Licencja Zoom API i warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2023 r.

Uzyskując dostęp do lub używając interfejsów API Zoom (zdefiniowanych poniżej), w tym w ramach oprogramowania, aplikacji, strony internetowej, narzędzia, usług lub produktów, które tworzysz lub oferujesz przy użyciu interfejsów API Zoom (Twoja „Aplikacja”), zgadzasz się na warunki niniejszej Licencji API oraz Warunki Użytkowania („Warunki API”) oraz na przestrzeganie wszelkiej towarzyszącej dokumentacji lub innych warunków, które mają zastosowanie do korzystania z interfejsów API Zoom przez Zoom Video Communications, Inc. („Zoom”, „my”, „nas”, lub „nasz”). Akceptując niniejsze Warunki API w imieniu podmiotu, oświadczasz i gwarantujesz nam, że jesteś do tego upoważniony (i dla jasności, wszystkie inne odniesienia do „Ciebie” w niniejszych Warunkach API odnoszą się do takiego podmiotu). Termin „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”.

 1. Przegląd
  1. Przegląd Programu.„API Zoom ” oznacza (i) dowolną formę dostępnego maszynowo interfejsu programowania aplikacji udostępnianego przez Zoom, który zapewnia dostęp do usług lub oprogramowania Zoom, w tym do wszystkich powiązanych narzędzi, elementów, komponentów i plików wykonywalnych; (ii) zestawy Software Development Kit klientów Zoom („SDK”); (iii) dowolny przykładowy kod Zoom, który umożliwia interakcję z usługami lub oprogramowaniem Zoom; oraz (iv) dokumentację związaną z powyższym. Dla celów niniejszych Warunków API, „API Zoom” nie obejmuje Wideo Zoom SDK, który jest regulowany Warunkami świadczenia usług Wideo SDK. Zoom udostępnia API Zoom, w celu ułatwienia różnorodnych połączeń technicznych i innowacji do wykorzystania w połączeniu z usługami lub oprogramowaniem Zoom.
  2. Obowiązujące umowy. Warunki świadczenia usług Zoom lub Ramowa umowa subskrypcji, odpowiednio, Dokumentacja dla programistów oraz niniejsze Warunki API (łącznie zwane „Warunkami”) regulują korzystanie z API Zoom, a poprzez dostęp lub korzystanie z interfejsów API Zoom użytkownik wyraża zgodę na te Warunki.  W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami API, a Warunkami Świadczenia Usług Zoom lub Ramową umową subskrypcyji (odpowiednio) lub Dokumentacją dla deweloperów, niniejsze Warunki API mają zastosowanie w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z API Zoom.
  3. Zmiana warunków. MOŻEMY MODYFIKOWAĆ NINIEJSZE WARUNKI API W DOWOLNYM MOMENCIE, PO UPRZEDNIM POWIADOMIENIU UŻYTKOWNIKA LUB BEZ TAKIEGO POWIADOMIENIA. DALSZE KORZYSTANIE Z API ZOOM PO WYDANIU KOLEJNEJ WERSJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW API BĘDZIE UWAŻANE ZA PRZYJĘCIE WSZELKICH MODYFIKACJI TYCH WARUNKÓW API.
 2. Użytkowanie API Zoom
  1. Autoryzacja i licencja. Pod warunkiem przestrzegania Warunków, Zoom udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej, odwoływalnej licencji na tworzenie, testowanie i obsługę Twojej Aplikacji oraz zezwala klientom usług lub oprogramowania Zoom na korzystanie z integracji interfejsów API Zoom w Twojej Aplikacji. Użytkownik może korzystać z API Zoom wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w Warunkach. Ani niniejsze Warunki API, ani dostępność jakichkolwiek informacji, danych lub innych treści w API Zoom nie będą interpretowane jako przyznanie licencji na jakiekolwiek inne materiały chronione prawem autorskim należące do Zoom lub jakikolwiek znak towarowy, znak usługowy, logo, nazwę handlową, szatę graficzną lub slogan, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Sekcji 7 niniejszego dokumentu dla Zoom SDK Apps (zdefiniowanych w Sekcji 6.1). Użytkownik zobowiązuje się nie używać API Zoom do (i) tworzenia, projektowania, rozwijania, ulepszania, produkcji, sprzedaży, licencjonowania, promowania, wprowadzania na rynek lub dystrybucji jakichkolwiek materiałów, oprogramowania lub treści, które są przeznaczone do innego użytku, niż usługi lub oprogramowanie Zoom; (ii) odtwarzania funkcji lub funkcjonalności usług lub oprogramowania Zoom; lub (iii) tworzenia lub dystrybucji jakichkolwiek prac pochodnych (zgodnie z definicją zawartą w 17 U.S.C. § 101) API Zoom, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie. Żadne inne licencje nie są udzielane Użytkownikowi przez Zoom na mocy niniejszych Warunków API.
  2. Ograniczenia użytkowania. Zoom ma prawo do ograniczenia lub zawieszenia Twojego użytkowania lub dostępu do API Zoom według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie. Ograniczenia mogą obejmować ograniczenia techniczne, takie jak limity połączeń, objętości i/lub stawek, lub ograniczenia dostępu do niektórych lub wszystkich API Zoom. Użytkownik zgadza się na takie ograniczenia i nie będzie podejmował prób ich obejścia.
  3. Obowiązki użytkownika. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość, rozwój, działanie, wsparcie i utrzymanie swojej Aplikacji, jak również za wszelkie działania związane z korzystaniem z API Zoom. Zgodnie z powyższym, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że korzystanie z API Zoom oraz Aplikacji nie będzie naruszać, sprzeniewierzać, ani łamać patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw moralnych lub innych praw własności intelektualnej, praw do wizerunku lub prywatności osób trzecich, ani też w inny sposób skutkować naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
  4. Rejestracja i konta. Aby uzyskać dostęp i korzystać z API Zoom, musisz zarejestrować się i utrzymać konto Zoom.
  5. Publikowalny adres URL do użytku wewnętrznego. Użytkownik może zażądać jednolitego lokalizatora zasobów („URL”), który umożliwi Użytkownikowi oraz jego pracownikom lub przedstawicielom mającym dostęp do usług Zoom w ramach konta Użytkownika instalację i korzystanie z Aplikacji („Publikowalny URL”). Przeznaczony do publikacji adres URL może zostać podany użytkownikowi według wyłącznego uznania Zoom. W przypadku dostarczenia przez Zoom publikowalnego adresu URL, Użytkownik nie powinien: (i) używać tego publikowalnego adresu URL, w celu dystrybucji Aplikacji Użytkownika do osób trzecich; ani (ii) udostępniać publikowanego adresu URL w dowolnym miejscu dostępnym dla osób trzecich. Publikowalny adres URL jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez Użytkownika, w celu przeprowadzenia ograniczonych, prywatnych testów beta Aplikacji. Zoom może odwołać lub ograniczyć Przeznaczony do publikacji adres URL do testowania w dowolnym momencie, bez powiadomienia, według własnego uznania.
