Warunki użytkowania dla prowadzącego wydarzenia Zoom Events

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2022 r. Witamy w Zoom Events.Użyte w niniejszych Warunkach zwroty „Zoom”, „my”, „nas”, „nasz” lub ich odmiany odnoszą się do podmiotu Zoom, z którym zawierasz porozumienie w Umowie o świadczeniu usług (zdefiniowanej poniżej). Niniejsze Warunki użytkowania dla prowadzącego wydarzenia Zoom Events („Warunki”) określają dodatkowe zasady i warunki, które mają zastosowanie do zakupu, dostępu i korzystania przez Klienta z Zoom Events oraz powiązanych stron internetowych i usług, w celu tworzenia i prowadzenia wydarzeń („Platforma Wydarzeń”).Niniejsze Warunki mają na celu uzupełnienie warunków zawartych w Umowie o świadczeniu usług oraz we wszelkich stosownych Formularzach zamówienia.Na potrzeby niniejszych Warunków „Formularz zamówienia” obejmuje każdy proces składania zamówienia online, w którym zawarte są przez odniesienie niniejsze Warunki i/lub Umowa Klient-Odsprzedawca.W Formularzu zamówienia mogą być również określone inne warunki, a korzystanie z Platformy wydarzeń podlega również Wytycznym Zoom dotyczącym dozwolonego użytkowania, Oświadczeniu o prywatności Zoom Events oraz innym zasadom i politykom określonym na Platformie wydarzeń lub mającym do niej zastosowanie, które niniejszym zostają włączone przez odniesienie.Platforma wydarzeń jest przeznaczona do użytku biznesowego, a jeśli akceptujesz niniejsze Warunki w imieniu podmiotu, oświadczasz i gwarantujesz nam, że masz do tego upoważnienie (a dla jasności wszystkie inne odniesienia do „Ciebie” w niniejszych warunkach odnoszą się do takiego podmiotu). W przypadku sprzeczności lub niespójności pomiędzy niniejszymi Warunkami a jakimikolwiek warunkami zawartymi w Umowie o świadczenie usług lub jakimkolwiek Formularzu zamówienia podlegającym Umowie o świadczenie usług niniejsze Warunki będą miały pierwszeństwo w zakresie niezbędnym do rozwiązania sprzeczności lub niespójności w odniesieniu do Platformy wydarzeń. Platforma wydarzeń jest częścią „Usług” Zooma zgodnie z definicją zawartą w odpowiedniej Umowie o świadczenie usług. Użytkownik Dla jasności niniejsze Warunki nie mają zastosowania do usługi Zoom Meetings ani Zoom Webinars, które nie są tworzone, organizowane, prowadzone, publikowane ani zarządzane za pomocą Platformy wydarzeń.Terminy pisane wielką literą, ale nie zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przypisane w odpowiedniej Umowie o świadczeniu usług lub Formularzu zamówienia. Jeśli masz siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, do Twojego korzystania z Platformy wydarzeń mają zastosowanie dodatkowe warunki (patrz punkt 15 poniżej).

 1. Definicje
  1. Klient” oznacza stronę dokonującą zakupu Licencji Zoom Events i określany jest jako „Użytkownik” w Warunkach świadczenia usług Zoom oraz Warunkach świadczenia usług dla klientów odsprzedawców Zoom, „Klient” w Ramowej umowie subskrypcyjnej lub „Subskrybent” w Formularzu zamówienia (w każdym przypadku w stosownym zakresie).Klient jest również określany w niniejszych Warunkach jako „Ty” i „Twój”.
  2. Prowadzący wydarzenie” oznacza Klienta lub jego pracownika, agenta lub inne osoby działające w imieniu Klienta, które korzystają z Platformy wydarzeń w celu tworzenia, organizowania, prowadzenia, promowania i tworzenia listy wydarzeń online, występów, spotkań lub podobnych funkcji, jak również zarządzania nimi.
  3. Uczestnik wydarzenia” oznacza użytkowników Platformy wydarzeń, którzy kupują lub otrzymują bilety na udział w Wydarzeniu.
  4. Umowa o świadczenie usług” oznacza w odniesieniu do klientów subskrybujących Usługi bezpośrednio od Zoom Warunki świadczenia usług Zoom (https://explore.zoom.us/pl/terms/) lub Ramową umowę subskrypcyjną (bądź równoważną jej umowę o świadczenie usług), w przypadku gdy Klient oraz Zoom zawarli w formie pisemnej odrębną wzajemną umowę o świadczenie usług, a w odniesieniu do klientów, którzy subskrybują Usługi pośrednio za pośrednictwem Odsprzedawcy, Warunki świadczenia usług dla klientów odsprzedawców Zoom (https://explore.zoom.us/pl/eula-terms-of-service/) bądź pisemną umowę o świadczenie usług, w przypadku gdy Klient oraz Zoom zawarli w formie pisemnej odrębną wzajemną umowę o świadczenie usług.
  5. Użytkownik” oznacza dowolnego użytkownika Platformy wydarzeń, w tym Prowadzących wydarzenia, Uczestników wydarzeń i innych.
