Warunki użytkowania Sklepu z aplikacjami

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2022 r.

Dziękujemy za korzystanie z Zoom App Marketplace, serwisu dostępnego pod adresem https://marketplace.zoom.us, lub Rynku Zoom dla rządu, dostępnego pod adresem https://marketplace.zoomgov.com (każdy z nich zwany dalej „Rynkiem”), usług świadczonych przez firmę Zoom Video Communications, Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone („Zoom” lub „my”). Rynek to miejsce, w którym Zoom, według własnego uznania, udostępnia klientom Zoom określone aplikacje, media cyfrowe, treści, wideo, subskrypcje, zakupy w aplikacji oraz inne narzędzia i usługi. Niektóre aplikacje, media cyfrowe, treści, wideo, subskrypcje, zakupy w aplikacji oraz inne narzędzia i usługi („Zawartość Rynku Zoom”) są tworzone i publikowane przez firmę Zoom, a inne aplikacje, media cyfrowe, treści, wideo, subskrypcje, zakupy w aplikacji oraz inne narzędzia i usługi („Zawartość Rynku Wydawców”) są tworzone i publikowane przez wydawców zewnętrznych niepowiązanych z firmą Zoom (każdy z nich to „Wydawca”). Zawartość Rynku Zoom oraz Zawartość Rynku Wydawców są czasami łącznie określane w niniejszych warunkach użytkowania Zoom App Marketplace jako „Zawartość Rynku”.

Uzyskując dostęp, pobierając, dodając, instalując lub korzystając z Rynku lub Zawartości Rynku, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki użytkowania Zoom App Marketplace („Warunki Rynku”) i zgadza się ich przestrzegać. Niniejsze Warunki Rynku mają na celu uzupełnienie postanowień zawartych w Warunkach świadczenia usług Zoom, Ramowej umowie subskrypcyjnej lub innej umowie o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a firmą Zoom, w zależności od sytuacji (Warunki świadczenia usług Zoom, Ramowa umowa subskrypcyjna lub umowa o świadczenie usług, w zależności od sytuacji, są określane w niniejszym dokumencie jako „Warunki”). Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków Rynku lub innych obowiązujących Warunków i nie zgadza się na ich przestrzeganie, nie może uzyskać dostępu do Rynku ani Zawartości Rynku, ani z nich korzystać. W przypadku konfliktu między Warunkami Rynku a Warunkami pierwszeństwo będą miały Warunki Rynku w zakresie korzystania z Rynku i Zawartości Rynku. Jeśli dana osoba akceptuje Warunki Sklepu w imieniu podmiotu, oświadcza tym samym, że ma do tego prawo. Odniesienia do „Użytkownika” dotyczą osoby prywatnej lub organizacji, w zależności od sytuacji. Zdefiniowane pojęcia użyte, ale niezdefiniowane w niniejszych Warunkach Rynku mają znaczenie przypisane im w odpowiednich Warunkach.

 1. Korzystanie z Rynku

  Dostęp do konta. Aby uzyskać dostęp do Sklepu i jego Zawartości, musisz mieć konto Zoom i dane logowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych swojego konta i nie może ich udostępniać nikomu innemu.Dostęp do Sklepu, Zawartości Sklepu oraz korzystanie z nich. Użytkownik może korzystać ze Sklepu do przeglądania, lokalizowania, wyświetlania, używania, licencjonowania, subskrybowania lub pobierania Zawartości Sklepu na telefon komórkowy, komputer lub inne obsługiwane urządzenie. Aby korzystać ze Sklepu, będziesz potrzebować urządzenia spełniającego wymagania systemowe i dotyczące zgodności dla odpowiedniej Zawartości Sklepu, zgodnego oprogramowania i działającego dostępu do Internetu.

  Zawartość Sklepu osób trzecich. Wydawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie aspekty publikowanej przez nich Zawartości Rynku Wydawców, w tym za funkcjonalność, dostępność i pomoc, a także integrację z oprogramowaniem lub aplikacjami stron trzecich.

