Rozwój hybrydowych modeli pracy w Wielkiej Brytanii

Przewaga hybrydowych rozwiązań: jak i dlaczego Wielka Brytania może dążyć do stania się światowym liderem w zakresie pracy hybrydowej

Hybrydowe modele pracy w Wielkiej Brytanii

Przedmowa

Technologia od lat zmienia relacje ludzi z miejscem pracy i sposób, w jaki łączą się ze swoimi współpracownikami. To właśnie ten ciągły rozwój doprowadził do powstania Zoom w 2011 roku, ponieważ czuliśmy, że istnieje lepszy sposób na komunikację i współpracę.

Pandemia przyspieszyła te zmiany w niespotykanym dotąd tempie. Jesteśmy dumni z tego, że Zoom była najczęściej pobieraną aplikacją w Wielkiej Brytanii w 2020 roku i jednym z najczęściej używanych narzędzi do wideokonferencji podczas pandemii, ale było to przyspieszenie już zachodzących zmian – w ciągu 12 miesięcy w Wielkiej Brytanii doszło do tylu wdrożeń cyfrowych, ile wcześniej miało miejsce w ciągu dekady1.

Przyczyniło się to do radykalnej zmiany oczekiwań społecznych dotyczących tego, jak, kiedy i gdzie pracujemy. Pracę hybrydową preferuje 85% osób, które pracowały z domu podczas pandemii, a 57% brytyjskich pracowników ma pracować z domu przynajmniej przez część czasu do października 2022 r. – kiedy to Office for National Statistics spodziewa się, że gospodarka brytyjska ustanowi „nową normę” po COVID-19.2 Pracodawcy również dostrzegli potrzebę dostosowania swoich praktyk, aby pozostać konkurencyjnymi oraz przyciągnąć i zatrzymywać specjalistów. Badanie przeprowadzone przez Institute for Directors wykazało, że 79% brytyjskich szefów zamierza przyjąć pracę zdalną w perspektywie długoterminowej, a 86% dużych brytyjskich pracodawców wprowadziło już hybrydowe modele pracy.3 Mleko już się rozlało.

Wierzymy, że doświadczenie Wielkiej Brytanii w zakresie pracy zdalnej w czasie pandemii, kiedy to więcej osób pracowało z domu niż w innych porównywalnych krajach, daje jej przewagę konkurencyjną.4 Organizacje w całym kraju przyjmują hybrydowe modele pracy, a wraz z nimi obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na „trzecie przestrzenie”. Są to miejsca, z których można pracować w swoich własnych społecznościach, stanowiące alternatywę dla pracy zdalnej w domu lub dla powrotu do pracy w biurze. Zmiany te mają potencjał, aby stworzyć bardziej produktywne, szczęśliwe i lojalne grupy pracowników w miarę przechodzenia do bardziej połączonej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej. Chociaż ostatnie dwa lata były nietypowe, dają również wgląd w możliwości, jakie może przynieść przyszłość.

Obecnie pół miliona firm na całym świecie wybiera Zoom jako część swoich krytycznych systemów komunikacyjnych, podobnie jak setki tysięcy szkół i placówek edukacyjnych.5 W miarę wychodzenia z pandemii Zoom i inne platformy technologiczne umożliwiające pracę hybrydową będą sercem brytyjskiej odbudowy gospodarczej, pomagając firmom w adaptacji, rozwoju i rozkwicie.

 


1BBC News, 2 grudnia 2020, link.
2Office for National Statistics, Business and individual attitudes towards the future of homeworking [Postawy firm i osób wobec przyszłości pracy z domu], Wielka Brytania, kwiecień–maj 2021, link.
3The Times, 11 lutego 2022, link; BBC News, 5 października 2021, link.
4Aby zmierzyć wpływ ekonomiczny pracy zdalnej i rozwiązań do komunikacji wideo, firma Zoom współpracowała z Boston Consulting Group (BCG) w celu przeprowadzenia badania i analizy ekonomicznej, skupiając się na tym, jakie branże były w stanie przestawić swoje procesy biznesowe za pomocą wideokonferencji, co skutkowało ciągłością działalności, a nawet wzrostem w czasie znacznych zawirowań gospodarczych, marzec 2021, link.
5Zoom, tak łączy się świat, link.

W jaki sposób Wielka Brytania tak szybko się dostosowała?

W jaki sposób Wielka Brytania tak szybko się dostosowała do pracy zdalnej?

W czasie pandemii technologie wideokonferencyjne stały się ratunkiem dla społeczeństwa, dając wszystkim możliwość prowadzenia swoich spraw, nauki i pracy online. W ciągu zaledwie kilku krótkich tygodni organizacje różnej wielkości wprowadziły nowe oprogramowanie i rozwiązania online, takie jak Zoom, aby umożliwić kontynuowanie pracy podczas krajowych ograniczeń.

