Warunki korzystania dla uczestników wydarzenia

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2021 r.

Witamy w Komunikacji Zoom Wideo (Zoom Video Communications, Inc.) ("Zoom", "my", "nas" lub "nasz") W Zoomie i Wydarzenia Zoom (OnZoom i Zoom Events).

Niniejsze Warunki Użytkowania Uczestnika Wydarzenia ("Warunki") określają warunki i zasady, które mają zastosowanie do użytkowników Zoom, którzy rejestrują się, uczęszczają na lub uczestniczą w Wydarzeniu (zdefiniowanym poniżej) za pośrednictwem W Zoomie (OnZoom) (onzoom.com) lub Wydarzenia Zoom (Zoom Events) (łącznie "Platforma Wydarzeń"). Uzyskując dostęp do Platformy Wydarzeń lub korzystając z niej, w celu uczęszczania na wydarzenia lub uczestniczenia w nich, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz Warunków Świadczenia Usług Zoom (w tym, bez ograniczeń, ich postanowień dotyczących ograniczeń eksportowych, prawa właściwego, rozstrzygania sporów i arbitrażu), chyba że użytkownik i Zoom zawarli wspólnie wykonaną, pisemną umowę o świadczenie usług (np. Umowa o subskrypcji usług) ("Umowa o świadczenie usług"), w którym to przypadku zastosowanie będzie miała taka Umowa o Świadczenia Usług. Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania Zoom, Oświadczenie o prywatności Zoom Events oraz inne zasady i polityki określone na Platformie Wydarzeń lub mające do niej zastosowanie mają również zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Platformy Wydarzeń i zostają niniejszym włączone przez odniesienie. Platforma Wydarzeń jest częścią "Usług" Zoom, zgodnie z definicją zawartą w Warunkach Świadczenia Usług Zoom i Umowie o Świadczenie Usług.

W przypadku konfliktu lub niespójności między niniejszymi Warunkami, a innymi warunkami lub umowami między użytkownikiem, a Zoom, niniejsze Warunki mają zastosowanie w odniesieniu do udziału w Wydarzeniach lub uczestnictwa w Wydarzeniach za pośrednictwem Platformy Wydarzeń. W tym zakresie (ale tylko w tym zakresie), jakakolwiek umowa, którą możesz mieć z Zoom, dotycząca organizacji lub tworzenia wydarzeń na Platformie Wydarzeń, jest sprzeczna z niniejszymi Warunkami, takie umowy (a nie niniejsze Warunki) będą miały pierwszeństwo. Dla jasności, niniejsze Warunki nie mają zastosowania do spotkań Zoom lub seminariów internetowych, które nie są tworzone, organizowane, hostowane, publikowane, ani zarządzane za pomocą Platformy wydarzeń.

 

 

Jeśli jesteś konsumentem z siedzibą w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, do korzystania z Platformy wydarzeń mają zastosowanie dodatkowe warunki (patrz sekcja 15 poniżej).

 1. Dostęp do usług i ich zakres
  1. Usługi Wydarzeń Platforma Wydarzeń umożliwia gospodarzom wydarzeń ("Gospodarze Wydarzeń") tworzenie, organizowanie, wystawianie w Internecie, promowanie, zarządzanie i dodawanie do listy wydarzeń internetowych, występów, spotkań lub podobnych funkcji lub ich serii na Platformie Wydarzeń ("Wydarzenie" lub "Wydarzenia") dla uczestników Wydarzenia, panelistów, sponsorów i alternatywnych gospodarzy (łącznie "Uczestnicy Wydarzenia"), w celu zakupu lub otrzymania biletów na takie Wydarzenia i uczestniczenia w nich oraz aby Gospodarze Wydarzeń i Uczestnicy Wydarzeń współdziałali na Platformie Wydarzeń lub za jej pośrednictwem. Organizatorzy Wydarzeń, Uczestnicy Wydarzeń i inni użytkownicy Platformy Wydarzeń mogą być określani indywidualnie w niniejszych Warunkach jako "Użytkownik" i łącznie jako "Użytkownicy".
  2. Dostęp i uprawnienia. Aby uzyskać dostęp do Platformy Wydarzeń, musisz mieć konto Zoom o dobrej reputacji. Platforma wydarzeń (i niektóre jej funkcje) nie jest dostępna we wszystkich krajach, a Zoom zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu w zależności od regionu. W Zoom (OnZoom) jest obecnie w wersji beta i jest dostępny tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Do organizacji Wydarzeń na Platformie Wydarzeń obowiązują odrębne warunki.