 2. Dostęp do usług i ich zakres
  1. Licencja Zoom Events. Zoom niniejszym przyznaje Klientowi ograniczone, niewyłączne, nieprzenoszalne, niepodlegające sublicencjonowaniu, ogólnoświatowe, odwołalne prawo i licencję na użytkowanie Platformy wydarzeń, zgodnie z niniejszymi Warunkami, w Początkowym okresie subskrypcji oraz każdym Okresie odnowienia i cenach określonych w Formularzu zamówienia.Zoom zastrzega sobie prawo do ulepszania lub modyfikowania funkcji Platformy Wydarzeń, ale, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, nie ograniczy w istotny sposób podstawowej funkcjonalności ani nie zaprzestanie świadczenia Platformy Wydarzeń bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Klienta.Klient będzie otrzymywał standardowe aktualizacje Platformy Zdarzeń Zoom, które są ogólnie udostępniane przez Zoom w okresie określonym w Formularzu Zamówienia.W stosownych przypadkach Zoom zastrzega sobie jednak prawo do oferowania dodatkowych funkcjonalności lub ulepszeń funkcji Premium za dodatkową opłatą, w formie zakupu przez Klienta za pośrednictwem Zoom lub Odsprzedawcy Klienta.Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez Zoom i jego licencjodawców. Zoom zastrzega sobie również prawo do obciążenia Klienta lub jego Odsprzedawcy dodatkowymi opłatami, w tym opłatami za usługi, prowizjami, tantiemami i/lub opłatami za sprzedaż biletów, z tym że Zoom poinformuje z wyprzedzeniem na piśmie o wszelkich takich opłatach, jednak pod warunkiem, że wszelkie podwyżki opłat za licencję dla subskrypcji Zoom Events wejdą w życie wraz z rozpoczęciem kolejnego Okresu odnowienia Klienta.  
  2. Dostęp i uprawnienia. Aby uzyskać dostęp do Platformy wydarzeń, musisz posiadać opłaconą Licencję spotkań oraz ważne konto Zoom.Platforma wydarzeń (i niektóre jej funkcje) nie jest dostępna we wszystkich krajach, a Zoom zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu w zależności od regionu użytkownika.
  3. Niezależna relacja. Twój związek z firmą Zoom jest ograniczony do bycia niezależną stroną trzecią, a nie pracownikiem, agentem, wspólnikiem joint venture, franczyzobiorcą, przedstawicielem ds. sprzedaży lub partnerem firmy Zoom.Zgadzasz się, że działasz wyłącznie we własnym imieniu i dla własnej korzyści, a nie w imieniu lub na rzecz Zoom.Zoom nie kieruje i nie będzie uważany za kierujący lub kontrolujący użytkownika ogólnie lub jego wydajność zgodnie z niniejszymi Warunkami lub korzystanie z Platformy wydarzeń.
  4. Brak gwarancji dostępności. Zoom nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności lub dostępności Platformy Wydarzeń.Zoom może oograniczyć dostępność całości lub części Platformy Wydarzeń lub niektórych jej funkcji bez powiadomienia, aby chronić bezpieczeństwo lub integralność Platformy Wydarzeń, naszych serwerów lub w celu przeprowadzenia konserwacji Platformy Wydarzeń.Klient może zdecydować się na otrzymywanie powiadomień o zaplanowanych pracach konserwacyjnych przy Platformach wydarzeń, subskrybując powiadomienia e-mail za pośrednictwem witryny z informacją o stanie usług Zoom pod adresem https://status.zoom.us.
  5. Linki osób trzecich Platforma wydarzeń może zawierać linki do stron internetowych lub zasobów osób trzecich („Usługi osób trzecich”).Takie Usługi Stron Trzecich mogą podlegać różnym warunkom i praktykom w zakresie prywatności. Zoom nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub dokładność Usług osób trzecich, zawartość, produkty lub usługi dostępne w Usługach osób trzecich, ani za ich praktyki ochrony prywatności.Linki do takich Usług Stron Trzecich nie mają poparcia Zoom dla takich Usług Stron Trzecich, a korzystanie z takich Usług Stron Trzecich odbywa się na własne ryzyko.
  6. Twoja odpowiedzialność za Osoby postronne. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Wydarzeń Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie każdej osoby w zasięgu kamery lub mikrofonu urządzenia, że mogą być widziane i słyszane przez Użytkowników i inne osoby w ich lokalizacji.Jeśli zezwolisz innym osobom na znalezienie się w zasięgu kamery lub mikrofonu Twojego urządzenia podczas Wydarzenia, w ich imieniu akceptujesz, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsze Warunki i Oświadczenie o prywatności Zoom Events
  7. Zmiana Warunków.Zoom może modyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszych warunkach zamieścimy zaktualizowane Warunki na Platformie wydarzeń i zaktualizujemy datę ostatniej aktualizacji w górnej części niniejszych Warunków.Użytkownicy zostaną powiadomieni o proponowanych zmianach pocztą elektroniczną co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą ich wejścia w życie.Jeśli modyfikacja Warunków przez Zoom w istotny i niekorzystny sposób wpłynie na korzystanie przez Klienta z Platformy Wydarzeń, Klient może wypowiedzieć niniejsze Warunki za pisemnym powiadomieniem Zoom w ciągu 30 dni od powiadomienia e-mail lub w przeciwnym razie prawo Klienta do wypowiedzenia wynikające z takiej modyfikacji zostanie automatycznie i nieodwołalnie zniesione. .W przypadku wypowiedzenia zgodnie z niniejszym pkt. 2.7 Klient zaprzestanie również korzystania z Platformy wydarzeń, a Zoom wypłaci Klientowi (lub Odsprzedawcy Klienta, jeśli stosowne) zwrot obliczonej proporcjonalnie części kosztów z tytułu niewykorzystanych opłat licencyjnych za usługę Zoom Event odpowiadających pozostałemu okresowi bieżącego okresu licencji (Początkowego okresu subskrypcji lub Okresu odnowienia, zgodnie z Formularzem zamówienia) począwszy od dnia przypadającego po dacie wypowiedzenia.
 3. Treść użytkownika
  1. Treść użytkownika. Wszystkie treści, takie jak informacje, dane, obrazy, wideo, głos, materiały i/lub grafiki, zamieszczone na Platformie wydarzeń lub rozpowszechniane za jej pośrednictwem przez Użytkownika, w tym oferty Wydarzeń i Wydarzenia na żywo, nazywane są „Treściami użytkownika”.
