WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI BEZPŁATNEJ WERSJI TESTOWEJ

Data wejścia w życie: 11 sierpnia 2023 r.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA BEZPŁATNEJ USŁUGI WERSJI TESTOWEJ („UMOWA”). NINIEJSZA UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. I JEJ PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI („ZOOM”) I REGULUJE DOSTĘP I KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z BEZPŁATNYCH PRODUKTÓW I USŁUG TESTOWYCH UDOSTĘPNIONYCH UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ ZOOM. AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG TESTOWYCH, LUB KORZYSTAJĄC Z NICH, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, BY PODLEGAĆ WARUNKOM NINIEJSZEJ UMOWY.

UŻYTKOWNIK MOŻE ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ W IMIENIU WŁASNYM LUB W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZAWIERA NINIEJSZĄ UMOWĘ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ, OŚWIADCZA, ŻE JEST NALEŻYCIE UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM, KTÓRY POSIADA UMOCOWANIE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ TEGO PODMIOTU PRAWNEGO W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. WSZELKIE ODNIESIENIA DO „UŻYTKOWNIKA W NINIEJSZEJ UMOWIE OZNACZAJĄ OSOBĘ AKCEPTUJĄCĄ NINIEJSZE WARUNKI JAKO OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA, KTÓRĄ REPREZENTUJE, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU. TERMIN „UŻYTKOWNIK KOŃCOWY” W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OZNACZA „PROWADZĄCEGO” LUB „UCZESTNIKA”, KTÓRY UZYSKUJE DOSTĘP DO WERSJI TESTOWEJ LUB Z NIEJ KORZYSTA. UŻYTKOWNIK MOŻE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DEFINICJĄ TERMINÓW „PROWADZĄCY” I „UCZESTNIK” W „SEKCJI A. DEFINICJE” OPISU USŁUGI ZOOM.

INFORMACJA: NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE WYŁĄCZENIE ODSZKODOWAŃ ORAZ ŁĄCZNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE DZIAŁA JAKO ZRZECZENIE SIĘ MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA OKREŚLONYCH ODSZKODOWAŃ OD ZOOM. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA RÓWNIEŻ WIĄŻĄCĄ KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW ZBIOROWYCH W SEKCJI 18 (POROZUMIENIE W SPRAWIE O ARBITRAŻU ROSZCZEŃ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE GRUPOWYM) PONIŻEJ. 

