmaya devam etmelerini sağlamak için yeni yazılımları ve Zoom gibi çevrimiçi olanakları çalışanları çalışanlarının kullanımına sundu.

Zoom 2021'de, video konferansın başarılı uzaktan çalışmayı mümkün kılma konusundaki ekonomik etkisini ölçmek için Boston Consulting Group tarafından yürütülen bir ekonomik analiz ve anket çalışması başlattı. Bu çalışma, ankete katılan her beş işletmeden dördünün "video konferans araçları olmadan işletmemiz ayakta kalamazdı" görüşüne katıldığını ortaya çıkardı. Yine aynı analiz çalışmasına göre Zoom gibi uzaktan ofis teknolojilerinin benimsenmesi yaklaşık 550.000 kişinin (Birleşik Krallık iş gücünün yaklaşık %2'si) pandemi döneminde işini kaybetmesine engel oldu ve Birleşik Krallık GSYİH'sinin 135 milyar sterlinlik bir kısmının korunmasını sağladı.6

Anketimize katılan büyük ölçekli Birleşik Krallık işletmelerinin %78'i "video konferans olmadan pandemide ayakta kalamazdı" şeklinde belirtti

Bu durumun kısmen Birleşik Krallık'ın evden ve uzaktan çalışmayı mümkün kılan teknolojilerin benimsenmesine ön ayak olmasıyla açıklanabilir. McKinsey tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Mart 2020'de şirketlerin bir gecede ofislerini terk etmesi %85 oranında işletmeyi dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırmaya itti.7 Video konferans araçlarını kullanan Birleşik Krallık merkezli KOBİ'lerin oranı 12 ay içinde dört kattan fazla artarak %20'den %82'ye yükseldi. Bu oran, diğer gelişmiş ülkelere göre oldukça fazlaydı (5. sayfadaki tabloya bakın). Ofcom'un tahminlerine göre, ilk ulusal kapanmanın yaşandığı bir aylık dönemde Birleşik Krallık'ta yaşayan 13,2 milyon Zoom kullanıcısı bulunuyordu.8 Bu değişiklikleri desteklemekte oynadığımız rolle gurur duyuyoruz.

Anketimize katılan Birleşik Krallık işletmelerinin %78'i video konferansın pandemi döneminde moralleri yükselttiğini ve insanların ruhsal açıdan iyi durumda olmasına katkıda bulunduğunu düşünüyor

Boston Consulting Group tarafından yürütülen başka bir çalışma ise uzaktan çalışmanın COVID-19 kısıtlamaları yürürlükteyken çalışanların daha bağlantıda hissetmesini sağlamak gibi çok sayıda sosyal faydası olduğunu ortaya çıkardı:

 • Çalışma kapsamında görüşülen Birleşik Krallık işletmelerinin %78'i, "video konferans araçları pandemi döneminde şirket çalışanlarının moralinin yükselmesini ve ruhsal açıdan daha iyi olmalarını sağladı" ifadesine "katılıyorum" veya "kesinlikle katılıyorum" yanıtını verdi. 9

6Boston Consulting Group, COVID-19 Sırasında Video İletişiminin Etkisi, Mart 2021, bağlantı.
7McKinsey, What 800 Executives Envision for the Post-Pandemic Workforce [800 Yöneticinin Pandemi Sonrasındaki İş Gücüyle İlgili Tahminleri], 2020, Eylül, bağlantı.
8Ofcom, UK’s internet use surges to reach record levels [Birleşik Krallık'taki internet kullanımı rekor seviyelere ulaştı], Haziran 2020, bağlantı.
9Boston Consulting Group, İşletmeler arası video konferans müşteri anketi.
10Boston Consulting Group, İşletmeler arası video konferans müşteri anketi.

Birleşik Krallık'taki fırsatlar

Birleşik Krallık'taki hibrit çalışma fırsatları

Bireyleri istedikleri yerden çalışmaları ve iş birliği yapmaları için güçlendirmek pandemi döneminde üretkenliğin ve sosyal bağlantıların korunmasına yardımcı oldu. Çok daha fazla esneklik sağlaması bu modelin kalıcı şekilde popülerleşmesini sağlarken pandemi döneminde uzaktan çalışan Birleşik Krallık çalışanlarının %85'i gelecekte evde ve ofiste çalışmanın bir arada olduğu hibrit bir yaklaşım benimsemek istediklerini ifade etti.11 Bu bilgiler ışığında, anketimize katılan Birleşik Krallık merkezli işletmelerin video konferans araçlarını COVID sonrası dünyada daha fazla kullanmak istemesi ve yanıtlayanların %87'sinin video konferans aralarının pandemi sonrasında "iş operasyonları açısından vazgeçilmez" olacağını tahmin etmesi şaşırtıcı değil.

Anketimize katılan Birleşik Krallık işletmelerinin %87'si video konferansın pandemi sonrasındaki iş operasyonları için "vazgeçilmez" olacağını düşünüyor

COVID-19 Sırasında Video İletişiminin Etkisi

Birleşik Krallık'taki hibrit çalışma potansiyeli

Anket çalışmamız, hibrit çalışmanın dünyanın önde gelen ekonomilerinde gelecekte de yaygın şekilde kullanılmasının beklendiğini ortaya koymanın yanı sıra Birleşik Krallık'ın dağınık iş gücünü destekleme konusunda dünya lideri olma potansiyeli taşıdığını da gösteriyor. Paralel olarak, Birleşik Krallık merkezli işletmeler yeni teknolojileri benimsemeye istekli olma ve bu konudaki becerileri açısından, araştırma kapsamında incelenen diğer önde gelen ekonomilere kıyasla tutarlı bir şekilde önde görünüyor. Bu sonuçlar, Birleşik Krallık'ın küresel rakiplerine göre daha fazla "hibrit alışma potansiyeline" sahip olduğunu gösteriyor.