  6. Modyfikacje i aktualizacje. Zoom regularnie aktualizuje i dodaje funkcje do API Zoom, a także może usuwać lub modyfikować funkcje. Zoom zazwyczaj wyjaśnia, jak korzystać z nowych lub zmodyfikowanych funkcji w powiązanej dokumentacji oraz w komunikatach dotyczących API Zoom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Zoom może modyfikować, zmieniać lub wycofywać całość lub część API Zoom w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Zoom zobowiązuje się dołożyć uzasadnionych ekonomicznie starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich działaniach.  Użytkownik jest odpowiedzialny za monitorowanie aktualizacji API Zoom i musi niezwłocznie rozwijać, aktualizować lub modyfikować swoją Aplikację na własny koszt, aby zapewnić jej kompatybilność i funkcjonalność z aktualną wersją API Zoom. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że brak takich zmian lub modyfikacji może spowodować, że Twoja Aplikacja nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem i może skutkować zawieszeniem Twojego dostępu do API Zoom lub rozwiązaniem Warunków API.
  7. Niedozwolone zastosowania. Nie można używać API Zoom, ani żadnych informacji, danych lub treści dostępnych lub uzyskanych przy użyciu API Zoom, lub swojej Aplikacji:
   1. W jakimkolwiek celu innym, niż wyraźnie dozwolony w Warunkach.
   2. W pewnym sensie stanowi to naruszenie Wytycznych dotyczących dozwolonego wykorzystania Zoom.
   3. W sposób, który jest obsceniczny, pornograficzny, wulgarny lub obraźliwy, lub który promuje nielegalne lub szkodliwe działania lub substancje.
   4. W sposób, który dyskredytuje lub w sposób, który z dużym prawdopodobieństwem pozwoli innym dyskredytować firmę Zoom lub jej użytkowników.
   5. W sposób, który jest zwodniczy, oszukańczy, fałszywy lub wprowadzający w błąd.
   6. w sposób, który narusza obowiązujące prawo lub przepisy, w tym:
    • Nielegalne działania, takie jak pornografia dziecięca, hazard, piractwo, naruszanie praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej.
    • Zamiar wykorzystywania nieletnich w jakikolwiek sposób.
    • Uzyskując dostęp lub upoważniając kogokolwiek do uzyskania dostępu do interfejsu API, usług lub oprogramowania Zoom z kraju objętego embargiem, zgodnie z zakazem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych, w tym z krajów i regionów objętych restrykcjami, wymienionych przez Zoom i okresowo aktualizowanych.
    • Naruszając obowiązujące przepisy ustawowe i/lub wykonawcze dotyczące prywatności, bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych, w tym przepisów regulujących nagrywanie lub przechwytywanie dźwięku, obrazu lub innej komunikacji (zbiorczo „przepisy dotyczące prywatności”).
   7. W każdym środowisku lub kontekście wymagającym bezawaryjnego działania (np. ratownictwo medyczne, działania niebezpieczne) lub w którym awaria Aplikacji Użytkownika, dostęp do lub korzystanie z API Zoom, usług lub oprogramowania Zoom może prowadzić do śmierci, obrażeń ciała, szkód majątkowych lub środowiskowych.
   8. Do monitorowania dostępności, wydajności lub funkcjonalności usług lub oprogramowania Zoom, lub w celu podobnego testowania wydajności, benchmarkingu lub do celów konkurencji.
   9. W sposób, który mógłby ograniczyć, osłabić lub uszkodzić Zoom, API Zoom, jakiekolwiek usługi lub oprogramowanie Zoom, w tym korzystanie z API Zoom lub jakichkolwiek usług lub oprogramowania Zoom przez inne osoby.
   10. Do zakłócania, wpływania na lub podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do usług, serwerów, urządzeń lub sieci, które łączą się z API Zoom lub do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem API Zoom.
   11. Do przeniesienia użytkowników swojej Aplikacji („Użytkownicy końcowi”) z dowolnych usług lub oprogramowania firmy Zoom.
   12. Do pobierania, budowania baz danych lub do tworzenia w inny sposób kopii danych, do których Aplikacja użytkownika uzyskuje dostęp lub które uzyskuje za pomocą interfejsów API Zoom.
   13. Do żądania od API Zoom więcej, niż minimalnej ilości danych lub więcej, niż minimalnych uprawnień do typów danych, które są potrzebne Twojej Aplikacji, aby Użytkownicy końcowi mogli korzystać z zamierzonych funkcji Twojej Aplikacji.
   14. Do zbierania, używania lub gromadzenia treści i danych zebranych z API Zoom lub w inny sposób zebranych lub używanych przez Twoją Aplikację („Dane Aplikacji”), w tym informacji o Użytkownikach końcowych lub innych osobach, z którymi wchodzą oni w interakcje za pośrednictwem usług lub oprogramowania Zoom („Dane osobowe”) bez autoryzacji Użytkownika końcowego.
   15. Do wykorzystywania nieuzasadnionej ilość pasma, lub negatywnego wpływu na działanie interfejsów API Zoom, usług lub oprogramowania Zoom, lub na zachowanie innych aplikacji korzystających z API Zoom.
   16. Do identyfikowania, wykorzystywania lub publicznego ujawniania wszelkich potencjalnych luk w zabezpieczeniach.
   17. Do żądania, wykorzystywania lub udostępniania jakichkolwiek danych uzyskanych przy użyciu API Zoom poza uprawnieniami wyraźnie przyznanymi przez Użytkowników końcowych w związku z korzystaniem z Aplikacji.
   18. Do odtwarzania, dekompilacji, demontażu lub pozyskiwania kodu źródłowego, podstawowych idei, algorytmów, struktury lub formy organizacyjnej API Zoom, usług lub oprogramowania Zoom.