 1. Wersja testowa, Wsparcie. Wersja testowa obejmuje dowolny sprzęt, oprogramowanie, produkt, usługę, funkcję, funkcjonalność lub inną technologię, które są zintegrowane z inną ofertą lub są udostępniane samodzielnie przez Zoom i które zostały uwzględnione przez Zoom w ramach bezpłatnej wersji testowej (każdy z nich zwany jest dalej „Wersją testową”). Każda Wersja testowa może być dokładniej opisana w dokumentacji lub innych materiałach dostarczonych Użytkownikowi przez Zoom w momencie uzyskania dostępu do Wersji testowej przez Użytkownika lub w inny sposób udostępnionych Użytkownikowi w Okresie obowiązywania niniejszej Umowy.Wersja testowa może być opisana w Opisie usług, który może być od czasu do czasu aktualizowany przez Zoom w Okresie obowiązywania niniejszej Umowy bez powiadomienia Użytkownika. Zoom nie oferuje żadnej umowy o poziomie usług w odniesieniu do Wersji testowej i nie zobowiązuje się do zapewnienia jakiejkolwiek konserwacji ani wsparcia technicznego. Zoom zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub wycofywania Wersji testowej, lub do nakładania jakichkolwiek ograniczeń na korzystanie z niej w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, bez odpowiedzialności lub innych zobowiązań wobec Użytkownika.
 2. Kwalifikowalność; Uczestnictwo; Ograniczenia dotyczące udostępniania.Użytkownik musi spełniać kryteria kwalifikacji określone przez Zoom przez cały Okres obowiązywania zgodnie z definicją w sekcji 5 (Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy; skutek rozwiązania umowy). Kryteria kwalifikacji obejmują, bez ograniczeń, posiadanie statusu klienta cieszącego się dobrą opinią Zoom oraz zakup wszelkich usług Zoom, które są wymagane do korzystania z Wersji testowej. W przypadku, gdy Użytkownik przestanie spełniać kryteria kwalifikacji Zoom, Zoom może natychmiast zakończyć dostęp Użytkownika do Wersji testowej i korzystanie z niej. Użytkownik powinien podać wszelkie informacje wymagane przez Zoom i, jeśli jest to wymagane, utworzyć konto w celu korzystania z Wersji testowej. Użytkownik będzie postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami Zoom w celu uzyskania dostępu do Wersji testowej, korzystania z niej i utworzenia konta użytkownika Wersji testowej. Użytkownik jest zobowiązany do zapewniania aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji zgodnie z żądaniem Zoom. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności i bezpieczeństwa każdego hasła utworzonego w ramach korzystania z Wersji testowej. Użytkownik niezwłocznie powiadomi Zoom o każdym nieupoważnionym użyciu hasła lub konta lub o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa konta. Użytkownik nie może udostępniać konta ani żadnych innych praw użytkownika żadnej innej osobie, chyba że Zoom wyraźnie zatwierdzi to na piśmie. Użytkownik nie może udostępniać żadnych danych logowania ani haseł żadnej innej osobie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie takich uprawnień jest surowo zabronione. Korzystanie przez Użytkownika z Wersji testowej i dostęp do niej mają charakter osobisty i nie podlegają cesji. Użytkownik nie może przekazać żadnego konta ani żadnych innych uprawnień użytkownika nikomu innemu, chyba że (a) odpowiednio po indywidualnym ukończeniu stosunku pracy lub relacji ze swoim pracownikiem lub (b) w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody przez Zoom na piśmie.
 3. Dostęp i korzystanie; Licencja na Oprogramowanie.Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Wersji testowej i korzystać z niej w trakcie Okresu obowiązywania. W zakresie, w jakim dostęp do Wersji testowej lub korzystanie z niej umożliwia Użytkownikowi pobranie, korzystanie lub instalację oprogramowania Zoom („Oprogramowanie”) lub tego od niego wymaga, Zoom udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej przypisywaniu ani sublicencjonowaniu i wolnej od tantiem licencji do Oprogramowania w formacie kodu obiektu na kompatybilnym urządzeniu wyłącznie do użytku wewnętrznego i korzystania z Wersji testowej w trakcie Okresu obowiązywania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dostęp do Wersji testowej i Oprogramowania oraz korzystanie z nich na mocy niniejszej sekcji 3 (Dostęp i korzystanie; licencja oprogramowania) mogą zostać odwołane według wyłącznego uznania Zoom.
 4. Zmiany w Wersji testowej; Zawieszenie, Przerwanie i zakończenie dostępu i korzystania.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że forma i charakter Wersji testowej mogą od czasu do czasu ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi może dojść do usunięcia lub modyfikacji niektórych funkcji lub funkcjonalności Wersji testowej. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, Zoom może zakończyć lub ograniczyć dostęp do Wersji testowej, odłączyć ją, odmówić dostępu do niej, przerwać, wycofać, zmodyfikować lub zawiesić korzystanie z Wersji testowej przez Użytkownika lub któregokolwiek z jego Użytkowników końcowych w dowolnym momencie, według własnego uznania Zoom, z powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności wobec Użytkownika, jego użytkowników końcowych lub dowolnych stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naruszenie przez Użytkownika lub jego Użytkownika końcowego postanowień sekcji 6 (Dopuszczalne zastosowanie; niedozwolone zastosowanie), w tym naruszenie Standardów społeczności Zoom, może skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub odłączeniem Wersji testowej, lub zablokowaniem dostępu do niej.
 5. Okres obowiązywanie i zakończenie Umowy; Skutek zakończenia.Okres obowiązywania niniejszej Umowy („Okres obowiązywania”) rozpoczyna bieg w dniu uzyskania przez Użytkownika pierwszego dostępu do Wersji testowej lub skorzystania z niej i trwa do momentu (i) wygaśnięcia lub zaprzestania w inny sposób dostępu lub korzystania z Wersji testowej przez Użytkownika, (ii) sporządzenia przez Użytkownika zamówienia na Wersję testową, która jest ogólnie udostępniana przez Zoom, lub (iii) rozwiązania niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron w sposób określony poniżej. Zoom może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Użytkownika. W szczególności Zoom może rozwiązać niniejszą Umowę z efektem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień sekcji 6 (Dopuszczalne zastosowanie; niedozwolone zastosowanie) lub jakiegokolwiek innego istotnego warunku niniejszej Umowy przez Użytkownika lub dowolnego z jego Użytkowników końcowych. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez podawania przyczyny, przekazując Zoom pisemne powiadomienie z co najmniej trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy korzystanie przez Użytkownika z Wersji testowej i dostęp do niej zostaną zakończone, a Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi natychmiast zaprzestaną korzystania z Wersji testowej.
 6. Dozwolone korzystanie; Zakazane korzystanie.Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Wersji testowej przez Użytkownika i jego Użytkowników końcowych podlega jednemu lub wielu stosownym przewodnikom, oświadczeniom, powiadomieniom i zasadom Zoom znajdującym się pod adresem zoom.us/legal, w tym między innymi Wskazówkom o dozwolonym wykorzystaniu,  Oświadczeniu o prywatności, Powiadomieniu o połączeniach alarmowych 911 w USA, Powiadomieniu o połączeniach alarmowych 911 w Kanadzie, Powiadomieniu o połączeniach alarmowych w Unii Europejskiej oraz Przewodnikowi po wnioskach rządowych, z których każdy może być od czasu do czasu aktualizowany lub modyfikowany. Użytkownik zgadza się, że sam nie będzie oraz że nie będzie pozwalać swoim Użytkownikom końcowym: (i) tworzyć, używać lub oferować dzierżawy, wynajmu lub sprzedaży Wersji testowej, powielać jej, odsprzedawać, dystrybuować, wypożyczać, korzystać na zasadzie timesharingu lub w celu jej wykorzystania na rzecz stron trzecich, ani w inny sposób pobierać opłat od innych stron za korzystanie z Wersji testowej; (ii) modyfikować, dostosowywać, demontować, dekompilować, przygotowywać dzieł pochodnych, tworzyć ulepszeń, opracowywać innowacji, dokonywać inżynierii wstecznej Wersji testowej ani podejmować prób uzyskania dostępu do jakiejkolwiek technologii leżącej u podstaw Wersji testowej (np. kodu źródłowego, procesu, zbioru danych lub bazy danych, narzędzia do zarządzania, narzędzia programistycznego, serwera lub witryny hostingowej itp.); (iii) świadomie lub przez zaniedbanie korzystać z Wersji testowej w sposób, który nadużywa, zakłóca lub uszkadza działanie sieci Zoom; (iv) angażować się w działania, które są nielegalne, oszukańcze, fałszywe lub wprowadzające w błąd; lub (v) korzystać z Wersji testowej w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który narusza, sprzeniewierza lub w inny sposób narusza jakiekolwiek prawo własności intelektualnej lub inne prawo jakiejkolwiek osoby lub który narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo. Użytkownik zgadza się, że Zoom może ograniczyć lub zakazać Użytkownikowi lub jego Użytkownikom końcowym (i) korzystania z Wersji testowej w określonych przypadkach użycia i w określonych branżach oraz (ii) zezwalania lub umożliwiania Zoom na otrzymywanie, wykorzystywanie, dostęp, utrzymywanie, ujawnianie, przechowywanie, przesyłanie lub przetwarzanie jakichkolwiek danych podlegających regulacjom, w tym, bez ograniczeń, elektronicznych chronionych informacji zdrowotnych (zgodnie z definicją zawartą w zasadach i przepisach ogłoszonych zgodnie z ustawą o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) z 1996 roku), danych osobowych, danych umożliwiających identyfikację, danych finansowych, danych dotyczących wykształcenia lub podobnych informacji poufnych.