  Dostępność Zawartości Sklepu. O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach Rynku, funkcje Rynku i Zawartość Rynku mogą stać się niedostępne lub zostać usunięte w dowolnym momencie i bez powiadomienia przez firmę Zoom lub Wydawcę, a wszelkie dane przechowywane w związku z taką Zawartością Rynku mogą zostać utracone lub stać się niedostępne. Jeśli prawo Użytkownika do korzystania z innych produktów lub usług firmy Zoom, w tym Zawartości Rynku, zostanie zmodyfikowane, zakończone lub zawieszone na podstawie niniejszych Warunków Rynku, Warunków, wszelkich obowiązujących Warunków Wydawcy lub innych warunków dotyczących korzystania z Zawartości Rynku i/lub innych produktów i usług firmy Zoom, Użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do Rynku oraz wszelkich plików lub Zawartości Rynku powiązanych z jego kontem Zoom. Zawartość i funkcje Sklepu mogą nie być dostępne przez cały czas lub we wszystkich regionach.

  Ograniczenia techniczne. W zależności od konta Zoom lub typu użytkownika (tj. Podstawowy, Pro, Dla firm lub Dla przedsiębiorstw) korzystanie ze Sklepu i Zawartości Sklepu może podlegać pewnym ograniczeniom technicznym, takim jak ograniczenia szybkości dla interfejsów programowania aplikacji Zoom („API”), które są używane przez Zawartość Sklepu. Dowiedz się więcej o typach kont Zoom i rolach.

  Linki do stron osób trzecich. Sklep może zawierać linki do stron internetowych lub zasobów osób trzecich („Usługi osób trzecich”). Takie Usługi stron trzecich mogą podlegać różnym warunkom i praktykom dotyczącym prywatności. Firma Zoom nie ponosi odpowiedzialności za dostępność ani dokładność takich Usług stron trzecich, ani za zawartość, produktów i usług (w tym funkcjonalności, dostępności i pomocy) dostępnych w takich Usługach stron trzecich. Linki do Usług stron trzecich nie stanowią poparcia firmy Zoom dla takich Usług stron trzecich.

 2. Korzystanie z Zawartości Rynku

  Umowy Użytkownika ze stronami trzecimi. W odniesieniu do Zawartości Rynku Wydawców, Wydawcy są zobowiązani do dostarczania własnych warunków świadczenia usług, polityki prywatności i informacji o pomocy technicznej („Warunki Wydawcy”). Korzystanie przez Użytkownika z Zawartości Rynku Wydawców będzie podlegać odpowiednim Warunkom Wydawcy i zachęcamy do uważnego zapoznania się z nimi. Zawartość Zoom Marketplace opracowana przez Zoom w celu integracji z oprogramowaniem lub aplikacjami osób trzecich może również podlegać odpowiednim warunkom i politykom prywatności stron trzecich, regulującym korzystanie z ich oprogramowania lub aplikacji. 

  Dane Klienta przekazywane Wydawcom.  Wskutek użycia Zawartości Rynku lub uzyskania do niej dostępu dane i informacje Użytkownika przesłane, opublikowane, przekazane lub w inny sposób udostępnione za pośrednictwem Rynku lub innych produktów lub usług firmy Zoom, w tym Zawartości Rynku, takich jak wiadomości, pliki, informacje profilowe, tekst, dokumenty, pliki audio i wideo, obrazy nieruchome i wszystko inne wprowadzone lub przesłane („Dane Klienta”), mogą zostać przekazane i wykorzystane przez firmę Zoom, odpowiednich Wydawców lub odpowiednie oprogramowanie lub aplikacje stron trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Zawartości Rynku. Firma Zoom nie ponosi odpowiedzialności za Dane Klienta przekazane Wydawcy lub stronom trzecim ani za żadne przekazywanie, gromadzenie, ujawnianie, zabezpieczanie, uzyskiwanie dostępu, modyfikowanie, wykorzystywanie lub usuwanie Danych Klienta przekazywanych Wydawcom lub stronom trzecim za pomocą Zawartości Rynku lub za jej pośrednictwem.   Korzystanie z Zawartości Rynku może wymagać przekazania Danych Klienta Wydawcy lub stronie trzeciej, a uzyskując dostęp do Zawartości Rynku i korzystając z niej, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przez firmę Zoom Danych Klienta odpowiednim Wydawcom i stronom trzecim w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do odpowiedniej Zawartości Rynku i możliwości jej używania.  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Zoom zbiera i wykorzystuje informacje o Użytkowniku w związku z Rynkiem, należy zapoznać się z Oświadczeniem o prywatności firmy Zoom.Pomoc. Zoom nie zapewnia obsługi Zawartości Sklepu dla Wydawców. W przypadku jakichkolwiek potrzeb związanych z pomocą techniczną należy skontaktować się bezpośrednio z wydawcą. Firma Zoom zapewnia pomoc dotyczącą ogólnie Rynku, zawartości Zoom Marketplace oraz w związku z zapytaniami dotyczącymi rozliczeń związanymi z Rynkiem.   