  2. Ograniczenia dotyczące Treści Uużytkownika. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika i zgodność z wszelkimi przepisami dotyczącymi Treści użytkownika, w tym między innymi z wszelkimi prawami prywatności lub prawami publicznymi, bądź prawami własności intelektualnej, które wymagają uzyskania licencji na wykorzystanie treści będących własnością innych osób, zgody osób trzecich na wykorzystanie Treści użytkownika lub obrazów, materiałów głosu i wideo w nich zawartych oraz dostarczenia odpowiednich powiadomień o prawach osób trzecich do Treści użytkownika.Ponadto zgadzasz się nie przekazywać żadnych treści chronionych prawem autorskim (w tym muzyki) w związku z korzystaniem z Platformy wydarzeń, chyba że jesteś właścicielem i / lub uzyskałeś licencję na wszystkie niezbędne prawa do treści zawartych w Treściach Użytkownika (np. Wszelkie nagrane utwory muzyczne lub kompozycje muzyczne zawarte w Treściach Użytkownika) lub treści stron trzecich są w domenie publicznej.Użytkownik zgadza się również nie wysyłać, nie dodawać, nie zamieszczać, nie przekazywać and nie transmitować żadnych Treści Użytkownika, które naruszają Wytyczne Zoom dotyczące dopuszczalnego użytkowania lub jakiekolwiek inne warunki, standardy lub zasady Zoom mające zastosowanie do Platformy wydarzeń.
  3. Korzystanie Zooma z Treści użytkownika.Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w jakiejkolwiek innej umowie między użytkownikiem a Zoom, tworząc, przesyłając, publikując, wysyłając, otrzymując, przechowując lub w inny sposób udostępniając jakiekolwiek Treści użytkownika na Platformie wydarzeń lub za jej pośrednictwem, użytkownik udziela Zoom, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej, odwołalnej licencji na moderowanie, analizowanie, przechowywanie, kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, transmitowanie, przesyłanie strumieniowo i nadawanie takich Treści użytkownika w celu świadczenia usługi Platformy wydarzeń w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami i Oświadczeniem o prywatności Zoom Events oraz w inny sposób nakazany przez Klienta.  
  4. Własność i ograniczenia dotyczące Treści Uużytkownika.  Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, Zoom nie rości sobie żadnych praw własności do jakichkolwiek Treści Użytkownika.Zoom zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia sposobu, w jaki Użytkownicy mogą używać lub wykorzystywać Treści Użytkownika, w tym między innymi poprzez zakazanie Użytkownikom udostępniania Treści Użytkownika poza Platformą Wydarzeń, wprowadzenie ograniczeń technicznych uniemożliwiających Użytkownikom kopiowanie Treści Użytkownika lub korzystanie z treści chronionych prawem autorskim, odmowę udostępnienia linku do udostępniania Treści Użytkownika przechowywanych w chmurze Zoom, oraz określając, w jaki sposób osoby trzecie mogą wyświetlać Treści Użytkownika na Platformie Wydarzeń.Dla jasności Treści użytkownika obejmują również nagraną wersję Wydarzenia na żywo oraz transmisję na żywo skierowaną do usługi mediów społecznościowych innej firmy.
  5. Usunięcie Treści użytkownika. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Zoom może, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie, modyfikować, usuwać, anulować, zakończyć lub wyłączyć dowolną Treść użytkownika, w tym listę Wydarzeń lub Wydarzenia na żywo, które Zoom uzna (w tym na podstawie zgłoszeń Użytkowników) za naruszające obowiązujące prawo, niniejsze Warunki lub politykę firmy Zoom, lub które w inny sposób mogą być szkodliwe lub nieakceptowalne dla firmy Zoom, jej Użytkowników lub osób trzecich, lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub nakazem sądowym, w tym w odpowiedzi na prośby o usunięcie treści złożone przez podmioty twierdzące, że ich treści chronione prawami autorskimi są naruszane.Jeśli Zoom anuluje Wydarzenie zgodnie z niniejszymi Warunkami (1) Gospodarze Wydarzenia mogą być zobowiązani do zwrotu nabywcom biletów za zakupione bilety lub rejestracje, niezależnie od istniejących wcześniej zasad anulowania lub zwrotu kosztów, oraz (2) Gospodarze Wydarzenia nie będą uprawnieni do żadnej rekompensaty za jakiekolwiek odwołane wydarzenia, bilety lub rejestracje.
  6. Zgłaszanie Treści Użytkownika. Przyjmujesz do wiadomości, że funkcje Platformy wydarzenia umożliwiają Prowadzącym wydarzenia zgłaszanie nieodpowiedniego zachowania podczas Wydarzeń zespołowi ds. zaufania i bezpieczeństwa Zoom, w celu dokonania sprawdzenia, oraz że funkcje te umożliwiają Prowadzącym wydarzenia robienie zrzutów ekranu wszelkich działań, które mogą zaobserwować podczas Wydarzeń i przesyłanie ich do Zoom.Zoom zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i przeglądania list Wydarzeń, recenzji Wydarzeń i innych Treści Użytkownika na Platformie Wydarzeń, a także wszelkich zgłoszeń Użytkowników o niewłaściwym zachowaniu podczas Wydarzeń, w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi Warunkami, prawem oraz w celu ochrony przed szkodą dla bezpieczeństwa, praw lub własności Użytkowników, Zoom lub inne.Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień w jakiejkolwiek innej umowie między użytkownikiem a Zoom, Zoom zastrzega sobie prawo do ujawnienia takich Treści Użytkownika i innych informacji organom ścigania lub innym agencjom rządowym, jeśli uznamy to za uzasadnione.