 7. Stan taki, jaki jest, Wyłączenie gwarancji. ZOOM I LICENCJODAWCY ZOOM WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE I INNE W ODNIESIENIU DO WSZELKICH WERSJI TESTOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW LUB DO CIĄGŁEGO, NIEPRZERWANEGO, WOLNEGO OD BŁĘDÓW, WOLNEGO OD WIRUSÓW LUB BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO PRODUKTÓW TESTOWYCH LUB DO ICH DZIAŁANIA. W ZAKRESIE, W JAKIM ZOOM NIE MOŻE WYŁĄCZYĆ TAKIEJ GWARANCJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, ZAKRES I CZAS TRWANIA TAKIEJ GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONY W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE WERSJE TESTOWE SĄ ZAPEWNIANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” LUB „W JAKIM SA DOSTĘPNE” BEZ ŻADNEJ GWARANCJI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WERSJE TESTOWE: (A) NIE SĄ KOMPLETNE W ROZWOJU I NIE ZOSTAŁY KOMERCYJNIE UDOSTĘPNIONE DO SPRZEDAŻY PRZEZ ZOOM; (B) MOGĄ NIE BYĆ W PEŁNI FUNKCJONALNE I MOGĄ ZAWIERAĆ USTERKI, BŁĘDY, BŁĘDY PROJEKTOWE LUB INNE PROBLEMY, W TYM TAKIE, KTÓRE MOGĄ NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA DZIAŁANIE INFRASTRUKTURY LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZOOM LUB INNĄ STRONĘ; (C) MOGĄ NIE BYĆ NIEZAWODNE; (D) MOGŁY NIE ZOSTAĆ PODDANE OCENIE POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI I MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZESYŁANIA, PRZECHOWYWANIA, TWORZENIA LUB INNEGO PRZETWARZANIA ELEKTRONICZNYCH CHRONIONYCH INFORMACJI ZDROWOTNYCH, DANYCH OSOBOWYCH, DANYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ LUB INNYCH INFORMACJI SZCZEGÓLNYCH LUB POUFNYCH, A UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z WERSJI TESTOWYCH DO TAKICH CELÓW; (E) MOGĄ DAĆ NIEOCZEKIWANE REZULTATY, SPOWODOWAĆ UTRATĘ TREŚCI LUB DANYCH LUB INNE NIEPRZEWIDYWALNE SZKODY LUB STRATY DLA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NICH. ZOOM WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE CO DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TREŚCI LUB DANYCH, DO KTÓRYCH UZYSKANO DOSTĘP LUB KTÓRE SĄ WYKORZYSTYWANE W ZWIĄZKU Z WERSJĄ TESTOWĄ.
 8. Zgodność z prawem; Zgody.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa mających zastosowanie do jego korzystania, uzyskiwania dostępu i odbioru Wersji testowej, w tym między innymi przepisów zobowiązujących Użytkownika do przekazywania Użytkownikom końcowym odpowiednich powiadomień oraz uzyskiwania odpowiednich zgód Użytkowników końcowych, które mogą być niezbędne do zapewnienia Zoom i stronom trzecim upoważnionym przez Użytkownika lub Zoom możliwości dostępu, przetwarzania i korzystania z Treści (zgodnie z definicją w sekcji 12 (Treść)). Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i zagranicznych przepisów prawa, zasad i regulacji, w tym między innymi wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących importu i eksportu, przeciwdziałania przekupstwu, zagranicznych praktyk korupcyjnych, własności intelektualnej oraz prywatności, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym dostępem do Wersji testowych i korzystaniem z nich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp Użytkowników końcowych do Wersji testowej i korzystanie z niej zgodnie z niniejszą Umową i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dane poufne.Użytkownik i Zoom zgadzają się zachować poufność wszystkich niepublicznych, zastrzeżonych lub poufnych informacji, które Użytkownik i Zoom przekazują sobie nawzajem w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy lub jakąkolwiek Wersją testową. Użytkownik i Zoom zgadzają się ponadto ujawnić Informacje poufne (zgodnie z definicją w niniejszej sekcji 9 (Informacje poufne)), które Użytkownik lub Zoom otrzymują na mocy niniejszej Umowy, wyłącznie tym pracownikom, doradcom i prawnikom Użytkownika lub Zoom, w zależności od przypadku, którzy mają ścisłą potrzebę poznania udostępnianych informacji i którzy są związani prawnymi lub umownymi zobowiązaniami do ochrony poufności i bezpieczeństwa Informacji poufnych, które są co najmniej tak restrykcyjne, jak zobowiązania określone w niniejszej Umowie. „Informacje poufne” obejmują, bez ograniczeń, informacje biznesowe, plany rozwoju, szczegóły planów dotyczących produktów i usług, systemy, plany strategiczne, kod źródłowy, usługi, produkty, ceny, metody, procesy, dane finansowe, programy, tajemnice handlowe, know-how i plany marketingowe w dowolnej formie, które są oznaczone jako „poufne” lub o których przeciętna osoba wie lub powinna rozumieć, że są poufne. Niezależnie od ograniczeń zawartych w niniejszej sekcji 9 (Informacje poufne), Użytkownik i Zoom mogą ujawniać Informacje poufne otrzymane na mocy niniejszej Umowy w zakresie wymaganym przez prawo, przepisy lub nakaz sądowy, pod warunkiem, że Użytkownik lub Zoom, w zależności od przypadku, najpierw (i) powiadomi drugą stronę, chyba że przekazanie takiego powiadomienia jest zabronione przez odpowiedni organ prawny, oraz (ii) będzie stosować się do uzasadnionych żądań drugiej strony w celu uzyskania nakazu ochronnego lub w inny sposób zapobiegnie ujawnieniu informacji osobom trzecim lub je ograniczy. Użytkownik i Zoom będą przechowywać wszystkie Informacje poufne otrzymane na mocy niniejszej Umowy w ścisłej tajemnicy do czasu i tylko w zakresie, w jakim takie informacje są (a) już prawnie znane Użytkownikowi lub Zoom w momencie ich otrzymania, bez obowiązku zachowania poufności takich informacji; (b) lub staną się publicznie znane lub dostępne bez niezgodnego z prawem działania ze strony Użytkownika, Zoom lub jakiejkolwiek osoby trzeciej; (c) zostały zgodnie z prawem otrzymane od osoby trzeciej bez ograniczenia i bez naruszania niniejszej Umowy; lub (d) zostały opracowane przez Użytkownika lub Zoom bez użycia jakichkolwiek zastrzeżonych, niepublicznych informacji otrzymanych na mocy niniejszej Umowy. Użytkownik i Zoom podejmą uzasadnione kroki w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwa Informacji poufnych, które Użytkownik i Zoom otrzymują, stosując środki, które są co najmniej tak samo ochronne, jak te podjęte w celu ochrony informacji Użytkownika lub Zoom o podobnej wrażliwości, a w każdym przypadku co najmniej zgodne z wymogiem należytej staranności.W przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Informacji poufnych drugiej strony Użytkownik i Zoom zgadzają się powiadomić zainteresowaną stronę o takim nieuprawnionym użyciu lub ujawnieniu i współpracować w celu odzyskania kontroli i zapobieżenia dalszemu nieupoważnionemu wykorzystaniu lub ujawnieniu Informacji poufnych.
 10. Prawa własności.Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Zoom posiada wszelkie prawa i tytuły do Wersji testowej i informacji zwrotnych oraz udziały w nich, a także wszelkie prawa własności intelektualnej (i inne prawa własności) w nich zawarte lub z nich wynikające, w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, patenty, zgłoszenia patentowe, tajemnice handlowe, know-how, znaki towarowe i inne prawa w nich zawarte („Prawa własności”). W zakresie, w jakim Użytkownik ma prawo do egzekwowania lub licencjonowania jakichkolwiek praw własności intelektualnej (lub innych praw własności) potrzebnych do wykonywania przez Zoom praw określonych w niniejszej Umowie, Użytkownik niniejszym udziela Zoom wieczystej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, bezpłatnej, ogólnoświatowej licencji na podstawie takich praw do wykonywania (w tym korzystania z przedmiotu) takich praw Zoom. Z wyjątkiem licencji i innych praw wyraźnie przyznanych Użytkownikowi w niniejszej Umowie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za dające, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany, estoppel lub w inny sposób, jakiekolwiek prawa, odstąpienia lub zrzeczenia się praw własności intelektualnej (lub innych praw własności) Zoom.