   19. Do wprowadzania lub do działań, które mógłyby wprowadzić wirusy, robaki, wady, konie trojańskie, złośliwe oprogramowanie lub inne elementy o charakterze destrukcyjnym.
   20. Do wynajmowania, wydzierżawiania, wypożyczania, sprzedaży, sublicencjonowania, przypisywania, dystrybuowania, publikowania, przenoszenia lub w inny sposób udostępniania dowolnej osobie trzeciej API Zoom, z wyjątkiem integracji z Aplikacją użytkownika.
   21. Do udostępniania Aplikacji w sposób, który omija konieczność uzyskania przez Użytkowników końcowych ważnej subskrypcji lub licencji na usługi lub oprogramowanie Zoom.
   22. Do używania lub przekazywania wszelkich danych uzyskanych za pomocą API Zoom, w tym danych zagregowanych, zanonimizowanych lub pochodzących z tych danych, do celów reklamowych lub marketingowych, w tym do kierowania lub wyświetlania reklam.
   23. Do fałszowania lub zmieniania jakiegokolwiek unikalnego identyfikatora polecenia odsyłającego w aplikacji lub przypisanego do aplikacji, lub do ukrywania w inny sposób lub zmieniania źródła zapytań pochodzących z aplikacji, w celu ukrycia naruszenia Warunków.
   24. W sposób, który mógłby stworzyć, według wyłącznego uznania i oceny Zoom, nieuzasadnione zagrożenie dla prywatności lub bezpieczeństwa informacji dla Użytkowników końcowych lub innych osób.
   25. W sposób, który usuwa, ukrywa, zasłania lub zmienia linki do Warunków, Oświadczenia o prywatności Zoom lub innych warunków lub polityk Zoom w treści dostępnej lub uzyskanej przy użyciu API Zoom.
 3. Bezpieczeństwo i prywatność
  1. Tokeny. Użytkownik powinien (i) nie udostępniać kluczy lub danych uwierzytelniających uzyskanych w celu korzystania z API Zoom („Tokeny”), (ii) przechowywać Tokeny oraz wszystkie informacje logowania w sposób bezpieczny i poufny, oraz (iii) używać ich jako jedynych środków dostępu do API Zoom.
  2. Wymogi bezpieczeństwa. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jego Aplikacja nie zawiera żadnych luk w zabezpieczeniach i została stworzona w celu bezpiecznego działania z API Zoom. Sieć, system operacyjny i oprogramowanie serwerów, baz danych i systemów komputerowych Użytkownika muszą być odpowiednio skonfigurowane, aby bezpiecznie obsługiwać Aplikację Użytkownika oraz bezpiecznie gromadzić, wykorzystywać i przechowywać Dane Aplikacji. Użytkownik i jego Aplikacja będą stosować uzasadnione zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne, które:
   1. przestrzegają obowiązującego prawa i przepisów, w tym Przepisów dotyczących prywatności;
   2. spełniają lub przekraczają obowiązujące normy branżowe lub wymagania samoregulacyjne;
   3. chronią poufność, integralność i dostępność danych aplikacji, w tym danych osobowych; oraz
   4. zapobiegają Incydentom związanym z bezpieczeństwem.
  3. Incydenty związane z bezpieczeństwem. Dla celów niniejszej Sekcji, „Incydent związany z bezpieczeństwem” oznacza przypadkowy, bezprawny lub nieautoryzowany dostęp do, wykorzystanie, ujawnienie, zmianę, utratę lub zniszczenie (i) API Zoom; (ii) Danych Aplikacji lub Danych osobowych; (iii) Twojej Aplikacji; (iv) systemów informatycznych i urządzeń Twoich lub Twoich dostawców usług, od których zależy działanie Aplikacji; (v) usług Zoom; i/lub (vi) aplikacji lub systemów Zoom. W przypadku wykrycia lub podejrzenia Incydentu związanego z bezpieczeństwem, Użytkownik powiadomi Zoom o takim Incydencie niezwłocznie, a w żadnym wypadku nie później, niż 24 godziny po jego wykryciu.  Zobowiązujesz się zachować dowody dotyczące Incydentu związanego z bezpieczeństwem oraz dostarczyć nam żądane informacje dotyczące Incydentu związanego z bezpieczeństwem, w tym wyjaśnienie charakteru i pierwotnej przyczyny Incydentu, kategorii i przybliżonej liczby dotkniętych osób i/lub organizacji, kategorii i przybliżonej ilości dotkniętych zapisów, prawdopodobnych konsekwencji Incydentu oraz podejmowanych działań naprawczych. Zobowiązujesz się podjąć działania, których Zoom może zasadnie zażądać, w celu zbadania i złagodzenia negatywnych skutków każdego Incydentu związanego z bezpieczeństwem i zareagowania na nie.  Przed przekazaniem informacji o Incydencie związanym z bezpieczeństwem do wiadomości publicznej (np. za pośrednictwem komunikatu prasowego, blogów, mediów społecznościowych, tablic ogłoszeń) lub jakiejkolwiek strony trzeciej (nie będącej przedstawicielem Użytkownika), skonsultujesz się z Zoom w sprawie takiej komunikacji i z wyprzedzeniem przekażesz Zoom kopię, pod warunkiem, że jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy i regulacje oraz nie zakłóci w sposób nieuzasadniony dochodzenia lub usuwania skutków Incydentu lub zgodności z prawnymi zobowiązaniami Użytkownika dotyczącymi powiadamiania o Incydencie związanym z bezpieczeństwem.