Aby zmierzyć ekonomiczny wpływ wideokonferencji na umożliwienie skutecznej pracy zdalnej, w 2021 roku firma Zoom zleciła analizę ekonomiczną i badanie Boston Consulting Group. Ujawniły one, że prawie cztery na pięć badanych przedsiębiorstw stwierdziło, że ich firmy „nie mogłyby przetrwać bez narzędzi do wideokonferencji”. Analiza wykazała również, że przyjęcie technologii zdalnego biura, takich jak Zoom, pomogło zapobiec utracie około 550 000 miejsc pracy podczas pandemii, co stanowi około 2% siły roboczej w Wielkiej Brytanii, i zaoszczędzić ponad 135 miliardów funtów w brytyjskim PKB6.

78%
badanych dużych brytyjskich przedsiębiorstw „nie przetrwałoby” pandemii bez wideokonferencj

Częściowo można to wyjaśnić tym, że Wielka Brytania przodowała w przyjmowaniu technologii, które umożliwiły pracę zdalną i hybrydową. Badanie firmy McKinsey wykazało, że odejście od pracy biurowej, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii w marcu 2020 roku z dnia na dzień, skłoniło 85% firm do przyspieszenia transformacji cyfrowej.7 W ciągu 12 miesięcy odsetek pracowników brytyjskich MŚP korzystających z narzędzi do wideokonferencji wzrósł ponad czterokrotnie — z 20% do 82%, czyli znacznie bardziej niż w innych rozwiniętych gospodarkach (patrz tabela na s. 5). Według szacunków Ofcom w czasie pierwszej krajowej izolacji platforma Zoom miała 13,2 mln użytkowników miesięcznie w Wielkiej Brytanii8. Jesteśmy dumni, że mogliśmy odegrać rolę we wspieraniu tych zmian.

78%
ankietowanych brytyjskich firm uważa, że wideokonferencje pomogły zwiększyć morale i samopoczucie psychiczne podczas pandemii

Badanie Boston Consulting Group wykazało również, że praca zdalna przynosiła szereg korzyści społecznych, takich jak pomoc pracownikom w odczuwaniu większej więzi podczas ograniczeń związanych z COVID-19:

 • 78% ankietowanych brytyjskich firm zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się, że narzędzia do wideokonferencji pomogły zwiększyć morale i samopoczucie psychiczne pracowników ich firmy podczas pandemii. 9

6Boston Consulting Group, The Impact of Video Communications During COVID-19 [Wpływ komunikacji wideo podczas pandemii COVID-19], marzec 2021, link.
7McKinsey, What 800 Executives Envision for the Post-Pandemic Workforce [Co 800 dyrektorów przewiduje dla pracowników po pandemii], 2020, wrzesień, link.
8Ofcom, UK’s internet use surges to reach record levels [Korzystanie z internetu w Wielkiej Brytanii osiąga rekordowy poziom], czerwiec 2020, link.
9Boston Consulting Group, B2B videoconferencing customer survey [Badanie klientów korzystających z wideokonferencji B2B].
10Boston Consulting Group, B2B videoconferencing customer survey [Badanie klientów korzystających z wideokonferencji B2B].

Możliwości w Wielkiej Brytanii

Możliwości pracy hybrydowej w Wielkiej Brytanii

Umożliwienie pracownikom pracy i współpracy z dowolnego miejsca pomogło zachować produktywność i łączność podczas pandemii. Większa elastyczność, którą to umożliwiło, okazała się niezachwianie popularna – 85% brytyjskich pracowników, którzy pracowali zdalnie podczas pandemii, stwierdziło, że chce przyjąć hybrydowe podejście do pracy w domu i w biurze w przyszłości.11 Biorąc to pod uwagę, nie dziwi fakt, że ankietowane przez nas brytyjskie firmy spodziewają się częstszego korzystania z narzędzi wideokonferencyjnych po COVID-19 – 87% respondentów przewiduje, że narzędzia wideokonferencyjne będą „niezbędne w ich działalności biznesowej” po zakończeniu pandemii.

87%
ankietowanych brytyjskich firm oczekuje, że wideokonferencje będą „niezbędne” dla ich działalności w okresie po pandemii

Wpływ komunikacji wideo podczas pandemii COVID-19

Potencjał Wielkiej Brytanii w zakresie pracy hybrydowej

Badanie pokazuje, że praca hybrydowa będzie nadal powszechna w największych gospodarkach świata, jak również to, że Wielka Brytania ma potencjał, aby stać się światowym liderem w utrzymywaniu rozproszonej siły roboczej. Przedsiębiorstwa brytyjskie konsekwentnie plasowały się na czele firm z innych największych gospodarek światowych pod względem zdolności i chęci do przyjmowania nowych technologii – co wskazuje, że Wielka Brytania ma większy „potencjał pracy hybrydowej” niż jej światowi konkurenci.

82%
liczba brytyjskich MŚP korzystających z wideokonferencji wzrosła w czasie pandemii z 20% do 82%

Ten trend jest szczególnie widoczny, gdy spojrzymy na mniejsze firmy, które badała Boston Consulting Group. Na przykład
82% pracowników badanych brytyjskich MŚP stwierdziło, że korzystało z narzędzi do wideokonferencji w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Stanowi to wzrost z poziomu zaledwie 20% przed pandemią i oznacza większe wykorzystanie narzędzi wideokonferencyjnych przez MŚP, niż miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Indiach i Japonii.
Widać to również w badaniu McKinsey „What's next for remote work” [Co dalej z pracą hybrydową?], w którym stwierdzono, że wysoki odsetek przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii w sektorze usług profesjonalnych i finansowych oznacza, że 48% wszystkich miejsc pracy mogłoby przejść na model hybrydowy i zaobserwować wzrost lub utrzymanie wydajności na stałym poziomie. Liczba ta była wyższa niż w innych dużych gospodarkach, gdzie spadała do 40% w przypadku Francji, 39% w przypadku Niemiec, 39% w przypadku USA i 21% w przypadku Chin.