  Każda Wersja testowa udostępniana jest Użytkownikowi bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej ani wynagrodzenia jakiegokolwiek rodzaju od Zoom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości znaczenie komunikacji z Zoom podczas uzyskiwania dostępu do Wersji testowej lub korzystania z niej. Użytkownik jest zobowiązany do zapewniania uzasadnionych informacji zwrotnych i opinii na żądanie Zoom. W przypadku, gdy Użytkownik zażąda rezygnacji z takiej komunikacji, jego dostęp do Wersji testowej i korzystanie z niej może zostać anulowane. W trakcie dostępu i korzystania z Wersji testowej Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi mogą przekazać informacje zwrotne i opinie dotyczące korzystania z Wersji testowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zoom jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w odniesieniu do wszelkich sugestii, pomysłów, know-how, koncepcji, ulepszeń, informacji zwrotnych, rekomendacji lub innych informacji dostarczonych przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę w związku z Wersją testową, w tym między innymi nowych funkcji lub funkcjonalności z nimi związanych (łącznie „Informacje zwrotne”). Zoom lub licencjodawcy Zoom posiadają i zachowają prawa własności, w tym wszystkie prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe, znaki firmowe, nazwy handlowe i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do Wersji testowej i Informacji zwrotnych. Użytkownik niniejszym przenosi na Zoom wszelkie prawa, tytuły i udziały, a Zoom może swobodnie korzystać z Informacji zwrotnych związanych z Wersją testową lub technologią leżącą u podstaw Wersji testowej. Wszystkie Informacje zwrotne są i będą traktowane jako poufne, dopóki Zoom, według własnego uznania, nie zdecyduje się na ujawnienie jakichkolwiek Informacji zwrotnych.

