Sprawozdanie z przejrzystości

Przegląd

Wydano: 7 lipca 2023 r.

Miło nam zaprezentować nasze sprawozdanie z przejrzystości za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. W sprawozdaniu prezentujemy informacje o tym, w jaki sposób firma Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) reaguje na żądania dotyczące danych użytkowników przesyłane przez organy ścigania i organy rządowe z całego świata. W Zoom uważamy, że przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i wspierania swobodnej i otwartej wymiany pomysłów.

Jak wyszczególniono w naszym Oświadczeniu o prywatności oraz zgodnie z naszym zobowiązaniem do ochrony prywatności użytkowników, dane użytkowników przekazujemy rządom wyłącznie w odpowiedzi na ważne i zgodne z prawem żądania, zgodnie z naszym Przewodnikiem po wnioskach rządowych.

Zoom stosuje trzystopniowe podejście do obsługi wniosków rządowych: (1) nasz Przewodnik po wnioskach rządowych określa wymogi dotyczące składania zgodnego z przepisami i dostosowanego wniosku dla organów ścigania i władz rządowych; (2) wszystkie wnioski rządowe i wnioski organów ścigania są składane oraz udzielane są na nie odpowiedzi za pośrednictwem naszego nowo opracowanego systemu reagowania na żądania organów ścigania – LERS; oraz (3) nasz zespół ds. reagowania na żądania organów ścigania skutecznie ocenia i przetwarza każdy wniosek.

Później stosujemy scentralizowany system do śledzenia wniosków oraz kategoryzujemy dane związane z każdym wnioskiem w naszym systemie zarządzania sprawami. Z pomocą naszego zespołu ds. polityki opracowaliśmy także wewnętrzne wskazówki i procesy kontroli jakości, zgodnie z którymi działamy. Wszystkie te funkcje stworzono w celu zapewnienia przejrzystej sprawozdawczości.

To zaktualizowane sprawozdanie na temat przejrzystości jest zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi i stanowi podsumowanie wniosków, które opracowaliśmy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz naszych odpowiedzi na nie.

Wnioski ze Stanów Zjednoczonych

Amerykańskie wnioski do Zoom mogą mieć formę nakazów przeszukania, wezwań rządowych (wielka ława przysięgłych, proces i administracja), nakazów sądowych, wniosków o zachowanie, wniosków o zabezpieczenie, wniosków nadzwyczajnych i wniosków o bezpieczeństwo narodowe.

Nakazy z odroczonym powiadomieniem (tylko USA)

W tym okresie 54 ze 142 wniosków z USA zostało opatrzonych nakazem odroczonego powiadomienia.

Listy związane z bezpieczeństwem narodowym (NSL) to żądania związane z bezpieczeństwem narodowym zatwierdzone przez Federal Bureau of Investigation (FBI), które wymaga ujawniania przez firmy zastrzeżonych informacji o tożsamości użytkownika, która nie obejmuje treści.

W poniższej tabeli znajdują się numery NSL, które otrzymała firma Zoom (w zakresie po 500, rozpoczynając się od 0-499) oraz numer kont określonych przez rząd (w zakresie po 500, rozpoczynając się od 0-499). Taki zakres to maksymalnie szczegółowe informacje, które Zoom może ujawnić w związku z NSL zgodnie z amerykańskim prawem.

Okres raportowania Liczba NSL Liczba wyborów klientów będących celem NSL
lipiec 2022 – grudzień 2022 0–500 0–500
styczeń 2023 – czerwiec 2023 0–500 0–500

 

Okres raportowania Łączna liczba nakazów związanych z bezpieczeństwem narodowym lub dyrektyw związanych z treścią Łączna liczba wyborów klientów będących celem zgodnie z nakazami związanymi z bezpieczeństwem narodowym lub otrzymanymi dyrektywami związanymi z treścią
lipiec 2022 – grudzień 2022 0–500 0–500
styczeń 2023 – czerwiec 2023 0–500 0–500

 

Okres raportowania Łączna liczba nakazów związanych z bezpieczeństwem narodowym lub dyrektyw związanych z nie-treścią Łączna liczba wyborów klientów będących celem zgodnie z nakazami związanymi z bezpieczeństwem narodowym lub otrzymanymi dyrektywami związanymi z nie-treścią
lipiec 2022 – grudzień 2022 0–500 0–500
styczeń 2023 – czerwiec 2023 0–500 0–500

