Ankieta: kierownictwo również chce elastycznej pracy

W czerwcu i lipcu 2022 r. Zoom zlecił firmie Morning Consult przeprowadzenie ankiety¹, aby dowiedzieć się więcej o odczuciach wyższej kadry kierowniczej na temat przyszłości pracy. Wyniki wskazują, że nawet kierownictwo najwyższego szczebla woli dla siebie pracę hybrydową i zauważa liczne korzyści związane z elastycznymi modelami pracy.

Ankieta: kierownictwo również chce elastycznej pracy

Zgodnie z niedawną ankietą pracownicy doceniają możliwość wyboru — nieco ponad dwie trzecie (69%) pracowników stwierdza, że istotne znaczenie ma dla nich możliwość wyboru pomiędzy pracą stacjonarną, zdalną a hybrydową.

Ludzie chcą dostosowywać swój sposób pracy i harmonogram do własnych potrzeb — i chcą wprowadzać zmiany, jeżeli ich organizacja nie uznaje tych preferencji. Elastyczność co do miejsca, czasu i sposobu pracy wpływa na rekrutację i zatrzymywanie talentów, a prawie połowa (45%) respondentów ankiety Momentive stwierdza, że gdyby nie mogli pracować w miejscu idealnym dla siebie, prawdopodobnie rozpoczęliby poszukiwanie nowej pracy.

Sprawiło to, że kierownicy w organizacjach muszą określić i ustanowić nowe zasady, aby zaspokoić potrzeby pracowników – wielu z nich uznaje połączenie pracy wykonywanej osobiście i zdalnie za nowy standard.

Oczywiste jest to, że pracownicy cenią sobie elastyczność, ale co z kierownikami ich firm — co oni wolą? Jakie są prawdziwe odczucia osób ustalających te zasady? Czy uważają, że ma to pozytywny wpływ na pracowników? W jaki sposób według nich praca hybrydowa może być korzystna dla ich firmy?

To właśnie odpowiedzi na te pytania poszukiwała firma Zoom, współpracując z Fortune w celu zlecenia przeprowadzenia ankiety Morning Consult¹, która bada odczucia kierowników na temat pracy hybrydowej i jej ogólnego wpływu na zadowolenie pracowników, kulturę firmową i cele biznesowe. Respondenci musieli pracować w organizacji, która w ciągu ubiegłych sześciu miesięcy działała hybrydowo lub całkowicie zdalnie. Oto kilka najważniejszych wniosków z ankiety:

  • Kierownicy też lubią elastyczne godziny pracy — ponad 90% z nich stwierdziło, że woli pracę hybrydową lub zdalną od pracy wyłącznie stacjonarnej.
  • Zapytani o preferencje dotyczące tego, jak powinni pracować ich pracownicy, ankietowani kierownicy skłaniają się nieco bardziej ku pracy zdalnej – podając średnio 60% czasu pracy zdalnej przy 40% czasu pracy w biurze.
  • Badani kierownicy uważają, że wpływ pracy hybrydowej i zdalnej był bardziej pozytywny niż negatywny, zwłaszcza jeśli chodzi o wrażenia pracowników. Siedemdziesiąt jeden procent uważa, że praca hybrydowa i zdalna pozytywnie wpłynęła na zadowolenie pracowników.
  • Wielu uważa, że praca hybrydowa i zdalna nie miała wpływu lub miała pozytywny wpływ na jakość więzi, a 31% ma wrażenie, że praca zdalna podniosła jakość więzi w kontaktach bezpośrednich, natomiast 54% odczuwa, że jakość pozostała taka sama.
  • Ogromna większość (84%) zgadza się, że silne relacje w miejscu pracy można budować podczas pracy całkowicie stacjonarnej, a podobny odsetek (85%) mówi to samo o pracy hybrydowej.

Czytaj dalej, aby dokładniej przyjrzeć się wynikom ankiety.

Tak, przyszłością faktycznie jest praca hybrydowa

Tak, przyszłością faktycznie jest praca hybrydowa

Liderzy mają już pewność — wiedzą, że praca hybrydowa już z nami pozostanie. Ponad 4 na 5 (86%) badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że „przyszłością pracy jest praca hybrydowa”, a tylko 4% się z nim nie zgadza. Przekonanie takie występuje na poziomie osobistym, ponieważ prawie 56% badanych stwierdza, że osobiście woli pracę hybrydową, podczas gdy 35% woli pracę całkowicie zdalną, a zaledwie 9% woli pracę całkowicie stacjonarną.

Badani mają podobny pogląd również w przypadku pracowników, ponieważ połowa (50%) woli pracę hybrydową dla swoich pracowników, 24% woli pracę całkowicie zdalną, a 18% chciałoby, aby pracownicy decydowali samodzielnie. Zaledwie 8% stwierdza, że woli dla swoich pracowników pracę całkowicie stacjonarną.