  4. Przegląd bezpieczeństwa, monitorowanie i środki naprawcze: Zoom i/lub niezależna strona trzecia wybrana przez Zoom (i działająca zgodnie z poleceniem Zoom) może, na koszt i według uznania firmy Zoom, przeprowadzić monitoring lub przegląd bezpieczeństwa Twojej Aplikacji w celu zapewnienia, że Aplikacja jest zgodna z Warunkami oraz że Aplikacja nie zagraża bezpieczeństwu, integralności, dostępności ani wydajności usług, oprogramowania lub aplikacji Zoom („Przegląd bezpieczeństwa”). Zoom dostarczy Użytkownikowi pisemne powiadomienie o każdym Przeglądzie bezpieczeństwa. Użytkownik zapewni Zoom, bez żadnych opłat, pełny dostęp na poziomie użytkownika do swoich Aplikacji oraz będzie współpracował z Zoom w zakresie Przeglądu bezpieczeństwa i dostarczy informacje, których Zoom może w uzasadniony sposób zażądać, w celu przeprowadzenia Przeglądu bezpieczeństwa. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje dostarczone Zoom w związku z Aplikacją są prawdziwe i dokładne. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo, Zoom zachowa wyniki Przeglądu bezpieczeństwa w tajemnicy.  Zoom może wymagać, według własnego uznania i w związku z korzystaniem z API Zoom, aby użytkownik dokonał zmian lub ulepszeń w standardach bezpieczeństwa lub procesach Aplikacji, jako warunek korzystania lub kontynuowania korzystania z API Zoom. Użytkownik będzie stosował procesy zachęcające do zgłaszania, identyfikowania i usuwania luk w zabezpieczeniach swojej Aplikacji, a także niezwłocznie powiadomi Zoom na piśmie i opisze Zoom w sposób wystarczająco szczegółowy wszelkie luki w zabezpieczeniach związane z połączeniem aplikacji z API Zoom, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o takich lukach. Przeprowadzenie przez Zoom Przeglądu bezpieczeństwa lub decyzja o braku reakcji na powiadomienie o Incydencie związanym z bezpieczeństwaem lub luce w zabezpieczeniach nie będzie interpretowana jako zatwierdzenie, gwarancja lub certyfikacja Twojej Aplikacji lub zabezpieczeń, ani też nie ograniczy Twojej odpowiedzialności za naruszenie, ani nie uchyli zgodność z jakimkolwiek postanowieniem Warunków. Wystąpienie Przeglądu bezpieczeństwa, jego wyniki i wszelką komunikację z nim związaną należy traktować jako Informacje poufne. W celu uniknięcia wątpliwości, nie możesz wykorzystywać takich informacji w marketingu lub reklamie swojej Aplikacji.
  5. Wymogi dotyczące prywatności.Zbierając dane osobowe, uzyskując do nich dostęp lub w inny sposób je przetwarzając w związku z interfejsami API Zoom, użytkownik powinien:
   1. przestrzegać Przepisów dotyczących prywatności, w tym wynikających z nich zobowiązań do powiadamiania organów rządowych oraz zainteresowanych osób o naruszeniach bezpieczeństwa, a także spełniać żądania osób fizycznych dotyczące wykonywania ich praw wynikających z Przepisów dotyczących prywatności (np. w zakresie dostępu, poprawiania, usuwania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczania przetwarzania, bądź rezygnacji z udostępniania ich Danych osobowych);
   2. zapewnić (i ponosić wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie), że uzyskano wszystkie zgody i przekazano wszystkie powiadomienia (w tym powiadomienia o ochronie prywatności) wszystkim Użytkownikom końcowym i innym osobom, które mogą być wymagane przez Przepisy dotyczące prywatności w związku z działaniem Aplikacji oraz gromadzeniem, wykorzystywaniem, udostępnianiem, przechowywaniem lub innym przetwarzaniem Danych Aplikacji;
   3. upewnić się, że takie powiadomienia i zgody nie zastępują, nie modyfikują, ani nie stoją w sprzeczności z Warunkami lub innymi stosownymi warunkami i politykami Zoom;
   4. korzystać z danych osobowych wyłącznie:
    • zgodnie z takimi powiadomieniami i zgodami, a także obowiązującymi warunkami użytkowania Aplikacji użytkownika;
    • w celu zapewnienia funkcjonowania i jego udoskonalenia, a także poprawy doświadczenia użytkownika z korzystania z Aplikacji, lub w celu wyraźnie zezwolonym przez Użytkownika końcowego, który jest właścicielem danych osobowych;
    • zgodnie z Prawami dotyczącymi prywatności, niniejszymi Warunkami użytkowania interfejsów API, a także obowiązującymi warunkami użytkowania Aplikacji; oraz
    • w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika w roli administratora w imieniu wspólnego klienta Użytkownika i Zoom („Wspólny Klient”), zgodnie z instrukcjami i ograniczeniami ustanowionymi w umowie ze Wspólnym Klientem;
   5. nie sprzedawać ani w inny sposób ujawniać danych osobowych żadnej stronie trzeciej z wyjątkiem:
    • Użytkownika końcowego, który jest ich właścicielem;
    • usługodawców, którzy zgodnie z zawartą z Użytkownikiem umową (i) nie mogą używać Danych osobowych w żadnym innym celu niż w imieniu Użytkownika i w celu świadczenia mu usług oraz (ii) obowiązują ich wymogi dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa, które są zgodne z Prawem dotyczącym prywatności;
    • za wyraźną zgodą Użytkownika końcowego, który jest ich właścicielem; lub
    • zgodnie z przepisami prawa; oraz
   6. na prośbę Zoom w celu świadczenia pomocy i podjęcia uzasadnionych i koniecznych działań w celu zachowania zgodności z Prawem dotyczącym prywatności, w tym niezwłocznego poinformowania Zoom o wszelkich prośbach związanych z prywatnością lub innej korespondencji otrzymanej od Użytkowników końcowych, organów prawodawczych lub innych stron trzecich, a dotyczącej Danych osobowych przetworzonych w związku z interfejsami Zoom, oraz pomocy przy ocenie incydentu naruszenia ochrony danych oraz powiadomienia organów prawodawczych.
  6. Międzynarodowy przesył danych Jeśli zarówno Użytkownik, jak i Zoom są kontrolerami i przetwarzają Dane osobowe osób pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), Szwajcarii lub Zjednoczonego Królestwa w dowolnym innym kraju, który Komisja Europejska, Szwajcarski Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych osobowych („FDIPC”) lub Brytyjskie Biuro Komisarza ds. Danych („ICO”) nie uznały za kraj zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Użytkownik zgadza się na następujące:
   1. Klauzule umowne stanowiące załącznik do Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej nr 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 roku („SCC”) zostają włączone przez odniesienie i mają zastosowanie do przeniesienia w następujący sposób: (i) Moduł Pierwszy będzie mieć zastosowanie; (ii) w Klauzuli 7 obowiązywać będzie opcjonalna klauzula o dokowaniu; (iii) w Klauzuli 11 nie będzie mieć zastosowania opcjonalny język; (iv) w Klauzuli 13 i Załączniku I właściwym organem nadzorczym będzie Irlandzki Komisarz ds. Ochrony Danych; (v) w Klauzuli 17 obowiązywać będzie opcja 1, a klauzule SCC będą podlegać irlandzkiemu prawu; (vi) w Klauzuli 18 podpunkcie b spory będą rozstrzygane przed sądami Irlandii; (vii) załączniki do klauzul SCC zostaną uznane za pełne dzięki informacjom określonym w Punktach 3.2 do 3.4 i Załączniku A do niniejszych Warunków użytkowania interfejsów API.