 3. Płatna Zawartość RynkuDostęp.  Zawartość Rynku może być oferowana bezpłatnie lub za opłatą, którą może stanowić opłata jednorazowa, zakupy w aplikacji lub opłaty subskrypcyjne.

  Bezpłatne wersje testowe. Jeśli Użytkownikowi zaoferowano bezpłatny dostęp do korzystania z płatnej Zawartości Rynku przez jakiekolwiek określone okresy zawarte w materiałach ofertowych dotyczących odpowiedniej Zawartości Rynku, w tym wszelkich stosownych Warunkach Wydawcy, Użytkownik nie będzie obciążany opłatami za uzyskiwanie dostępu i korzystanie z tej Zawartości Rynku, z wyjątkiem przypadków określonych w materiałach ofertowych. Firma Zoom lub odpowiedni Wydawca powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem o dacie naliczenia opłat za odpowiednią Zawartość Rynku, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na automatyczne zastosowanie wszelkich stosownych przyszłych opłat po wygaśnięciu okresu bezpłatnego dostępu w chwili rejestrowania się na bezpłatny okres próbny. Jeśli dostęp do Zawartości Rynku jest zapewniany Użytkownikowi w ramach bezpłatnej subskrypcji próbnej, która zostanie przekształcona w subskrypcję płatną, Użytkownik musi anulować subskrypcję przed datą przekształcenia bezpłatnej subskrypcji w subskrypcję płatną albo będzie obciążany opłatą za subskrypcję płatną do chwili jej anulowania.

  Subskrypcje płatne. Jeśli Użytkownik zarejestruje się na subskrypcję płatną w celu korzystania z Zawartości Rynku, będzie musiał wybrać odpowiedni plan subskrypcji („Plan subskrypcji”). Firma Zoom lub odpowiedni Wydawca może w dowolnym momencie zmienić opłaty mające zastosowanie do Planu subskrypcji, powiadamiając Użytkownika z wyprzedzeniem o dacie wejścia nowych opłat w życie. Zaktualizowane opłaty subskrypcyjne będą obowiązywać od początku następnego powtarzającego się okresu rozliczeniowego mającego zastosowanie do wybranego Planu subskrypcji (każdy z nich to „Okres subskrypcji”). O ile pisemna umowa między Użytkownikiem a firmą Zoom nie stanowi inaczej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku posiadania płatnego Planu subskrypcji ów płatny Plan subskrypcji będzie odnawiany automatycznie, o ile nie zostanie anulowany przez Użytkownika lub zawieszony albo zakończony zgodnie z niniejszymi Warunkami Rynku.

  Rozliczenia i płatności. Użytkownik może nabyć Zawartość Rynku, w tym poprzez Plany subskrypcji, zakupy jednorazowe i zakupy w aplikacji, za pośrednictwem Rynku przy użyciu jednej z określonych metod płatności. Obciążymy Użytkownika stosownymi opłatami za odpowiednią Zawartość Rynku, korzystając z wybranej przez niego metody płatności.  W przypadku płatności przy użyciu polecenia zapłaty ACH Użytkownik upoważnia firmę Zoom do elektronicznego obciążenia jego konta oraz, w razie konieczności, do elektronicznego uznania na koncie w celu skorygowania błędnych obciążeń. W przypadku Planów subskrypcji będziemy nadal obciążać konto płatnicze Użytkownika na początku danego Okresu subskrypcji do chwili anulowania Planu subskrypcji przez Użytkownika. Płatności będą przetwarzane w naszym imieniu przez zewnętrzną firmę przetwarzającą, Stripe, Inc. Jeśli nie będziemy w stanie przetworzyć płatności za pośrednictwem konta płatniczego podanego nam przez Użytkownika, powiadomimy go o tym i Użytkownik będzie mieć określony czas na podanie nam prawidłowego konta płatniczego. Jeśli Użytkownik nie poda prawidłowego konta płatniczego w odpowiednim czasie, możemy anulować prawo Użytkownika do uzyskiwania dostępu do odpowiedniej Zawartości Rynku, w tym do odpowiedniego Planu subskrypcji. W przypadku pytań dotyczących rozliczeń związanych z Planem subskrypcji Użytkownik może skontaktować się z nami pod numerem 888-799-9666.