 4. Użytkowanie Platformy wydarzeń
  1. Wydarzenia Prowadzący wydarzenia są wyłącznie odpowiedzialni za swoje Wydarzenia i ich listy, w tym za zapewnienie obsługi klienta.Tworząc listę Wydarzeń za pośrednictwem Platformy Wydarzeń, musisz: (1) podać kompletne i dokładne informacje o swoim Wydarzeniu; (2) ujawnić wszelkie ograniczenia i wymagania, które mogą mieć zastosowanie (takie jak biegłość, sprzęt, wymagania dotyczące sprawności itp.); oraz (3) dostarczania wszelkich innych istotnych informacji. Dla jasności wszelkie ograniczenia zawarte w Umowie o świadczenie usług, które zabraniają Użytkownikowi generowania dochodu z Usług, nie mają zastosowania do Wydarzeń, których lista znajduje się na Platformie wydarzeń, zgodnie z niniejszymi Warunkami.
  2. Bilety na wydarzenia. Gdy Użytkownik kupuje bilet lub rejestruje się na Wydarzenie, w tym na bezpłatne wydarzenie, zostaje zawarta umowa między tym Użytkownikiem a Gospodarzem Wydarzenia w odniesieniu do danego Wydarzenia.Zoom nie jest i nie staje się stroną ani uczestnikiem jakiegokolwiek stosunku umownego między Użytkownikami, a Zoom nie działa jako agent żadnego Użytkownika.Organizatorzy Wydarzeń ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ustalanie cen biletów na swoje Wydarzenia. Liczba biletów, które Prowadzący wydarzenie może sprzedać lub udostępnić na dane Wydarzenie jest określona przez Licencję Zoom Events.Każdy bilet na Wydarzenie to unikalny link, który zapewnia dostęp do Wydarzenia jednemu Użytkownikowi.Gospodarze Wydarzenia i Uczestnicy Wydarzenia mogą podarować lub udostępnić bilety innym Użytkownikom.Mogą istnieć przepisy mające zastosowanie do wydawania lub sprzedaży biletów w jurysdykcji Użytkownika, w tym przepisy ograniczające skalpowanie i inne formy sprzedaży biletów wtórnych.Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie takich przepisów, a Zoom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez jakąkolwiek osobę wynikające z zastosowania takich przepisów do biletów na Wydarzenie. 
  3. Kody zniżkowe. Platforma wydarzeń może umożliwiać tworzenie kodów zniżkowych na bilety na Wydarzenia.  Prowadzący wydarzenia ponoszą wyłączną odpowiedzialność za tworzenie wszelkich kodów rabatowych, które mogą zostać wykorzystane do zakupu Biletu na Wydarzenie po obniżonej cenie, a ponadto Prowadzący wydarzenia są odpowiedzialni za zapewnienie, że warunki regulujące korzystanie z takich kodów rabatowych są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  4. Wykorzystanie informacji dotyczących Uczestników wydarzenia. Prowadzący wydarzenie zobowiązują się do: (1) gromadzenia i wykorzystywania informacji o Uczestniku wydarzenia wyłącznie na odpowiedniej podstawie prawnej oraz, w razie potrzeby, uzyskania ważnej zgody lub umowy na takie gromadzenie i wykorzystywanie; oraz (2) gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania i przekazywania wszelkich informacji lub danych Uczestnika wydarzenia zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Prowadzącego wydarzenia oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym dotyczącymi ochrony danych i prywatności, ustawą CAN-SPAM Act oraz podobnymi obowiązującymi przepisami w innych jurysdykcjach.
  5. Zgodność z prawem i przepisami: korzystanie z Platformy wydarzeń musi być zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami.
  6. Niedozwolone zastosowania. W związku z korzystaniem z Platformy wydarzeń, nie będziesz pomagać, ani pozwalać innym osobom:
   1. naruszać lub omijać obowiązujące prawo lub przepisy, umowy z osobami trzecimi, prawa osób trzecich, niniejsze Warunki, Wytyczne Zoom dotyczące dopuszczalnego użytkowania, Umowę o świadczenie usług lub inne obowiązujące zasady lub reguły;
   2. promować lub wspierać jakiejkolwiek działalności przestępczej lub dostarczać informacji instruktażowych dotyczących nielegalnej działalności;
   3. używać Platformy wydarzeń w sposób, który jest mylący, oszukańczy, fałszywy lub wprowadzający w błąd;
   4. kopiować, przechowywać lub w inny sposób uzyskiwać dostęp lub wykorzystywać jakiekolwiek informacje, w tym dane osobowe innych Użytkowników w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami lub własną polityką prywatności, lub w inny sposób naruszający prawa prywatności Użytkowników lub osób trzecich lub obowiązujące prawo;
   5. w jakikolwiek sposób naruszać, dyskredytować, osłabiać, niszczyć lub w inny sposób szkodzić firmie Zoom lub jakiejkolwiek marce Zoom;
   6. działać w sposób, który niekorzystnie wpływa lub mógłby niekorzystnie wpłynąć na wyniki, bezpieczeństwo lub prawidłowe funkcjonowanie Platformy wydarzeń;
   7. używać techniki scrapingu, indeksowania, lub innych automatycznych lub manualnych środków lub procesów, w celu uzyskania dostępu lub gromadzenia danych lub innych treści z Platformy wydarzeń;
   8. wynajmować, dzierżawić, odsprzedawać, dystrybuować lub używać Platformy wydarzeń, do celów komercyjnych lub innych, które nie są wyraźnie dozwolone przez niniejsze Warunki lub w sposób, który fałszywie sugeruje poparcie, aprobatę, partnerstwo lub w inny sposób wprowadza w błąd co do Twojej relacji z Zoomem;
   9. naruszać jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osób trzecich lub umożliwiać takie naruszenie przy użyciu Platformy wydarzeń;
   10. kopiować, modyfikować, tłumaczyć, lokalizować, przenosić lub tworzyć pochodne jakiejkolwiek części Platformy wydarzeń;
   11. tworzyć listy Wydarzeń lub prowadzić Wydarzeń skierowanych do osób poniżej 18 roku życia lub sprzedawanych im;
   12. korzystać z Platformy wydarzeń lub informacji uzyskanych w związku z Platformą wydarzeń w związku z dystrybucją niedozwolonych wiadomości handlowych, w tym „spamu” lub innych form nielegalnego nagabywania lub komunikacji promocyjnej;
   13. korzystać z Platformy wydarzeń w sposób, który według uznania Zooma jest niewłaściwy, ogranicza lub utrudnia innym osobom korzystanie z Platformy wydarzeń lub może narazić Zoom lub Użytkowników na szkody lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju.