Wielka Brytania jest liderem wśród innych głównych krajów rozwiniętych pod względem przyjęcia technologii cyfrowych przez MŚP


11Office for National Statistics, Business and individual attitudes towards the future of homeworking [Postawy firm i osób wobec przyszłości pracy z domu], Wielka Brytania, kwiecień–maj 2021, link.

Nowy sposób na przyszłość

Nowy sposób na przyszłość dzięki pracy hybrydowej

Praca hybrydowa to rodzaj elastycznej pracy, która umożliwia pracownikom dzielenie czasu pomiędzy biuro fizyczne i inne lokalizacje, czy to dom, drugie biuro czy publiczną przestrzeń co-workingową. Nie ma na celu zastąpienia biura, ale może pomóc organizacjom w ponownym ustaleniu, jak chcą je wykorzystywać w sposób, który wykracza poza tradycyjny dzień pracy od 8:00 do 16:00 – czyli coś, do czego, jak wynika z badań Demos, chce wrócić w pełnym wymiarze czasu pracy tylko 6% brytyjskich pracowników12.

Znajdujemy się obecnie w punkcie krytycznym, w którym miliony ludzi doświadczyły korzyści płynących z bardziej elastycznego podejścia do pracy, uznając jednocześnie, że przebywanie w biurze daje cenne możliwości rozwoju. Wierzymy, że praca hybrydowa daje organizacjom i ich pracownikom możliwość znalezienia rytmu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom — niezależnie od tego, czy chodzi tu o znaczną część pracowników pracujących zdalnie i przychodzących do pracy tylko celem współpracy zespołowej, czy też będących na miejscu w biurze kilka dni w tygodniu. Ośrodek analityczny Onward wezwał również rząd Wielkiej Brytanii do podjęcia większych starań w celu zachęcenia do szerszego wykorzystania pracy zdalnej i elastycznej w służbie cywilnej, zalecając zwiększenie liczby regionalnych centrów służby cywilnej w całej Wielkiej Brytanii jako jeden ze sposobów jego realizacji.13

W firmie Zoom wierzymy, że sukces pracy hybrydowej zależy od posiadania odpowiednich narzędzi. Nasza platforma oferuje więcej niż tylko rozwiązanie do wideokonferencji, z którego jesteśmy znani: wiele innych naszych funkcji zostało zaprojektowanych z myślą o pracy hybrydowej. Obejmuje to usługę Zoom Rooms, która ułatwia bezproblemowe prowadzenie spotkań dla uczestników obecnych osobiście i zdalnie, oraz Zoom Phone – system telefoniczny w chmurze, który umożliwia użytkownikom kontakt telefoniczny z dowolnego miejsca i pracę w podróży. Rozwiązania Zoom Events i Zoom Apps zapewniają również narzędzia zaprojektowane z myślą o tworzeniu bardziej angażujących i produktywnych spotkań.
Wykorzystanie technologii w celu ułatwienia pracy hybrydowej nie polega na próbach zachowania środków awaryjnych, które powstały w odpowiedzi na pandemię – chodzi o znalezienie nowych sposobów lepszego działania. Potrzeba czasu, aby firmy i pracownicy osiągnęli równowagę, która działa na ich korzyść. Teraz jednak nadszedł moment, aby nadal patrzeć w przyszłość, dostosowując się do nowego hybrydowego świata i wykorzystując korzyści, które ze sobą niesie.

 


12Demos, Inside Jobs [Analizując stanowiska], grudzień 2021, link.
13Onward, Time to move out: The case for civil service relocation [Czas na wyprowadzkę: argumenty za przeniesieniem służby cywilnej], luty 2022, link.

Rozwój hybrydowych miejsc pracy: korzyści dla Wielkiej Brytanii

Rozwój hybrydowych rozwiązań: korzyści dla Wielkiej Brytanii

Wierzymy, że przyjęcie pracy hybrydowej przynosi wyraźne korzyści ekonomiczne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla całej Wielkiej Brytanii, ponieważ może:

odegrać rolę w otwarciu większej liczby lepiej płatnych miejsc pracy dla osób, które nie mieszkają w pobliżu miast, pobudzając lokalne gospodarki i realizując cele rządowego programu „Levelling Up” – trzy czwarte miejsc pracy wymienionych jako „zdalne” płaci powyżej średniej rocznej pensji w wysokości 31 000 funtów.14 Daje to obszarom poza miastami i trasami dojazdowymi, które przez dziesięciolecia przechodziły „drenaż mózgów”, szansę na przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników przy wyższym wynagrodzeniu, które może być wydawane lokalnie. Firma Legal & General stwierdziła, że daje to potencjał do napędzania lokalnego wzrostu i regeneracji, nazywając pracę hybrydową „znaczącym narzędziem w arsenale rządowego programu Levelling Up”.15