  Podatki pośrednie. Za każdą zakupioną Zawartość Rynku firma Zoom doda do stosownych opłat wszelkie wymagane podatki lub opłaty związane z transakcją, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać pobrane od nabywcy i przekazane właściwym organom podatkowym lub regulacyjnym.

  Podatki bezpośrednie/cyfrowe.  Obowiązujące opłaty za Zawartość Rynku są pomniejszone o podatki bezpośrednie i inne podatki cyfrowe, w tym podatki pobierane u źródła, podatki potrącane u źródła i inne podatki oparte na przychodach.  Użytkownik zgadza się nie pobierać ani nie potrącać podatku od żadnej płatności dokonywanej na rzecz firmy Zoom.  W związku z tym to Użytkownik jest ostatecznie odpowiedzialny za wszelkie bezpośrednie i inne koszty podatkowe, które w jego ocenie powinny zostać pobrane lub potrącone z płatności.

  Zwroty środków. Wszystkie transakcje sprzedaży Zawartości Rynku są ostateczne i o ile firma Zoom nie zadecyduje inaczej według własnego uznania, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków po uiszczeniu stosownych opłat.  

 4. Prywatność

  Korzystanie z Rynku przez Użytkownika podlega Oświadczeniu o prywatności firmy Zoom.  Zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie przez firmę Zoom danych osobowych w związku z Rynkiem i Zawartością Rynku zostało opisane w Oświadczeniu o prywatności firmy Zoom.
 5. Własność intelektualna

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Rynek i wszelka Zawartość Rynku Zoom udostępniona za pośrednictwem Rynku, w tym wszelkie powiązane prawa własności intelektualnej, są wyłączną własnością firmy Zoom i/lub jej licencjodawców lub upoważniających stron trzecich. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że Zoom prowadzi hosting Zawartości Rynku pojawiającej się w Rynku i nic, co zostało zawarte w niniejszych Warunkach Rynku, nie będzie uznawane za tworzące wrażenie lub sugerujące, że firma Zoom jest właścicielem lub twórcą, w całości lub części, lub jest odpowiedzialna za dowolną Zawartość Rynku, która może być dostarczona za pośrednictwem Rynku. Wszelka Zawartość Rynku Wydawców tworzona jest przez Wydawcę na jego wyłączną odpowiedzialność. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy, nazwy handlowe oraz wszelkie inne identyfikatory źródłowe firmy Zoom użyte w Rynku lub w związku z Rynkiem są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Zoom w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Pojawienie się znaków towarowych osób trzecich w Sklepie nie stanowi ich poparcia, sponsorowania, ani rekomendacji przez firmę Zoom lub jej podmioty stowarzyszone.
 6. Zmiana Warunków Rynku

  Firma Zoom dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby powiadomić Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Warunkach Rynku. W ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od opublikowania zmian w niniejszych Warunkach Sklepu (lub dziesięciu (10) dni kalendarzowych od daty powiadomienia, jeśli takie powiadomienie zostanie dostarczone), będą one wiążące dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z Rynku i Zawartości Rynku oraz wypowiedzieć niniejsze Warunki Rynku w trybie natychmiastowym, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. Jeśli użytkownik będzie nadal korzystał ze Sklepu i/lub Zawartości Sklepu po upływie tego dziesięciodniowego okresu kalendarzowego, uznaje się, że zaakceptował zmiany w niniejszych Warunkach Sklepu.
 7. Wypowiedzenie

  Wypowiedzenie przez firmę Zoom. Firma Zoom może zawiesić, ograniczyć lub odebrać Użytkownikowi dostęp do lub możliwość korzystania z Rynku i Zawartości Rynku, zaprzestać prowadzenia Rynku lub dowolnej jego części lub funkcji, lub wypowiedzieć niniejsze Warunki Rynku w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez powiadomienia, ponoszenia odpowiedzialności lub innych zobowiązań wobec Użytkownika. Firma Zoom dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby powiadomić Użytkownika o wszelkich takich działaniach tak szybko, jak to będzie możliwe, i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Po rozwiązaniu umowy Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Rynku oraz usunąć, odinstalować i/lub w inny sposób zaprzestać korzystania z jakiejkolwiek Zawartości uzyskanej z Rynku. Po zakończeniu dostępu do zakupionej Zawartości Rynku (w tym subskrypcji) Użytkownik może być uprawniony do zwrotu stosownych opłat, w całości lub w części, zgodnie z decyzją firmy Zoom. 