Wnioski z innych krajów

Zoom otrzymuje żądania organów ścigania z całego świata. Dokładnie sprawdzamy każde międzynarodowe (pochodzące spoza Stanów Zjednoczonych) żądanie, aby upewnić się, że odpowiadamy tylko na te, które są prawomocne i o odpowiednim zakresie. Nie dostarczamy żadnych treści na arenie międzynarodowej bez procesu na mocy dwustronnych umów o pomocy prawnej (MLAT), amerykańskiej Ustawy o legalnym użyciu danych za granicą (CLOUD) lub wniosków o pomoc sądową.

Jeżeli w menu rozwijanych karty nie wymieniono jurysdykcji lub typu wniosku, oznacza to, że nie opracowywaliśmy tego typu wniosku lub wniosków z tej jurysdykcji w tym okresie sprawozdawczym.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak sprawdzamy wnioski międzynarodowe, zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po wnioskach rządowych.

Definicje

W niniejszym sprawozdaniu używamy szeregu terminów, które mają w tym kontekście szczególne znaczenie prawne. Nieobecność określonego rodzaju wniosku lub wyniku odnotowanego na wykresach oznacza, że w tym okresie nie było żadnego tego typu żądania lub wyniku. Wnioski o wszczęcie postępowania cywilnego nie są uwzględnione w niniejszym raporcie.

 • Lokalizacja konta – lokalizacja konta docelowego na podstawie adresu rozliczeniowego lub adresu IP, z którego dokonano rejestracji, jeżeli adres rozliczeniowy jest niedostępny.
 • Rodzaj konta

  • Podstawowe: konta z subskrypcją bezpłatnych planów.
  • Dla firm: konta z subskrypcją planów Dla firm.
  • Edukacja: konta przeznaczone są dla studentów/uczniów, wykładowców/nauczycieli, pracowników i absolwentów w celu nawiązania interakcji pedagogicznej w klasie lub do celów administracyjnych placówek edukacyjnych.
  • Dla przedsiębiorstw: konta z subskrypcją planu Dla przedsiębiorstw.
  • Brak konta: użytkownik docelowy nie posiada żadnego konta Zoom.
  • Dla profesjonalistów: konta z subskrypcją planu Dla profesjonalistów.
  • Zoom Phone: konta z subskrypcją planów Zoom Phone.
 • Wniosek dot. ustawy CLOUD – wniosek złożony zgodnie z ustawą CLOUD. Wnioski złożone zgodnie z ustawą CLOUD mogą dotyczyć żądania treści.
 • Treść – może obejmować treści wideo, rejestry czatu, transkrypcje lub tytuły spotkań albo zdjęcia profilowe; zasadniczo wszelkie multimedia, które przedstawiają to, co dana osoba mówiła, pisała lub robiła. Kiedy zgłaszamy ujawnienie "treści", oznacza to, że ujawniliśmy informacje zarówno związane jak i niezwiązane z treścią.
 • Postanowienie o opóźnionym powiadamianiu (tylko w USA) – podpisane przez sędziego postanowienie uniemożliwiające Zoom powiadomienie jednego lub kilku użytkowników o żądaniu ze strony instytucji rządowych dotyczącym informacji przez określony czas.
 • Żądanie awaryjne (w USA lub poza) – wniosek o dane użytkownika bez standardowego procesu prawnego, z powodu zagrożenia śmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała osoby.
 • Informacje ogólne oznaczają, że przekazaliśmy ogólne informacje na temat procesu żądania organów ścigania, ale nie informacje związane z treścią, jak i nie-treścią.
 • Wnioski o pomoc sądowniczą – wnioski od sądów w jednym kraju do sądów w innym kraju o wykonanie danego działania.
 • Wniosek MLAT (tylko poza USA) – wniosek złożony przez obcy kraj za pośrednictwem Departamentu Sprawiedliwości USA, zgodnie z Traktatem o wzajemnej pomocy prawnej. Wnioski złożone zgodnie z ustawą MLAT mogą dotyczyć żądania treści.
 • Nie-treści — pojęcie to odnosi się do metadanych lub informacji o treści. Nie-treści mogą zawierać takie rzeczy, jak daty i godziny spotkań, adres protokołu internetowego IP użytkownika lub informacje o jego platformie. Kiedy zgłaszamy ujawnienie „nie-treści”, oznacza to, że ujawniliśmy tylko informacje niezwiązane z treścią.
 • Nakaz (tylko w USA) – każdy inny rodzaj nakazu wydanego przez sąd. Nakazy nie mogą wymagać treści.
 • Inne – każdy inny rodzaj żądania lub rozwiązania. Na przykład, jeśli funkcjonariusz organów ścigania poszukuje danych użytkownika, ale bez wezwania sądowego, nakazu przeszukania lub nakazu sądowego, lub gdy właściciel danych udziela pisemnego upoważnienia do ujawnienia swoich danych organom ścigania.
 • Żądanie zabezpieczenia danych (w USA lub poza) – wniosek o zachowanie (ale nie ujawnienie) informacji o użytkowniku przez dany okres, zwykle 90 lub 180 dni.
 • Odrzucone – obejmuje odrzucenia z powodu nieprawidłowej usługi lub nieprawidłowości natury prawnej, w przypadkach, w których nie było żadnych odpowiadających danych lub gdy dany podmiot nie dostarczył nam informacji wystarczających do zlokalizowania danych.
 • Nakaz przeszukania (tylko w USA) – wniosek o przeszukanie, podpisany przez sędziego, w którym prokurator twierdzi, że „uzasadnione” jest twierdzenie, że przestępstwo miało lub będzie miało miejsce. Wnioski złożone zgodnie z nakazami przeszukania mogą dotyczyć żądania treści lub nie-treści.
 • Wezwanie sądowe (tylko w USA) – wniosek złożony przez podmiot posiadający uprawnienia dochodzeniowe, taki jak wielka ława przysięgłych. Wnioski złożone w związku z wezwaniami sądowymi nie muszą być podpisane przez sędziego i nie mogą dotyczyć żądania treści.
 • Żądania związane z bezpieczeństwem narodowym USA – wnioski złożone zgodnie z Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) dotyczące informacji będących lub niebędących treścią lub listy National Security Letters (NSL) żądające przekazania nie-treści.
 • Wycofanie oznacza, że wnioskodawca wycofał żądanie, zanim przystąpiliśmy do jego opracowywania.
 • Wniosek o wstrzymanie żądania dostępu – rządowy wniosek o ograniczenie dostępu danej osoby do dowolnego aspektu produktu Zoom lub o uniemożliwienie lub zakończenie określonego spotkania.