Pomoc w zwiększeniu możliwości we wszystkich regionach Wielkiej Brytanii – współpraca Zoom z firmą rekrutacyjną Indeed ujawniła korelację pomiędzy obszarami, które doświadczyły znacznego wzrostu możliwości pracy zdalnej a siłą ich rynku pracy w ogóle.16 W każdym z 25 obszarów Wielkiej Brytanii, które odnotowały największy wzrost liczby stanowisk z opcją pracy zdalnej, takie stanowiska rozwijają się w szybszym tempie niż szerszy, lokalny rynek pracy. Te kluczowe centra pracy zdalnej są rozmieszczone w różnych regionach Anglii, Szkocji i Walii, w tym w 10 miejscach sklasyfikowanych jako znajdujące się w granicach „czerwonej ściany” (patrz grafika na stronie 9).

Działanie jako siła napędowa dobrze prosperującego sektora technologicznego w Wielkiej Brytanii – dane opublikowane przez Departament Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu ujawniły, że brytyjski przemysł technologiczny odniósł największy sukces w 2021 r., tworząc miejsca pracy i przyciągając inwestycje, które pomogły napędzić odbudowę po pandemii w Wielkiej Brytanii. Te same dane pokazują, że spośród wszystkich ogłoszeń o pracę w sektorze IT 21,6% jest obecnie określanych jako stanowiska zdalne. Przyjęcie hybrydowego modelu pracy może przyczynić się do rozwoju brytyjskiego ekosystemu technologicznego poza Londynem, ponieważ firmy powinny mieć coraz większą możliwość zatrudniania w całym kraju i znajdowania potrzebnych im pracowników, niezależnie od lokalizacji.17

Zwiększenie produktywności– przyjęcie hybrydowego modelu pracy może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników. Z badania przeprowadzonego przez Chartered Institute of Personnel and Development wynika, że w czasie pandemii częstsza praca z domu albo zwiększyła, albo nie zmieniła poziomu produktywności w 71% badanych firm. Według Accenture 63% organizacji o wysokim wskaźniku wzrostu przyjęło już elastyczne modele pracy, podczas gdy większość organizacji odnotowujących brak lub spadek wzrostu nadal oczekuje obecności pracowników.19

236 mld funtów
Praca hybrydowa może zapewnić wzrost PKB o 236 mld funtów do 2040 roku

Napędzanie wzrostu gospodarczego i zwiększanie PKB – w badaniu przeprowadzonym przez Virgin Media, O2 Business i Centre for Economics and Business Research oszacowano, że wzrost liczby osób pracujących w trybie hybrydowym może zapewnić wzrost PKB Wielkiej Brytanii o 76 mld funtów w ciągu najbliższych czterech lat. W tym samym badaniu stwierdzono, że do 2040 r. spowodowałoby to wzrost netto o 236 mld funtów.20

Pomoc organizacjom w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów – oczekuje się, że pracodawcy, którzy przyjmą hybrydowy model pracy, łatwiej przyciągną i zatrzymają specjalistów, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez International Workplace Group, które wykazały, że 83% badanych osób chętniej ubiega się o pracę określoną jako elastyczna.21 Według Bloomberg prawie 39% ankietowanych pracowników wolałoby odejść z pracy, gdyby nie oferowała im elastyczności, której potrzebują. W przypadku firm, które chcą przyciągnąć młodszych pracowników, liczba ta wzrasta do 49% w odniesieniu do millenialsów.22

cytat: Andy Burnham
„Manchester ma szansę wyjść z pandemii, usprawniając pracę dla ludzi i przedsiębiorstw. Przyjęcie przez miasto elastycznej formy pracy jest zdecydowanie rozwiązaniem dającym nam przewagę nad Londynem”.
Andy Burnham, burmistrz okręgu Wielki Manchester

Pojawiają się również dowody na to, że praca hybrydowa przynosi znaczne korzyści społeczne:

Poprawa samopoczucia i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – badanie Financial Times wykazało, że 73% kobiet i 63% mężczyzn zdecydowałoby się przychodzić do biura przez jeden do trzech dni w tygodniu, co sugeruje, że w ciągu ostatnich dwóch lat mogło dojść do usunięcia piętna pracy domowej.23 Według raportu przygotowanego przez Working Families, King's College London i University of East Anglia może to pomóc w zapewnieniu, że perspektywy zawodowe kobiet nie będą zagrożone przez pracę w domu, a jednocześnie pozwoli mężczyznom na wzięcie na siebie większej części obowiązków domowych i związanych z opieką nad dziećmi.24

Wzmocnienie społeczności lokalnych – praca w systemie hybrydowym mogłaby również przynieść korzyści centrom miast poprzez zwiększenie lokalnych wydatków i liczby odwiedzających. Badanie Demos wykazało, że związek ludzi z „miejscem” wzmocnił się w czasie pandemii, w wyniku czego 47% respondentów pracujących zdalnie przez co najmniej część czasu powiedziało, że zamierzają od teraz wydawać więcej pieniędzy w swojej okolicy.25