  Rozwiązanie przez Użytkownika.  Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Rynku w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez powiadomienia poprzez: (1) zaprzestanie wszelkiego korzystania z Rynku; (2) usunięcie, odinstalowanie i/lub w inny sposób zaprzestanie wszelkiego korzystania z wszelkiej Zawartości Rynku uzyskanej z Rynku; oraz (3) jeśli ma to zastosowanie, anulowanie wszystkich Planów subskrypcji zakupionej Zawartości Rynku.  Zgodnie z punktem 3 po rozwiązaniu umowy nie będą dokonywane żadne zwroty środków. Wszelkie nowe lub dalsze korzystanie z Rynku lub Zawartości Rynku będzie podlegać niniejszym Warunkom Rynku. W przypadku odebrania dostępu do konta Zoom lub jego zamknięcia obowiązywanie niniejszych Warunków Rynku oraz możliwość korzystania przez Użytkownika z Rynku i całej Zawartości Rynku zostają automatycznie zakończone.

 8. Brak gwarancji 

  UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE RYNEK I ZAWARTOŚĆ RYNKU SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, A FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I SPRZEDAWCY JEDNOZNACZNIE ODRZUCAJĄ WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, JEDNOZNACZNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. FIRMA ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I SPRZEDAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ WSKUTEK KORZYSTANIA Z RYNKU LUB ZAWARTOŚCI RYNKU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM RYNKU LUB ZAWARTOŚCI RYNKU, LUB ŻE ZAWARTOŚĆ SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW. KORZYSTANIE Z RYNKU I ZAWARTOŚCI RYNKU ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. POBIERANIE LUB UZYSKIWANIE W INNY SPOSÓB WSZELKICH MATERIAŁÓW I/LUB ZAWARTOŚCI POPRZEZ KORZYSTANIE Z RYNKU LUB ZAWARTOŚCI RYNKU ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z RYNKU LUB ZAWARTOŚCI RYNKU. CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z RYNKU LUB ZAWARTOŚCI RYNKU SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. FIRMA ZOOM NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE OBIECUJE ŻADNYCH OKREŚLONYCH WYNIKÓW KORZYSTANIA Z RYNKU LUB ZAWARTOŚCI RYNKU.

 9. ODSZKODOWANIE

  NIE OGRANICZAJĄC, ANI NIE ZMIENIAJĄC ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ ZOOM, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZABEZPIECZYĆ, BRONIĆ I CHRONIĆ FIRMĘ ZOOM, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, KONSULTANTÓW, AGENTÓW, DOSTAWCÓW I SPRZEDAWCÓW PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI STRON TRZECICH, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SZKODAMI I/LUB KOSZTAMI (W TYM MIĘDZY INNYMI HONORARIAMI ADWOKACKIMI) WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z ZAWARTOŚCI RYNKU LUB Z RYNKU, NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW RYNKU LUB NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB INNEGO UŻYTKOWNIKA JEGO KONTA JAKIEJKOLWIEK WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB INNYCH PRAW JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB PODMIOTU, LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.FIRMA ZOOM DOŁOŻY WSZELKICH STARAŃ, ABY DOSTARCZYĆ UŻYTKOWNIKOWI PISEMNE POWIADOMIENIE O STOSOWNYM ROSZCZENIU, POZWIE LUB DZIAŁANIU.
 10. Informacje zwrotne

  Przesyłając pomysły, sugestie, dokumenty i/lub propozycje („Informacje zwrotne”) firmie Zoom, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (a) jego Informacje zwrotne nie zawierają informacji poufnych lub zastrzeżonych; (b) firma Zoom nie jest zobowiązana jednoznacznie lub w sposób dorozumiany do zachowania poufności w odniesieniu do Informacji zwrotnych; (c) firma Zoom ma prawo do wykorzystania lub ujawnienia owych Informacji zwrotnych w dowolnym celu, w jakikolwiek sposób, w dowolnych mediach, na całym świecie; (d) firma Zoom może już opracowywać rozwiązanie lub część rozwiązania związane z informacjami zwrotnymi; oraz (e) Użytkownik udziela firmie Zoom niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu wieczystej licencji na wykorzystywanie i publikowanie Informacji zwrotnych w dowolnym celu, bez wynagrodzenia dla Użytkownika.
 11. Zgłaszanie naruszenia praw autorskich