%82
Birleşik Krallık'ta video konferans kullanan KOBİ'lerin oranı pandemi döneminde %20'den %82'ye yükseldi

Bu eğilim, Boston Consulting Group'un araştırması kapsamında görüşülen küçük ölçekli şirketlere bakıldığında özellikle belirgin bir hale geliyor. Örneğin; çalışmaya katılan Birleşik Krallık merkezli KOBİ'lerin %82'si son 18 ayda video konferans araçlarından yararlandığını belirtiyor. Pandemiden hemen önceki %20 seviyesinden başlayan bu yükseliş eğilimi video konferans araçlarının KOBİ'ler tarafından kabul görme oranının ABD, Fransa, Almanya, Hindistan ve Japonya'ya kıyasla çok daha fazla olduğunu gösteriyor.
McKinsey'in "Uzaktan çalışma konusunda bizi neler bekliyor" başlıklı araştırmasında da aynı durumu görmek mümkün. Bu çalışmada, profesyonel ve finansal hizmetler alanında çalışan işletmelerin Birleşik Krallık'ta yüksek bir orana sahip olduğu ifade ediliyor ve bu durum tüm işlerin %48'inde hibrit modele geçilip üretkenliğin artırabileceği veya aynı seviyede tutulabileceği anlamına geliyor. Birleşik Krallık, bu alanda da önde gelen diğer ekonomilerin ilerisinde; Fransa'da aynı oranın %40'a, Almanya'da ve ABD'de %39'a, Çin'de ise %21'e düştüğünü görüyoruz.

Birleşik Krallık, KOBİ'lerin dijital dönüşümü benimsemesi konusunda diğer önde gelen gelişmiş ülkelerin önünde


11Ulusal İstatistik Ofisi, Business and individual attitudes towards the future of homeworking, UK: April to May 2021 [İşletmelerin ve bireylerin evden çalışmanın geleceğine yaklaşımı, Birleşik Krallık: Nisan-Mayıs 2021], bağlantı.

Geleceğe yönelik yeni bir yöntem

Hibrit çalışmayla geleceğe yönelik yeni bir yöntem

Hibrit çalışma, çalışanların zamanlarını fiziksel ofis ve diğer konumlar arasında ayırmasına olanak sağlayan esnek bir çalışma türüdür. Bu konum ev, ikinci bir ofis veya kamusal bir çalışma alanı olabilir. Ofisin yerine geçmesi amaçlamayan bu çalışma modeli, geleneksel ofiste 9-5 çalışma modelinin ötesine geçmek isteyen kuruluşlara bunu gerçekleştirmek için bu modelden nasıl yararlanabileceklerini yeniden düşünme konusunda yardımcı olabilir. Demos araştırmacılarının yalnızca %6 oranında çalışanın tam zamanlı işe dönmek istediğini ortaya koyması da aynı duruma işaret etmektedir.12

Ofiste bulunmanın değerli gelişim fırsatları yarattığını kabul etmekle beraber, milyonlarca insanın daha esnek bir çalışma yaklaşımını deneyimlediği kritik bir yol ayrımındayız. İş gücünün önemli bir kısmı ister uzaktan çalışıp yüz yüze iş birliği için ofise geliyor ister haftanın bir kaç günü yerinde, ofiste çalışıyor olsun hibrit çalışmanın kuruluşlara ve çalışanlarına ihtiyaçlarına en uygun ritmi bulma fırsatı verdiğine inanıyoruz. Düşünce kuruluşu Onward Birleşik Krallık Devleti'ni uzaktan ve esnek çalışmanın kamu hizmetinde daha fazla kullanılmasını teşvik etme konusunda daha yoğun çalışmaya davet ederken ve kamu hizmeti bölgesel merkezlerinin Birleşik Krallık genelinde artırılmasını bunun bir yöntemi olarak önerirken, biz de kamu sektörünün yol gösterici bir örnek olma konusunda önemli bir rol oynayabileceği görüşüne katılıyoruz.13

Zoom'da, hibrit çalışmayı başarıyla işler hale getirmenin doğru araçlara sahip olmakla alakalı olduğuna inanıyoruz. Platformumuz, tanınmamızı sağlayan video konferans çözümümüzden çok daha fazlasını sunar ve diğer bir çok özelliğimiz hibrit çalışma göz önünde bulunarak tasarlanmıştır. Yüz yüze ve uzaktan katılımcılar için sorunsuz bir toplantı deneyimi oluşturulmasına yardımcı olan Zoom Rooms çözümümüz ve kullanıcıların herhangi bir konumdan telefonla ulaşılabilmesini ve seyahat halindeyken çalışabilmesini sağlayan bulut telefon sistemimiz Zoom Phone da bu doğrultuda geliştirdiğimiz çözümler arasındadır. Ayrıca, Zoom Events ve Zoom Apps çözümlerimiz daha ilgi çekici ve üretken toplantı deneyimleri yaratmak üzere tasarlanan araçlar sunar.
Hibrit çalışmayı kolaylaştıran teknolojilerden yararlanmamızın nedeni yalnızca pandemi döneminde alınan acil durum önlemlerine uyulmasını sağlamaya çalışmak değil işlerin daha iyi yürütülmesini sağlayacak yollar keşfetmekle de ilgilidir. İşletmelerin ve çalışanların kendileri için uygun dengeyi yakalamaları zaman alacak olsa da şu anda gelecek odaklı düşünmeye devam edip yeni hibrit dünyaya alışmak ve sunduğu avantajlardan yararlanmak için doğru bir zamandayız.