Uwaga dotycząca lokalizacji i typu konta: ujawniamy lokalizację i typ konta wyłącznie na wniosek agencji rządowych. Lokalizacja i typ konta uwzględnione w raporcie są związane ze spełnieniem żądania w okresie raportowania.

Uwaga dotycząca wniosku o wstrzymanie żądania dostępu: w wielu krajach obowiązują przepisy, które mogą ograniczać uczestnictwo w spotkaniach czy webinarach Zoom lub ich hostowanie. Jeśli Zoom otrzyma prawomocny wniosek o odpowiednim zakresie od legalnej agencji rządowej z żądaniem, aby Zoom ograniczył jednemu z mieszkańców korzystanie z Zoom, Zoom dokładnie go zweryfikuje.

W żadnym wypadku Zoom nie ograniczy dostępu do platformy użytkowników, którzy znajdują się poza krajem wnioskującym i/lub jurysdykcją wnioskującej agencji rządowej lub którzy w inny sposób nie podlegają obowiązującemu prawu lokalnemu. Jeżeli spotkanie jest hostowane poza wnioskującą jurysdykcją, możemy wdrożyć geoblokadę, aby ograniczyć dostęp do spotkania użytkownikom z danej jurysdykcji na podstawie lokalizacji geograficznej. Oznacza to, że możemy przychylić się do wiążących prawnie wniosków lokalnych władz, chroniąc dostęp do spotkania dla uczestników spoza określonych granic.

Wybiórczo przestrzegamy wniosków o wstrzymanie dostępu, ponieważ równoważymy nasze zaangażowanie w promowanie bezpłatnej i otwartej wymiany pomysłów z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Zestaw danych

Tutaj znajduje się zestaw wszystkich wniosków uwzględnionych w tym sprawozdaniu przejrzystości.

Poprzednie sprawozdanie z przejrzystości

Tutaj przeczytasz nasz pierwszy raport z przejrzystości.