Polityka dotycząca wiadomości tekstowych Zoom Phone i Zoom Contact Center dla Stanów Zjednoczonych i Kanady

Obowiązuje od sierpnia 2022 r.

Korzystanie z usług Zoom w celu wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych („Wiadomości tekstowe”) z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS podlega w każdym czasie niniejszej Polityce wysyłania wiadomości („Polityka”). SMS lub „Short Message Service” to usługa wysyłania i odbierania wiadomości o długości do 160 znaków na urządzeniach mobilnych. MMS lub „Multimedia Message Service” to usługa wysyłania i odbierania multimediów oraz wiadomości o długości większej niż 160 znaków.

Niniejsze zasady nie stanowią wyczerpującego przewodnika w zakresie przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących wiadomości tekstowych. Zoom nie gwarantuje, że spełnienie wymogów niniejszej polityki zapewni zgodność ze wszystkimi przepisami, rozporządzeniami, regulacjami i zarządzeniami obowiązującymi na szczeblu międzynarodowym, federalnym, stanowym/lokalnym („Obowiązujące przepisy”).

Usługa wiadomości tekstowych Zoom to usługa oparta o zobowiązanie do zachowania należytej staranności. Zoom polega na operatorach sieci bezprzewodowych w zakresie dostarczania wiadomości tekstowych użytkownikom końcowym i nie może zagwarantować, że wiadomości tekstowe zostaną dostarczone lub że usługa ich dostarczania będzie odpowiedniej jakości. Operatorzy sieci bezprzewodowych przyjęli własne zasady dotyczące dostarczania wiadomości tekstowych i ograniczeń dotyczących określonego użytkowania, jak wykazano poniżej w Zasadach i wymaganiach dotyczących przesyłania wiadomości. Zachęcamy do opracowania i wdrożenia zasad i procedur w celu zapewnienia zgodności z Zasadami i wymaganiami dotyczącymi przesyłania wiadomości oraz obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ naruszenia mogą skutkować wysokimi grzywnami.

Zoom może zmieniać niniejszą politykę w dowolnym momencie. Korzystając z funkcji wiadomości tekstowych Zoom, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki.

Zasady i wymagania dotyczące przesyłania wiadomości

1. Rejestr kampanii. Aby poprawić wskaźnik dostarczania wychodzących wiadomości tekstowych, należy zarejestrować się w Rejestrze kampanii za pośrednictwem portalu Zoom Admin. Operatorzy sieci bezprzewodowych wymagają, aby nadawcy wiadomości rejestrowali się w rejestrze kampanii przed użyciem aplikacji do wysyłania jakichkolwiek wiadomości tekstowych z numeru typu 10DLC (10-cyfrowy kod) (tj. z numeru telefonu) do klientów operatorów sieci bezprzewodowych. Niezależnie od użycia słowa „kampania” do opisania rejestru główni operatorzy bezprzewodowi uznają wszystkie wiadomości od dostawców usług w chmurze, takich jak Zoom, za wiadomości A2P (z aplikacji do osoby) podlegające wymogowi rejestracji. Proces rejestracji obejmuje rejestrację marki, a następnie rejestrację kampanii w celu zatwierdzenia przez operatora. Brak rejestracji oraz nieprzestrzeganie limitów nałożonych przez operatorów sieci bezprzewodowych na liczbę wysyłanych wiadomości może skutkować podjęciem przez jednego lub wielu operatorów dowolnego z poniższych działań:

1.1. Blokowanie lub ograniczanie niektórych lub wszystkich wysyłanych wiadomości tekstowych.

1.2. Zawieszenie lub zakończenie określonej kampanii, numerów 10DLC lub nadawcy wiadomości.

1.3. Niezidentyfikowani lub nieznani nadawcy wiadomości mogą spowodować zastosowanie polityki antyspamowej.

Zoom nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli operator nałoży na nadawcę wiadomości którekolwiek z powyższych ograniczeń. W przypadku braku rejestracji w Rejestrze kampanii Zoom nie może zagwarantować, że wiadomości tekstowe wysyłane przez klientów zostaną dostarczone lub że usługa ich dostarczania będzie odpowiedniej jakości.

2. Zgoda na kampanie wysyłania wiadomości. Nadawca wiadomości musi uzyskać odpowiednią zgodę na każdą kampanię wysyłania wiadomości. Wysyłane wiadomości muszą być tego samego typu, na otrzymywanie których zgodził się odbiorca i powinny być wysyłane tylko pod numer, który podał odbiorca. Osoba fizyczna, która udostępnia swój numer w określonym celu, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości tylko w tym określonym celu i od tego określonego nadawcy wiadomości. Przed uzyskaniem zgody należy jednoznacznie poinformować o tożsamości podmiotu wysyłającego wiadomości. Zgody nie można uzyskać przy użyciu oszukańczych metod.

Zgoda nie podlega przeniesieniu ani cesji. Jeżeli nadawca wiadomości zbiera zgodę konsumenta dla strony trzeciej, nadawca musi wyraźnie wskazać konsumentowi stronę trzecią i musi również stwierdzić, że zgoda dotyczy tylko komunikatów od strony trzeciej.