  3. Brak gwarancji dostępności. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień w jakiejkolwiek innej umowie między użytkownikiem, a Zoom, Zoom nie gwarantuje, ani nie poręcza za nieprzerwaną dostępność lub osiągalność Platformy Wydarzeń. Zoom może ograniczyć dostępność całości lub części Platformy Wydarzeń lub niektórych jej funkcji bez powiadomienia w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności Platformy Wydarzeń, naszych serwerów lub w celu przeprowadzenia konserwacji Platformy Wydarzeń. Zoom może zaprzestać udostępniania Platformy Wydarzeń lub jakiejkolwiek jej części lub funkcji lub zmieniać funkcje Platformy Wydarzeń od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia.
  4. Linki osób trzecich Platforma wydarzeń może zawierać linki do stron internetowych lub zasobów osób trzecich („Usługi osób trzecich”). Takie Usługi osób trzecich mogą podlegać innym warunkom i zasadom oraz praktykom ochrony prywatności. Zoom nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub dokładność Usług osób trzecich, zawartość, produkty lub usługi dostępne w Usługach osób trzecich, ani za ich praktyki ochrony prywatności. Linki do takich Usług osób trzecich nie stanowią poparcia Zooma dla tych usług, a korzystanie z nich odbywa się na Twoje własne ryzyko.
  5. Twoja odpowiedzialność za Osoby postronne. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Wydarzeń Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich osób w zasięgu kamery lub mikrofonu urządzenia, w tym członków gospodarstwa domowego i gości, że użytkownicy i inne osoby mogą być widziane i słyszane w ich lokalizacji. Jeśli zezwolisz komukolwiek na znalezienie się w zasięgu kamery lub mikrofonu Twojego urządzenia podczas Wydarzenia, wyrażasz zgodę w ich imieniu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, na niniejsze Warunki i Oświadczenie o Ochronie Prywatności Wydarzeń Zoom.
  6. Zmiana Warunków. Zoom w dowolnym momencie może zmienić niniejsze Warunki. Gdy wprowadzimy zmiany w niniejszych Warunkach, opublikujemy zmienione Warunki na Platformie Wydarzeń i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" na górze niniejszych Warunków. Powiadomimy Cię również o proponowanych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail na co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą ich wejścia w życie. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi Warunkami, możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. Wszelki dalszy dostęp do Platformy Wydarzeń lub korzystanie z niej po dacie wejścia w życie zmienionych Warunków będzie oznaczać akceptację zmienionych Warunków.
 2. Treść użytkownika
  1. Treść użytkownika. Cała zawartość, taka jak informacje, dane, obrazy, wideo, audio, materiały i/lub grafiki, przedstawione na Platformie Wydarzeń lub rozpowszechniane za jej pośrednictwem przez Użytkownika, w tym listy Wydarzeń i Wydarzenia na żywo, jest znana jako "Treści Użytkownika". Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści Użytkownika oraz oświadcza i gwarantuje, że jego Treści Użytkownika są zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi Treści Użytkownika. Zgadzasz się, że wszelkie Treści Użytkownika, które naruszają Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania Zoom, Warunki użytkowania Zoom lub Umowę o Świadczeniu Usług, lub niniejsze Warunki, stanowią naruszenie niniejszych Warunków.
  2. Licencja. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień jakiejkolwiek innej umowy między użytkownikiem, a Zoom, poprzez tworzenie, przesyłanie, publikowanie, wysyłanie, otrzymywanie, przechowywanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek Treści Użytkownika na Platformie Wydarzeń lub za jej pośrednictwem, użytkownik udziela Zoom niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej i nieodwołalnej licencji na dostęp, moderowanie, usuwanie, edytowanie, analizowanie, przechowywanie, kopiowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, przesyłanie, przesyłanie strumieniowo, transmitowanie i w inny sposób wykorzystywanie takich Treści Użytkownika w celu dostarczania Platformy Wydarzeń w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami i Oświadczeniem o ochronie prywatności Wydarzeń Zoom. Jeśli zgadzasz się na bycie nagrywanym w związku z Wydarzeniem, zgadzasz się ponadto, że Zoom może wyświetlać to nagranie na Platformie Wydarzeń lub za jej pośrednictwem na polecenie Gospodarza Wydarzenia, w tym w celach komercyjnych, promocyjnych i innych uzasadnionych celach.