Zmniejszenie presji mieszkaniowej w większych miastach – w 2021 r. pod wpływem pandemii nastąpiło dalsze opuszczanie Londynu przez osoby w nim zamieszkujące. Tylko w 2021 roku mieszkańcy Londynu wydali rekordową kwotę 54,9 miliarda funtów na domy poza stolicą według firmy Hamptons, która przeanalizowała dane z HMRC.26 Jest to o 50% więcej niż w 2007 roku – który wcześniej był rekordowy.27 Oddzielne dane pokazują, że w czerwcu 2021 roku sprzedano rekordową liczbę domów, co było napędzane głównie przez nabywców poszukujących większej przestrzeni z dala od centrum miast.28

Zdjęcie: centra zdalnego zatrudniania w Wielkiej Brytanii

Centra zdalnego zatrudniania w Wielkiej Brytanii

Tabela: Top 25 lokalizacji pod względem zatrudniania zdalnego

Top 25 lokalizacji pod względem zatrudniania zdalnego

Źródło: Indeed29

 


14 Times, Times,1 in 10 job adverts is working from home [1 na 10 ogłoszeń o pracę dotyczy pracy zdalnej], luty 2022, link.
15The Times, Hybrid working could be right up your street [Praca w systemie hybrydowym może być czymś dla Ciebie], marzec 2021, link.
16Analiza Zoom dotycząca autorskich danych rekrutacyjnych Indeed w zakresie zmiany ogłoszeń o pracę, które zawierały elastyczne opcje pracy między lutym 2020 roku (przed wpływem pandemii) a marcem 2022 roku.
17Department for Culture, Media and Sport, grudzień 2021, link.
18CIPD, More employers reporting increased productivity benefits from homeworking compared to last summer [W porównaniu z latem ubiegłego roku więcej pracodawców zgłasza wzrost wydajności dzięki pracy w domu], kwiecień 2021, link.
19Accenture, The future of work: productive everywhere [Przyszłość pracy: produktywność w każdym miejscu], maj 2021, link.
20Virgin Media, More hybrid working to bring 3.8 million Brits into employment [Więcej miejsc pracy hybrydowej, aby 3,8 mln Brytyjczyków znalazło zatrudnienie], wrzesień 2021, link.
21International Workplace Group, Why employees prefer hybrid working to a 10% pay rise – and what it means for business [Dlaczego pracownicy wolą pracę hybrydową od 10% podwyżki – i co to oznacza dla firmy], wrzesień 2021, link.
22Bloomberg, Employees Are Quitting Instead of Giving Up Working From Home [Pracownicy wolą odejść, zamiast zrezygnować z pracy w domu], czerwiec 2021, link.
23Financial Times, Return to the office: FT readers discuss camaraderie, collaboration — and presenteeism, listopad [Powrót do biura: czytelnicy FT rozmawiają o koleżeństwie, współpracy i obecności], listopad 2021, link.
24King’s College London, Working parents, flexibility and job quality: What are the trade-offs? [Pracujący rodzice, elastyczność i jakość pracy: Jakie są kompromisy?] 2021, link.
25Demos, Post Pandemic Places [Miejsca pracy po pandemii], marzec 2021, link.
26Evening Standard, 26 grudnia 2021, link.
27Bloomberg, London Exodus Sees Record Spend on Homes Outside City [Odpływ osób z Londynu powoduje rekordowe wydatki na domy poza miastem], 26 grudnia 2021, link.
28Guardian, UK hits record number of homes sold in a month [W Wielkiej Brytanii w ciągu miesiąca sprzedano rekordową liczbę domów], 21 lipca 2021, link.
29Korzystając z danych rekrutacyjnych zebranych przez Indeed, zidentyfikowaliśmy 25 lokalizacji w całej Wielkiej Brytanii, które odnotowały najbardziej znaczący wzrost ogłoszeń, które uwzględniają opcję pracy zdalnej, między lutym 2020 r., przed pandemią, a marcem 2022 r., kiedy to większość ograniczeń w Wielkiej Brytanii została zniesiona. Ogłoszenia są klasyfikowane jako otwarte na pracę zdalną, jeśli nazwa stanowiska lub opis zawiera terminy takie jak „praca zdalna”, „telepraca”, „praca z domu” lub podobne terminy, lub jeśli lokalizacja jest wyraźnie wymieniona jako zdalna. Indeed agreguje ogłoszenia o pracę na swojej stronie internetowej według Primary Urban Area (PUA) – miary obszaru zabudowanego miasta – na podstawie lokalizacji miejsca pracy. PUA zapewniają spójny pomiar aktywności gospodarczej na obszarach zurbanizowanych w całej Wielkiej Brytanii, dzięki czemu odróżniają się od regionów miejskich czy obszarów geograficznych, na których działają połączone organy władzy. Pełna lista dostępna jest tutaj.

W jaki sposób Wielka Brytania może rozwijać się i umacniać swój status światowego lidera w dziedzinie pracy hybrydowej?