  7. Organizować wydarzenie jako zespół lub organizacja. Możesz dodać współprowadzących, prowadzących alternatywnych, sponsorów lub innych Użytkowników do swojego Wydarzenia (w tym Konferencji), do Centrum wydarzeń Zoom Events lub organizacji.Po dodaniu tacy Użytkownicy mogą podejmować działania w Twoim imieniu, takie jak tworzenie Wydarzeń, organizowanie Wydarzeń i modyfikowanie Twojego Centrum.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za decyzję o dodaniu takich Użytkowników oraz za działania podejmowane przez nich w jego imieniu.Zoom nie ma kontroli nad postępowaniem innych Użytkowników Platformy Wydarzeń i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z jakąkolwiek umową zawartą między Tobą a kimkolwiek, kogo zaprosisz do organizowania Wydarzeń z Tobą lub w Twoim imieniu, lub do dołączenia do Twojego Centrum Wydarzeń Zoom, w tym działań lub zaniechań, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
  8. Uczestnictwo w wydarzeniach członków konta.Dostęp do Wydarzeń na Platformie wydarzeń stworzonej przez osoby trzecie będzie podlegał  Warunkom użytkowania uczestnika wydarzenia.
  9. Funkcje Beta. Zoom może od czasu do czasu oferować dostęp do funkcji lub części Platformy Wydarzeń, które są sklasyfikowane jako funkcje beta.Dostęp do funkcji beta i korzystanie z nich może podlegać dodatkowym umowom.W trakcie własnych Wydarzeń Zoom może korzystać z wersji beta funkcji, zanim zostaną one udostępnione innym. Zoom nie gwarantuje, że funkcja Beta będzie kiedykolwiek ogólnie dostępna i zastrzega sobie prawo do przerwania lub modyfikacji funkcji Beta w dowolnym momencie bez uprzedzenia.Funkcje w wersji beta są dostarczane w stanie takim, w jakim się znajdują, mogą zawierać błędy, błędy lub inne wady, a korzystanie z funkcji beta odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.
 5. Warunki płatności, opłaty i podatki
  1. Przetwarzanie płatności i opłat osób trzecich. Przetwarzanie płatności dla Platformy wydarzeń, w tym dla transakcji pomiędzy Prowadzącymi wydarzenia a nabywcami biletów oraz zbieranie darowizn, będzie realizowane przez jeden lub więcej zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności.Organizatorzy wydarzeń muszą połączyć kwalifikujące się konto płatnicze z procesorem płatności, aby utworzyć Wydarzenia z płatnymi biletami.Korzystanie z procesora płatności będzie podlegać dodatkowym warunkom między użytkownikiem a podmiotem przetwarzającym płatności, które mogą obejmować opłaty transakcyjne. Zoom nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie podmiotu przetwarzającego płatności lub jakiekolwiek działania podjęte przez ten podmiot, w tym bez ograniczeń, odrzucenie transakcji, zatrzymanie środków lub żądanie dodatkowych informacji od Klienta.Zoom jedynie ułatwia takie transakcje, zbierając informacje niezbędne do umożliwienia przetwarzania płatności i przesyłając je do odpowiedniego podmiotu przetwarzającego płatności.Nie możesz używać Stripe jako procesora płatności, jeśli Twoja firma znajduje się na liście firm zastrzeżonych Stripe.
  2. Podatki. Zoom doliczy do ceny biletu wszelkie obowiązujące podatki i opłaty związane z transakcją, które muszą zostać pobrane od nabywcy biletu i przekazane organom podatkowym lub regulacyjnym, zgodnie z obowiązującym prawem, w związku ze sprzedażą biletów lub rejestracją na Wydarzenie.Jak wskazano w sekcji często zadawanych pytań na temat podatku VAT i GST w odniesieniu do usługi Zoom Events, w przypadku gdy Zoom jest zobowiązany do obliczenia podatków pośrednich od pełnej kwoty obciążającej nabywcę biletu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatków pośrednich w kraju uczestnika, Zoom określi, obliczy i przekaże podatki pośrednie odpowiednim organom podatkowym lub regulacyjnym w związku z zakupem biletów.Podatek ten zostanie odjęty od kwoty, jaką Gospodarz Wydarzenia otrzyma po zakończeniu Wydarzenia.We wszystkich innych przypadkach Organizator Wydarzenia ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, obliczenie i uiszczenie wszystkich innych podatków, w tym podatków pośrednich, organom podatkowym lub regulacyjnym, zgodnie z wymogami prawa.Zoom zastrzega sobie prawo do aktualizowania często zadawanych pytań dotyczących podatku VAT i GST Wydarzeń Zoom w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
   1. Prowadzący wydarzenia zlokalizowani w Australii zgadzają się, że Zoom, jako Elektroniczna platforma dystrybucyjna, jest odpowiedzialny za określenie, obliczenie i odprowadzenie podatku GST w związku z zakupem biletów przez nabywców biletów, którzy dla celów podatku GST są zlokalizowani w Australii.