  Jeśli Użytkownik uważa, że jego praca została wykorzystana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, może znaleźć informacje o tym, jak zgłosić naruszenie, w Polityce powiadomień DMCA firmy Zoom.
 12. Postanowienia ogólne

  Cesja. Użytkownik nie może przypisać niniejszych Warunków Sklepu, czy to z mocy prawa, zmiany kontroli, fuzji, sprzedaży aktywów lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Zoom. Zoom może przypisać lub przenieść niniejsze Warunki Sklepu, według własnego uznania, bez ograniczeń. 

  Całość Umowy.  Z wyjątkiem sytuacji, w których mogą być uzupełnione o dodatkowe warunki, polityki, wytyczne lub standardy, niniejsze Warunki Rynku (wraz z Warunkami i wszelkimi innymi warunkami, które mogą być zawarte w niniejszym dokumencie) stanowią całość i wyłączność porozumienia i umowy między firmą Zoom a Użytkownikiem dotyczących Rynku, a niniejsze Warunki Rynku zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia i umowy dotyczące Rynku. Warunki Rynku mogą być aktualizowane lub zmieniane jedynie na piśmie przez firmę Zoom i zgodnie z niniejszymi Warunkami Rynku. 

  Zasady obowiązywania umowy po wygaśnięciu umowy. Postanowienia niniejszych Warunków Rynku, które, zgodnie z nimi, należy wykonać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków Rynku, takie jak prawa i wymagania z punktów 7–10, pozostaną w mocy po rozwiązaniu umowy.Odstąpienie od wykonania. Brak egzekwowania przez firmę Zoom jakichkolwiek praw związanych z Rynkiem lub naruszeniem niniejszych Warunków Rynku w określonej sytuacji nie będzie działać jako zrzeczenie się praw przez firmę Zoom.

  Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Sklepu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, postanowienie to zostanie usunięte, a pozostałe warunki Sklepu pozostaną w pełnej mocy.

  PONIŻSZE DODATKOWE PUNKTY (ZWANE ŁĄCZNIE „WARUNKAMI ZOOM DLA RZĄDU”) DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA TYLKO W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z RYNKU ZOOM DLA RZĄDU, DOSTĘPNEGO POD ADRESEM HTTPS://MARKETPLACE.ZOOMGOV.COM.

 13. Pojęcie „Rynek” w niniejszych Warunkach Rynku odnosi się do Rynku Zoom dla rządu, dostępnego pod adresem https://marketplace.zoomgov.com. „Warunki świadczenia usług Zoom”, o których mowa powyżej, odnoszą się do Warunków korzystania z usługi Zoom dla rządu. „Oświadczenie o prywatności firmy Zoom”, o którym mowa powyżej, odnosi się do Oświadczenia o prywatności w usłudze Zoom dla rządu
 14. Jeśli Użytkownik jest powiązany z podmiotem sektora publicznego, zgadza się na przestrzeganie wszelkich rządowych zasad i przepisów, które mogą mieć zastosowanie do jego korzystania z Rynku.
 15. Firma Zoom nie dokonała niezależnej oceny żadnego oprogramowania, aplikacji lub Zawartości Rynku, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Rynku, pod względem zgodności z FedRAMP, wszelkimi innymi standardami bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym Cybersecurity Maturity Model Certification, NIST Cybersecurity Framework ani żadnymi powiązanymi wymogami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację oprogramowania, aplikacji, platform lub usług stron trzecich, z których korzysta w połączeniu z Zawartością Rynku, pod względem zgodności z FedRAMP lub innymi standardami bezpieczeństwa cybernetycznego.
 16. Korzystanie z Zawartości Rynku Zoom dla rządu może wymagać przekazania Danych Klienta poza program FedRAMP Zoom dla rządu. Uzyskując dostęp i korzystając z Zawartości Rynku z platformy Zoom dla rządu, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Danych Klienta poza program FedRAMP Zoom dla rządu, a także zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo takich danych po ich przekazaniu poza program FedRAMP Zoom dla rządu.
 17. Jeśli niniejsze Warunki Zoom dla rządu mają zastosowanie do Użytkownika, będą one stosowane w przypadku sprzeczności pomiędzy tymi Warunkami Zoom dla rządu a jakimkolwiek postanowieniem Warunków Rynku.