 11. Usługi Zoom Phone; Połączenia w nagłym wypadku; Opłaty.Jeśli Wersja testowa obejmuje telefonię, transmisję głosu za pośrednictwem protokołu internetowego lub jakiekolwiek inne usługi związane z telefonią, wówczas Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty nakładane przez operatorów telefonicznych, dostawców usług bezprzewodowych i innych dostawców usług głosowych, dostawców transmisji danych lub podobnych operatorów lub dostawców za transmisję głosu i danych wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do Wersji testowej i korzystania z niej. Jeśli Wersja testowa obejmuje korzystanie z usług telefonicznych Zoom, może nie być przeznaczona lub może nie zapewniać łączności z służbami ratowniczymi w przypadku niektórych lub wszystkich Wersji testowych, a Użytkownik zgadza się zapewnić lub kontynuować dostęp do służb ratowniczych za pośrednictwem innej usługi oraz poinformować Użytkowników końcowych, że połączenia w nagłych wypadkach nie są dostępne za pośrednictwem Wersji testowej i że należy korzystać z alternatywnej metody dostępu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo Zoom wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za usługi połączeń w nagłych wypadkach mające zastosowanie do Wersji testowej.
 12. Treść.Użytkownik lub jego Użytkownicy końcowi mogą dostarczać, przesyłać lub pozyskiwać dane, treści lub inne materiały w ramach korzystania z Wersji testowej (łącznie „Treść”), które mogą być importowane, udostępniane i wykorzystywane, przechowywane, przesyłane, przeglądane, wyodrębniane lub przetwarzane przez Zoom na podstawie instrukcji od Użytkownika lub charakteru Wersji testowej. Treść obejmuje również wszelkie materiały pochodne, analizy, wyniki, tekst wizualny, tłumaczenia, ekrany lub zestawy danych utworzone przez Zoom, dostarczone przez Zoom lub udostępnione przez Zoom, wynikające z danych, treści lub innych materiałów lub źródeł dostarczonych przez Użytkownika lub jego Użytkowników końcowych. Jednakże Użytkownik potwierdza dla jasności, że żadna Treść utworzona przez Zoom, dostarczona przez Zoom lub udostępniona przez Zoom nie skutkuje przeniesieniem, przekazaniem, cesją lub jakimkolwiek innym przeniesieniem własności Praw własności Zoom na Użytkownika w jakikolwiek sposób oraz że Zoom zachowuje wszystkie Prawa własności określone w sekcji 10 (Prawa własności). Użytkownik wyraża zgodę, aby Zoom korzystało z Treści z następujących powodów ("Dozwolone wykorzystanie"): (i) zgodnie z niniejszą Umową oraz w niezbędnym zakresie w celu wykonania obowiązków i świadczenia usługi Wersji testowej; (ii) zgodnie z naszym Oświadczeniem o prywatności; (iii) zgodnie z autoryzacją lub instrukcją Użytkownika; (iv) zgodnie z wymogami prawa; lub (v) w celach związanych z przepisami prawa, bezpieczeństwem lub zabezpieczeniem, w tym egzekwowania naszych Wskazówek akceptowalnego wykorzystania. Użytkownik udziela Zoom wiecznej, globalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, podlegającej sublicencjonowaniu i przenośnej licencji oraz wszystkich innych praw wymaganych lub koniecznych do Dozwolonego wykorzystania. Użytkownik wyraża także zgodę, aby Zoom posiadał wszystkie prawa, tytuły i udziały w i związane z danymi telemetrycznymi, danymi o użyciu produktu, danymi diagnostycznymi i podobnymi danymi gromadzonymi przez Zoom lub generowanymi w związku z korzystaniem z Wersji testowej przez Użytkownika lub jego Użytkowników końcowych. Zoom może korzystać z usług konsultantów, podwykonawców, usługodawców, kontraktorów i innych podmiotów zewnętrznych w związku z dostarczaniem Wersji testowej.