   2. Prowadzący wydarzenia z siedzibą w Kanadzie wyrażają zgodę, aby zarówno Prowadzący wydarzenie, jak i Zoom wspólnie wybrali, że Zoom, działając jako agent, dla celów podatku pośredniego, będzie rozliczał podatek GST/HST i QST w odniesieniu do zakupu biletów przez Uczestników wydarzeń za pośrednictwem Zoom Events (dla celów sekcji „dostawa”) uznanych za zlokalizowane w Kanadzie, dla celów podatku GST/HST i QST.Gospodarz wydarzenia i Zoom rozumieją, że obie strony tych wyborów są solidarnie odpowiedzialne za niektóre zobowiązania GST/HST i QST określone w lokalnych przepisach.Data wejścia w życie wyborów rozpoczyna się w dniu, w którym zgadzasz się na niniejsze Warunki, dopóki nie zostanie on wspólnie odwołany przez Zoom i Gospodarza Wydarzenia.
 6. Zwroty i anulowanie
  1. Zwroty i anulowanie. Ponieważ wszystkie transakcje (w tym te przetwarzane przez zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności) zawierane są pomiędzy Prowadzącym wydarzenie a nabywcami biletów, Zoom nie ponosi odpowiedzialności za zwrot pieniędzy za zakupione bilety.Obowiązujące zasady anulowania i zwrotu kosztów ustalone przez Organizatora Wydarzenia dla jego Wydarzenia są publikowane na liście Wydarzeń.Jeśli nabywca biletu lub Uczestnik Wydarzenia ważnie anuluje zakupiony bilet lub rejestrację, która pozwala na zwrot pieniędzy, lub jeśli Gospodarz Wydarzenia anuluje Wydarzenie, cena biletu zostanie automatycznie zwrócona nabywcy biletu. O ile Organizator Wydarzenia nie uzgodni inaczej lub nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Organizatorzy Wydarzenia nie są zobowiązani do honorowania żadnych innych form anulowania lub wniosków o zwrot pieniędzy (takich jak te poza opublikowanymi zasadami zwrotów). Nabywca biletu może również ubiegać się o zwrot pieniędzy zgodnie z zasadami zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności.Zwroty zostaną dokonane na pierwotny środek płatniczy użyty do pierwotnej transakcji.W przypadku zwrotu kosztów biletu (w ramach lub poza obowiązującym okresem zwrotu lub w przypadku anulowania Wydarzenia przez Zoom lub Gospodarza Wydarzenia), Gospodarz Wydarzenia nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów transakcji lub innych opłat pobranych przez zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności. Czas oczekiwania na zwrot lub refundację kosztów lub na zwolnienie preautoryzacji zależy od użytej metody płatności oraz od systemu płatności (np. Visa, MasterCard itp.) lub przepisów podmiotu przetwarzającego płatności.Prowadzący wydarzenia muszą utrzymywać wystarczający stan środków na swoim rachunku płatniczym powiązanym z Platformą wydarzeń, między innymi w celu przetworzenia wszystkich zwrotów.
 7. Oceny i opinie
  1. Oceny i opinie. Uczestnicy wydarzenia mogą mieć możliwość wystawienia oceny w postaci gwiazdek („Ocena”) i/lub napisania opinii („Opinia”) dotyczącej Wydarzenia, w którym uczestniczą.Oceny i Recenzje są Treściami Użytkownika i odzwierciedlają opinie poszczególnych Uczestników Wydarzenia i nie odzwierciedlają opinii Zoom. Oceny i Opinie nie są weryfikowane przez Zooma pod kątem dokładności i mogą być błędne lub mylące.
  2. Wytyczne dotyczące Ocen i Opinii. Oceny i Opinie muszą być zgodne z prawdą i dokładne, a Klient nie może manipulować systemem Ocen i Opinii, w tym, ale nie tylko, poprzez: (1) oferowanie lub przyjmowanie nagrody pieniężnej lub innej za przesłanie Oceny lub Opinii; (2) przesłanie Oceny lub Opinii własnego Wydarzenia; (3) przesłanie niedokładnej Oceny lub Opinii Wydarzenia konkurentów; lub (4) instruowanie lub żądanie od innego Użytkownika przesłania pozytywnej lub negatywnej Oceny lub Opinii na temat Prowadzącego wydarzenie lub na temat Wydarzenia.
 8. Naruszenie praw autorskich i znaków towarowych
  Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub znaku towarowego bądź przedstawicielem właściciela praw autorskich lub znaku towarowego i uważasz, że jakakolwiek zawartość Platformy wydarzeń narusza Twoje prawa autorskie lub znak towarowy, możesz przesłać zawiadomienie do Zoom za pomocą przycisku „Zgłoś tę pozycję” na dole wpisu Wydarzenia lub postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Prawa autorskie (DMCA) i ochrona znaków towarowych w Zoom.
 9. Informacje zwrotne Zachęcamy do przekazywania opinii i sugestii („Informacje zwrotne”) dotyczących Platformy wydarzeń.Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień w jakiejkolwiek innej umowie między Użytkownikiem a Zoom, wszelkie Opinie, które Państwo przekażą, będą uważane za niepoufne i niniejszym udzielacie Zoom wieczystej, nieodwołalnej, darmowej, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie i/lub włączenie takich Opinii do dowolnego produktu lub usługi Zoom (w tym Platformy Wydarzeń) w dowolnym momencie.
 10. Prywatność Należy pamiętać, że dane osobowe użytkownika będziemy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z Oświadczeniem o prywatności Zoom Events. Klient zgadza się, że korzystanie z Platformy wydarzeń będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i prywatności oraz z własną stosowną polityką prywatności.
 11. Zrzeczenie się odpowiedzialności UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ (WOBEC NAS I INNYCH OSÓB) ZA SWOJĄ AKTYWNOŚĆ NA PLATFORMIE WYDARZEŃ.W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KORZYSTANIE Z PLATFORMY WYDARZEŃ I ORGANIZACJA DOWOLNEGO WYDARZENIA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI LUB GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH, PRAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z, W ZWIĄZKU Z LUB W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB WYDARZEŃ UŻYTKOWNIKA.UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO WERYFIKACJI POCHODZENIA LUB KWALIFIKACJI JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA.W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ZOOM ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA, BŁĘDY LUB ZANIECHANIA OSÓB TRZECICH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z PLATFORMY WYDARZEŃ LUB SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIĄ ZWIĄZANE.UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBORY DOKONYWANE W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK WYDARZENIEM I KORZYSTANIEM Z PLATFORMY WYDARZEŃ.