   2. W przypadku Danych osobowych pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa klauzule SCC będą obowiązywały z następującymi modyfikacjami: (i) klauzule SCC zostaną zmodyfikowane zgodnie z Dodatkiem dotyczącym międzynarodowego przesyłu danych wydanym przez ICO („Dodatek Brytyjski”), który zostanie włączony przez odniesienie, (ii) Tabele w Dodatku Brytyjskim będą uważane za pełne dzięki odpowiednim informacjom określonym w [Exhibit A and Section 3 of these API Terms], oraz (iii) wszelkie konflikty pomiędzy klauzulami SCC a Dodatkiem Brytyjskim będą rozwiązywane zgodnie z Punktami 10 i 11 w Dodatku Brytyjskim.
   3. W przypadku Danych osobowych pochodzących ze Szwajcarii klauzule SCC będą obowiązywały z następującymi modyfikacjami: (i) jakiekolwiek odniesienia do „Rozporządzenia (UE) 2016/679” i konkretnych punktów tego dokumentu będą rozumiane jako odniesienia do szwajcarskiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych i jej zapisów lub punktów; (ii) odniesienia do „UE”, „Unii” i „prawa państwa członkowskiego” zostaną zastąpione „Szwajcarią” i „prawem szwajcarskim”; (iii) Klauzula 13 podpunkt a i Część C Dodatku I klauzul SCC nie będą wykorzystane, a odniesienia do „właściwych organów nadzorczych” i „właściwego sądu” będą rozumiane jako odniesienia do FDPIC i właściwych sądów w Szwajcarii; (iv) w Klauzuli 17 klauzule SCC będą podlegać prawu szwajcarskiemu, oraz (vii) w Klauzuli 18 podpunkcie b spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Szwajcarii.
   4. Jeśli klauzule, wprowadzone jak powyżej, nie wystarczają do legalnego przeniesienia Danych osobowych ze Zjednoczonego Królestwa zgodnie z brytyjskim RODO, należy zamiast nich uznać obowiązujące standardowe zapisy o ochronie danych osobowych, zgodnie z art. 46 RODO Zjednoczonego Królestwa lub dozwolone na tej podstawie („brytyjskie klauzule SCC”) za włączone przez odniesienie i stanowiące integralną część niniejszych Warunków użytkowania interfejsów API, a Dodatki lub Tabele brytyjskich klauzul SCC powinny zostać uznane za pełne dzięki odpowiednim informacjom określonym w punktach od 3.2 do 3.4 i w Załączniku A do niniejszych Warunków użytkowania interfejsów API.
  7. Inne warunki prywatności. Żadne z postanowień Warunków lub działań przewidzianych w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane, jako tworzenie relacji wspólnego kontrolera danych pomiędzy Użytkownikiem, a Zoom lub wyznaczenie Ciebie, jako podmiotu przetwarzającego dane Zoom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zoom może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane osobowe Użytkowników końcowych oraz innych osób, zgodnie z oświadczeniem o prywatności Zoom. Dla jasności, Zoom nie ponosi odpowiedzialności za, ani nie jest odpowiedzialny w związku z Danymi Aplikacji gromadzonymi, wykorzystywanymi, udostępnianymi, przechowywanymi lub w inny sposób przetwarzanymi przez Ciebie lub Twoją Aplikację, a Twoje działania w odniesieniu do Danych Aplikacji nie są w żaden sposób wykonywane przez lub w imieniu Zoom.
 4. Własność i własność intelektualna
  1. Własność intelektualna Zoom. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: (i) API Zoom oraz wszelkie inne materiały lub treści Zoom udostępnione za pośrednictwem API Zoom, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, stanowią wyłączną własność Zoom i/lub jego licencjodawców lub autoryzowanych stron trzecich; oraz (ii) z zastrzeżeniem ograniczonych licencji przewidzianych w Warunkach, nie posiadasz żadnych innych praw do jakiejkolwiek własności intelektualnej Zoom.
  2. Własność intelektualna Użytkownika. Z zastrzeżeniem licencji zawartych w Warunkach, Zoom nie posiada praw własności ani innych praw do Twoich Aplikacji, własności intelektualnej lub innych technologii.
  3. Informacje zwrotne. Przesyłając pomysły, sugestie i/lub propozycje („Informacje zwrotne”) do Zoom, Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę, że: (i) jego Informacje zwrotne nie zawierają informacji poufnych ani zastrzeżonych; (ii) Zoom nie jest zobowiązany do zachowania poufności, wyraźnej ani dorozumianej, w odniesieniu do Informacji zwrotnych; (iii) Zoom może być w trakcie opracowania rozwiązania lub komponentu rozwiązania odnoszącego się do Informacji zwrotnych; ponadto Użytkownik (iv) udziela Zoom niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wieczystej licencji na używanie, komercjalizację i publikowanie Informacji zwrotnych w dowolnym celu, bez wynagrodzenia dla Użytkownika.
  4. Rozwój produktów Zoom. Zoom nie będzie pozbawiony możliwości tworzenia, rozwijania, nabywania, publikowania, licencjonowania, ochrony lub marketingu i dystrybucji (dla siebie lub osób trzecich) materiałów, aplikacji, produktów lub usług, które są konkurencyjne w stosunku do Twoich Aplikacji lub innych produktów lub usług świadczonych przez Ciebie, niezależnie od ich podobieństwa do Twoich Aplikacji, produktów lub usług, lub produktów lub usług, które możesz opracować w przyszłości.
  5. Brak powiązania. Nie możesz sugerować powiązania z Zoom, w tym sugerować, że Zoom sponsoruje, popiera lub gwarantuje Twoje Aplikacje lub że jesteś partnerem Zoom oraz nie możesz używać żadnego logo Zoom, w celu sugerowania takiego powiązania bez pisemnej licencji. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, gwarancji, ani zobowiązań dotyczących API Zoom lub w imieniu Zoom.
 5. Pomoc i Umowa o poziomie usług
  1. Pomoc. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwój i utrzymanie swojej Aplikacji oraz zapewnienie pomocy dla swojej Aplikacji.