 


12Demos, Inside Jobs [Hibrit Dünyaya İçeriden Bakış], Aralık 2021, bağlantı.
13Onward, Time to move out: The case for civil service relocation [Ofisten çıkma zamanı: Kamu hizmetlerinde yer değiştirme çalışması], Şubat 2022, bağlantı.

Hibrit çalışma alanlarıyla ilerlemek: Birleşik Krallık açısından faydaları

Hibritle ilerlemek: Birleşik Krallık açısından faydaları

Hibrit çalışmayı benimsemenin, aşağıdaki belirtilen olanakları sağlaması nedeniyle hem işletmeler hem de bütün olarak Birleşik Krallık açısından net ekonomik faydaları olduğunu düşünüyoruz:

Yakın şehirlerde yaşamayan kişiler için daha iyi maaşlı iş fırsatları yaratılmasında rol oynayarak yerel ekonomileri canlandırır ve Devlet'in "Seviye Atlama" programları hedeflerini gerçekleştirmesini sağlar. "Uzaktan" olarak ilan edilen işlerin dörtte üçünde yıllık 31.000 Sterlin yıllık maaş ortalamasının üzerinde maaş ödemesi yapılmaktadır.14 Böylece, senelerdir "beyin göçü" yaşanan kırsal bölgeler ve banliyö bölgeleri için daha yüksek maaşlı çalışanları bölgeye çekme ve halihazırda buralarda yaşayanları bölgelerinde tutma fırsatı yaratılır ve maaşlarının yerel olarak harcanması sağlanır. Legal & General, bu tür bir olanağın yerel büyüme ve yenilenme potansiyeli yarattığını belirterek hibrit çalışmayı devletin Seviye Atlatma programlarında kullanabileceği "önemli bir araç" olarak görmektedir.15

Tüm Birleşik Krallık bölgelerinde fırsatları artırmaya yardımcı olur: Zoom'un işe alım şirketi Indeed ile başlattığı iş ortaklığı uzaktan çalışma fırsatlarında önemli artış görülen alanlarla iş pazarının genel gücü arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı.16 Birleşik Krallık'ta uzaktan çalışma seçeneğiyle açılan pozisyonlarda en fazla artışın yaşandığı 25 bölgenin her birinde bu pozisyonların daha geniş olan yerel iş pazarına göre daha hızlı büyüdüğü gözlemlendi. Uzaktan işe alımın revaçta olduğu bu alanlar, "Kırmızı Duvar" (9. sayfadaki grafiğe bakın) olarak adlandırılan 10 yer de dahil olmak üzere İngiltere, İskoçya ve Galler'in bölgeleri çeşitli bölgelerine dağılmış durumdadır.

Birleşik Krallık'ın gelişen teknoloji sektörüne güç kazandırır: Dijital, Kültür, Medya ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan rakamlar, Birleşik Krallık teknoloji sektörünün 2021 yılında tüm zamanların en başarılı yılını geçirdiğini ve yeni iş fırsatları oluşturup yatırımı teşvik ederek Birleşik Krallık'ın pandemi sonrasında toparlanmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Aynı istatistikler, BT sektöründe yayınlanan tüm iş ilanlarının %21,6'sının artık uzaktan çalışmaya uygun pozisyonlar olarak açıldığını gösteriyor. Şirketlerin artan bir şekilde konumdan bağımsız olarak ülke genelinde işe alım yapabilmesi ve ihtiyaç duyduğu çalışanları bulabilmesiyle birlikte hibrit çalışma modelinin yaygınlaşması Birleşik Krallık teknoloji ekosisteminin Londra'nın ötesinde de gelişmesine katkıda bulunabilir.17

Üretkenliği artırır: Hibrit çalışma modeline geçmek iş gücünün üretkenliğini artırabilir. Bir Chartered Institute of Personnel and Development tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, pandemi döneminde evden çalışmada yaşanan artışla birlikte üretkenlik düzeyini artıran veya üretkenliğinde değişme gözlenmeyen şirketlerin ankete katılan tüm şirketler içindeki oranı %71 oldu. Accenture'a göre, yüksek büyüme kaydeden kuruluşların %63'ü esnek çalışma modellerini halihazırda benimsemiş durumda. Olumsuz yönde büyüme kaydeden veya büyüme kaydetmeyen kuruluşların büyük çoğunluğu ise hala çalışanlarından iş yerinde bulunmalarını bekliyor.19

236 milyar Sterlin
Hibrit çalışma, 2040 yılına kadar GSYİH'nin 236 milyar Sterlin büyümesini sağlayabilir