Wielka Brytania może umocnić swój status światowego lidera w dziedzinie pracy hybrydowej

Pandemia ujawniła, że gospodarka brytyjska wydaje się dobrze przygotowana do wykorzystania możliwości wynikających z przejścia na pracę hybrydową, pomagając w uzyskaniu korzyści dla pracowników, organizacji i całej gospodarki. Poniżej przedstawiamy dziesięć prostych sposobów, na jakie naszym zdaniem rząd Wielkiej Brytanii, wspierany przez administrację zdecentralizowaną, może pomóc w przyspieszeniu rozwoju, który jest już w toku, szczególnie w sektorze prywatnym, aby zapewnić, że korzyści z pracy hybrydowej zostaną sprawiedliwie rozdystrybuowane w całym kraju i w społecznościach, pomagając tym samym w realizacji programu „Levelling Up”.

 • Ustalenie wyraźnej ambicji, aby Wielka Brytania stała się światowym liderem w zakresie pracy hybrydowej w ramach programu „Levelling Up”. Powinno to mieć na celu zwiększenie udziału w gospodarce, poszerzenie możliwości dla młodego pokolenia, wspomaganie regeneracji społeczności pozostawionych samym sobie oraz wspieranie lokalnej gospodarki. W tym celu rząd powinien przedstawić strategię pracy zdalnej, wzorując się na rządzie Irlandii i Walii.
 • Wprowadzenie większej ilości pracy z domu i pracy zdalnej jako sposobu na pomoc w realizacji rządowej strategii „Net Zero”. Chociaż życie biurowe przynosi wiele ważnych korzyści, ograniczenie konieczności pokonywania dużych odległości na spotkania może pomóc w zmniejszeniu emisji bez uszczerbku dla wydajności.30
 • Sfinansowanie sieci lokalnych centrów co-workingowych, aby zapewnić pracownikom w każdej społeczności możliwość korzystania z „trzeciej przestrzeni”, w której można pracować (oprócz domu i biura), tak aby korzyści z pracy hybrydowej były dostępne w każdym mieście. Zgodnie z zaleceniami komisji Izby Lordów ds. COVID, utworzenie lokalnych centów pracy w całej Wielkiej Brytanii zachęciłoby pracowników do odwiedzania centrów miast w ciągu dnia, pomagając napędzić lokalny rozwój. Można by ustanowić osobny program wspierający przekształcanie pustych lokali handlowych w lokalne centra pracy.31
 • Dawanie przykładu poprzez utrwalanie hybrydowych praktyk pracy w całym samorządzie lokalnym i szerszym sektorze publicznym Zmniejszenie zapotrzebowania na kosztowną przestrzeń biurową może wesprzeć rządowe plany przeniesienia dziesiątek tysięcy urzędników z Whitehall i pokazać, że w erze po pandemii „praca” i „usługi publiczne” oznaczają sposób, w jaki realizowana jest współpraca i co się dostarcza, a nie fizyczną lokalizację. Władze lokalne powinny mieć również przywrócone uprawnienia do prowadzenia oficjalnych spotkań w formie hybrydowej.32
 • Dążenie do tego, aby elastyczna praca stała się rozwiązaniem domyślnym i przeniesienie ciężaru dowodu na pracodawców w kwestii wykazania, dlaczego dla określonego stanowiska wymagana jest praca we wskazanej lokalizacji. Wykraczałoby to poza proponowane przez rząd prawo do wnioskowania o elastyczne formy pracy, które obejmuje pracę w domu i w miejscach alternatywnych do biura.33
 • Zobowiązanie pracodawców do rozważenia, jaka elastyczność byłaby możliwa na różnych stanowiskach i zapewnienie, że będzie to zawarte we wszystkich ogłoszeniach o pracę. Ogłoszenia o pracę powinny określać dostępne rodzaje elastyczności, a nie zawierać ogólne stwierdzenie. Ponadto obecni pracownicy powinni mieć dostęp do tej samej elastyczności, która przysługuje nowym pracownikom.34
 • Wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób, które spędzają znaczną część czasu, pracując w domu, aby zapewnić, że osoby ze wszystkich środowisk będą mogły sobie na to pozwolić – wzorując się na udanym wprowadzeniu ulg podatkowych wspierających pracę zdalną w Republice Irlandii, gdzie pracownicy mogą ubiegać się o ulgę z tytułu pracy zdalnej w wysokości do 30% na ogrzewanie, energię elektryczną i łącza szerokopasmowe.35
 • Uczynienie zobowiązania do poprawy umiejętności cyfrowych głównym elementem nowej strategii cyfrowej oraz współpraca ze szkołami, uczelniami, uniwersytetami i innymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie edukacji, organizacjami charytatywnymi i władzami lokalnymi w celu realizacji kompleksowego programu umiejętności cyfrowych, który zapewni następnemu pokoleniu przygotowanie do odnoszenia korzyści z ery pracy hybrydowej.36
 • Rozszerzenie kryteriów kwalifikowalności programu Help to Grow (Digital), aby zapewnić MŚP dostęp do szerszego zakresu usług w zakresie oprogramowania, które są fundowane ze środków publicznych. Pomoże to wyposażyć małe firmy w narzędzia potrzebne do zarządzania w pełni zdalnymi i hybrydowymi zespołami oraz zapewni im dostęp do narzędzi zwiększających produktywność, takich jak Zoom, które pomogą im prosperować w środowisku cyfrowym.
 • Upoważnić organ ds. konkurencji i rynków, aby zapewnił równe szanse firmom konkurującym z gigantami techniki w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów i usług napędzających pracę hybrydową.
Firma Zoom pomogła irlandzkiemu rządowi utworzyć ponad 200 centrów co-workingowych.