  2. Umowa o poziomie usług świadczonych przez Zoom. Zgodnie z Warunkami, Zoom dołoży komercyjnie uzasadnionych starań, aby zapewnić dostępność API Zoom. Wszelkie porady, konsultacje lub usługi świadczone przez Zoom w związku z API Zoom są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” oraz bez jakichkolwiek gwarancji. Niezależnie od powyższego, Zoom nie jest zobowiązany do zapewnienia Tobie pomocy dotyczącej API Zoom lub Twojeje Aplikacji, i Zoom nie gwarantuje czasu sprawności, dostępności, wydajności lub integralności API Zoom. Zoom nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności za niedostępność API Zoom lub brak działania API Zoom zgodnie z ich specyfikacją. Zoom nie jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia Ciebie lub Użytkowników końcowych o planowanych lub nieplanowanych przestojach w działaniu API Zoom.
 6. Użycie przez osoby trzecie
  1. Zatwierdzenie Zoom dla wykorzystania przez osoby trzecie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Sekcji 6.1, Twoja Aplikacja może być wykorzystywana wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych i zobowiązujesz się nie udostępniać, sprzedawać, przekazywać, zlecać, odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać lub w inny sposób zapewniać dostępu do swojej Aplikacji lub API Zoom osobom trzecim. Dla celów niniejszego punktu 6.1, „Osobą Trzecią” jest każdy, kto nie jest jednocześnie (1) pracownikiem lub agentem Użytkownika; oraz (2) nie jest pisemną umową związany ograniczeniami w zakresie korzystania i poufności przewidzianymi w niniejszych Warunkach. Niezależnie od powyższego, implementacja, publikacja i/lub dystrybucja Twoich Aplikacji do osób trzecich lub wykorzystanie przez nie Aplikacji (zwane łącznie „Użyciem przez osoby trzecie”) jest dozwolone, jeśli: (1) Aplikacja została udostępniona w Zoom App Marketplace; lub (2) Użycie przez osoby trzecie zostało wcześniej zatwierdzone na piśmie przez Zoom. Zoom może zatwierdzić korzystanie lub odmówić Osobom trzecim korzystania z Twojej Aplikacji według własnego uznania, a Użycie przez osoby trzecie może podlegać dodatkowym umowom, restrykcjom, ograniczeniom i/lub wymaganiom.
  2. Publikacja na Rynku. Każda publikacja lub dystrybucja aplikacji w Rynku Zoom lub w ramach programu Aplikacje Zoom podlega Umowie Deweloperskiej Marketplace.
 7. Licencje na znaki towarowe dla aplikacji SDK
  1. Licencja dla Zoom. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków API, twórcy aplikacji SDK udzielają Zoom niewyłącznego, nieprzenoszalnego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, odwołalnego, ogólnoświatowego prawa i licencji, w okresie korzystania z Zoom SDK, na wykorzystanie nazwy, znaków towarowych, znaków usługowych, logo i symboli Użytkownika (łącznie „Znaki Użytkownika”), zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania marki przekazanymi Zoom, wyłącznie w celu: (i) promowania Aplikacji SDK na stronie internetowej Zoom oraz w materiałach marketingowych; (ii) do innych działań marketingowych uzgodnionych wspólnie w formie pisemnej; oraz, (iii) upubliczniania Aplikacji SDK w informacjach prasowych, blogach, biuletynach, e-mailach i innych podobnych materiałach reklamowych.
  2. Licencja dla deweloperów Aplikacji SDK. Znak słowny "Zoom" oraz logo Zoom są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Zoom. (“Znaki Zoom”). Z zastrzeżeniem zgodności z Warunkami, Zoom udziela deweloperom Aplikacji SDK niewyłącznego, nieprzenoszalnego, wolnego od tantiem, w pełni opłaconego, odwołalnego, ogólnoświatowego prawa i licencji, w okresie korzystania z Zoom SDK, na używanie Znaków Zoom wyłącznie do wyświetlania w Aplikacji SDK oraz na stronie internetowej Aplikacji SDK, w celu promowania kompatybilności Aplikacji SDK z usługami i oprogramowaniem Zoom. Zoom musi wyrazić uprzednią pisemną zgodę na wszelkie inne zastosowania Znaków Zoom.  Wszystkie zastosowania Znaków Zoom muszą być zgodne z Wytycznymi marki Zoom oraz Przewodnikiem Partnera, które mogą być modyfikowane od czasu do czasu i są dostępne na stronie https://explore.zoom.us/docs/en-us/brandguidelines.html lub pod adresem brand@zoom.us. Żadna inna licencja na Znaki Zoom lub jakikolwiek inny znak towarowy, znak usługowy, logo, nazwa handlowa, szata graficzna lub slogan należący do Zoom nie jest udzielana. Wszelkie wykorzystanie Znaków Zoom przyniesie korzyści Zoom, a Użytkownik nie podejmie żadnych działań niekorzystnych dla wyłącznych praw własności Zoom do Znaków Zoom. Zobowiązujesz się nie przyjmować, nie używać, nie rejestrować, ani nie podejmować prób rejestracji żadnego znaku towarowego, nazwy produktu lub aplikacji, ani nazwy domeny zawierającej Znaki Zoom lub cokolwiek łudząco podobnego do Znaków Zoom. 
  3. Kontrola. Każda ze stron może cofnąć licencję na używanie swoich Znaków lub zażądać, aby w przyszłości używano nowych Znaków, jeśli takie istnieją, po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.  Każda ze stron zobowiązuje się dostarczyć na żądanie próbki użycia Znaków drugiej strony.
 8. Opłaty. Zoom zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za korzystanie z API Zoom lub dostęp do ich całości lub części. Wszelkie opłaty muszą być uzgodnione przez Użytkownika i Zoom na piśmie.
 9. Poufność
  1. Informacje poufne. Użytkownik może okazjonalnie uzyskać dostęp do poufnych lub zastrzeżonych informacji Zoom. Informacje poufne lub zastrzeżone Zoom obejmują wszystkie informacje w formie materialnej lub niematerialnej oznaczone jako „poufne” (lub z podobnym oznaczeniem) lub informacje, które rozsądna osoba mogłaby uznać za poufne, biorąc pod uwagę charakter informacji lub okoliczności, w jakich zostały ujawnione („Informacje poufne”). API Zoom oraz wszelkie niepubliczne informacje od Zoom z nimi związane stanowią Informacje poufne. Możesz korzystać z Informacji poufnych tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania praw przyznanych na mocy niniejszych Warunków. Zobowiązujesz się również do ochrony Informacji poufnych przed nieuprawnionym użyciem, dostępem lub ujawnieniem oraz do nieujawniania Informacji poufnych osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Zoom.