Ekonomik büyüme sağlar ve GSYİH'i artırır: Virgin Media, O2 Business ve Centre for Economics and Business Research tarafından yürütülen bir çalışmada hibrit çalışmadaki artışın önümüzdeki dört yıl içinde Birleşik Krallık GSYİH'ine 76 milyar Sterlin'lik bir katkıda bulunabileceği bekleniyor. Aynı çalışmada uzaktan çalışmanın 2040 yılına kadar 236 milyon Sterlin'lik bir destek sağlayacağı ifade ediliyor.20

Kuruluşların yetenekleri kendisine çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olur: Internet Workplace Group tarafından düzenlenen anketlere göre, Hibrit çalışma modelini benimseyen işverenlerin yetenekleri kendilerine çekmelerinin ve ellerinde tutmalarının daha kolay olması bekleniyor. Bu anketlere katılan kişilerin %83'ü esnek olanaklarla ilan edilen işlere başvurmalarının daha olası olduğunu ifade ediyor.21 Bloomberg'e göre, görüşleri sorulan çalışanların yaklaşık %39'u kendilerine ihtiyaç duydukları esnekliği sağlama konusunda başarısız olan işlerden ayrılacaklarını belirtiyor. Daha genç çalışanları kendilerine çekmek isteyen şirketlerde ise Z kuşağı bireyler söz konusu olduğunda bu oranın %49'a ulaştığını görüyoruz.22

Andy Burnham'ın sözlerinden alıntılanmıştır
"Manchester pandeminin yarattığı etkileri aşıp işi insanlar ve işletmeler için daha iyi bir hale getirme konusunda bir fırsat yarattı. Bu şehrin esnek çalışmayı benimsemiş olması onu kesinlikle Londra karşısında daha cazip bir hale getiriyor"
Andy Burnham,Greater Manchester Belediye Başkanı

Hibrit çalışmanın önemli sosyal faydalı olduğuna dair yeni ortaya çıkarılan kanıtlar da mevcuttur:

Refahı ve iş yaşam dengesini iyileştirir: Financial Times tarafından yürütülen bir ankete göre kadınların %73'ü ve erkeklerin %63'ü haftanın bir ila üç günü ofise gelmeyi tercih ediyor ve bu durum son iki yılda evden çalışmaya ilişkin olumsuz yaklaşımın sona erdiğini gösteriyor.23 Working Families, King's College London ve University of East Anglia tarafından hazırlanan bir rapora göre, böyle bir olanağa sahip olmak evden çalışma modelinin kadınların kariyer hedeflerine zarar vermemesini sağladığı gibi erkeklerin de evle ilgili işlere ve bakım işlerine daha fazla zaman ayırabilmesini sağlıyor.24

Yerel toplulukları güçlendirir: Hibrit çalışma, yerel harcamaları ve müşteri trafiğini artırarak kentlerin/kasabaların işlek caddelerine de fayda sağlayabilir. Bir Demos araştırmasına göre, insanların "mekanlarla" ilişkisi pandemi döneminde güçlendi ve bunun sonucunda, en azından bir süre uzaktan çalışan katılımcıların %47'si Demos'la yaptığı görüşmede, artık yerel bölgelerinde daha fazla harcama yapma eğiliminde olduğunu belirtti.25

Büyük şehirlerdeki barınma baskısını ortadan kaldırır: Pandeminin de hız kazandırmasıyla birlikte, 2021 yılında da Londra'da yaşayanların başka yerlere göç ettiği görüldü. HMRC'den aldığı verileri analiz eden Hamptons'a göre, yalnızca 2021 yılında, Londra sakinlerinin başkentin dışındaki evler için yaptığı harcama tutarı 54,9 milyar Sterlin'e ulaştı ve rekor seviyeye yükseldi.26 Bu rakamın, 2007 yılına ait bir önceki rekordan %50 daha fazla olduğu ifade ediliyor.27 Başka bir yerden alınan veriler ise 2021 yılı Haziran ayında satılan ev sayısında rekor seviyelere ulaşıldığını gösteriyor. Bu durum çoğunlukla müşterilerin şehir merkezinden uzakta başka alanlar bulma arayışından kaynaklanıyor.28

Görsel: Birleşik Krallık'ta uzaktan işe alımların yaygın olduğu yerler

Birleşik Krallık'ta uzaktan işe alımların yaygın olduğu yerler

Tablo: En fazla uzaktan işe alım gerçekleştiren 25 yer

En fazla uzaktan işe alım gerçekleştiren 25 yer

Kaynak: Indeed29

 