Firma Zoom pomogła irlandzkiemu rządowi utworzyć ponad 200 centrów co-workingowych w całej Irlandii w ciągu roku.

W Irlandii, podobnie jak w innych krajach, lokalne centra co-workingowe zlikwidowały potrzebę zamieszkiwania w odległości pozwalającej na codzienne dojazdy do głównego biura (Irlandia od dawna cierpi z powodu nadmiernej centralizacji możliwości w Dublinie) i zachęciły pracowników do odwiedzania w ciągu dnia centrum swojego miasta, wspierając lokalne gospodarki.

Przeobrażenie Hull w „stolicę co-workingu w Wielkiej Brytanii”

Praca w Hull popłaca – Zoom wspiera nową inicjatywę, liderów biznesu z miasta Hull, rady miasta Hull oraz posłanki na Sejm z Hull West i Hessle, Emmy Hardy, mającą na celu uczynienie z Hull „stolicy co-workingu w Wielkiej Brytanii”.

Ma to na celu sprawienie, że utalentowani młodzi ludzie i absolwenci nie będą czuli, że muszą wyprowadzić się z miasta, aby rozwijać swoją karierę. Przestrzenie coworkingowe powstają w całym mieście, aby przyciągnąć pracowników zdalnych, którzy mogą skorzystać z niższych kosztów życia w mieście, doskonałych łączy szerokopasmowych i renowacji, które właśnie mają miejsce, wynikających z tego, że Hull zostało wybrane na Miasto Kultury Wielkiej Brytanii w 2017 r.

 


30Nature, A take-home message from COVID-19 on urban air pollution reduction through mobility limitations and teleworking [Lekcja płynąca z pandemii COVID-19 dotycząca zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w miastach poprzez ograniczenie mobilności i telepracę], sierpień 2021, link.
31House of Lords COVID-19 Committee, Towns and Cities: local Power is the Path to Recovery [Miasta: władza lokalna drogą do odbudowy], grudzień 2021, link.
32Onward, Time to move out: The case for civil service relocation [Czas na wyprowadzkę: argumenty za przeniesieniem służby cywilnej], luty 2022, link.
33Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Making Flexible Working the Default Consultation [Konsultacje dotyczące uczynienia elastycznej pracy opcją domyślną], październik 2021, link; Demos, Inside Jobs [Analizując stanowiska], grudzień 2021, link.
34TUC, The Future of Flexible Work [Przyszłość elastycznej pracy], czerwiec 21, link.
35Demos, Inside Jobs [Analizując stanowiska], grudzień 2021, link; rząd irlandzki, Working from Home [Praca z domu], link.
36House of Lords COVID-19 Committee, Beyond Digital: Planning for a Hybrid World [Poza technologią cyfrową: planowanie na rzecz świata hybrydowego], kwiecień 2021, link.

Załącznik: najlepsze praktyki w zakresie pracy hybrydowej

Najlepsze praktyki w zakresie pracy hybrydowej

Organizacje i ich pracownicy muszą ściśle ze sobą współpracować, aby stworzyć efektywne hybrydowe środowisko pracy. Oto kilka z naszych najlepszych praktyk dla organizacji chcących wdrożyć hybrydowy model pracy:

 • Utrzymuj stałą łączność z zespołami hybrydowymi: praca z rozproszonymi zespołami wymaga stałej komunikacji i współpracy, dlatego pamiętaj o wykorzystaniu skutecznych rozwiązań, takich jak aplikacja do przesyłania wiadomości w miejscu pracy lub telefon służbowy, aby zapewnić sobie możliwość łatwego połączenia ze współpracownikami. Organizowanie wirtualnych wydarzeń integracyjnych pomaga również scementować relacje między członkami zespołu, nawet jeśli nigdy nie spotkali się osobiście!
 • Stwórz rzetelną bibliotekę zasobów: zapewnij solidne zasoby, aby pomóc rozproszonym pracownikom w radzeniu sobie na ich stanowiskach, utrzymaniu bezpieczeństwa urządzeń i kont oraz przeszkoleniu w zakresie korzystania z technologii i rozwiązań w miejscu pracy. Stworzenie biblioteki nagranych materiałów i sesji szkoleniowych pozwoli pracownikom na dostęp do informacji i materiałów, których potrzebują, aby odnieść sukces.
 • Zapewnij spójność rozwiązań w swoim hybrydowym miejscu pracy: korzystanie z rozproszonego zbioru aplikacji i programów sprawia, że Twoi pracownicy hybrydowi nie wiedzą, z którego rozwiązania korzystać w różnych sytuacjach, tworzy trudności dla użytkowników, a także może być trudne i kosztowne w zarządzaniu. Jeśli wdrożysz ujednolicone rozwiązanie komunikacyjne, pracownicy będą mogli cieszyć się bezproblemową obsługą, w ramach której telefon, czat, webinary i spotkania wideo dostępne są na tej samej platformie.
 • Stwórz infrastrukturę do komunikacji w całej organizacji: możliwość dotarcia do hybrydowych pracowników i interesariuszy w jednym czasie jest ważna w sytuacjach awaryjnych lub przy przekazywaniu informacji o firmie. Wykorzystanie skutecznego rozwiązania do komunikacji wideo, które może obsługiwać duże wydarzenia i spotkania, ułatwia organizowanie spotkań dla wszystkich pracowników i całej firmy oraz przekazywanie komunikatów w ramach organizacji w bardziej spersonalizowany i bezpośredni sposób.
 • Zapewnij rozwiązania dające wszystkim pracownikom takie same możliwości: gdy część pracowników przebywa w biurze, a część pracuje zdalnie, trzeba zapewnić im rozwiązania, których potrzebują, aby stworzyć komunikację klasy korporacyjnej, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dostarczając rozwiązania, które pozwalają zespołom na cyfrową współpracę, tworząc środowisko wolne od zakłóceń i dając pracownikom zdalnym takie same możliwości jak pracownikom biurowym, możesz pomóc zapewnić swoim zespołom produktywność i sukcesy, niezależnie od tego, gdzie zdecydują się pracować.