  3. Zgłaszanie Treści Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcje Platformy Wydarzeń umożliwiają Użytkownikom zgłaszanie nieodpowiednich zachowań podczas Wydarzeń zespołowi do spraw Zaufania i Bezpieczeństwa Zoom, w celu weryfikacji oraz że takie funkcje umożliwiają Użytkownikom wykonywanie zrzutów ekranu dowolnej aktywności, którą mogą zobaczyć podczas Wydarzeń i przesyłanie ich do Zoom. Zoom zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i przeglądania list Wydarzeń, recenzji Wydarzeń i innych Treści Użytkownika, a także wszelkich zgłoszeń Użytkowników dotyczących niewłaściwego zachowania podczas Wydarzeń, w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi Warunkami, prawem oraz w celu ochrony przed szkodą dla bezpieczeństwa, praw lub własności Użytkowników, Zoom lub innych. Jeśli użytkownik dowie się o jakichkolwiek Treściach Użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki lub obowiązujące prawo, należy skontaktować się z nami, korzystając z linku na odpowiedniej liście wydarzeń, podając swoje pełne imię i nazwisko oraz adres, a także szczegóły dotyczące: (1) daty i godziny opublikowania treści; (2) gdzie można ją znaleźć na Platformie Wydarzenia; (3) nazwę użytkownika osoby, która ją zamieściła; (4) powody, dla których treść powinna zostać usunięta, wraz z dowodami na to; oraz (5) kopie wszelkich komunikatów z osobą, która ją zamieściła (jeśli takie istnieją).
  4. Dochodzenia. Bez względu na odmienne postanowienia jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Tobą a Zoomem, Zoom zastrzega sobie prawo do ujawnienia Treści użytkownika oraz innych informacji organom ścigania lub innym agencjom rządowym, jeśli uznamy to za konieczne. Użytkownicy zgadzają się również na zapewnienie Zoom takiej współpracy i informacji oraz podjęcie takich działań, których Zoom może zasadnie zażądać w związku z jakimkolwiek dochodzeniem podjętym przez Zoom lub jego przedstawicieli w odniesieniu do korzystania z Platformy Wydarzeń lub zgodności z niniejszymi Warunkami.
 3. Użytkowanie Platformy wydarzeń
  1. Zdarzenie. Organizatorzy Wydarzeń ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje Wydarzenia i listy Wydarzeń, w tym za zapewnienie obsługi klienta dla swoich Wydarzeń. Obejmuje to między innymi dostarczenie kompletnych i dokładnych informacji o Wydarzeniu oraz ujawnienie wszelkich ograniczeń i wymagań, które mogą mieć zastosowanie (takich jak biegłość, sprzęt, wymagania dotyczące sprawności itp.). Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Zoom nie jest zobowiązany do mediacji w jakichkolwiek sporach między Tobą, a jakimkolwiek innym Użytkownikiem.
  2. Bilety na wydarzenia. Gdy Użytkownicy oferują, sprzedają lub kupują bilety na Wydarzenie, w tym bilety bezpłatne, mogą zawrzeć umowę bezpośrednio ze sobą. Zoom nie jest i nie staje się stroną ani uczestnikiem żadnego stosunku umownego pomiędzy Użytkownikami, a także nie działa jako agent żadnego Użytkownika. Każdy bilet na Wydarzenie to unikalny link, który zapewnia dostęp do Wydarzenia jednemu Użytkownikowi ("Link do Biletu"). Możesz zdobyć bilety w imieniu innych osób i udostępnić im Link do Biletu, ale aby skorzystać z Linku do Biletu, muszą one spełniać wymagania Sekcji 1.2 (Dostęp i Uprawnienia). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnianie lub nieudostępnianie takich Linków do Biletów i przyjmuje do wiadomości, że ani Zoom, ani Gospodarz Wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie Linku do Biletu, który udostępnił. W jurysdykcji Użytkownika mogą obowiązywać przepisy dotyczące wydawania lub sprzedaży biletów, w tym przepisy ograniczające scalping i inne formy wtórnej sprzedaży biletów. Użytkownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie tych przepisów, a Zoom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez jakąkolwiek osobę wynikające z zastosowania tych przepisów do biletów na Wydarzenia.