14Times, 1 in 10 job adverts is working from home [Her 10 iş ilanından 1'i uzaktan çalışmaya uygun], Şubat 2022, bağlantı.
15The Times, Hybrid working could be right up your street [Sokağınızda hibrit çalışan birileri yaşıyor olabilir], Mart 2021, bağlantı.
16Esnek çalışma olanakları içeren iş ilanlarında Şubat 2020 (pandemi etkisinden önce) ve Mart 2022 dönemi arasında yaşanan değişim hakkındaki tescilli Indeed işe alım verileri kullanılarak yapılan Zoom analizi
17Kültür, Medya ve Spor Daire Başkanlığı, Aralık 2021, bağlantı.
18CIPD, More employers reporting increased productivity benefits from homeworking compared to last summer [Geçen yaza kıyasla daha fazla çalışan, evden çalışmanın artan üretkenlik avantajları sağladığını belirtiyor], Nisan 2021, bağlantı.
19Accenture, The future of work: productive everywhere [İşin geleceği: her yerde üretkenlik], Mayıs 2021, bağlantı.
20Virgin Media, More hybrid working to bring 3.8 million Brits into employment [Hibrit çalışma olanaklarının artması 3,8 milyon Britanyalı için istihdam fırsatları yaratıyor], Eylül 2021, bağlantı.
21International Workplace Group, Why employees prefer hybrid working to a 10% pay rise – and what it means for business [Çalışanlar %10 maaş artışı yerine neden hibrit çalışmayı tercih ediyor ve bu durum iş açısından ne anlama geliyor], Eylül 2021, bağlantı.
22Bloomberg, Employees Are Quitting Instead of Giving Up Working From Home [Çalışanlar Evden Çalışmayı Bırakmak Yerine İşten Ayrılıyor], Haziran 2021, bağlantı.
23Financial Times, Return to the office: FT readers discuss camaraderie, collaboration — and presenteeism [Ofise dönüş: Financial Times okuyucuları çalışanlar arasındaki uyumu, iş birliğini ve gerekenden fazla süre iş yerinde bulunma konusunu tartışıyor], Kasım 2021, bağlantı.
24King’s College London, Working parents, flexibility and job quality: What are the trade-offs? [Çalışan ebeveynler, esneklik ve iş kalitesi: Kayıplar ve kazançlar], 2021, bağlantı.
25Demos, Post Pandemic Places [Pandemi Sonrası Yerleri], Mart 2021, bağlantı.
26Evening Standard, 26 Aralık 2021, bağlantı.
27Bloomberg, London Exodus Sees Record Spend on Homes Outside City [Londra Dışına Göç Şehir Dışındaki Evlere Yapılan Harcamaları Rekor Düzeye Çıkardı], 26 Aralık 2021, bağlantı.
28Guardian, UK hits record number of homes sold in a month [Birleşik Krallık bir ayda yapılan ev satışı sayısında rekor seviyeleri gördü], 21 Temmuz 2021, bağlantı.
29Indeed tarafından toplanan işe alım verilerini kullanarak, pandemi öncesi 2020 yılı Şubat ayı ve Birleşik Krallık'ta birçok kısıtlamanın kaldırıldığı 2022 yılı Mart ayı arasındaki dönemde uzaktan çalışma seçeneği içeren iş ilanlarında en fazla artışın yaşandığı 25 Birleşik Krallık konumunu belirledik. İş ünvanı veya açıklama kısmında "uzaktan çalışma", "evden çalışma" veya benzer terimler içeren veya konumun açık bir şekilde "uzaktan" olarak belirtildiği ilanlar uzaktan çalışmaya açık olarak sınıflandırılır. Indeed, bir şehirdeki yapılaşmış alanların ölçümü olan Birincil Kentsel Alan (PUA) ölçümünden yararlanarak, iş ilanlarını işlerin konumlarına göre kendi sitesinde toplamaktadır. PUA'lar Birleşik Krallık'taki kentsel alanlarda gerçekleştirilen ekonomik aktiviteleri tutarlı bir şekilde ölçerek bu alanları şehir bölgelerinden veya birleştirilmiş yetki bölgelerinden ayırır. Bu bölgelerin tamamının yer aldığı listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Birleşik Krallık hibrit çalışma modeliyle nasıl ilerleyebilir ve hibrit çalışma alanında dünya lideri olarak elde ettiği konumu nasıl pekiştirebilirim?

Birleşik Krallık hibrit çalışma alanında dünya lideri olarak elde ettiği konumu pekiştirebilir

Pandemi, Birleşik Krallık'ın hibrit çalışmaya geçişin yarattığı fırsatlardan yararlanmak işin elverişli bir konumda olduğunu ve bu konumun çalışanlara, kuruluşlara ve bir bütün olarak ekonomiye fayda sağlamayı kolaylaştırdığını ortaya çıkarmıştır. Aşağıda, daha güçsüz yetkilere sahip yönetimlerce desteklenen Birleşik Krallık Devleti'nin özellikle özel sektörde halihazırda çalışmaları devam eden gelişmeleri hızlandırarak "Seviye Atlama" programını gerçekleştirmek üzere hibrit çalışmanın avantajlarının ülke ve topluluklar genelinde adil şekilde dağıtılmasını sağlamak için uygulayabileceği on basit yöntem paylaştık.