 12. Odszkodowanie Niezależnie od jakichkolwiek postanowień dotyczących odszkodowań zawartych w Umowie o świadczenie usług, Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Zoom, jej Podmioty stowarzyszone, Odsprzedawców oraz ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, podwykonawców, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi pozwami, żądaniami lub roszczeniami oraz związanymi z nimi stratami, kosztami, wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi), szkodami i zobowiązaniami wniesionymi przez stronę trzecią i wynikającymi z lub związanymi z jakimkolwiek naruszeniem lub naruszeniem przez Klienta (w tym jego agenci lub pracownicy lub inne osoby działające w imieniu Klienta) jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu lub obowiązującego prawa.
 13. Czas trwania, rozwiązanie i zawieszenie
  1. Okres ważności. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z momentem zaakceptowania przez Klienta niniejszych Warunków w Formularzu Zamówienia i pozostają w mocy przez Początkowy Okres Subskrypcji i Okres Odnowienia, jak określono w Formularzu Zamówienia.W przypadku Klientów, którzy subskrybują Platformę Wydarzeń, o ile nie określono inaczej w Formularzu zamówienia, Okres odnowienia rozpocznie się automatycznie po zakończeniu Początkowego okresu subskrypcji lub wcześniejszego Okresu odnowienia, chyba że którakolwiek ze stron wyśle pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu co najmniej trzydzieści (30) dni przed rozpoczęciem następnego Okresu odnowienia. Dla jasności w przypadku Klientów, którzy subskrybują Platformę Wydarzeń za pośrednictwem Odsprzedawcy, okresy odnowienia takiej subskrypcji zostaną wskazane w Umowie Klient-Odsprzedawca.
  2. Wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki (i korzystanie przez Klienta z Platformy Wydarzeń), dostarczając pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu z przyczyny, jeśli druga strona istotnie naruszyła niniejsze Warunki i nie naprawiła takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu.W przypadku rozwiązania lub zamknięcia konta Zoom, niniejsze Warunki i korzystanie z Platformy Wydarzeń zakończą się automatycznie.
  3. Zawieszenie przez Zoom. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Zoom może zawiesić lub ograniczyć korzystanie z Platformy wydarzeń w dowolnym momencie bez odpowiedzialności lub innych zobowiązań wobec Użytkownika w przypadku (1) uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik mógł naruszyć niniejsze Warunki, Umowę o świadczenie usług, Wytyczne Zoom dotyczące dopuszczalnego użytkowania lub inne zasady i polityki określone na Platformie wydarzeń lub mające do niej zastosowanie bądź (2) jeśli korzystanie z Platformy wydarzeń przez Użytkownika negatywnie wpływa na wydajność lub działanie Platformy wydarzeń. 
  4. Wymagania dotyczące rozwiązania umowy z klientem. Przed wypowiedzeniem niniejszych Warunków Użytkownik musi (1) usunąć wszystkie Treści użytkownika, w tym w stosownych przypadkach anulować wszystkie oczekujące Wydarzenia, oraz (2) zaprzestać korzystania z Platformy wydarzeń.
  5. Skutek rozwiązania. Wypowiedzenie niniejszych Warunków (i korzystanie przez Klienta z Platformy wydarzeń) nie powoduje automatycznego rozwiązania jakiejkolwiek innej umowy, którą Klient mógł zawrzeć z Zoom, w tym Umowy o świadczenie usług.Wszystkie sekcje niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, pozostaną w mocy po wypowiedzeniu, w tym, bez ograniczeń, płatności i podatki (w przypadku transakcji przed wypowiedzeniem), zrzeczenia się odpowiedzialności i odszkodowania. W żadnym przypadku Zoom nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu wymuszenia wypowiedzenia lub praw do zwrotu kosztów zawartych w niniejszych Warunkach między Klientem a Odsprzedawcą.
 14. Postanowienia ogólne
  1. Całość Umowy. Niniejsze Warunki, Umowa o świadczenie usług i wszelkie dokumenty włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do Platformy Wydarzeń i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia, pisemne lub ustne, lub ustanowione przez zwyczaj, praktykę, politykę lub precedens, w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków.
  2. Rozdzielność postanowień Każda z klauzul niniejszych Warunków funkcjonuje oddzielnie.Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiedni organ zdecyduje, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe klauzule pozostaną w pełnej mocy.
  3. Zrzeczenie się praw. Brak egzekwowania przez Zooma jakichkolwiek praw związanych z Platformą wydarzeń lub naruszeniem niniejszych Warunków nie będzie oznaczał zrzeczenia się tych praw.
  4. Brak beneficjentów będących osobami trzecimi. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, niniejsze Warunki nie przyznają żadnych praw ani środków prawnych osobom trzecim.
  5. Prawo właściwe i jurysdykcja. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wyboru prawa i forum w Umowie o świadczenia usług.
  6. Skontaktuj się z nami. W razie jakichkolwiek pytań można zwrócić się do nas:Dział wniosków do Obsługi Klienta Numer telefonu: 888 799 9666PONIŻSZE SEKCJE (ŁĄCZNIE „WARUNKI UE”) MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAJĄCYCH W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, SZWAJCARII LUB WIELKIEJ BRYTANII.
 15. Warunki UE
  1. Tylko cele biznesowe.Wydarzenia Zoom są przeznaczone do wykorzystania przez Klientów wyłącznie w celach biznesowych.Klient oświadcza i gwarantuje, że zawiera niniejsze Warunki dotyczące jego handlu, działalności gospodarczej, rzemiosła lub zawodu. 
  2. Umowa sprzedaży pomiędzy Prowadzącym wydarzenie a Uczestnikiem wydarzenia. (a) Kiedy Prowadzący wydarzenie sprzedaje lub dostarcza bilet na Wydarzenie, a Uczestnik wydarzenia kupuje lub rejestruje się na to Wydarzenie i otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, stanowi to prawnie wiążącą umowę pomiędzy Prowadzącym wydarzenie a Uczestnikiem wydarzenia („Umowa Sprzedaży”). Zoom nie jest stroną Umowy Sprzedaży, a Zoom nie działa jako agent Gospodarza Wydarzenia ani żadnego Uczestnika Wydarzenia.(b) Umowa sprzedaży wymaga, aby Prowadzący wydarzenie zapewnił Uczestnikowi wydarzenie, zgodnie z opisem zawartym w wykazie Wydarzenia. Warunki Umowy sprzedaży obejmują: (1) informacje zawarte w wykazie Wydarzenia oraz przetwarzaniu zamówienia; oraz (2) informacje określone w niniejszej Sekcji 15 oraz wszelkie inne postanowienia niniejszych Warunków istotne z punktu widzenia zapewnienia Wydarzenia przez Prowadzącego wydarzenie oraz uczestnictwa w Wydarzeniu przez Uczestnika wydarzenia.  (c) Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu: (1) w przypadku skorzystania przez Uczestnika wydarzenia z prawa do anulowania zgodnie z polityką określoną w ofercie Wydarzenia; (2) z chwilą całkowitego dostarczenia Wydarzenia lub (3) z chwilą zamknięcia konta Zoom strony.
  3. Dostęp do danych. Organizatorzy Wydarzeń będą mieli dostęp do danych osobowych i innych danych generowanych w wyniku korzystania z Platformy Wydarzeń, w tym danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Wydarzenia. Zoom może również udostępniać Prowadzącemu wydarzenie inne informacje zbiorcze.Oświadczenie o prywatności Zoom Events określa kategorie danych osobowych i innych danych, które gromadzimy, sposób ich wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i przechowywania w związku z Platformą wydarzeń oraz sposób, w jaki Prowadzący wydarzenia mogą uzyskać do nich dostęp i korzystać ze swoich praw do danych.
  4. Zawieszenie przez Zoom.

   Zoom może bez uprzedniego powiadomienia zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z Platformy wydarzeń w następujących przypadkach:

   (a) na mocy prawa lub przepisów regulacyjnych Zoom ma obowiązek wycofać Użytkownikowi dostęp do całości lub części Platformy wydarzeń;

   (b) istnieje istotna przyczyna wynikająca z obowiązującego prawa;

   (c) Zoom jest w stanie wykazać, że Użytkownik wielokrotnie naruszył niniejsze Warunki; lub

   (d) Zoom na podstawie uzasadnionych przesłanek uważa, że konto Użytkownika jest lub było wykorzystywane do działalności o charakterze oszustwa lub prania pieniędzy (bądź podejmowania prób takich działań) albo odnotowano na nim nadmierną wartość wypłat, bez względu na to, czy takie działania lub próby ich podejmowania wynikają z działań lub zaniedbań Prowadzącego wydarzenie, czy nie.

   W takich okolicznościach Zoom (z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej) przekaże Prowadzącemu wydarzenie pisemne uzasadnienie. Prowadzący wydarzenie może wyjaśnić konkretne fakty i okoliczności, które doprowadziły do zawieszenia lub zamknięcia konta Prowadzącego wydarzenie, korzystając z wewnętrznego procesu reklamacyjnego określonego w niniejszym dokumencie. Zoom nie przekaże Prowadzącemu wydarzenie pisemnego uzasadnienia, jeżeli Zoom podlega prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzekazywania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do stosownej podstawy lub podstaw, lub jeżeli Zoom może wykazać, że Prowadzący wydarzenie wielokrotnie naruszył niniejsze Warunki, co skutkuje zakończeniem korzystania przez Prowadzącego wydarzenie z Platformy wydarzeń.

  5. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsze Warunki są regulowane przez prawo irlandzkie.Oznacza to, że dostęp do Platformy Wydarzeń i korzystanie z niej oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z platformy wydarzeń lub niniejszych Warunków lub z nią związane (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać prawu irlandzkiemu.Klient i Zoom zgadzają się, że sądy Republiki Irlandii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) wynikających niniejszych Warunków, ich przedmiotu lub powstania bądź występujących w związku z nimi.
  6. Wewnętrzny system rozpatrywania reklamacji. Zoom posiada wewnętrzny system rozpatrywania reklamacji, który jest dostępny bezpłatnie dla Prowadzącego wydarzenie.Jeśli chcesz złożyć skargę związaną z Platformą wydarzeń, prosimy o kontakt z Zoom:Dział wniosków do Obsługi Klienta Numer telefonu: 888 799 9666 Twoja skarga zostanie sprawdzona i przekazana do odpowiednich zasobów wewnętrznych w celu rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie sprawy w komercyjnie uzasadnionym czasie i w uzasadniony sposób.
  7. Mediacje. Jeżeli Klient jest niezadowolony z rozpatrzenia reklamacji przez Zooma lub jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia w ramach mechanizmu rozpatrywania reklamacji Zooma, każda ze stron może ubiegać się o rozwiązanie sporu na podstawie niniejszych Warunków w drodze mediacji.Zoom zidentyfikował JAMS i Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe jako instytucje, które mogą świadczyć usługi mediacyjne. Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez obowiązujące prawo, mediacja jest dobrowolna i ani Ty, ani Zoom nie jesteście zobowiązani do rozstrzygania sporów w drodze mediacji.
  8. Konflikty . Jeśli niniejsze Warunki UE mają zastosowanie do Ciebie, w przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami UE a jakimkolwiek innym postanowieniem Warunków, obowiązują niniejsze Warunki UE.