2.1. Dokumentacja zgody. Nadawcy wiadomości powinni przechowywać dokumentację dotyczącą wszelkich zgód udzielonych przez daną osobę przez co najmniej cztery lata. Firma Zoom lub jej operatorzy mogą w każdej chwili zażądać dowodu zgody konsumenta. Do dopuszczalnych zapisów zgody można zaliczyć:

2.1.1 Sygnaturę czasową uzyskania zgody.

2.1.2 Medium użyte do uzyskania zgody.

2.1.3 Konkretną kampanię, w przypadku której uzyskano zgodę.

2.1.4 Numer telefonu, w przypadku którego udzielono zgodę na otrzymywanie wiadomości.

2.2 Rezygnacja. Odbiorcy wiadomości mogą cofnąć zgodę i zrezygnować z otrzymywania wiadomości w przyszłości za pomocą wszelkich zasadnych środków. Programy do przesyłania wiadomości muszą reagować co najmniej na uniwersalne słowa kluczowe „stop”, „koniec”, „anulowanie”, „rezygnacja z subskrypcji” i „rezygnacja”. Programy do powtarzających się wiadomości muszą wyświetlać instrukcje dotyczące rezygnacji z usługi w momencie rezygnacji z programu i w regularnych odstępach czasu w wiadomościach dotyczących usług związanych z treścią. Firma Zoom lub operatorzy usług wysyłania wiadomości mogą zawiesić lub zakończyć określoną kampanię wysyłania wiadomości i/lub zablokować numery wysyłające po otrzymaniu dużej ilości lub znacznego odsetka wiadomości o wycofaniu zgody. Nadawcy wiadomości mają zakaz używania funkcji Zoom w celu uniknięcia uzasadnionych próśb o rezygnację z kampanii wysyłania wiadomości.

3. Treści zabronione. Firma Zoom zabrania również wysyłania wiadomości tekstowych, które naruszają Politykę dopuszczalnego użytkowania.

3.1 Treści dla dorosłych. Wiadomości tekstowe zawierające treści związane z seksem, nienawiścią, alkoholem, bronią palną, tytoniem, hazardem, loteriami, konkursami i innymi treściami ograniczonymi wiekowo są wyraźnie zabronione w niektórych jurysdykcjach i mogą wiązać się z dodatkowymi wymogami. W Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach na całym świecie obowiązują dodatkowe wymogi prawne dotyczące komunikacji marketingowej skierowanej do dzieci poniżej 18 roku życia. Nadawca wiadomości jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa w jurysdykcjach, w których odbierane są wiadomości.

3.1.1 Nadawcy wiadomości powinni włączyć mechanizm weryfikacji wieku w ramach zgody, aby zablokować odbiorcy wiadomości dostęp do treści przeznaczonych dla osób dorosłych. Mechanizm bramki wiekowej powinien uwzględniać weryfikację daty urodzenia podczas udzielania zgody przez konsumenta. Mechanizmy bramki wiekowej ograniczone do odpowiedzi „tak” albo „nie” są niedopuszczalne.

3.1.2 Nadawcy wiadomości muszą stosować się do żądań firmy Zoom lub organów ścigania o przedstawienie dowodu zgodności z lokalnymi przepisami, regulującymi treści przeznaczone dla osób dorosłych.

4. Zabronione techniki wysyłania wiadomości. Nadawcy wiadomości nie mogą omijać żadnych środków wdrożonych przez firmę Zoom lub operatora w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi przesyłania wiadomości oraz standardami branżowymi. Firma Zoom lub jej operatorzy mogą zawiesić lub zakończyć wysyłanie wiadomości tekstowych, jeżeli będziesz stosować następujące techniki wysyłania wiadomości:

4.1 Podszywanie się (spoofing). Wymagamy przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących podszywania się.

4.2 Wysyłanie z wielu numerów.

4.3 Skracanie adresów URL. Odradza się skracanie adresów URL, ponieważ operatorzy mogą blokować zawierające je wiadomości.

4.4 Przekierowania adresów URL.

4.5 Osadzone numery telefonu. Wiadomości nie powinny zawierać numerów telefonów, które są przypisane do niepublikowanych numerów telefonów lub do nich przekierowują, chyba że właściciel takich numerów telefonów (tj. osoba lub legalnie zarejestrowana firma) jest jednoznacznie wskazany w wiadomości tekstowej.

5. Obowiązki prawne. Firma Zoom nie jest odpowiedzialna za zapewnienie, że treść, czas lub odbiorcy wiadomości spełniają wszystkie obowiązujące przepisy; ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zasad wysyłania wiadomości CTIA. „Zasady wysyłania wiadomości CTIA” oznaczają Zasady i najlepsze praktyki dotyczące wysyłania wiadomości CTIA (lipiec 2019 r.) z późniejszymi zmianami, uzupełnieniami i/lub zastąpieniami przez CTIA The Wireless Association lub wszelkie inne podobne dokumenty lub wytyczne ogłaszane przez CTIA.

Wszystkie platformy lub dostawcy oprogramowania, którzy używają Zoom do celów komunikacyjnych, powinni wymagać, aby ich klienci również przestrzegali wymagań omówionych w niniejszej Polityce, obowiązujących przepisach prawa i zasadach wysyłania wiadomości CTIA. Firma Zoom nie ma żadnych relacji ani zobowiązań wobec żadnego z Twoich klientów ani żadnej innej osoby lub podmiotu, któremu świadczysz jakiekolwiek usługi z wykorzystaniem wysyłania wiadomości.

6. Kary. Firma Zoom zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia z platformy Zoom każdego klienta, który nie przestrzega naszej polityki lub obowiązujących przepisów. Ponadto operatorzy mogą nakładać kary na nadawców wiadomości, którzy naruszają ich warunki. Jeśli operator lub jakakolwiek strona trzecia nałoży na firmę Zoom kary za wiadomości wysłane przy użyciu usługi wysyłania wiadomości Zoom, firma Zoom może obciążyć Cię tymi karami.

Polityka Zoom może wymagać modyfikacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi. Wszelkie zmiany w polityce Zoom zostaną opublikowane tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach naszej polityki, poniżej możesz podać adres e-mail.