 • "Seviye Atlatma" programı kapsamında Birleşik Krallık'ı hibrit çalışma alanında dünya lideri haline getirmek için net bir hedef belirleyin. Bu hedefin ekonomik katılımı genişletmeye, genç nesiller için fırsatları artırmaya ve yeterli destek alamamış toplulukları yenilemeye ve yerel ekonomileri desteklemeye yönelik olması gerekir. Bunu sağlayabilmesi için Devlet'in İrlanda ve Galler devletleri örneğini izleyerek Uzaktan Çalışma Stratejisi uygulaması gerekir.
 • Evden ve uzaktan çalışmayı Devlet'in Net Sıfır stratejisinin başarılı olmasını sağlayacak bir yol olarak daha fazla benimseyin. Ofis hayatı çok sayıda önemli avantajı beraberinde getiriyor olsa da insanların toplantılar için uzun mesafeler katetmesine duyulan ihtiyacı azaltmak, üretkenlikten taviz vermeden salınımların azaltılmasına yardımcı olabilir.30
 • Her topluluktaki çalışanlara çalışmak için kullanabilecekleri "üçüncü alan" seçeneği (evde ve ofiste çalışma seçeneklerine ek olarak) sunmak üzere yerel ortak çalışma merkezleri ağı oluşturmak için finansman ayırın. Bu sayede, hibrit çalışmanın avantajlarından tüm kasabalarda ve kentlerde yararlanılmasını sağlayabilirsiniz. Lordlar Kamarası COVID Komitesi tarafından da önerildiği üzere, Birleşik Krallık genelinde yerel çalışma merkezleri oluşturmak çalışanları gün içinde işlek caddeleri ziyaret etmeye teşvik ederek yerel büyümenin desteklenmesine yardımcı olur. Kullanılmayan yerel perakende birimlerinin yerel çalışma merkezlerine dönüştürülmesini için ayrı bir plan oluşturulabilir.31
 • Hibrit çalışma uygulamalarını yerel yönetimlerim ve daha geniş kamu sektörünün bir parçası haline getirerek örnekle yol gösterin. Yüksek maliyetli ofis alanlarına duyulan ihtiyacı azaltmak, Devlet'in on binlerce devlet memurunu devlet dairelerinden taşıma planlarını destekleyebilir ve pandemi sonrası dönemde "çalışmanın" ve "kamu hizmetlerinin" iş birliği yapmayla ilgili olduğunu ve fiziksel alan yerine sunulan hizmetlere göre tanımlandığını gösterebilirsiniz. Ayrıca, yerel yetkililer resmi toplantıları yeniden hibrit formatta düzenleme olanağına sahip olur.32
 • Esnek çalışmayı genelgeçer anlayış haline getirin ve belirli bir konumun neden belirli bir pozisyon için gerekli olduğunu kanıtlama yükünü işverenlere yükleyin. Bu yaklaşım, Devlet tarafından teklif edilen ve evden çalışmayı ve ofise alternatif konuları da kapsayan esnek çalışma talep etme hakkının ötesine geçer.33
 • İşverenlerin farklı pozisyonlar için nasıl esneklik sunabileceklerini düşünmesini zorunlu hale getirin ve bu esnekliklerin tüm iş ilanlarına eklenmesini sağlayın. Genel ifadeler kullanmak yerine, sunulabilen esneklik türleri iş ilanlarında belirtilmelidir ve mevcut çalışanlar yeni gelen çalışanlarla aynı esnekliğe sahip olmalıdır.34
 • Zamanlarının önemli bir kısmını evden çalışarak geçiren kişiler için vergi kredisi sunarak farklı sosyal geçmişlere sahip kişilerin de aynı imkana sahip olmasını sağlayın. İrlanda Cumhuriyeti'nde uzaktan çalışmayı desteklemek için başarılı bir şekilde uygulamaya geçirilen ve çalışanların ısınma, elektrik ve internet giderleri için %30'a varan oranlarda uzaktan çalışma yardımı aldığı vergi indirimlerini inceleyerek bilgi edinebilirsiniz.35
 • Dijital okur yazarlığı yeni dijital stratejinin merkezi haline getirme sözü verin ve gelecek nesillerin hibrit çalışma çağında gelişmek için yeterli araçlara sahip olmasını sağlayacak kapsamlı dijital beceri programları sunmak için okullar, kolejler, üniversiteler, diğer beceri sağlayıcıları, yardım kuruluşları ve yerel yetkililerle ortak çalışmalar yürütün.36
 • KOBİ'lerin halk tarafından sübvanse edilen çok daha fazla sayıda yazılım hizmetlerine erişmesini sağlamak amacıyla Büyümeyi Destekleme (Dijital) planının uygunluk kriterlerini genişletin. Bu yaklaşım, küçük ölçekli işletmelere tamamen uzaktan ve hibrit ekiplerle çalışmak için ihtiyaç duydukları araçları temin etmenize ve dijital bir ortamda gelişme olanağı elde etmelerine yardımcı olacak Zoom benzeri üretkenlik artırma araçlarına erişmelerini sağlayacaktır.
 • Pazar devlerine rakip şirketlerin hibrit çalışmayı güçlendiren yeni ürün ve hizmetleri pazara sunmak için "Büyük Teknoloji Devleriyle" eşit şartlarda rekabete girmesini sağlamak amacıyla, Rekabet ve Pazarlar Müdürlüğünü güçlendirin.
Zoom, İrlanda Devleti'nin 200'den fazla ortak çalışma merkezi kurmasına yardımcı oldu

Zoom, İrlanda Devleti'nin bir yıllık bir dönemde İrlanda genelinde 200'den fazla ortak çalışma merkezi kurmasına yardımcı oldu.

Diğer yerlerde olduğu gibi İrlanda'da da ortak çalışma merkezleri insanların ana ofise günlük olarak gidip gelebilecekleri mesafelerde yaşama ihtiyacını ortadan kaldırdı (İrlanda uzun yıllar boyunca fırsatların aşırı şekilde Dublin'de yoğunlaşması sorunuyla boğuştu) ve çalışanları gün içerisinde kasabalarının veya şehirlerinin merkezini ziyaret etmeye teşvik edecek yeni yollar geliştirip yerel ekonomileri destekledi.