  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z jakimikolwiek Treściami, w tym roszczenia dotyczące naruszania praw innych osób. Zoom zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wersji testowej lub jej systemów wszelkich Treści, które stwarzają ryzyko dla Zoom, według uznania Zoom. Użytkownik zgadza się, że Zoom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie Treści i innych komunikatów przechowywanych lub przesyłanych za pośrednictwem Wersji testowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i tworzenie kopii zapasowych Treści. O ile to możliwe, Użytkownik będzie używał „danych fikcyjnych” w dowolnym środowisku Wersji testowej.

  Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przed udostępnieniem jakichkolwiek Treści w ramach korzystania przez niego z Wersji testowej uzyskał wszelkie niezbędne zgody w odniesieniu do Treści na uzyskiwanie dostępu do i korzystanie z Wersji testowej, w tym, bez ograniczeń, na udostępnianie takich Treści firmie Zoom, jej pracownikom, konsultantom, podwykonawcom i innym upoważnionym stronom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zoom może dostarczyć spersonalizowaną próbkę powiadomienia o użytkowaniu do wykorzystania przez Użytkownika w związku z Wersją testową, ale to Użytkownik jest ostatecznie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, w tym między innymi za dostarczenie wystarczającego powiadomienia Użytkownikom końcowym Wersji testowej, w tym między innymi wszystkim uczestnikom spotkań i uczestnikom czatu, w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania Treści przez Użytkownika, Zoom i inne osoby zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

  Zoom może również uzyskiwać dostęp, wykorzystywać, zachowywać lub ujawniać informacje o koncie i Treści, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione w celu spełnienia wymogów procesu lub nakazu prawnego; w celu egzekwowania niniejszej Umowy; w celu wykrywania lub zapobiegania oszustwom, problemom z bezpieczeństwem lub problemom technicznym; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Zoom, użytkowników końcowych, klientów lub ogółu społeczeństwa w zakresie dozwolonym przez prawo.