Idealne otoczenie pracy dla lidera

Preferowane otoczenie pracy dla pracowników

Dlaczego kierownicy wolą elastyczną pracę?

Dlaczego kierownicy wolą elastyczną pracę?

Za preferencją respondentów do pracy hybrydowej stoi wiele czynników, z których najważniejszymi są: znaczenie i jakość pracy dla pracowników.

Poproszeni o uszeregowanie, jakie czynniki są najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o najlepszym środowisku pracy dla ich firmy (w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza czynnik najważniejszy), badani kierownicy za najważniejszy czynnik uznali większą produktywność (2,86), a następnie zwiększenie współpracy w zespole (3,44) i utrzymywanie silnej kultury firmowej (3,56).

Ranking ważnych czynników wyznaczających środowisko pracy

Jeden z kierowników potwierdził ukierunkowanie na produktywność swoimi słowami:

Daje to najlepsze wyniki obu światów. Lepszą produktywność dla pracodawcy i lepszą równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym dla pracowników”. — Kierownik, który woli dla pracowników pracę hybrydową.

Jak wygląda praca hybrydowa

Jak wygląda hybryda

Do modelu pracy hybrydowej nie ma jednego uniwersalnego podejścia. Kierownictwo wszędzie dopasowuje podział pomiędzy pracą zdalną a stacjonarną na podstawie niepowtarzalnych potrzeb własnych firm. Ale wśród badanych kierowników podział skłaniał się bardziej w stronę pracy zdalnej i zdaniem respondentów 60% czasu można poświęcać na pracę zdalną, a 40% na pracę stacjonarną.

Podział pomiędzy pracą stacjonarną a zdalną

Rozpowszechnione oddziaływanie elastyczności pracy

Rozpowszechnione oddziaływanie elastyczności

„Ponieważ pracownicy odczuwają posiadanie kontroli nad sytuacją i mogą uzyskać równowagę w życiu, będą bardziej zadowoleni i produktywni w pracy” stwierdził jeden z badanych kierowników.

Według badanych kierowników elastyczność sposobu pracy ma całkowicie pozytywny efekt pobudzający. Dane uzyskane przez Morning Consult ujawniły, że wpływ pracy hybrydowej i zdalnej był postrzegany przez kierowników jako znacznie bardziej pozytywny niż negatywny, zwłaszcza w odniesieniu do zadowolenia pracowników i jakości więzi.

Siedemdziesiąt jeden procent uważa, że praca hybrydowa i zdalna miały pozytywny wpływ na zadowolenie pracowników, 58% — na utrzymywanie pracowników, 57% — na komunikację na skalę firmy, a 52% — na łączność w ramach zespołów.

Wpływ hybrydowej pracy zdalnej

W rzeczywistości wspólnym wnioskiem z ankiety był fakt, ze praca zdalna i hybrydowa w większości wzmocniły lub nie pogorszyły więzi pomiędzy współpracownikami ani jakości tych więzi. Trzydzieści cztery procent czuje lepszą łączność w kontaktach bezpośrednich w wyniku pracy zdalnej, podczas gdy 51% nie odczuwa żadnego wpływu.

Wpływ hybrydowej pracy zdalnej na więzi

Podobne wnioski wyłoniły się również w przypadku jakości więzi. Trzydzieści jeden procent respondentów odczuwa wzrost jakości więzi w kontaktach bezpośrednich w wyniku pracy zdalnej, a 54% odnosi wrażenie, że jakość pozostała taka sama, podczas gdy 31% odczuwa wzrost jakości więzi z kierownictwem firmy, a 55% uważa, że jakość pozostała taka sama.

Jakość więzi

Pewną niespodzianką jest fakt, że kierownicy wyższego szczebla stwierdzili większe korzyści z pracy zdalnej i hybrydowej niż z pracy stacjonarnej. Kiedy przedstawiono listę potencjalnych korzyści płynących z każdego środowiska pracy, 35% badanych kierowników wybrało odpowiedź „Żadna” w przypadku pracy osobistej, w porównaniu z 13% w przypadku pracy hybrydowej i 17% w przypadku pracy całkowicie zdalnej. Do najważniejszych korzyści płynących z pracy hybrydowej należą: większa elastyczność dla pracowników (57%), poprawa wskaźnika utrzymania pracowników (57%), poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (56%) oraz zwiększenie produktywności (53%).

Jak firmy korzystają z każdego sposobu pracy

Podobnie stwierdzono, że z pracą stacjonarną związane są większe wyzwania niż z pracą hybrydową i zdalną. Kiedy przedstawiono listę potencjalnych wyzwań związanych z każdym sposobem pracy, 18% badanych kierowników wybrało odpowiedź „Żadne” w przypadku pracy stacjonarnej, w porównaniu z 41% w przypadku pracy hybrydowej i 27% w przypadku pracy zdalnej. Najważniejsze wyzwania związane z pracą stacjonarną obejmowały zagrożenia dla zdrowia (59%), negatywne oddziaływanie na środowisko (55%) i zwiększone wydatki firmy (52%).