Hull şehrini "Birleşik Krallık'ın Ortak Çalışma Merkezi Haline Getirmek"

Hull'de Çalışın, Mutlu Çalışın: Zoom; Hull iş liderleri, Hull Kent Konseyi ve Hull Westle & Hessle milletvekili Emma Hardy tarafından Hull şehrini "Birleşik Krallık'ın yeni ortak çalışma merkezi haline getirmek" için kurulan yeni bir girişimi destekliyor.

Bu girişimle, genç bireylerin ve yeni mezunların kariyerlerini ilerletmek için şehirden taşınmak zorunda olduklarını hissetmemesi hedefleniyor. Şehrin düşük yaşam maliyeti, mükemmel internet altyapısı ve Birleşik Krallık'ın 2017 Kültür Şehri olan Hull şehri tarafından teşvik edilen kesintisiz yenilenme olanaklarından yararlanmak isteyen uzaktan çalışanları şehre çekmek amacıyla Hull genelinde ortak çalışma alanları oluşturuluyor.

 


30Nature, A take-home message from COVID-19 on urban air pollution reduction through mobility limitations and teleworking [Hareket kısıtlamaları ve evden çalışma yoluyla kentsel hava kirliliğinin azaltılması konusunda COVID-19'dan alınacak dersler], Ağustos 2021, bağlantı.
31Lordlar Kamarası COVID-19 Komitesi, Towns and Cities: local Power is the Path to Recovery [Kasabalar ve Şehirler: Toparlanmaya giden yol yerel olarak güçlenmeden geçiyor], Aralık 2021, bağlantı.
32Onward, Time to move out: The case for civil service relocation [Ofisten çıkma zamanı: Kamu hizmetlerinde yer değiştirme çalışması], Şubat 2022, bağlantı.
33 İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Daire Başkanlığı, Making Flexible Working the Default Consultation [Esnek Çalışmayı Genel Olarak Başvurulacak Yöntem Haline Getirmek], Ekim 2021, bağlantı, Demos, Inside Jobs [Hibrit Dünyaya İçeriden Bakış], Aralık 2021, bağlantı.
34TUC, The Future of Flexible Work [Esnek Çalışmanın Geleceği], Haziran 2021, bağlantı.
35Demos, Inside Jobs [Hibrit Dünyaya İçeriden Bakış], Aralık 2021, bağlantı; İrlanda Devleti, Working from Home [Evden Çalışma], bağlantı.
36Lordlar Kamarası COVID-19 Komitesi, Beyond Digital: Planning for a Hybrid World [Dijitalin Ötesinde: Hibrit Dünyayı Planlamak], Nisan 2021, bağlantı.

Ek: hibrit çalışma için en iyi uygulamalar

Hibrit çalışma için en iyi uygulamalar

Kuruluşların ve çalışanlarının etkili bir hibrit çalışma ortamı yaratmak için yakın bir şekilde çalışması gerekiyor. Hibrit çalışma modelini uygulamak isteyen kuruluşlar için en iyi uygulamalar olduğunu düşündüğümüz birkaç uygulamayı sizinle paylaştık:

 • Hibrit ekiplerinizle sürekli olarak bağlantıda olun: Farklı konumlara dağılmış ekiplerle çalışmak sürekli olarak iletişimde kalmayı ve iş birliği yapmayı gerektirir. Bu nedenle, ortak çalışma arkadaşlarınızla zahmetsiz bir şekilde bağlantı kurabilmek için çalışma alanı mesajlaşma uygulaması veya iş telefonu çözümü gibi etkili çözümlerden yararlandığınızdan emin olun. Ayrıca sanal ekip oluşturma etkinlikleri düzenlemek, daha önce hiç yüz yüze tanışmamış olsalar bile ekip üyeleriniz arasındaki ilişkileri güçlendirmenize yardımcı olur.
 • Güçlü bir kaynak kütüphanesi oluşturun: Dağınık iş gücünüzün görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak, cihazlarının ve hesaplarının güvenliğini sağlamak ve çalışma alanı teknolojilerinizi ve çözümlerinizi kullanmaları için onları eğitmek üzere güçlü kaynaklar sunun. Kaydedilen eğitim materyallerinin ve oturumların yer aldığı bir kütüphane oluşturmak, çalışanlarınıza başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları bilgilere ve materyallere erişme olanağı sağlar.
 • Hibrit çalışma alanı çözümlerinizde tutarlılık sağlayın: Birbirinden tamamen farklı uygulamalar ve yazılımlar kullanmak, hibrit iş gücünüzün farklı durumlarda hangi uygulamaları kullanacaklarını bilmelerini zorlaştırarak kullanıcı deneyimi açısından pürüzler yaratır ve bu çözümleri yönetmek zor ve pahalı olabilir. Bir birleşik iletişim çözümü kullandığınızda çalışanlarınız telefon, sohbet web semineri ve video toplantı iletişimlerine aynı platformdan erişmenin getirdiği pürüzsüz deneyimden yararlanabilir.
 • Kuruluşunuz genelindeki iletişiminiz için bir altyapı oluşturun: Hibrit iş gücünüze ve paydaşlarınıza tek seferde ulaşma olanağı acil durumlar söz konusu olduğunda veya şirket haberlerini iletmek istediğinizde önem kazanır. Büyük etkinlikleri ve toplantıları desteklemek için ölçeklendirilebilen, etkili bir video iletişim çözümünden yararlanmak, tüm tarafların katıldığı toplantılar ve genel katılımlı toplantılar düzenlemenin yanı sıra kuruluş genelinde iletilen mesajları daha kişisel bir biçimde ve doğrudan göndermenizi kolaylaştırır.
 • Tüm çalışanlar için aynı özellikleri sunan çözümler sağlayın: Bazı çalışanlarınız ofisten bazıları da uzaktan çalışırken, çalıştıkları yerden bağımsız olarak kurumsal düzeyde bir iletişim deneyimi oluşturmaları için ihtiyaç duydukları çözümleri onlara sunmanız gerekir. Ekiplerinizin dijital olarak iş birliği yapmasını sağlayan, dikkat dağıtıcı olmayan bir ortam oluşturan ve ofisteki çalışanlarla aynı özellikleri kullanmalarına olanak tanıyan çözümler sunarak, ekiplerinizin çalıştıkları yer fark etmeksizin üretken ve başarılı olmalarını sağlayabilirsiniz.

Zoom Hakkında

Zoom sizin içindir. Fikirleri ifade etmenize, başkalarıyla iletişim kurmanıza ve yalnızca hayal gücünüzle sınırlı bir gelecek inşa etmenize yardımcı oluyoruz. Sorunsuz iletişim platformumuz, kuruluşunda video ile başlayan tek platformdur ve o zamandan beri inovasyonda standardı belirliyoruz. Bu nedenle, kişiler, küçük işletmeler ve büyük kuruluşlar için fark gözetmeden sezgisel, ölçeklenebilir ve güvenli bir tercih teşkil ediyoruz.

Zoom, 2020 yılında Birleşik Krallık'ta en fazla indirilen uygulama oldu37 ve Ofcom'un tahminlerine göre 2020 yılı Mayıs ayındaki ilk kapanma döneminde Birleşik Krallık genelinde 13,2 milyon yetişkin Zoom kullandı.38 Şu anda dünya genelinde 6000'den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz ve genişlemeye devam ediyoruz. Londra'da bir ofisimiz ve mevcut durumda Birleşik Krallık'ta 180 kişilik bir ekibimiz var.

Günümüzde, yüz binlerce okulun ve eğitim tesisine ek olarak dünya genelinde yarım milyon işletme kritik iletişimleri için Zoom'u tercih ediyor. Teknoloji alanında yenilikler getiren Skyscanner, SumUp ve Wise gibi şirketlerin, 21st Century Fox ve NatWest bankası gibi büyük küresel markaların ve Greet Ormond Street Hospital gibi kamu hizmetlerinin tercih ettiği bir platformuz. Pandemi sonrasında gelişmeye devam ederken, hibrit çalışmanın hayata geçirilmesine katkıda bulunan Zoom'un ve diğer teknoloji platformlarının Birleşik Krallık'ın ekonomik toparlanmasının merkezinde yer alarak işletmelerin yeni çağa ayak uydurup büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacağına inanıyoruz.

Kısa sürede tercih sebebi haline gelmemizin sebeplerinden biri de Zoom'un basit, kullanımı kolay ve tüm cihazlarda kullanılabilen bir teknolojiye sahip olmasıdır. Ayrıca, düşük bant genişliğine sahip ortamlarda bile yüksek kaliteli videolar sunacak şekilde tasarlanan teknolojimizin, hibrit ve uzaktan çalışma modeline en uygun teknoloji olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimizin ofislerin yerine geçmesi amaçlanmamaktadır (buna karşılık sanal arka planları kullanarak ofis benzeri bir ortam oluşturabilirsiniz). Ürünlerimizin ofislerin yerine geçmesi amaçlanmamaktadır (buna karşılık sanal arka planları kullanarak ofis benzeri bir ortam oluşturabilirsiniz). Bunun yerine, uzaktan çalışan personelinizin bağlantıda kalmasını sağlamak ve esneklik isteyen çalışanlarınıza bunu sağlamak için bu araçlardan yararlanabilirsiniz.

Zoom platformu, birçok insanın aşina olduğu video konferans çözümlerinden çok daha fazlasını sunar. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktayız:

 • Zoom Phone, bulundukları yer fark etmeksizin kullanıcıların çağrılar göndermesini ve almasını sağlayan bir bulut telefon sistemidir.

Son olarak, erişebilirlik özelliklerimiz tüm Zoom kullanıcılarına açıktır. Yazı tipi boyutlarını özelleştirme, otomatik altyazılar oluşturma, klavye kısayolları, ekran okuyucu desteği ve buluta kaydedilen toplantıları aramayı ve incelemeyi kolaylaştıran otomatik döküm oluşturma seçenekleri bu özellikler arasındadır.40 Ürünlerimizin olabildiğince kapsayıcı olmasını sağlamak adına, ürünlerimizle kullanıcılarımızın yapabildikleri arasında uyumsuzluk yaşanan alanları tespit etmek için düzenli olarak geri bildirim toplarız.41

 


37BBC News, 2 Aralık 2020, bağlantı.
38Ofcom, UK’s internet use surges to reach record levels [Birleşik Krallık'taki internet kullanımı rekor seviyelere ulaştı], Haziran 2020, bağlantı.
39Zoom Apps Marketplace, bağlantı
40Zoom, Herkes için erişilebilirlik, bağlantı.
41Zoom, Herkes için erişilebilirlik, bağlantı.