  3. Zgodność z przepisami i regulacjami:  Korzystanie z Platformy Wydarzeń musi być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
  4. Niedozwolone zastosowania. W związku z korzystaniem z Platformy wydarzeń, nie będziesz pomagać, ani pozwalać innym osobom:
   1. naruszanie lub obchodzenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, umów ze stronami trzecimi, praw osób trzecich, niniejszych Warunków, Wytycznych dotyczących dopuszczalnego użytkowania Zoom, Warunków świadczenia usług Zoom lub Umowy o Świadczeniu Usług albo innych obowiązujących polityk czy zasad;
   2. promować lub wspierać jakiejkolwiek działalności przestępczej lub dostarczać informacji instruktażowych dotyczących nielegalnej działalności;
   3. używać Platformy wydarzeń w sposób, który jest mylący, oszukańczy, fałszywy lub wprowadzający w błąd;
   4. kopiować, zachowywać lub w inny sposób uzyskiwać dostępu lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych innych Użytkowników, w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z niniejszymi Warunkami lub własnymi obowiązującymi politykami prywatności lub który w inny sposób narusza prawa do prywatności Użytkowników lub osób trzecich lub obowiązujące prawo;
   5. naruszać, dyskredytować, osłabiać, niszczyć reputację lub w inny sposób szkodzić Zoomowi lub jakiejkolwiek marce Zoom w jakikolwiek sposób;
   6. działać w sposób, który niekorzystnie wpływa lub mógłby niekorzystnie wpłynąć na wyniki, bezpieczeństwo lub prawidłowe funkcjonowanie Platformy wydarzeń;
   7. używać techniki scrapingu, indeksowania, lub innych automatycznych lub manualnych środków lub procesów, w celu uzyskania dostępu lub gromadzenia danych lub innych treści z Platformy wydarzeń;
   8. wynajmować, dzierżawić, odsprzedawać, rozprowadzać lub wykorzystywać Platformę Wydarzeń, w celach komercyjnych niedozwolonych przez niniejsze Warunki, lub w inny sposób wykorzystywać Platformę Wydarzeń w jakikolwiek nieautoryzowany sposób;
   9. naruszać jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osób trzecich lub umożliwiać takie naruszenie przy użyciu Platformy wydarzeń;
   10. korzystać z Platformy wydarzeń w sposób, który według uznania Zooma jest niewłaściwy, ogranicza lub utrudnia innym osobom korzystanie z Platformy wydarzeń lub może narazić Zoom lub Użytkowników na szkody lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju.
  5. Anulowanie biletu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i bez ograniczania jakichkolwiek innych praw Zoom w niniejszym dokumencie, w tym prawa do zakończenia lub anulowania dowolnego Wydarzenia (w tym, gdy wydarzenie ma miejsce), Zoom może anulować bilety (w tym zakupione bilety) lub rejestracje, jeśli Zoom stwierdzi, według własnego uznania (1), że Uczestnik Wydarzenia narusza obowiązujące prawo, niniejsze Warunki, Warunki Świadczenia Usług Zoom lub Umowy o Świadczenie usług lub zasad Zoom mających zastosowanie do Platformy Wydarzeń, (2) lub obecność Uczestnika Wydarzenia może być szkodliwa lub budzić zastrzeżenia dla Zoom, jego Użytkowników lub osób trzecich, lub (3) w celu zastosowania się do nakazu sądowego.
  6. Funkcje Beta. Zoom może, od czasu do czasu, oferować dostęp do funkcji lub części Platformy wydarzeń, które są sklasyfikowane jako funkcje Beta. W Zoom jest obecnie w wersji beta. Dostęp do funkcji Beta i korzystanie z nich może podlegać dodatkowym umowom. Zoom nie składa żadnych oświadczeń, że funkcja beta lub produkt w wersji beta zostaną kiedykolwiek ogólnie udostępnione i zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub zmiany funkcji beta w dowolnym momencie bez powiadomienia. Funkcje i produkty w wersji beta są dostarczane w takim stanie, w jakim się znajdują, mogą zawierać pluskwy, błędy lub inne wady, a korzystanie z funkcji beta odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.
 4. Warunki płatności, opłaty i podatki
  1. Przetwarzanie płatności i opłat osób trzecich. Przetwarzanie płatności dla Platformy wydarzeń, w tym dla transakcji pomiędzy Prowadzącymi wydarzenia a nabywcami biletów oraz zbieranie darowizn, będzie realizowane przez jeden lub więcej zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności. Korzystanie przez Ciebie z usług podmiotu przetwarzającego płatności będzie podlegało dodatkowym zasadom i warunkom pomiędzy Tobą a firmą przetwarzającą płatności, które mogą obejmować opłaty transakcyjne. Zoom nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie podmiotu przetwarzającego płatności lub jakiekolwiek działania podjęte przez ten podmiot, w tym bez ograniczeń, odrzucenie transakcji, zatrzymanie środków lub żądanie dodatkowych informacji od Klienta. Zoom jedynie ułatwia takie transakcje, zbierając od Użytkowników informacje niezbędne do umożliwienia przetwarzania płatności i przesyłając je do odpowiedniego procesora płatności.