  2. Ujawnienie wymagane prawem. Użytkownik może ujawnić Informacje poufne wyłącznie w przypadku, gdy jest do tego zmuszony przez prawo, jednak przed ujawnieniem Informacji poufnych należy, jeśli jest to dozwolone przez prawo: (i) niezwłocznie powiadomić Zoom na piśmie; (ii) współpracować z Zoom (na wyłączny koszt Zoom) w przypadku, gdy Zoom zdecyduje się ubiegać o nakaz ochronny lub inne środki zaradcze, w celu zapobieżenia lub ograniczenia ujawnienia Informacji poufnych („Nakaz ochronny”); oraz (iii) nie ujawniać żadnych Informacji poufnych do momentu, gdy Zoom zdecyduje się według własnego uznania odstąpić od przestrzegania postanowień niniejszego punktu 8 w odniesieniu do takich Informacji poufnych lub zostanie przyznany lub odmówiony Nakaz ochronny. W przypadku konieczności ujawnienia Informacji poufnych po zastosowaniu się do postanowień niniejszego punktu 8, informacje takie należy ujawnić wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo.
 10. Rozwiązanie.

  1. Rozwiązanie przez Zoom i przez Ciebie. Zoom może, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, zawiesić lub wypowiedzieć niniejsze Warunki API, wszelkie prawa przyznane w niniejszym dokumencie i/lub Twoją licencję na API Zoom lub Znaki Zoom, według własnego uznania, z dowolnego powodu. O ile nie uzgodniono inaczej, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki API w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie dostępu i korzystania z API Zoom. Po rozwiązaniu, wszystkie licencje przyznane w niniejszym dokumencie natychmiast wygasają, a Użytkownik zaprzestaje korzystania z API Zoom. Każde dalsze korzystanie z API Zoom będzie podlegać Warunkom API.
 11. Zrzeczenie się odpowiedzialności.
  1. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z API ZOOM. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z API ZOOM ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO I ŻE UDOSTĘPNIAMY API ZOOM NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY PRAWA UŻYTKOWNIKA, WYKLUCZA SIĘ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WYSIŁKU RZEMIEŚLNICZEGO I NIENARUSZANIA PRAW. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ OKREŚLONE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA LOKALNEGO. JEŚLI MAJĄ ONE ZASTOSOWANIE, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW API NIE MA NA CELU NARUSZENIA TYCH PRAW. NIE UDZIELA SIĘ GWARANCJI NA BEZBŁĘDNE I NIEPRZERWANE FUNKCJONOWANIE API ZOOM. W SZCZEGÓLNOŚCI, DZIAŁANIE API ZOOM MOŻE ZOSTAĆ PRZERWANE Z POWODU KONSERWACJI, AKTUALIZACJI LUB AWARII SYSTEMU, LUB SIECI. ZRZEKAMY SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE TAKĄ PRZERWĄ, BŁĘDY W FUNKCJONOWANIU LUB UTRATĘ DANYCH.
 12. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH I NA MOCY WSZELKIEJ TEORII PRAWNEJ (CZY TO W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA LUB W INNY SPOSÓB) ZOOM, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ICH ODPOWIEDNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, PODWYKONAWCY, SPRZEDAWCY LUB DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYJĄTKOWE, PRZYKŁADOWE, WYNIKOWE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONE ZYSKI, POGORSZONĄ MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY LUB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRACONE DANE, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI API, KORZYSTANIEM Z API ZOOM, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOOM ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA SZKÓD LUB MÓGŁ PRZEWIDZIEĆ TAKIE SZKODY.
  2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŁĄCZNA. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK PRZECIWSTAWNE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW API, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOOM WOBEC CIEBIE, TWOICH UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY TRZECIEJ WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI API, UŻYTKOWANIEM API ZOOM LUB TWOJĄ APLIKACJĄ W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PIĘCIUSET DOLARÓW USA (500,00 USD). JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIE WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI API, UŻYWANIEM API ZOOM LUB TWOJĄ APLIKACJĄ MUSI ZOSTAĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ZDARZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ ROSZCZENIA.
  3. Wyłączenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za określone rodzaje szkód, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. W tych jurysdykcjach odpowiedzialność Zoom będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 13. Odszkodowanie
  1. Zwolnienie z odpowiedzialności przez użytkownika.  ZGADZASZ SIĘ ZABEZPIECZYĆ, BRONIĆ I CHRONIĆ ZOOM, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, KONSULTANTÓW, AGENTÓW, DOSTAWCÓW I ODSPRZEDAWCÓW PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH (W TYM UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH), DZIAŁANIAMI, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODSZKODOWANIAMI I/LUB KOSZTAMI (W TYM, ALE NIE TYLKO, OPŁATAMI ADWOKATÓW) WYNIKAJĄCYMI LUB ZWIĄZANYMI Z TWOJĄ APLIKACJĄ, UŻYWANIEM API ZOOM LUB DANYCH APLIKACJI, LUB NARUSZENIEM WARUNKÓW API.
  2. Zwolnienie z odpowiedzialności przez Zoom. ZOOM ZABEZPIECZY, OBRONI I OCHRONI UŻYTKOWNIKA PRZED WSZELKIMI ROSZCZENIAMI, STRATAMI, KOSZTAMI, WYDATKAMI (W TYM UZASADNIONYMI OPŁATOMI ADWOKATÓW), ODSZKODOWANIAMI I ZOBOWIĄZANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH, ŻE API ZOOM NARUSZAJĄ LUB NISZCZĄ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSOBY TRZECIEJ.   NINIEJSZE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA DO ŻADNYCH ROSZCZEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z POŁĄCZENIA API ZOOM Z OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTEM, INFORMACJAMI, DANYMI, TREŚCIĄ LUB INNYMI ELEMENTAMI NIEDOSTARCZONYMI PRZEZ ZOOM.  W PRZYPADKU, GDY API ZOOM ZOSTANĄ, LUB W WYŁĄCZNEJ OPINII ZOOM MOGĄ BYĆ ZABRONIONE Z POWODU NARUSZENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PUNKCIE, ZOOM, ZGODNIE ZE SWOIM WYBOREM I NA SWÓJ KOSZT, MOŻE (i) ZASTĄPIĆ STOSOWNE MATERIAŁY FUNKCJONALNIE RÓWNOWAŻNĄ TECHNOLOGIĄ WOLNĄ OD NARUSZEŃ LUB (ii) UZYSKAĆ LICENCJĘ NA DALSZE KORZYSTANIE PRZEZ KLIENTA ZE STOSOWNYCH MATERIAŁÓW, LUB, JEŚLI DOPUSZCZALNE ALTERNATYWY NIE BĘDĄ DOSTĘPNE DLA ZOOM, (iii) WYCOFAĆ NINIEJSZE WARUNKI API.