 13. Ogólna dostępności Plan działania na przyszłość.Zoom może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zdecydować o ogólnym publicznym udostępnieniu Wersji testowej oraz usunięciu Wersji testowej. Zoom nie gwarantuje, że Wersja testowa będzie zgodna z jakimikolwiek potencjalnie obowiązującymi przepisami (w tym regulacjami). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) dodatkowe przepisy i regulacje mogą mieć zastosowanie do Wersji testowej po ogólnym udostępnieniu oraz (ii) może być wymagane zaakceptowanie dodatkowych warunków umowy, opłacenie dostępu do ogólnie dostępnej Wersji testowej w celu umożliwienia dalszego korzystania z niego, lub jedno i drugie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp i korzystanie są dobrowolne i mają na celu wyłącznie pomoc i wsparcie Zoom w rozwoju Wersji testowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) firma Zoom nie złożyła żadnych oświadczeń, obietnic ani gwarancji, że Wersja testowa zostanie kiedykolwiek ogłoszona lub ogólnie udostępniona lub w inny sposób udostępniona komukolwiek oraz (b) Zoom nie ma wobec Użytkownika wyraźnego ani dorozumianego obowiązku ogłoszenia lub udostępnienia Wersji testowej ogólnie lub w inny sposób. Wszelkie przyszłe plany lub informacje dostarczone w Okresie obowiązywania mają na celu wyłącznie nakreślenie ogólnego kierunku rozwoju produktu, nie należy na nich polegać przy podejmowaniu decyzji o zakupie i nie stanowią zobowiązania ani obowiązku prawnego do dostarczenia jakichkolwiek materiałów, kodu lub funkcjonalności. Plany na przyszłość lub informacje dotyczące planu działania są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie mogą być włączane do żadnej umowy. Wszelkie wybiegające w przyszłość wskazania planów dotyczących produktów, w tym rozwój, wydanie i harmonogram jakichkolwiek funkcji lub funkcjonalności, mają charakter wstępny, a wszystkie przyszłe daty wydania są wstępne i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wersja testowa może stanowić lub zawierać istotne informacje niepubliczne, w związku z czym nie będzie oferował sprzedaży, sprzedawał ani w inny sposób zawierał żadnych transakcji związanych z akcjami Zoom w zakresie, w jakim jest świadomy lub jest w posiadaniu jakichkolwiek istotnych informacji niepublicznych Zoom.
 14. Odszkodowanie.Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności firmę Zoom, jej podmioty stowarzyszone i dostawców („Strony zwolnione z odpowiedzialności”) oraz ich odpowiednich menedżerów, dyrektorów, członków, pracowników, konsultantów, przedstawicieli i agentów stron trzecich za wszelkie zarzuty, pozwy, roszczenia lub żądania stron trzecich oraz za powiązane zobowiązania, koszty, szkody i wydatki (w tym między innymi honoraria adwokackie, honoraria ekspertów i koszty sądowe) (łącznie „Roszczenia”) wynikające lub związane z naruszeniem niniejszej Umowy przez Użytkownika lub jego Użytkowników końcowych: (a) wzajemnych konfliktów; (b) naruszeń niniejszej Umowy; (c) naruszeń praw własności intelektualnej innej osoby; (d) naruszeń jakiegokolwiek prawa; lub (e) działań lub zaniechań skutkujących obrażeniami ciała lub szkodami majątkowymi.
 15. Ograniczenie odpowiedzialności.

  PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM PUNKTEM, PONIEWAŻ OGRANICZA ON ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZOOM WOBEC UŻYTKOWNIKA.

  W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ZOOM ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA UMOWY, GWARANCJI LUB INNEJ FORMY DZIAŁANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, ZA STARTY UBOCZNE, NASTĘPCZE, ODSZKODOWANIA SANKCYJNE LUB RETORSYJNE, NAWET JEŚLI UŻYTKOWNIK POINFORMOWAŁ ZOOM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ. STRONY UZGADNIAJĄ, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ISTOTNE DLA NINIEJSZEJ UMOWY I ŻE OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD NIEPOWODZENIA W REALIZACJI ZASADNICZEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA ZARADCZEGO. NIEKTÓRE STANY I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 

 16. Korzystanie międzynarodowe; Kontrola eksportu; Sankcje.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wersja testowa, lub ich część, podlegają Przepisom dotyczącym administracji eksportowej, 15 C.F.R. części 730-774, Stanów Zjednoczonych i mogą podlegać innym obowiązującym przepisom dotyczącym kontroli eksportu i sankcji handlowych („Przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji”). Użytkownikowi Wersji testowej i jego Użytkownikom końcowym nie wolno uzyskiwać dostępu, korzystać, eksportować, reeksportować, przekierowywać, przekazywać, ani ujawniać żadnej części Wersji testowej ani żadnych związanych z nimi informacji technicznych lub materiałów, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji.

  Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi (a) nie są obywatelami, ani nie znajdują się na terenie kraju lub terytorium, które jest objęte sankcjami handlowymi USA lub innymi znaczącymi ograniczeniami handlowymi (są to m.in. Kuba, Iran, Korea Północna, Syria i region Krymu, Doniecka i Ługańska w Ukrainie), oraz że Użytkownik i jego użytkownicy końcowi nie będą uzyskiwać dostępu do Wersji testowych, korzystać z nich ani eksportować, reeksportować, przekierowywać lub przekazywać Wersji testowych w takich krajach lub na takie terytoria; (b) nie są osobami, ani nie są posiadani w 50% lub więcej, indywidualnie lub łącznie, przez osoby wymienione na liście Departamentu Skarbu USA dot. osób specjalnie oznaczonych i zablokowanych obywateli lub na liście osób uchylających się od sankcji zagranicznych, oraz (c) nie są osobami wymienionymi w wykazie Departamentu Handlu USA dot. osób objętych zakazem lub na liście niezweryfikowanych, lub na listach Departamentu Stanu USA dot. rozprzestrzeniania broni masowego rażenia; oraz (ii) Użytkownik i jego Użytkownicy końcowi zlokalizowani w Chinach, Rosji lub Wenezueli nie są wojskowymi użytkownikami końcowymi i nie będą wykorzystywać Wersji testowych Zoom do wojskowego użytku końcowego, zgodnie z definicją zawartą w 15 C.F.R. 744.21. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących Kontroli eksportu i sankcji oraz monitorowanie ich pod kątem wszelkich zmian.

 17. Umowy handlowe; Dodatek dotyczące przetwarzania danych; Prawa ochrony prywatności w USA.Strony pragną, aby niniejsza Umowa była odrębna i różna od ramowej umowy subskrypcyjnej, warunków świadczenia usług i wszelkich innych umów dotyczących usług Zoom (każda z nich zwana dalej „Umową handlową”), które Użytkownik może zawrzeć z Zoom, a niniejsza Umowa nie staje się częścią, nie modyfikuje, nie zastępuje ani nie zmienia żadnej Umowy handlowej między Użytkownikiem a Zoom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to warunki niniejszej Umowy regulują i kontrolują korzystanie przez Użytkownika z Wersji testowej i dostęp do niej, a nie jakakolwiek Umowa handlowa ani jakiekolwiek warunki bezpłatnej wersji testowej, które mogą być zawarte w Umowie handlowej. Niezależnie od powyższego, jeśli Użytkownik jest właścicielem konta biznesowego, korporacyjnego lub edukacyjnego, a korzystanie przez niego z Wersji próbnej wymaga od Zoom przetwarzania danych osobowych Użytkowników końcowych na podstawie umowy o przetwarzaniu danych, wówczas Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że globalny aneks lub umowa dotycząca przetwarzania danych („Aneks dotyczący przetwarzania danych”) zawarty(-a) między Użytkownikiem a Zoom, jako aneks do Umowy handlowej lub jako oddzielna umowa związana z Umową handlową, reguluje przetwarzanie przez Zoom wszelkich danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy, a taki Aneks dotyczący przetwarzania danych zostaje niniejszym włączony do niniejszej Umowy i stanowi jej część wyłącznie do takich celów. Jeśli Użytkownik jest (i) „firmą”, a my przetwarzamy jego „dane osobowe” (zgodnie z terminami zdefiniowanymi w Kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów z 2020 r.) w jego imieniu, (ii) „kontrolerem”, a Zoom przetwarza „dane osobowe” (zgodnie z terminami zdefiniowanymi w innych obowiązujących przepisach amerykańskiego prawa stanowego) w imieniu Użytkownika lub (iii) Użytkownik spełnia oba kryteria opisane w (i) oraz (ii), wówczas Aneks dotyczący ochrony prywatności na mocy prawa stanowego USA Zoom zostaje poprzez odniesienie włączony do niniejszej Umowy i ma zastosowanie do „przetwarzania” przez Zoom „informacji osobowych” i „danych osobowych” (zgodnie z definicjami wcześniej wymienionych przepisów).
 18. Zgoda na rozwiązywanie sporów na drodze arbitrażu i Zrzeczenie się praw do pozwu zbiorowego. Użytkownik zgadza się rozwiązywać spory z Zoom w drodze wiążącego arbitrażu przed Amerykańskim Stowarzyszeniem Arbitrażowym („AAA”). Arbitraż oznacza, że spór rozstrzygnie arbiter, a nie sędzia lub ława przysięgłych. Niniejsza Umowa uniemożliwia również wniesienie lub uczestnictwo w jakimkolwiek pozwie grupowym, zbiorowym lub masowym, powództwie prywatnym lub jakimkolwiek innym postępowaniu wniesionym przeciwko Zoom przez kogoś innego.
  1. Spory objęte niniejszą Umową. Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory lub roszczenia powstałe między Użytkownikiem a Zoom dotyczące Wersji testowej, w tym wszelkiego powiązanego oprogramowania, sprzętu, reklam lub komunikatów marketingowych związanych z przedmiotem niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, a nie przed sądem.
  2. Wyjątki od arbitrażu. Niniejsza Umowa nie wymaga arbitrażu w przypadku następujących rodzajów roszczeń: (1) powództwa sądowe w sprawie drobnych roszczeń wniesione przez Użytkownika lub Zoom, jeśli spełnione są wymagania sądu, a roszczenia dotyczą wyłącznie indywidualnych roszczeń; oraz (2) roszczenia dotyczące nazw domen lub praw własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, szaty graficznej, tajemnic handlowych, praw autorskich i patentów.
  3. Procedura arbitrażowa. AAA przeprowadzi postępowanie arbitrażowe zgodnie ze swoim Regulaminem Arbitrażu Handlowego, chyba że Użytkownik jest osobą fizyczną i korzysta z Wersji testowej do użytku osobistego lub domowego, w którym to przypadku zastosowanie będzie miał Regulamin Arbitrażu Konsumenckiego AAA. Więcej informacji można uzyskać na stronie adr.org. W przypadku sprzeczności między jakimikolwiek obowiązującymi zasadami AAA a warunkami niniejszej Umowy, warunki niniejszej Umowy będą obowiązywać w zakresie niezbędnym do rozwiązania konfliktu. Jeśli AAA nie jest dostępne do arbitrażu, strony wybiorą alternatywną jurysdykcję arbitrażu i, jeśli nie mogą dojść do porozumienia, zwrócą się do sądu o wyznaczenie arbitra zgodnie z 9 U.S.C. § 5. Rozprawy arbitrażowe odbędą się w jednej z następujących lokalizacji: (i) w miejscu, w którym Użytkownik mieszka lub korzysta z Wersji testowej, (ii) w San Jose w stanie Kalifornia lub (iii) w innej lokalizacji, na którą Użytkownik i Zoom wyrażą zgodę na piśmie. Zostanie wyznaczony jeden arbiter. Arbiter może przyznać odszkodowanie, zadośćuczynienie deklaratywne lub nakazowe oraz pokrycie kosztów (w tym uzasadnione honoraria adwokackie). Każde orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane (np. w drodze wyroku) w dowolnym sądzie właściwym. Zgodnie z Regulaminem AAA arbiter orzeka o swojej właściwości, w tym o zdatności do arbitrażu wszelkich roszczeń, jednak sąd ma wyłączną kompetencję do egzekwowania zakazu arbitrażu w odniesieniu do klasy lub w charakterze przedstawiciela.
  4. Opłaty arbitrażowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat za wniesienie sprawy, opłat administracyjnych i wynagrodzenia arbitra wyłącznie w sposób określony w zasadach AAA. Jeśli Użytkownik uzyskuje miesięczny dochód brutto niższy niż 300% federalnych wytycznych dotyczących ubóstwa, ma prawo do zwolnienia z opłat i kosztów arbitrażu. Jeśli Użytkownika nie stać na uiszczenie opłat AAA, a AAA odrzuci jego wniosek o zwolnienie z opłat, opłaty te pokryje Zoom.
  5. Wymóg złożenia roszczenia lub sporu w ciągu jednego roku. Niezależnie od wszelkich innych przepisów o przedawnieniu i z wyłączeniem wszelkich roszczeń lub podstaw powództwa, które podlegają sekcji 18(b) (Wyjątki od arbitrażu), wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa na mocy niniejszej Umowy muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa, w przeciwnym razie roszczenie lub podstawa powództwa ulegną trwałemu przedawnieniu.
  6. Rozdzielność postanowień dotyczących pozwów zbiorowych. Jeśli zrzeczenie się pozwów zbiorowych zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne w odniesieniu do wszystkich lub niektórych części sporu, wówczas te części nie będą podlegać arbitrażowi, lecz zostaną rozstrzygnięte w sądzie, a pozostała część zostanie rozstrzygnięta w drodze arbitrażu.
 19. Postanowienia różne.
  1. Uwaga. Zoom może przekazać powiadomienie za pośrednictwem (i) poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika zapisany w informacjach o jego koncie, (ii) pisemnej komunikacji wysłanej listem dostarczonym przez uznaną w kraju usługę dostawy na drugi dzień lub (iii) opłaconej z góry przesyłki pocztowej na adres Użytkownika zapisany w informacjach o jego koncie. Użytkownik musi przekazać powiadomienie Zoom (a takie powiadomienie uznaje się za doręczone po otrzymaniu przez Zoom) listem dostarczonym przez uznaną w całym kraju usługę dostawy na następny dzień lub opłaconą z góry przesyłką pocztową na adres Zoom: 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, USA, zaadresowaną do wiadomości „Legal” z kopią wysłaną pocztą elektroniczną na adres legal@zoom.us, zaadresowaną do wiadomości „Legal”.
  2. Brak stosunku przedstawicielstwa. Strony nie zamierzają tworzyć wyraźnego lub dorozumianego stosunku przedstawicielstwa zgodnie z federalnym lub stanowym prawem zwyczajowym dotyczącym przedstawicielstwa. Każda ze stron jest niezależnym kontrahentem i na mocy niniejszej Umowy nie powstaje żaden stosunek przedstawicielstwa.
  3. Brak praw lub środków zaradczych wobec stron trzecich. Niniejsza Umowa nie przyznaje i nie ma na celu przyznania żadnych egzekwowalnych praw ani środków zaradczych jakiejkolwiek osobie innej niż Zoom i Użytkownik.
  4. Cesja, następcy i cesjonariusze. Użytkownik nie może cedować swoich praw ani przenosić żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody Zoom, a taka zgoda może zostać udzielona lub wstrzymana według wyłącznego uznania Zoom. Zoom może scedować swoje prawa lub przenieść dowolne lub wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie domniemane cesje lub przeniesienia z naruszeniem niniejszej sekcji są nieważne. Niniejsza Umowa jest wiążąca i działa na korzyść stron oraz ich odpowiednich dozwolonych następców i cesjonariuszy.
  5. Zmiany niniejszej Umowy; warunki dodatkowe. Zoom zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany warunków niniejszej Umowy i dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby poinformować Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach. Korzystanie z Wersji testowej może wymagać okresowej akceptacji nowych, zmodyfikowanych lub dodatkowych warunków użytkowania przez Użytkownika, jego administratora lub innego właściciela konta. Kontynuując dostęp do Wersji testowej i korzystanie z niej i nie wypowiadając niniejszej Umowy, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez prawo, Użytkownik zgadza się, że takie działania będą uważane za akceptację i zgodę Użytkownika na związanie się takimi nowymi, zmodyfikowanymi lub dodatkowymi warunkami.
  6. Połączenie; konflikty. Intencją stron jest, aby niniejsza Umowa stanowiła ostateczne porozumienie między stronami oraz aby była pełnym i wyłącznym wyrazem porozumienia stron w sprawach w niej zawartych. Wszystkie wcześniejsze lub równoczesne pisma, negocjacje i dyskusje między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu są wyraźnie połączone i zastąpione niniejszą Umową. Zawierając niniejszą Umowę, żadna ze stron nie polegała na żadnym oświadczeniu, zobowiązaniu, gwarancji ani zgodzie drugiej strony, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w niniejszej Umowie. W przypadku sprzeczności między jakąkolwiek inną umową między stronami a niniejszą Umową w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają warunki niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żaden tekst ani informacje zawarte w zamówieniu zakupu, wstępnie wydrukowanym formularzu lub innym dokumencie nie mogą uzupełniać ani zmieniać warunków niniejszej Umowy.
  7. Rozdzielność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, strony nie zamierzają w żaden sposób wpływać na ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy ani naruszać ich ważności.
  8. Zasady obowiązywania umowy po wygaśnięciu umowy. Wszystkie sekcje niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po jej rozwiązaniu, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi sekcje dotyczące informacji poufnych, wszelkich zobowiązań płatniczych, wyłączeń gwarancji, odszkodowań, arbitrażu i ograniczenia odpowiedzialności.
  9. Prawo właściwe; wybór jurysdykcji. Prawo stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od norm prawa kolizyjnego, reguluje wszystkie kwestie wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, z wyjątkiem federalnej ustawy o arbitrażu. Z wyjątkiem postanowień sekcji 18 (Porozumienie w sprawie arbitrażu roszczeń i zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie grupowym), strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanowych zlokalizowanych w i obsługujących hrabstwo Santa Clara w Kalifornii oraz sądów federalnych w Północnym Dystrykcie Kalifornii. Niezależnie od powyższego, strony zgadzają się, że niniejszy ustęp nie uniemożliwia żadnej ze stron wszczęcia jakiegokolwiek postępowania prawnego, administracyjnego lub regulacyjnego (w tym postępowania w sprawie nieważności) przed Komisją Patentową lub Procesową i Odwoławczą ds. Znaków Towarowych, Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Urzędem ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych, jakimkolwiek zagranicznym urzędem patentowym, urzędem ds. praw autorskich lub znaków towarowych lub jakimkolwiek innym zagranicznym lub krajowym organem administracyjnym lub regulacyjnym, dotyczącego ważności lub wykonalności jakichkolwiek praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej przypisanych którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy.
  10. Niejednoznaczność i nagłówki. Strony pragną, aby wszelkie niejednoznaczności w niniejszej Umowie były rozwiązywane i interpretowane tak ściśle, jak to możliwe, aby spełnić intencje stron. Podpisy i nagłówki pojawiające się w niniejszej Umowie mają jedynie charakter referencyjny i nie powinny być uwzględniane podczas interpretacji niniejszej Umowy.