Wyzwania związane z każdym sposobem pracy

Budowanie więzi poprzez działania strategiczne

Budowanie więzi poprzez działania strategiczne

Zgodnie z definicją praca hybrydowa oznacza, że niektóre elementy pracy są wykonywane zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie. Kierownicy określili preferencje dotyczące tych elementów.

Zgodnie z ankietą Morning Consult większość kierowników uważa, że wydarzenia, takie jak firmowe spotkania ze wszystkimi (56%) i w dużych grupach (54%), lepiej sprawdzają się w formacie wirtualnym niż twarzą w twarz. Jednak w przypadku spotkań towarzyskich zespołu (57%), rozmów z kandydatami do pracy (56%) i spotkań z klientami (50%) większość woli format osobisty niż wirtualny.

Preferowane formy spotkań

Preferencje kierowników dotyczące wirtualnych spotkań całej firmy mogą również pomóc we wzmacnianiu kultury firmowej. Zapytani o to, jakie działania okazały się pomocne w umacnianiu więzi między członkami zespołu, ankietowani kierownicy wskazali na spotkania całej firmy i ze wszystkimi (79%), szkolenia pracownicze (75%) oraz ćwiczenia integracyjne dla zespołu (77%) jako w pewnym stopniu pomocne lub bardzo pomocne.

Działania wzmacniające więź zespołów

Upraszczanie pracy hybrydowej za pomocą rozwiązań technicznych

Upraszczanie pracy hybrydowej za pomocą rozwiązań technicznych

Kierownicy chcą tworzyć środowisko, które wzmacnia produktywność, poprawia współpracę w ramach zespołów i pomaga w tworzeniu silnej kultury firmowej. Ponadto większość kierowników uważa, że wszystko to można osiągnąć w wyniku pracy hybrydowej, z której pracownicy są najbardziej zadowoleni. Dlatego po określeniu proporcji pomiędzy pracą zdalną i stacjonarną, która wydaje się prawidłowa, kierownicy muszą następnie określić partnerów technicznych, którzy mogą pomóc im wprowadzić tę wizję hybrydową w życie.

Zaczyna się to od przyjęcia rozwiązań technicznych, które sprzyjają elastyczności organizacyjnej — rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem tworzenia więzi. Czy pracownicy chcą uczestniczyć w spotkaniach ze wszystkimi z domu? Zgadza się. Chcesz stworzyć możliwość spojenia zespołu niezależnie od jego lokalizacji? Tak. Właściwa strategia techniczna pozwoli Ci zjeść ciastko i mieć ciastko.

Zoom oferuje opartą na doświadczeniach platformę komunikacyjną zoptymalizowaną pod kątem tej nowej, elastycznej przyszłej pracy:

  • Zoom One, kompleksowa oferta komunikacji i współpracy służąca do łączenia zespołów niezależnie od tego, gdzie się znajdują
  • Inteligentna galeria Zoom Rooms przeznaczona do tworzenia doświadczeń integracyjnych, która promuje równość pomiędzy pracownikami stacjonarnymi i zdalnymi poprzez zastosowanie technologii AI
  • Napisy w czasie rzeczywistym w celu prawdziwego zbliżania ludzi, umożliwiając pracownikom pracę globalną z poczuciem bycia słyszanym, połączonym, zintegrowanym i równym

Zadowolone, połączone zespoły mogą wykonywać swoją pracę najlepiej, niezależnie od tego, gdzie się znajdują — zakorzeniając pracę w poczuciu celu i współpracy z ludźmi, a nie w miejscu. Wyniki przyniosą ogromne korzyści długoterminowe, sprzyjając silnej kulturze firmowej, zwiększając zadowolenie klientów i elastyczność organizacji.

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone wśród 250 amerykańskich kierowników wyższego szczebla, zdefiniowanych jako osoby z tytułem wiceprezesa lub wyższym, w tym właściciela, partnera, prezesa, założyciela i współzałożyciela. Badani musieli pracować w organizacji, która w ciągu ostatnich sześciu miesięcy działała hybrydowo lub w pełni zdalnie, oraz korzystać z oprogramowania do współpracy, takiego jak wideokonferencje, czat i wiadomości lub webinary.

Ankieta została przeprowadzona online od 16 do 28 czerwca 2022 r. oraz od 14 do 18 lipca 2022 r. Margines błędu dla pełnej próby wynosił plus lub minus 6 punktów procentowych.

Połącz się już dzisiaj

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać naszą platformę ujednoliconej komunikacji do uproszczenia współpracy w zespole, wzmocnienia więzi i poprawy sposobu pracy.

Connect Your Hybrid Team with Unified Communications
Blue half circle