  2. Podatki. Zoom doda do ceny biletu wszelkie wymagane podatki lub opłaty oparte na transakcjach, które muszą zostać pobrane od nabywcy biletu i przekazane organom podatkowym lub regulacyjnym, zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Zwroty i anulacje
  Ponieważ wszystkie transakcje (w tym te przetwarzane przez zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności) są dokonywane między Tobą, a Gospodarzem Wydarzenia, Zoom nie ponosi odpowiedzialności za zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Obowiązujące zasady anulowania i zwrotu kosztów są ustalane przez Organizatora Wydarzenia i publikowane na liście Wydarzeń. Jeśli prawomocnie anulujesz zakupiony bilet lub rejestrację, która pozwala na zwrot pieniędzy, lub jeśli Gospodarz Wydarzenia anuluje Wydarzenie, automatycznie otrzymasz zwrot ceny biletu. O ile Prowadzący wydarzenie nie uzgodnił inaczej lub nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Prowadzący wydarzenia nie są zobowiązani do honorowania innych form anulowania lub żądania zwrotu pieniędzy (np. wykraczających poza politykę zwrotów). Możesz również ubiegać się o zwrot pieniędzy, zgodnie z warunkami zewnętrznym podmiotu przetwarzającego płatności. Zwroty będą dokonywane na oryginalny środek płatniczy użyty do pierwotnej transakcji. Czas oczekiwania na zwrot lub refundację kosztów lub na zwolnienie preautoryzacji zależy od użytej metody płatności oraz od systemu płatności (np. Visa, MasterCard itp.) lub przepisów podmiotu przetwarzającego płatności.
 6. Oceny i opinie
  1. Oceny i opinie. Uczestnicy wydarzenia mogą mieć możliwość wystawienia oceny w postaci gwiazdek („Ocena”) i/lub napisania opinii („Opinia”) dotyczącej Wydarzenia, w którym uczestniczą. Oceny i Opinie stanowią Treść użytkownika i odzwierciedlają opinie poszczególnych Uczestników wydarzenia i nie odzwierciedlają opinii Zooma. Oceny i Opinie nie są weryfikowane przez Zooma pod kątem dokładności i mogą być błędne lub mylące.
  2. Wytyczne dotyczące Ocen i Opinii. Oceny i Opinie muszą być zgodne z prawdą i dokładne, a Klient nie może manipulować systemem Ocen i Opinii, w tym, ale nie tylko, poprzez: (1) oferowanie lub przyjmowanie nagrody pieniężnej lub innej za przesłanie Oceny lub Opinii; (2) przesłanie Oceny lub Opinii własnego Wydarzenia; (3) przesłanie niedokładnej Oceny lub Opinii Wydarzenia konkurentów; lub (4) instruowanie lub żądanie od innego Użytkownika przesłania pozytywnej lub negatywnej Oceny lub Opinii na temat Prowadzącego wydarzenie lub na temat Wydarzenia.
  3. Korzystanie z ocen i recenzji Zoom Oceny i Recenzje mogą być wyświetlane na Platformie Wydarzeń według wyłącznego uznania Zoom.
 7. Naruszenie praw autorskich i znaków towarowych
  Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub znaków towarowych lub agentem właściciela praw autorskich lub znaków towarowych i uważasz, że jakakolwiek zawartość Platformy Wydarzeń narusza Twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie do Zoom za pomocą przycisku "Zgłoś tę listę" u dołu listy wydarzeń lub postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie prawa autorskie Zoom (Zoom Copyright) (DMCA) i Usunięcie znaku towarowego (Trademark Takedowns).
 8. Informacje zwrotne
  Z zadowoleniem zachęcamy do przekazywania opinii i sugestii („Informacje zwrotne”) dotyczących Platformy Wydarzeń. Wszelkie Opinie, które przekażesz, będą uważane za niepoufne i niniejszym udzielasz Zoom wieczystej, nieodwołalnej, bezpłatnej, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie i / lub włączenie takich Opinii do dowolnego produktu lub usługi Zoom (w tym Platformy Wydarzeń) w dowolnym momencie.