 14. Postanowienia ogólne
  1. Obowiązujące przepisy prawne. Prawo stanu Kalifornia reguluje interpretację niniejszych Warunków API i ma zastosowanie do roszczeń z tytułu ich naruszenia, niezależnie od norm kolizyjnych. W żadnym wypadku Użytkownik nie będzie domagał się lub był uprawniony do unieważnienia, nakazu lub innej godziwej rekompensaty, ani do wstrzymania lub ograniczenia działania API Zoom. W przypadku postępowań (innych niż powództwa o roszczenia drobne), które są wyłączone z arbitrażu, użytkownik wyraża zgodę , że będą one rozstrzygane wyłącznie w Sądzie Okręgowym dla Północnego Dystryktu Kalifornii lub w sądzie stanowym zlokalizowany w hrabstwie Santa Clara.
  2. Cesja. Użytkownik nie może przypisać niniejszych Warunków API, czy to z mocy prawa, zmiany kontroli, fuzji, sprzedaży aktywów lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Zoom. Zoom może przypisać lub przenieść niniejsze Warunki API, według własnego uznania, bez ograniczeń.
  3. Całość umowy i rodzielność postanowień. Niniejsze Warunki API oraz wszelkie dokumenty włączone do niniejszych Warunków API przez odniesienie, stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą, a nami w odniesieniu do API Zoom i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, lub ustanowione zwyczajem, praktyką, polityką lub precedensem, w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków API. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków API zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, niewykonalne postanowienie zostanie zmodyfikowane w taki sposób, aby było wykonalne w maksymalnym możliwym zakresie lub, jeśli nie będzie to możliwe, zostanie usunięte, a pozostała część niniejszych Warunków API pozostanie w pełnej mocy.
  4. Odstąpienie od wykonania. Niewykonanie przez Zoom któregokolwiek ze swoich praw wynikających z niniejszych Warunków API nie będzie traktowane, jako odstąpienie od wykonania takiego prawa.
  5. Zasady obowiązywania umowy po wygaśnięciu umowy. Postanowienia niniejszych Warunków API, które zgodnie z zapisami wymagają działań po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków API, pozostaną w mocy, takie jak prawa i wymagania punktu 3 oraz 8-13.
  6. Strony niezależne. Żadne z postanowień niniejszych Warunków API nie może być uważane za ani interpretowane jako stanowiące lub stwarzające stosunek zatrudnienia, partnerstwa, współpracy, wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), działania w charakterze agenta, ani stosunek powierniczy między stronami.
  7. Brak beneficjentów będących osobami trzecimi. Żadna osoba trzecia nie jest beneficjentem niniejszych Warunków API.

Załącznik A

Lista stron:

Podmiot eksportujący dane Podmiot importujący dane
Nazwa: Zoom Video Communications, Inc. Nazwa: Podmiot akceptujący niniejsze Warunki użytkowania interfejsów API
Adres: 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113 Adres: Zgodnie z zapisem w Warunkach lub powiązany z kontem odpowiedniego programisty
Imię i nazwisko osoby kontaktowej, jej stanowisko i dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych, privacy@zoom.us Imię i nazwisko osoby kontaktowej, jej stanowisko i dane kontaktowe: zgodnie z zapisem w Warunkach lub powiązane z kontem odpowiedniego programisty
Działania istotne podczas transferu: Zoom udostępnia API Zoom, w celu ułatwienia różnorodnych połączeń technicznych i innowacji do wykorzystania w połączeniu z usługami lub oprogramowaniem Zoom. Działania istotne podczas transferu: Zoom udostępnia API Zoom, w celu ułatwienia różnorodnych połączeń technicznych i innowacji do wykorzystania w połączeniu z usługami lub oprogramowaniem Zoom.
Rola: kontroler Rola: kontroler

Opis transferu

Kategorie osób, których dane dotyczą Indywidualni użytkownicy Usług Zoom
Kategorie danych osobowych W zależności od natury i użytku Aplikacji dane osobowe przeniesione do programisty przez interfejsy API Zoom mogą zawierać:

 • Nagrania w chmurze: plik Mp4 wideo, dźwięku, tablicy, napisów i prezentacji, transkrypcji dźwięku
 • Spotkanie i webinar: tytuł, data i godzina, ankiety, rejestry czatów, dane uczestników (imię ekranowe, godzina dołączenia/opuszczenia)
 • Dane rejestracyjne: imię i nazwisko i dane kontaktowe osoby zaproszonej na spotkanie lub webinar i dowolne dane, o które poprosił Użytkownik końcowy, które dostarczyć miała osoba rejestrująca, które mogą zwierać elementy danych osobowych
 • Tylko webinar: pytania i odpowiedzi oraz dane z ankiet
 • Trwały czat: wiadomości i przesył plików w czacie (w tym udostępnianie obrazów)
Dane wrażliwe (jeśli obowiązuje) Zakres przesyłania danych wrażliwych określany i kontrolowany jest przez Użytkownika końcowego według jego wyłącznego uznania. Tego rodzaju dane wrażliwe mogą zawierać informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, poglądy religijne lub filozoficzne, członkostwo w związku zawodowym oraz przetwarzanie danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego.
Częstotliwość przesyłu Kiedy Użytkownik korzysta z Aplikacji.
Charakter przetwarzania Zoom przesyła dane osobowe programiście przez interfejsy API Zoom w imieniu i zgodnie z poleceniem Użytkownika końcowego.
Cel przesyłu Zoom udostępnia API Zoom, w celu ułatwienia różnorodnych połączeń technicznych i innowacji do wykorzystania w połączeniu z usługami lub oprogramowaniem Zoom.
Okres, w jakim dane osobowe będą przechowywane Przesłane dane osobowe mogą być przechowywane wyłącznie przez okres dozwolony przez Warunki.

Właściwy organ nadzorczy

Na potrzeby klauzul SCC właściwy organ nadzorczy zostanie określony zgodnie z RODO.