Informacje o Zoom

Zoom jest dla Ciebie. Pomagamy wyrażać pomysły, łączyć się z innymi i budować przyszłość ograniczoną jedynie przez Twoją wyobraźnię. To jedyna płynna platforma komunikacyjna, której fundamentem było wideo; od początku wyznaczamy standardy innowacji. Dlatego jesteśmy intuicyjnym, skalowalnym i bezpiecznym wyborem dla indywidualnych osób, małych firm i wielkich przedsiębiorstw.

Zoom była najczęściej pobieraną aplikacją 2020 roku w Wielkiej Brytanii37, a podczas pierwszej izolacji w maju 2020 roku firma Ofcom oszacowała, że z Zoom korzystało ponad 13,2 miliona dorosłych osób w całej Wielkiej Brytanii.38 Obecnie zatrudniamy ponad 6000 osób na całym świecie i nadal się rozwijamy. Mamy biuro w Londynie i zatrudniamy ponad 180 osób w całej Wielkiej Brytanii.

Dziś pół miliona firm na całym świecie wybiera Zoom do prowadzenia niezbędnej komunikacji — podobnie jak setki tysięcy szkół i placówek edukacyjnych. Jesteśmy platformą wybieraną przez innowatorów technologicznych, takich jak Skyscanner, SumUp i Wise, wielkie globalne marki, takie jak 21st Century Fox i bank NatWest, oraz służby publiczne, takie jak Great Ormond Street Hospital. W miarę wychodzenia z pandemii wierzymy, że Zoom i inne platformy technologiczne, które umożliwiają pracę hybrydową, staną się sercem brytyjskiej odbudowy gospodarczej, pomagając firmom w dostosowaniu się, rozwoju i rozkwicie.

Jednym z powodów szybkiego wdrożenia technologii Zoom jest to, że jest prosta i łatwa w użyciu oraz działa na wszystkich urządzeniach. Jest również najbardziej dostosowana do pracy hybrydowej i zdalnej – zaprojektowana tak, aby zapewnić wysokiej jakości połączenia wideo, nawet w środowiskach o niskiej przepustowości. Nasze produkty nie mają na celu zastąpienia biura (chociaż wirtualne tła mogą stworzyć środowisko zbliżone do biurowego). Nasze produkty nie mają na celu zastąpienia biura (chociaż wirtualne tła mogą stworzyć środowisko zbliżone do biurowego). Są to raczej narzędzia pomagające utrzymać łączność podczas pracy zdalnej oraz umożliwiające elastyczność tym, którzy jej potrzebują.

Platforma Zoom oferuje więcej niż tylko rozwiązanie do wideokonferencji, które większość osób już zna. Mamy w ofercie usługi obejmujące:

 • Zoom Phone, system telefoniczny w chmurze, który pozwala użytkownikom wykonywać i odbierać połączenia za pośrednictwem Zoom bez względu na to, gdzie się znajdują.

Ponadto nasze funkcje dostępności są dostępne dla wszystkich użytkowników Zoom. Obejmują one możliwość dostosowania rozmiaru czcionki, automatyczne napisy, skróty klawiaturowe, obsługę czytników ekranu oraz automatyczne generowanie transkrypcji – ułatwiając wyszukiwanie i przeglądanie spotkań nagranych w chmurze.40 Aby upewnić się, że nasze produkty są jak najbardziej integracyjne, regularnie zbieramy informacje zwrotne, aby zidentyfikować obszary, w których występuje niedopasowanie między naszymi produktami a możliwościami użytkowników.41


37BBC News, 2 grudnia 2020, link.
38Ofcom, UK’s internet use surges to reach record levels [Korzystanie z internetu w Wielkiej Brytanii osiąga rekordowy poziom], czerwiec 2020, link.
39Rynek Zoom Apps, link.
40Zoom, Dostępność jest dla wszystkich, link.
41Zoom, Dostępność jest dla wszystkich, link.