 9. Prywatność
  Pamiętaj, że będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności Zoom Wydarzeń (Zoom Events). Wszelkie dane osobowe, które udostępniasz Organizatorom Wydarzeń, w tym uczestnictwo w nagranych Wydarzeniach, podlegają ich polityce prywatności, z którą to zachęcamy do zapoznania się, przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych. Zgadzasz się, że korzystanie z Platformy Wydarzeń będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.
 10. Zrzeczenie się odpowiedzialności
  ZGADZASZ SIĘ, ŻE PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ (WOBEC NAS I INNYCH OSÓB) ZA SWOJĄ AKTYWNOŚĆ NA PLATFORMIE WYDARZEŃ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KORZYSTANIE Z PLATFORMY WYDARZEŃ LUB UDZIAŁ W JAKIMKOLWIEK WYDARZENIU ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH, PRAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z, W ZWIĄZKU Z LUB W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB WYDARZEŃ UŻYTKOWNIKA. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO WERYFIKACJI POCHODZENIA LUB KWALIFIKACJI JAKIEGOKOLWIEK GOSPODARZA LUB UCZESTNIKA I ŻE NIE GWARANTUJEMY, ŻE JAKIEKOLWIEK WYDARZENIE SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA LUB BĘDZIE ZGODNE Z JEGO OPISEM. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ZOOM, ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA, BŁĘDY LUB ZANIECHANIA OSÓB TRZECICH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OBECNOŚCI UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWANIA LUB UCZESTNICTWA UŻYTKOWNIKA W WYDARZENIU LUB SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z JEGO UCZESTNICTWEM. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIEKTÓRE ZDARZENIA MOGĄ NIEŚĆ ZE SOBĄ NIEODŁĄCZNE RYZYKO, A UCZESTNICZĄC W TAKICH WYDARZENIACH, DECYDUJE SIĘ NA DOBROWOLNE PRZEJĘCIE TEGO RYZYKA. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE NIEKTÓRE ZDARZENIA MOGĄ NIEŚĆ ZE SOBĄ RYZYKO CHOROBY, OBRAŻEŃ CIAŁA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, USZKODZENIA MIENIA MATERIALNEGO, STRESU EMOCJONALNEGO LUB ŚMIERCI, A TY SWOBODNIE I ŚWIADOMIE PRZYJMUJESZ TO RYZYKO, DECYDUJĄC SIĘ NA UDZIAŁ W TYCH WYDARZENIACH. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBORY, KTÓRYCH DOKONUJE PRZED, W TRAKCIE I PO UCZESTNICTWIE W JAKIMKOLWIEK WYDARZENIU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ZOOM, ANI JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LUB W INNY SPOSÓB, ZA CHOROBĘ, OBRAŻENIA CIAŁA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, USZKODZENIE MIENIA MATERIALNEGO, CIERPIENIE EMOCJONALNE LUB ŚMIERĆ, KTÓRE POWSTAJĄ W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WYDARZENIU.
 11. Wypowiedzenie i zawieszenie
  1. Wypowiedzenie przez Zoom. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Zoom może zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp lub korzystanie z Platformy Wydarzeń w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, odpowiedzialnością lub innym zobowiązaniem wobec Ciebie. Ponadto możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, bez poniesienia odpowiedzialności lub innych zobowiązań wobec użytkownika, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że użytkownik mógł naruszyć niniejsze Warunki, Warunki świadczenia usług Zoom lub Umowę o Świadczeniu Usług, Wytyczne dotyczące dopuszczalnego użytkowania Zoom oraz inne zasady i polityki określone na Platformie Wydarzeń lub mające do nich zastosowanie. Ponadto Zoom ma prawo do wyłączenia lub zamknięcia kont Użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, w tym prawa autorskie.
  2. Wypowiedzenie przez Użytkownika. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez uprzedzenia, zaprzestając korzystania z Platformy Wydarzeń. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zażądanie i uzyskanie od Organizatora Wydarzenia wszelkich uprawnionych zwrotów za wcześniej zakupione bilety lub rejestracje przed ich zakończeniem. Wszelkie korzystanie z Platformy Wydarzeń, zarówno na samym początku, jak i później, w tym udział w Wydarzeniu, będzie podlegać niniejszym Warunkom. Jeśli Twoje konto Zoom zostanie zamknięte, niniejsze Warunki i korzystanie z Platformy Wydarzeń wygasną automatycznie.
  3. Skutek rozwiązania. Wypowiedzenie niniejszych Warunków nie powoduje automatycznego rozwiązania jakiejkolwiek innej umowy, którą możesz mieć z Zoom, w tym Warunków Świadczenia Usług Zoom lub Umowy o Świadczenie usług. Wszystkie punkty niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym, bez ograniczeń, wyłączenia odpowiedzialności i odszkodowania.
 12. Postanowienia ogólne
  1. Cesja. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień w jakiejkolwiek innej umowie między Użytkownikiem, a Zoom, użytkownik nie może przypisać niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Zoom. Zoom może przypisać lub przenieść niniejsze Warunki, według własnego uznania, bez ograniczeń.
  2. Całość Umowy. Niniejsze Warunki, Warunki Świadczenia Usług Zoom lub Umowa o Świadczenie Usług, oraz wszelkie dokumenty włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie, stanowią całość porozumienia między Tobą, a nami, w odniesieniu do korzystania z Platformy Wydarzeń jako Uczestnika Wydarzenia i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia, pisemne lub ustne, lub ustanowione przez zwyczaj, praktykę, politykę lub precedens, w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków.
  3. Rozdzielność postanowień Każda z klauzul niniejszych Warunków funkcjonuje oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którekolwiek z nich są niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe klauzule pozostaną w pełnej mocy.
  4. Zrzeczenie się praw. Brak egzekwowania przez Zoom któregokolwiek z jego praw związanych z Platformą Wydarzeń lub naruszenie niniejszych Warunków w określonej sytuacji nie będzie działał jako zrzeczenie się takich praw.
  5. Brak beneficjentów będących osobami trzecimi. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, niniejsze Warunki nie przyznają żadnych praw ani środków prawnych osobom trzecim.
  6. Prawo właściwe i jurysdykcja. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru prawa jurystykcji i forum dla obowiązujących Warunków Świadczenia Usług Zoom oraz Umowy o Świadczenie Usług.
  7. Skontaktuj się z nami W przypadku pytań możesz kontaktować się z nami pod adresem:Adres: 55 Almaden Boulevard, Suite 400, San Jose, CA 95113
   Adres e-mail: info@zoom.us
   Numer telefonu: 888.799.9666PONIŻSZE SEKCJE (ZWANE ŁĄCZNIE „WARUNKAMI UE”) MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA TYLKO WTEDY, GDY UŻYTKOWNIK JEST KONSUMENTEM Z SIEDZIBĄ W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, SZWAJCARII LUB WIELKIEJ BRYTANII.
 13. Warunki UE
  1. Umowa sprzedaży pomiędzy Prowadzącym wydarzenie a Uczestnikiem wydarzenia.
   (a) Gdy Gospodarz Wydarzenia sprzedaje lub dostarcza bilet na Wydarzenie, a Ty kupujesz lub rejestrujesz się na to Wydarzenie i otrzymujesz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, stanowi to prawnie wiążącą umowę między Gospodarzem Wydarzenia, a Tobą ("Umowa Sprzedaży"). Zoom nie jest stroną Umowy Sprzedaży, i Zoom nie działa jako agent, ani dla Ciebie, ani dla Gospodarza Wydarzenia.
   (b) Umowa Sprzedaży wymaga, od Organizatora Wydarzenia zapewnienie Ci Wydarzenia, zgodnie z opisem w wykazie Wydarzeń, a od Użytkownia, zgodę na zapłatę kwoty (jeśli istnieje) określonej na liście Wydarzeń i podczas procesu jego zamawiania. Warunki Umowy Sprzedaży obejmują: (1) informacje określone w wykazie Wydarzeń oraz w procesie zamówienia; oraz (2) informacje określone w niniejszym Punkcie 15 oraz wszelkie inne postanowienia niniejszych Warunków dotyczące organizacji Wydarzenia przez Organizatora Wydarzenia i uczestnictwa w Wydarzeniu przez Użytkownika.
   (c) Uczestnik Wydarzenia nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zgodnie z Regulacjami z 2013 r. w sprawie umów konsumenckich (informacje, anulacja i opłaty dodatkowe) (lub, w przypadku konsumentów zamieszkałych w państwach członkowskich UE, zgodnie z równoważnymi przepisami wdrażającymi Dyrektywę w sprawie praw konsumentów z 2011 r.).
   (d) Umowa Sprzedaży wygasa: (1) jeżeli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie, z zasadami anulowania określonymi w wykazie Wydarzeń; (2) gdy Wydarzenie zostało w pełni zrealizowane; lub (3) gdy konto Zoom strony zostanie zamknięte.
  2. Wypowiedzenie przez Zoom. Zoom może wypowiedzieć niniejsze Warunki lub zawiesić dostęp użytkownika do Platformy Wydarzeń z dowolnego powodu, dając użytkownikowi pisemne powiadomienie z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Zoom może również wypowiedzieć niniejsze Warunki lub zawiesić lub ograniczyć korzystanie z Platformy Wydarzeń natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia oraz zaprzestać zapewniania dostępu do Platformy Wydarzeń, jeśli (1) użytkownik istotnie naruszy niniejsze Warunki (w tym wszelkie inne warunki lub zasady włączone do niniejszego dokumentu), (2) naruszy obowiązujące prawo lub (3) takie działanie jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub własności Zoom, innych Użytkowników lub osób trzecich. Ponadto Zoom ma prawo do wyłączenia lub zamknięcia kont Użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, w tym prawa autorskie.
  3. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR). Jeśli jesteś konsumentem zamieszkałym w Unii Europejskiej i chcesz uzyskać więcej informacji na temat rozstrzygania sporów przez Internet, kliknij w ten link do strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Link ten jest podany, zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 wyłącznie w celach informacyjnych. Zoom nie jest zobowiązany do brania udziału w internetowym rozstrzyganiu sporów, ani tym zainteresowany.
  4. Cesja. Zoom jest uprawniony do scedowania lub przeniesienia niniejszych Warunków bez ograniczeń, pod warunkiem, że jeśli taka cesja wpłynie na Twoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków, powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem, i będziesz miał prawo do wypowiedzenia niniejszych Warunków.
  5. Prawo właściwe i jurysdykcja. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsze Warunki podlegają prawu irlandzkiemu. Oznacza to, że dostęp do Platformy wydarzeń i korzystanie z niej, a także wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Platformy wydarzeń lub niniejszych Warunków (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać prawu irlandzkiemu. O ile użytkownik nie jest konsumentem, użytkownik i Zoom zgadzają się, że sądy Irlandii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) wynikających z niniejszych Warunków lub ich przedmiotu lub formacji lub w związku z nimi. Jeśli jesteś konsumentem, możesz poddać wszelkie spory, które mogą wyniknąć na mocy niniejszych Warunków, do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd Republiki Irlandii lub przez właściwy sąd w swoim kraju stałego pobytu, o ile kraj ten to Wielka Brytania, państwo członkowskie UE lub Szwajcaria. Zoom podda wszelkie spory, które mogą wyniknąć na mocy niniejszych Warunków, do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd w kraju stałego pobytu lub zamieszkania użytkownika, jeśli tym krajem jest Wielka Brytania, Szwajcaria lub państwo członkowskie UE, lub przez inny właściwy sąd mający siedzibę w Irlandii.
  6. Warunki dodatkowe mające zastosowanie w przypadku niemieckich konsumentów
   W przypadku konsumentów mających miejsce stałego pobytu wyłącznie w Niemczech nasza ustawowa odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona w następujący sposób:(a) Z ZASTRZEŻENIEM PUNKTU (b) PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYLKO DO WYSOKOŚCI SZKÓD TYPOWO PRZEWIDYWALNYCH W MOMENCIE ZAWIERANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW Z TOBĄ W ODNIESIENIU DO SZKÓD SPOWODOWANYCH NIEZNACZNYM, NIEUMYŚLNYM NARUSZENIEM ISTOTNEGO ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO NAS (TJ. OBOWIĄZEK UMOWNY, KTÓREGO WYPEŁNIENIE JEST NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY Z TOBĄ, KTÓREGO NARUSZENIE ZAGRAŻA CELOWI UMOWY Z TOBĄ I NA KTÓREGO REALIZACJI REGULARNIE POLEGASZ); NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE NIEZNACZNYM ZANIEDBANIEM NARUSZENIA NIEISTOTNEGO ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO.(b) ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA LUB ZOOM ZA:1. UMYŚLNE NARUSZENIA LUB RAŻĄCE ZANIEDBANIE 2. ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK ZANIEDBANIEM;
   3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDZIELENIE OKREŚLONEJ GWARANCJI; LUB
   4. NIEMIECKA USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT;

   (c) PONADTO ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WPŁYWA NA USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA. PORADY DOTYCZĄCE PRAW UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA BĘDĄ DOSTĘPNE W ORGANACH KONSUMENCKICH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWNIKA.

   (d) ZOOM ZAPEWNIA PLATFORMĘ WYDARZEŃ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO.