Video SDK-voorwaarden

Bijgewerkt: 22 september 2021

Deze Servicevoorwaarden voor Video SDK ("SDK-voorwaarden") bevatten de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van, de toegang tot en het gebruik van de SDK-service door de Klant (zoals hieronder gedefinieerd) onder een Bestelformulier. Deze SDK-voorwaarden zijn bedoeld als aanvulling op de algemene voorwaarden in de Serviceovereenkomst (hieronder gedefinieerd) en elk toepasselijk Bestelformulier. Voor de toepassing van deze SDK-voorwaarden omvat een "Bestelformulier" elk online bestelproces waarin deze SDK-voorwaarden zijn opgenomen door verwijzing. Aanvullende voorwaarden kunnen ook worden uiteengezet in het Bestelformulier. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze SDK-voorwaarden en enige voorwaarden in de Serviceovereenkomst of een Bestelformulier dat onder de Serviceovereenkomst valt, hebben deze SDK-voorwaarden de voorrang voor zover nodig om het conflict of de inconsistentie met betrekking tot de SDK Service op te lossen. Termen met een hoofdletter die worden gebruikt maar hierin niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt toegekend in de toepasselijke Serviceovereenkomst of het Bestelformulier, zoals toepasselijk.

Zoom kan deze SDK-voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen of aanvullen. Zoom zal commercieel redelijke zakelijke inspanningen leveren om de Klant op de hoogte te stellen van enige materiële wijzigingen aan deze SDK-voorwaarden. Binnen tien (10) werkdagen na het doorvoeren van wijzigingen in deze SDK-voorwaarden (of tien (10) werkdagen vanaf de datum van kennisgeving, als een dergelijke kennisgeving wordt verstrekt), zijn deze wijzigingen bindend voor de Klant. Als de Klant het niet eens is met de wijzigingen, dan moet de Klant het gebruik van de SDK-service te staken. Als de Klant de SDK-service na die periode van tien werkdagen blijft gebruiken, wordt de Klant geacht de wijzigingen in deze SDK-voorwaarden te hebben geaccepteerd.

 

 1. Definities
  1. "Jaarabonnement" betekent een jaarabonnement op de SDK-service dat de Klant kan kopen op een Bestelformulier.
  2. "API" betekent elke vorm van machinetoegankelijke programmeringsinterface of webhook die Zoom beschikbaar stelt voor gebruik in verband met de SDK (hieronder gedefinieerd), inclusief alle bijbehorende tools, elementen, componenten en uitvoerbare bestanden daarin.
  3. "Componenten" betekent software, componenten, computers, hardware, netwerken, systemen en andere infrastructuur.
  4. "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie die door of namens Zoom aan de Klant wordt bekendgemaakt in materiële of immateriële vorm en die is gelabeld als "vertrouwelijk" (of met een vergelijkbare legenda) of waarvan een redelijk persoon zou begrijpen dat deze vertrouwelijk is gezien de aard van de informatie of de omstandigheden waaronder deze is bekendgemaakt. Vertrouwelijke informatie kan, zonder beperking, bedrijfseigen informatie, technische gegevens, handelsgeheimen, knowhow, broncode, binaire uitvoerbare bestanden, documentatie, onderzoek, productplannen en andere bedrijfsinformatie omvatten. Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke informatie geen informatie die (i) reeds bekend was bij de Klant op het moment van openbaarmaking door of namens Zoom zonder geheimhoudingsplicht; (ii) door de Klant is verkregen of wordt verkregen van een derde partij waarvan de Klant niet weet dat deze een geheimhoudingsplicht heeft met betrekking tot dergelijke informatie; (iii) algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek anders dan door schending van deze SDK-voorwaarden of Serviceovereenkomst; of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld of wordt ontwikkeld door de Klant zonder gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie.
  5. "Klanttoepassing" betekent een web-, mobiele of andere softwareservice of -programma door de Klant ontwikkeld en die een Toegestane applicatie is en die de Zoom-markeringen niet weergeeft.
  6. "Klantgegevens" betekent alle informatie, gegevens en andere inhoud die wordt verzameld via of gebruikt door de Klanttoepassing en die wordt geopend of anderszins wordt verwerkt door de SDK-service.
  7. "Persoonsgegevens van de klant" betekent alle Klantgegevens die Persoonsgegevens vormen.Persoonsgegevens van de klant omvatten geen SDK-gebruiksgegevens of informatie met betrekking tot de zakelijke contacten van Zoom.
  8. "AWG" betekent het Zoom Addendum voor wereldwijde gegevensverwerking, dat is opgenomen en deel uitmaakt van deze SDK-voorwaarden. Voor de toepassing van deze SDK-voorwaarden is deze AWG alleen van toepassing op Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AWG) die Persoonsgegevens van de Klant vormen, en controles met betrekking tot de SDK-service.De termen "Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming", "Persoonsgegevens", "Verwerken" en "Verwerking" zoals hierin gebruikt, hebben de betekenis die in de AWG wordt gegeven.
  9. "Intellectuele-eigendomsrechten" betekent octrooien, uitvindingen, auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, handelsgeheimen, knowhow en alle andere intellectuele-eigendomsrechten en/of eigendomsrechten waar ook ter wereld.
  10. "Schadelijke software" betekent alle software of code die de prestaties van de SDK-service, Zoom-componenten of de producten of services van Zoom op enigerlei wijze schaadt of bedoeld is om de prestaties ervan te schaden, uit te schakelen, te vernietigen of nadelig te beïnvloeden of die informatie of gegevens van Zoom of andere gebruikers van de SDK-service schaadt of is bedoeld om informatie of gegevens te beschadigen of te extraheren uit andere hardware, software of netwerken van Zoom of andere gebruikers van de SDK-service.
  11. Pay-As-You-Go” betekent een maandelijks abonnement op de SDK-service dat de Klant kan kopen op een Bestelformulier.
  12. Toegestane applicatie” betekent een web-, mobiele of andere softwareservice of -applicatie die gebruikmaakt van de SDK-service en die voldoet aan de SDK-documentatie, het Zoom-beleid en deze SDK-voorwaarden.
  13. Voorbeeldcode” betekent elke voorbeeldcomputerbroncode (i) die door Zoom wordt verstrekt om de Klant te helpen bij het ontwikkelen en testen van Klantapplicaties, en (ii) die door Zoom in een dergelijke broncode expliciet is aangewezen als voorbeeldcode die door de Klant kan worden gebruikt voor de doeleinden uiteengezet in (i).
  14. SDK-documentatie” betekent de ontwikkelaarsdocumentatie die van toepassing is op het gebruik van de SDK-service die beschikbaar is op https://marketplace.zoom.us/docs/sdk/custom en die van tijd tot tijd door Zoom kan worden bijgewerkt.
  15. SDK-gebruiksgegevens” betekent (a) SDK-accountinformatie (zoals hieronder gedefinieerd) en alle andere informatie met betrekking tot het gebruik van een SDK-account (zoals hieronder gedefinieerd), en (b) alle geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens die voortvloeien uit het gebruik en de werking van de SDK-service en de systemen waarop ze worden uitgevoerd (inclusief, maar niet beperkt tot, volumes, frequenties en log-, traceer- en diagnostische bestanden) die geen natuurlijke persoon identificeren.
  16. Serviceovereenkomst” betekent de Zoom-servicevoorwaarden (https://explore.zoom.us/nl/terms/) of een Master Subscription Agreement (of gelijkwaardige serviceovereenkomst) in het geval dat de klant en Zoom een afzonderlijke wederzijds uitgevoerde schriftelijke serviceovereenkomst zijn aangegaan. Zoals gebruikt in deze SDK-voorwaarden, betekent "Klant" de partij die de SDK-service koopt en waarnaar wordt verwezen als "u" in de Zoom Servicevoorwaarden, "Klant" in een Master Subscription Agreement of "Abonnee" in het Bestelformulier (elk, indien van toepassing).
  17. Spam” betekent bulk of ongewenste communicatie.
  18. Zoom-markeringen” betekent Zoom en Zoom's andere product- en servicenamen, handelsmerken, servicemerken, branding en logo's.
  19. “Zoom-beleid” betekent het Zoom-beleid dat van toepassing is op de SDK-service, inclusief, maar niet beperkt tot, het Zoom-beleid voor acceptabel gebruik (https://explore.zoom.us/nl/community-standards/), aangezien dergelijk beleid van tijd tot tijd door Zoom kan worden bijgewerkt.
  20. Gebruikers” zijn gebruikers van een klantapplicatie.

 2. Beschrijving van de SDK-service

  De Video SDK-service stelt ontwikkelaarsklanten van Zoom in staat om toegang te krijgen tot de volledig aanpasbare software development kit ("SDK") van Zoom en API's met als doel klanten in staat te stellen klantapplicaties te ontwikkelen die door Zoom geleverde audio- en videoservices en gerelateerde functies integreren, en omvat, zonder beperking, alle software (inclusief programma's, tools, voorbeeldcode, sjablonen, bibliotheken en interfaces), informatie, gegevens, bestanden, documentatie en andere materialen, in welke vorm of op welk medium dan ook, inclusief updates daarvan, die door Zoom aan de Klant beschikbaar worden gesteld op grond van het abonnement van de Klant op de Video SDK-service, zoals weergegeven in een Bestelformulier (de "SDK-service"). Na succesvolle activering en implementatie van de SDK-service kan de Klant Gebruikers van de Klantapplicatie in staat stellen om direct in-app vergadersessies (elk een "Vergadersessie") te starten en toegang te krijgen tot de servicefuncties zoals verder beschreven in de SDK-documentatie. Het gebruik van de SDK-service wordt gemeten op basis van het totale aantal minuten van vergadersessies ("Vergadersessieminuten") dat in een maand is gebruikt en dat kan worden toegeschreven aan de Vergadersessies die door de Klant of zijn gebruikers zijn gestart.

 3. Registratie, autorisatie en licentie
  1. SDK-account.Om de SDK-service te gebruiken en te openen, moet de Klant zich registreren voor een Zoom-account die afzonderlijk is van en een aanvulling vormt op een bestaand Zoom-account dat de Klant mogelijk al heeft bij Zoom ("SDK-account"). De Klant zal (i) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over de Klant en zijn bedrijf verstrekken ("SDK-accountinformatie") en (ii) de SDK-accountinformatie onderhouden en onmiddellijk bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Indien van toepassing zal de Klant alle andere vereisten voor registratie of aanmelding volgen die door Zoom zijn vastgesteld voor toegang tot de SDK-service. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord, het SDK-account en de SDK-codes en aanmeldingsgegevens van de Klant ("Token"), en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het SDK-account van de Klant of het gebruik van het Token van de Klant. De Klant zal de gebruikersnaam, het wachtwoord of het Token van het SDK-account van de Klant niet delen of derden toestaan zich aan te melden met behulp van de gegevens van de Klant. De Klant stemt ermee in Zoom onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account, Token of aanmeldingsgegevens van de Klant of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan de Klant zich bewust wordt.
  2. Goedkeuring van SDK-account. De Klant zal onmiddellijk alle informatie verstrekken die redelijkerwijs door Zoom wordt gevraagd voor beoordeling door Zoom van het beoogde of daadwerkelijke gebruik door de Klant van de SDK-service en de Klantapplicatie tijdens het proces voor het maken van een account zoals beschreven in Sectie 3.1 en op elk moment daarna dat de Klant een actief abonnement op de SDK-service heeft, zoals weergegeven in een Bestelformulier. Zoom behoudt zich het recht voor om de aankoop of het gebruik van de SDK-service door de Klant naar eigen goeddunken goed te keuren of te weigeren.
  3. Licentie. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze SDK-voorwaarden, inclusief betaling van alle toepasselijke bedragen die verschuldigd zijn voor de SDK-service, inclusief belastingen en servicekosten, instelkosten, overschrijdingskosten, abonnementskosten of andere kosten in verband met het SDK-account, verleent Zoom de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, wereldwijde (onderworpen aan alle toepasselijke exportcontrolewetten), herroepbare licentie en recht tijdens de abonnementsperiode zoals uiteengezet in het bestelformulier van de Klant om:
   1. een redelijk aantal exemplaren van de SDK-service te installeren en te gebruiken om uitsluitend te worden gebruikt op de manier die wordt beschreven in de SDK-documentatie en uitsluitend voor het ontwikkelen, testen, ondersteunen en debuggen van Klantapplicaties;
   2. voor zover Voorbeeldcode wordt geleverd als onderdeel van de SDK-service, om de voorbeeldcode uitsluitend te gebruiken, te wijzigen en samen te stellen voor het ontwikkelen, testen en debuggen van klantapplicaties (op voorwaarde dat, niettegenstaande het voorgaande, de klant geen headerbestanden mag wijzigen die zijn opgenomen in de SDK-service); en
   3. voorbeeldcode verspreiden zoals gecompileerd met een Klantapplicatie op voorwaarde dat (i) een dergelijke Klantapplicatie belangrijke primaire functionaliteit toevoegt aan de SDK-service; en (ii) een dergelijke voorbeeldcode alleen in uitvoerbare vorm wordt verspreid.
 4. Toeslagen en belastingen
  1. Zoom brengt kosten in rekening voor toegang tot en gebruik van de SDK-service zoals uiteengezet in het bijbehorende bestelformulier, inclusief terugkerende kosten (“Abonnementskosten”) en kosten op basis van het gebruik van vergadersessieminuten (“Gebruikskosten”). Zoom behoudt zich het recht voor om de kosten voor de SDK-service van tijd tot tijd te wijzigen, naar eigen goeddunken; op voorwaarde dat Zoom de Klant binnen redelijke termijn op de hoogte zal stellen van een dergelijke wijziging van de kosten.Kosten die de Klant verplicht is aan Zoom te betalen, omvatten belastingen en alle andere overheidsbelastingen, inclusief maar niet beperkt tot belastingen op verkoop, gebruik, communicatie, accijnzen, franchise, toegevoegde waarde, goederen en diensten en verbruiksbelastingen ("Belastingen").De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle Belastingen met betrekking tot zijn activiteiten in verband met deze SDK-voorwaarden.
  2. Belastingvrijstellingen.Als de Klant vrijgesteld is van enige Belasting, verstrekt de Klant, op het moment dat deze SDK-voorwaarden ingaan, aan Zoom alle toepasselijke identificatienummers, certificaten en/of andere documentatie van de toepasselijke belastingautoriteiten om een dergelijke vrijstellingsstatus te onderbouwen.
  3. Bronbelasting. Voor zover de door de Klant verschuldigde bedragen onderworpen zijn aan bronbelasting, zal het verschuldigde bedrag door de Klant bij overmaking zodanig worden gebruteerd dat het betaalde bedrag min de bronbelasting gelijk is aan het door Zoom gefactureerde bedrag.
  4. De Klant gaat ermee akkoord dat Zoom alle verschuldigde bedragen voor het gebruik van en de toegang tot de SDK-service, inclusief toepasselijke Belastingen en Abonnementskosten, Gebruikskosten of andere kosten in verband met de account van de Klant (samen "Kosten") in rekening kan brengen op de creditcard van de Klant of een ander betalingsmechanisme dat door de Klant is geselecteerd en door Zoom is goedgekeurd. Als de Klant zich heeft aangemeld voor een gratis proefversie van de SDK-service, worden aan de Licentiehouder pas Abonnementskosten aangerekend na de gratis proefperiode van de Klant; op voorwaarde echter dat als de Klant de toepasselijke beperkingen op het gebruik van de proef overschrijdt, de Klant tijdens een dergelijke proefperiode Gebruikskosten moet betalen en de Klant stemt ermee in deze kosten te betalen als de Klant deze maakt. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze SDK-voorwaarden, zijn alle betalingsverplichtingen niet-annuleerbaar en zijn alle betaalde bedragen niet-restitueerbaar.Aanvullende facturerings- en betalingsvoorwaarden kunnen worden uiteengezet in het Bestelformulier.
 5. Zoom's rechten van controle over de SDK-service
  1. Zoom kan het gebruik van of de toegang tot de SDK-service of de SDK-account en/of de Tokens van de Klant onmiddellijk beperken, opschorten of uitschakelen, naar goeddunken van Zoom, als de Klant of een Klantapplicatie in strijd is of zou zijn met deze SDK-voorwaarden, het Zoom-beleid, de SDK-documentatie, de Serviceovereenkomst, toepasselijke wet- of regelgeving, als de prestaties of werking van de SDK-service of Zoom-componenten nadelige invloed ondervinden of als het noodzakelijk is om dreigende schade aan Zoom te voorkomen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens de Klant. Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving op de hoogte te stellen van dergelijke acties.
  2. Wijzigingen SDK-service
   1. In overeenstemming met de Serviceovereenkomst kan Zoom de SDK-service naar eigen goeddunken op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk aanpassen, aanvullen, wijzigen of afschaffen (een "SDK-servicewijziging"). Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is vooraf op de hoogte te stellen van dergelijke acties. De Klant dient binnen dertig (30) dagen na de datum van de eerste kennisgeving van een SDK-servicewijziging (of een kortere periode die is gespecificeerd in de kennisgeving van de SDK-servicewijziging) (de "Conformiteitsperiode") dergelijke wijziging na te leven door (i) de meest recente versie van de SDK-service te implementeren en te gebruiken, (ii) eventuele wijzigingen aan te brengen in Klantapplicaties die mogelijk vereist zijn als gevolg van een dergelijke SDK-servicewijziging, (iii) commercieel redelijke inspanningen leveren om de verspreiding van alle eerdere versies van de Klantapplicaties te stoppen, en (iv) commercieel redelijke inspanningen leveren om alle eerdere versies van de gebruikte Klantapplicaties te upgraden naar de meest recente versie.
   2. De Klant erkent dat een SDK-servicewijziging een wezenlijk nadelig effect kan hebben op Klantapplicaties, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet correct werken van Klantapplicaties zoals ontworpen. Zoom is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de Klant of een Gebruiker van Klantapplicaties met betrekking tot dergelijke SDK-servicewijzigingen of eventuele nadelige effecten die voortvloeien uit dergelijke SDK-servicewijzigingen.
 6. Beveiliging en privacy
  1. Beveiligingsmaatregelen. De Klant verklaart en garandeert dat de Klantapplicatie geen beveiligingskwetsbaarheden bevat en dat het is ontwikkeld om op een veilige manier met de SDK-service te werken en dat het netwerk, het besturingssysteem en de software van de servers, databases en computersystemen van de Klant correct geconfigureerd zijn en blijven om de Klantapplicatie veilig en veilig te gebruiken en veilig Klantgegevens te verzamelen, te gebruiken en op te slaan. De Klant en de Klantapplicatie zullen redelijke technische, administratieve en fysieke maatregelen treffen die:
   1. voldoen aan geldende wet- en regelgeving, waaronder de toepasselijke gegevensprivacywetten;
   2. de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de Klantgegevens beschermen; en
   3. beveiligingsincidenten (zoals hieronder gedefinieerd) voorkomen.     
  2. Beveiligingsincidenten. In het geval dat de Klant zich bewust wordt van een toevallige, onwettige of ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van de SDK-service, Klantgegevens, de Klantapplicatie, de informatietechnologiesystemen en -faciliteiten waarvan de Klantapplicatie afhankelijk is, of de applicaties of systemen van Zoom (elk een "Beveiligingsincident"), zal de Klant Zoom onmiddellijk en in geen geval later dan 72 uur na kennis van het incident op de hoogte stellen van een dergelijk Beveiligingsincident. De Klant stemt ermee in om bewijsmateriaal met betrekking tot het beveiligingsincident te bewaren en Zoom de redelijkerwijs gevraagde informatie te verstrekken met betrekking tot het beveiligingsincident, waaronder een uitleg van de aard en de hoofdoorzaak van het beveiligingsincident, de categorieën en het geschatte aantal getroffen personen en/of organisaties, de categorieën en geschatte hoeveelheid getroffen records, de waarschijnlijke gevolgen van het beveiligingsincident en corrigerende maatregelen die worden genomen.Voordat de Klant communiceert met het publiek (bijv. via persberichten, blogs, sociale media, bulletinboards) of een derde over een beveiligingsincident, zal de Klant met Zoom in overleg treden en Zoom een voorafgaande kopie verstrekken van dergelijke communicatie, op voorwaarde dat dit is toegestaan door de geldende wet- en regelgeving en niet onredelijk interfereert met het onderzoek of herstel van het beveiligingsincident of de naleving van de wettelijke verplichting om beveiligingsincidenten te melden.
  3. Beveiligingscontrole, -bewaking en -herstel. Zoom en/of een door Zoom geselecteerde onafhankelijke derde (en handelend op aanwijzing van Zoom) kunnen, op eigen kosten en naar goeddunken van Zoom, de monitoring of een beveiligingsbeoordeling van de Klantapplicaties uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan deze SDK-oorwaarden en dat de applicatie geen bedreiging vormt voor de veiligheid, integriteit, beschikbaarheid of prestaties van de diensten van Zoom, haar software of applicaties of SDK-service (een "Beveiligingscontrole"). Zoom zal de Klant vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van een beveiligingsbeoordeling. De Klant verleent Zoom kosteloos volledige toegang op gebruikersniveau verlenen tot de Klantapplicaties en werkt met Zoom samen in de Beveiligingscontrole en verstrekt alle informatie die Zoom redelijkerwijs kan vragen om de Beveiligingscontrole te voltooien.Behalve zoals vereist door de geldende wetgeving, zal Zoom de resultaten van de Beveiligingscontrole vertrouwelijk houden.Zoom kan, naar eigen goeddunken en in het licht van het gebruik van de SDK-service door de Klant, eisen dat de Klant aanpassingen of verbeteringen aanbrengt in de beveiligingsstandaarden of -processen van de Klantapplicatie als voorwaarde voor het gebruik of het verdere gebruik van de SDK-service. De Klant houdt processen in stand om het melden van beveiligingskwetsbaarheden in de Klantapplicatie aan te moedigen, te identificeren en te verhelpen, en de Klant stelt Zoom onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van, en verklaart aan Zoom in redelijk detail alle beveiligingskwetsbaarheden met betrekking tot de verbinding van de Klant met of het gebruik van de SDK-service onmiddellijk wanneer deze zich bewust wordt van dergelijke kwetsbaarheden. Zoom's uitvoering van een Beveiligingscontrole of beslissing om niet te reageren op een kennisgeving van een Beveiligingsincident of beveiligingskwetsbaarheid mag niet worden opgevat als een goedkeuring, garantie of certificering van de Klantapplicatie of beveiligingsmaatregelen, noch zal het de aansprakelijkheid van de Klant beperken voor de schending van, of afzien van de naleving door de Klant van, enige bepaling van deze SDK-voorwaarden.De Klant zal het optreden van, de resultaten van en alle communicatie in verband met een Beveiligingscontrole behandelen als Vertrouwelijke Informatie. Om twijfel te voorkomen, mag de Klant dergelijke informatie niet gebruiken in marketing of reclame voor zijn Klantapplicaties.
  4. Gegevensbescherming. De partijen gaan akkoord met de voorwaarden van de DPA en Zoom zal Persoonsgegevens van klanten alleen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van de DPA.De Klant erkent dat de Klant de Privacyverklaring van Zoom heeft gelezen en begrepen en dat deze beschrijft hoe Zoom alle SDK-gebruiksgegevens verwerkt die Persoonsgegevens vormen.De Klant moet voldoen aan zijn verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en ervoor zorgen (en is als enige verantwoordelijk voor het waarborgen) dat alle kennisgevingen gedaan zijn aan en alle toestemmingen verkregen zijn van Gebruikers en anderen die mogelijk vereist zijn onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voor de werking van de Klantapplicatie en de respectieve Verwerking van Klantgegevens door de partijen zoals beschreven in deze SDK-voorwaarden.
 7. Verantwoordelijkheden van de klant
  1. Met betrekking tot de Klantapplicaties erkent de Klant en gaat hij ermee akkoord dat Zoom geen verplichtingen, verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden heeft jegens Gebruikers. De Klant zal ervoor zorgen dat alle Gebruikers de gebruiksvoorwaarden, een wettelijk toereikend privacybeleid en/of andere overeenkomsten aangaan die het gebruik van elke Klantapplicatie rechtstreeks met de Klant regelen (samen, “Klantvoorwaarden”).
  2. De Klantapplicaties mogen deze SDK-voorwaarden, de SDK-documentatie of het Zoom-beleid niet schenden. Als Zoom redelijkerwijs van mening is dat een Klantapplicatie een van de bovenstaande voorwaarden schendt, zal de Klant onmiddellijk, na schriftelijke kennisgeving van Zoom en op eigen kosten van de Klant, de Klantapplicatie wijzigen en herdistribueren en alle inspanningen leveren om Gebruikers uit te schakelen of anderszins te verhinderen eerdere versies van de Klantapplicatie te gebruiken die deze SDK-voorwaarden, de SDK-documentatie of het Zoom-beleid schenden.
  3. De Klantapplicaties mogen niet concurreren met of substantieel producten of diensten repliceren die door Zoom worden aangeboden, inclusief, maar niet beperkt tot, functies of clients op platforms (zoals iOS of Android) waar Zoom zijn eigen client of een in wezen vergelijkbare functie biedt. De Klant gaat ermee akkoord dat Zoom applicaties kan ontwikkelen en publiceren die vergelijkbaar zijn met of anderszins concurreren met Klantapplicaties. In het geval dat Zoom een concurrerende applicatie publiceert, kan Zoom deze SDK-voorwaarden en elk bijbehorend bestelformulier onmiddellijk beëindigen en, op verzoek, de Klant een pro rata terugbetaling verstrekken van ongebruikte, vooruitbetaalde kosten met betrekking tot de beëindigde SDK-service.
  4. Klantapplicaties mogen de SDK-service niet gebruiken, openen of aanroepen om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de SDK-service te bewaken, voor vergelijkbare benchmarking of concurrerende doeleinden, of om potentiële beveiligingskwetsbaarheden te identificeren, te exploiteren of openbaar te maken.
  5. Behalve via een Klantapplicatie zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze SDK-voorwaarden, mag de Klant de SDK-service in geen geval herverpakken of wederverkopen.
  6. De Klant zal het volgende niet doen en ook geen pogingen ondernemen om het volgende te doen:
   1. functies, werking of beveiligingscontroles van de SDK-service verstoren, wijzigen of uitschakelen;
   2. beveiligingsmechanismen voor de SDK-service overbruggen, vermijden, verwijderen, deactiveren of anderszins omzeilen;
   3. reverse-engineeren, decompileren, demonteren of broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatievorm afleiden uit de SDK-service;
   4. de SDK-service wijzigen of er afgeleide werken van maken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door sectie 3.3 hierboven;
   5. de SDK-service gebruiken met software of andere materialen die onderworpen zijn aan licenties of beperkingen (bijv. open source softwarelicenties) die, in combinatie met de SDK-service, van Zoom of een andere persoon of entiteit zouden vereisen om de SDK-service geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, in licentie te geven, te distribueren of anderszins beschikbaar te stellen aan iedereen;
   6. de SDK-service gebruiken op een manier die de beveiliging of prestaties van de SDK-service of Zoom-componenten, het SDK-account van de klant of servers of netwerken verbonden met de SDK-service of Zoom-systemen of die schadelijke software in het voorgaande kunnen introduceren, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten, ondermijnen, misbruiken, verstoren of hinderen;
   7. auteursrecht-, patent-, handelsmerk- of andere eigendoms- of toewijzingskennisgevingen op of in de SDK-service verwijderen, wijzigen of verbergen; en/of
   8. de SDK-service of een deel daarvan kopiëren, behalve zoals uitdrukkelijk hierin toegestaan (op voorwaarde echter dat voor de doeleinden van deze subsectie of "kopiëren" niet het kopiëren van verklaringen en instructies van de SDK-service of een deel daarvan omvat dat van nature voorkomt tijdens de normale uitvoering van het programma wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met en voor de doeleinden beschreven in de SDK-documentatie of tijdens het maken van ongewijzigde kopieën van de SDK-service of SDK-documentatie als onderdeel van de regelmatige back-up van de SDK-service in overeenstemming met de standaard zakelijke praktijken in de sector).
  7. Tussen Zoom en de Klant is de Klant als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de SDK-service door de Klant en diens Gebruikers, de naleving van deze SDK-voorwaarden en het Zoom-beleid en de Klantapplicatie. De Klant leeft alle toepasselijke wetten na in verband met het gebruik van de SDK-service door de Klant en het gebruik van de Klantapplicatie door de Gebruikers van de Klant. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Klant als enige verantwoordelijk is, en dat Zoom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook heeft, voor (i) de inhoud, ontwikkeling, exploitatie, verkoop, ondersteuning, beveiliging of onderhoud van Klantapplicaties; of (ii) het onvermogen van de Klant om Klantapplicaties (geheel of gedeeltelijk) te blijven leveren als gevolg van de beëindiging of afloop van deze SDK-voorwaarden en eventuele bijbehorende Bestelformulieren. Zonder het voorgaande te beperken, is de Klant als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Klantapplicaties de Intellectuele Eigendomsrechten van derden niet schenden of overtreden en gebruikers van een Klantapplicatie over te zetten wanneer die Klantapplicatie om welke reden dan ook niet langer beschikbaar is.
  8. Verboden gebruik. De Klant gaat er verder mee akkoord dat de Klant de Klantapplicatie, de SDK-service of enige informatie, gegevens of inhoud die hieronder via Zoom wordt geopend of verkregen direct noch indirect zal gebruiken op de volgende manier (en zal hetzelfde eisen van alle Gebruikers):
   1. Voor enig ander doel dan uitdrukkelijk is toegestaan in deze SDK-voorwaarden, Zoom-beleid of SDK-documentatie;
   2. Op een manier die Zoom of diens gebruikers in diskrediet brengt, of op een manier waarbij het redelijkerwijs waarschijnlijk is dat anderen Zoom of diens gebruikers in diskrediet kunnen brengen;
   3. Op een manier die misleidend, frauduleus, vals of misleidend is;
   4. Op een manier die in strijd is met geldende wet- of regelgeving, waaronder:
    1. Illegale activiteiten, zoals kinderpornografie, gokken, piraterij, schending van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomswetten.
    2. De intentie om minderjarigen op welke manier dan ook uit te buiten.
    3. Toegang tot of machtiging van iemand om toegang te krijgen tot de SDK-service of Zoom online services of software vanuit een land onder embargo, zoals verboden door de Amerikaanse overheid, waaronder Beperkte landen en regio's die door Zoom worden vermeld en van tijd tot tijd worden bijgewerkt.
    4. Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;
   5. In elke omgeving of context die fail-safe prestaties vereist (bijv. medische noodhulp, gevaarlijke activiteiten) of waarin het falen van de Klantapplicatie, de toegang tot of het gebruik van de SDK-service of de online diensten of software van Zoom kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen of het milieu.
   6. Om inhoud of materiaal te verzenden dat inbreuk zou maken op of inbreuk zou maken op de intellectuele eigendomsrechten van een partij, dat illegaal is, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of dat gedrag vormt of aanmoedigt dat een strafbaar feit kan vormen, of een schending van de toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot antispam, exportcontrole, privacy, informatiebeveiliging, gegevensbescherming en antiterrorismewet- en regelgeving en wetten die van toepassing zijn op het opnemen of onderscheppen van audio-, video- of andere communicatie of waarvoor de toestemming vereist is van betrokkenen van audio- en video-opnamen;
   7. Om services, servers, apparaten of netwerken die verbinding maken met of waartoe toegang kan worden verkregen via de SDK-service te hinderen, verstoren of er proberen onbevoegde toegang toe te krijgen;
   8. Om potentiële kwetsbaarheden in de beveiliging van SDK-service te identificeren, te exploiteren of openbaar te maken.
   9. Om Gebruikers van de Klantapplicatie te migreren weg van een van de online diensten of applicaties van Zoom;
   10. Om potentiële beveiligingskwetsbaarheden te identificeren, te exploiteren of openbaar te maken; of
   11. SDK-services gebruiken op een manier die, naar eigen goeddunken en oordeel van Zoom, een onredelijk risico voor de privacy- of gegevensbeveiliging voor eindgebruikers of anderen zou kunnen creëren.
  9. De Klant zal de technische en door het beleid opgelegde beperkingen van de SDK-service en de beperkingen van deze SDK-voorwaarden respecteren en naleven bij het ontwerpen en implementeren van Klantapplicaties.
  10. De Klant mag geen enkele band met Zoom suggereren, noch mag de Klant enige suggestie doen dat Zoom de Klantapplicatie sponsort, onderschrijft of garandeert, of dat de Klant een partner van Zoom bent.
 8. Verklaringen, garanties en verbindingen van de Klant
  1. De Klant verklaart, garandeert en verbindt zich tot het volgende:
   1. De Klantapplicaties, het gebruik van dergelijke Klantapplicaties door Gebruikers en de activiteiten met betrekking tot dergelijke Klantapplicaties die door Zoom worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze SDK-voorwaarden, schenden en de Intellectuele eigendomsrechten van Zoom of een persoon of entiteit niet schenden, misbruiken of schenden;
   2. De Klant en de Klantapplicaties moeten voldoen aan alle toepasselijke buitenlandse en nationale wet- en regelgeving, inclusief, zonder beperking, alle toepasselijke exportcontrolewetten en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en de Klant moet alle licenties, vergunningen en andere toestemmingen hebben die nodig zijn om zijn Klantapplicaties te ontwikkelen, implementeren en publiceren;
   3. De Klant zal niet bewust proberen om door Zoom geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen te omzeilen;
   4. De Klantapplicaties mogen niet ontworpen zijn om Spam te verzenden;
   5. De Klantapplicaties zijn niet ontworpen om deze SDK-voorwaarden, de SDK-documentatie of het Zoom-beleid te schenden of bedoeld te zijn om de schending ervan te vergemakkelijken; en
   6. De Klant heeft alle rechten, macht en bevoegdheid om de licenties te verlenen die hierin aan Zoom zijn verleend.
 9. Eigendom
  1. Onder voorbehoud van de beperkte licenties die uitdrukkelijk in deze SDK-voorwaarden worden verstrekt, draagt niets in deze SDK-voorwaarden de intellectuele eigendomsrechten van de Klant in zijn Klantapplicaties of andere technologie over aan Zoom.
  2. Tussen Zoom en de Klant is Zoom exclusief eigenaar van, en niets in deze SDK-voorwaarden draagt intellectuele eigendomsrechten over of wijst deze toe aan de Klant in de SDK-service, Zoom-markeringen, SDK-gebruiksgegevens of andere componenten, technologie, producten of services van Zoom.
  3. Feedback. Deze paragraaf 9.3 is alleen van toepassing voor zover hetzelfde onderwerp niet wordt behandeld in de Serviceovereenkomst. Door ideeën, suggesties, documenten en/of voorstellen ("Feedback") in te dienen bij Zoom, erkent de Klant en gaat de Klant ermee akkoord dat: (a) Feedback van de Klant geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie bevat; (b) Zoom niet verplicht is tot vertrouwelijkheid, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Feedback; (c) Zoom ontwikkelt mogelijk al een oplossing of oplossingscomponent met betrekking tot de Feedback; en (d) dat de Klant Zoom een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie verleent om de Feedback voor welk doel dan ook te gebruiken, te commercialiseren en te publiceren, zonder compensatie aan de Klant.
 10. Ondersteuning- en serviceniveaus
  1. Zoom zal commercieel redelijke technische ondersteuning bieden aan de Klant met betrekking tot de SDK-service; Zoom is echter niet verplicht om enige ondersteuning te bieden aan de Klant voor Klantapplicaties.
  2. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de Klantapplicaties en voor het verlenen van alle ondersteuning en technische assistentie aan zijn Gebruikers met betrekking tot de Klantapplicaties. De Klant stemt ermee in commercieel redelijke inspanningen te leveren om ondersteuning te bieden aan zijn Gebruikers.
  3. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Zoom met betrekking tot de Klantapplicaties geen ondersteuning of technische bijstand zal verlenen aan de Gebruikers van de Klant en dat de Klant niet aan zijn Gebruikers zal verklaren dat Zoom beschikbaar is om dergelijke ondersteuning te bieden.
  4. Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van de SDK-service te waarborgen voor de Klant. Niettegenstaande het voorgaande en andersluidende bepalingen in de Serviceovereenkomst, garandeert Zoom geen uptime, beschikbaarheid, prestaties of integriteit van de SDK-service. Zoom biedt bovendien geen servicekrediet of beëindigingsrechten die verband houden met downtime of functionaliteitsproblemen van de SDK-service. Bovendien is Zoom niet aansprakelijk jegens de Klant of zijn Gebruikers voor het niet beschikbaar zijn van de SDK-service of het niet uitvoeren van de SDK-service in overeenstemming met haar specificaties. De Klant mag Gebruikers geen beschikbaarheid of prestatieniveaus waarborgen met betrekking tot de SDK-service.
  5. Zoom is niet verplicht om de Klant of diens Gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van geplande of ongeplande downtime van de SDK-service.
 11. Vertrouwelijkheid
  1. Deze paragraaf 11 is alleen van toepassing voor zover hetzelfde onderwerp niet in de Serviceovereenkomst wordt behandeld. De Klant kan van tijd tot tijd toegang krijgen tot Vertrouwelijke informatie. De Klant mag Vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor zover nodig is om zijn rechten onder deze SDK-voorwaarden uit te oefenen en voor geen enkel ander doel. De Klant mag vertrouwelijke informatie niet aan een derde bekendmaken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zoom. Zonder enige andere verplichting van de Klant onder deze SDK-voorwaarden te beperken, stemt de Klant ermee in Vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, toegang of openbaarmaking op dezelfde manier die de Klant zou gebruiken om zijn eigen vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van vergelijkbare aard te beschermen, maar in geen geval minder dan een redelijke mate van zorg.
  2. In het geval dat de Klant een dagvaarding of een andere vorm van verplichte procedure ontvangt die openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie vereist, zal de Klant eerst (a) Zoom onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, (b) redelijkerwijs samenwerken met Zoom (op eigen kosten van Zoom) in het geval Zoom ervoor kiest om een beschermend bevel of ander rechtsmiddel te zoeken om openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie te voorkomen of te beperken (een "Beschermend bevel"), en (c) vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken totdat Zoom er naar eigen goeddunken voor heeft gekozen om af te zien van naleving van deze paragraaf 11 met betrekking tot dergelijke Vertrouwelijke informatie of een Beschermend bevel is verleend of geweigerd. In het geval dat de Klant Vertrouwelijke informatie bekend moet maken na naleving van deze paragraaf 11.2, zal de Klant dergelijke informatie alleen bekendmaken voor zover wettelijk vereist.
 12. Afwijzing van garanties
  1. DE SDK-SERVICE IS ALLEEN BEDOELD VOOR ALGEMEEN ZAKELIJK GEBRUIK IN VERBAND MET TOEGESTANE APPLICATIES. HET IS NIET ONTWORPEN, VERVAARDIGD, BEDOELD OF AANBEVOLEN VOOR GEBRUIK IN OMGEVINGEN DIE FAIL-SAFE PRESTATIES VEREISEN (BIJV. DRINGENDE MEDISCHE ZORG, GEVAARLIJKE ACTIVITEITEN) OF WAARBIJ DE NIET-WERKING VAN DE SDK-SERVICE KAN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE OF MILIEUSCHADE. ZOOM WIJST SPECIFIEK ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID AF VOOR ACTIVITEITEN OF DIENSTEN MET EEN HOOG RISICO.
  2. TOT IN DE VOLLE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDT DE SDK-SERVICE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE SERVER- EN NETWERKCOMPONENTEN, WEBSERVICES, SOFTWARE EN SDK-DOCUMENTATIE, GELEVERD OP EEN "AS-IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. ZOOM WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. DE KLANT ERKENT DAT ZOOM NIET GARANDEERT DAT DE SDK-SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, FOUTLOOS OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE SOFTWARE ZAL ZIJN, OF DAT EEN DEFECT IN DE SDK-SERVICE ZAL WORDEN GECORRIGEERD. BOVENDIEN GEEFT ZOOM GEEN GARANTIES DAT DE SDK-SERVICE GEEN ONDERBREKINGEN, FOUTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK OF ANDERE PROBLEMEN ZAL VEROORZAKEN MET EEN KLANTAPPLICATIE OF EEN COMPUTER OF APPARAAT WAAROP EEN KLANTAPPLICATIE IS GEÏNSTALLEERD OF GEBRUIKT. ZOOM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE KLANTAPPLICATIES OF SDK-SERVICE. GEEN ENKELE INFORMATIE OF ADVIES VERKREGEN DOOR DE KLANT, ZIJN GEBRUIKERS OF ANDERE DERDEN VAN ZOOM ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE SDK-VOORWAARDEN IS BESCHREVEN.
 13. Beperking van aansprakelijkheid
  1. NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DE SERVICEOVEREENKOMST, ZULLEN ZOOM, DIENS GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, ONDERAANNEMERS, LICENTIEGEVERS, WEDERVERKOPERS OF LEVERANCIERS, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF ANDERSZINS) ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT, DIENS GEBRUIKERS OF ENIGE ANDERE DERDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, WAARONDER GEDERFDE WINST, VERLOREN OMZET OF ZAKEN, VERLOREN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIG ANDER VERLIES OPGELOPEN DOOR DE KLANT, DIENS GEBRUIKERS OF ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ IN VERBAND MET DEZE SDK-VOORWAARDEN OF SDK-SERVICE, ONGEACHT OF ZOOM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE.
  2. NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE SDK-VOORWAARDEN OF DE SERVICEOVEREENKOMST, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZOOM JEGENS DE KLANT, DIENS GEBRUIKERS OF ENIGE ANDERE DERDEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE SDK-VOORWAARDEN OF DE SDK-SERVICE IN GEEN GEVAL GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG AAN VERGOEDINGEN DAT DE KLANT AAN ZOOM HEEFT BETAALD VOOR DE SDK-SERVICES IN DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT AANLEIDING GEEFT TOT DE CLAIM. ELKE CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE SDK-VOORWAARDEN OF SDK-SERVICE MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ACHTTIEN (18) MAANDEN NA DE INCIDENTEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DE CLAIM.
  3. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op de Klant van toepassing zijn. IN DEZE RECHTSGEBIEDEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZOOM BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. De beperkingen die in deze paragraaf 13 worden uiteengezet, blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze SDK-voorwaarden en zijn van toepassing, zelfs als een beperkt rechtsmiddel dat in deze SDK-voorwaarden wordt gespecificeerd, blijkt te hebben gefaald in zijn essentiële doelstelling.
 14. Schadeloosstelling
  1. De Klant zal Zoom, zijn Gelieerde ondernemingen en respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onderaannemers en wederverkopers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen alle rechtszaken, eisen of claims en bijbehorende verliezen, kosten, uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria), schade en aansprakelijkheden, ingesteld door een derde partij (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers van de Klant) en voortvloeiend uit of verband houdend met (i) enige schending van deze SDK-voorwaarden door de Klant of diens Gebruikers, of degenen die namens hem handelen, (ii) enige schending van toepasselijke wet- of regelgeving door de Klant of diens Gebruikers, of de Klantapplicatie, (iii) grove nalatigheid, roekeloosheid of opzettelijk wangedrag van de Klant, of (iv) de Klantapplicatie of het gebruik van de SDK-service door de Klant.
  2. Zoom zal de Klant vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle rechtszaken, eisen of claims en bijbehorende verliezen, kosten, uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria), schade en aansprakelijkheden die door derden zijn ingediend voor claims dat de SDK-service inbreuk maakt op of zich een intellectueel eigendomsrecht van een derde partij toe-eigent.Deze vrijwaring is niet van toepassing op claims die beweren dat de inbreuk is ontstaan door de combinatie van de SDK-service met software, hardware, inhoud, gegevens of andere items die niet door Zoom zijn geleverd.In het geval dat de SDK-service waarschijnlijk wordt aangemaand of naar de mening van Zoom waarschijnlijk wordt aaangemaand vanwege het type inbreuk dat in deze sectie wordt beschreven, kan Zoom, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, (a) de toepasselijke materialen vervangen door functioneel gelijkwaardige niet-inbreukmakende technologie of (b) een licentie verkrijgen voor het voortgezette gebruik van de SDK-service door de Klant of een in wezen vergelijkbare service, of, als de voorgaande alternatieven redelijkerwijs niet beschikbaar zijn voor Zoom, (c) deze SDK-voorwaarden en eventuele bijbehorende Bestelformulieren annuleren. Op verzoek zal Zoom de Klant een pro rata terugbetaling geven van ongebruikte, vooruitbetaalde kosten met betrekking tot de beëindigde SDK-service.
  3. Schadeloosstellingsprocedures. Bij het claimen van enige schadeloosstelling op grond van deze paragraaf 14, zal de schadeloos gestelde partij de schadeloos stellende partij onmiddellijk op de hoogte stellen van elke claim waarvan de schadeloos gestelde partij van mening is dat deze binnen het bereik van de verplichting tot schadeloosstelling valt.De schadeloos gestelde partij kan, op eigen kosten, helpen bij de verdediging als deze dat wenst, maar de schadeloos stellende partij moet de verdediging en alle onderhandelingen met betrekking tot de schikking van een dergelijke claim controleren.Elke schikking die bedoeld is om de schadeloos gestelde partij te binden, is niet definitief zonder de schriftelijke toestemming van de schadeloos gestelde partij en deze toestemming mag niet onredelijk worden onthouden of vertraagd.
 15. Publiciteit
  Zoom kan de Klant publiekelijk identificeren als een gebruiker van de SDK-service in verband met de Klantapplicaties. De Klant verleent Zoom, zijn Gelieerde ondernemingen en respectieve agenten hierbij een onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, volledig betaalde, royaltyvrije licentie om de naam, handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen, logo's en symbolen van de Klant te gebruiken, reproduceren, publiceren en weergeven in verband met dergelijke doeleinden.
 16. Duur en beëindiging
  1. Termijn. Deze SDK-voorwaarden worden van kracht nadat de Klant deze SDK-voorwaarden heeft aanvaard in een Bestelformulier en ze blijven van kracht totdat ze worden beëindigd op grond van deze paragraaf 16.
  2. Beëindiging van Pay-As-You-Go. Als de Klant Pay-As-You-Go heeft gekocht, kan de Klant of Zoom deze SDK-voorwaarden en het SDK-account van de Klant op elk gewenst moment beëindigen dertig (30) dagen na de voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele Kosten die zijn gemaakt tot de datum van de beëindiging.
  3. Beëindiging van jaarabonnement. Als de Klant een Jaarabonnement heeft gekocht, kan elke partij deze SDK-voorwaarden en het SDK-account van de Klant beëindigen door: (a) de andere Partij schriftelijk op de hoogte te stellen van beëindiging zonder een reden te hoeven geven, op voorwaarde dat alle abonnementstermijnen voor alle openstaande Bestelformulieren zijn verlopen of beëindigd, of (b) een schriftelijke kennisgeving van beëindiging om reden te verstrekken als de andere Partij deze SDK-voorwaarden wezenlijk heeft geschonden en een dergelijke schending niet binnen dertig (30) dagen heeft hersteld na schriftelijke kennisgeving van een dergelijke inbreuk. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele Kosten die zijn gemaakt tot de datum van de beëindiging. In het geval dat de Klant deze SDK-voorwaarden beëindigt vanwege een niet-herstelde schending door Zoom, zal Zoom op verzoek de Klant een pro rata terugbetaling geven van ongebruikte, vooruitbetaalde kosten met betrekking tot de beëindigde SDK-service.
  4. Beëindiging van het SDK-account van de Klant leidt automatisch tot beëindiging van deze SDK-voorwaarden.
  5. Na beëindiging. Na beëindiging verlopen alle hierin door Zoom verleend licenties onmiddellijk en moet de Klant onmiddellijk stoppen met het openen en gebruiken van de SDK-service, alle kopieën van de SDK verwijderen en alle voorbeeldcode verwijderen uit toekomstige releases van Klantapplicaties. Paragrafen 1, 3.2, 4, 5.2.2, 6-9, 11-15, 16.5 en 17 blijven van kracht na beëindiging van deze SDK-voorwaarden.
 17. Overige
  1. Deze paragraaf 17.1 is alleen van toepassing voor zover hetzelfde onderwerp niet in de Serviceovereenkomst wordt behandeld. Zoom kan deze SDK-voorwaarden en alle rechten en verplichtingen hieronder op elk moment toewijzen. De Klant mag deze SDK-voorwaarden of een van zijn rechten of verplichtingen onder deze SDK-voorwaarden niet overdragen of toewijzen zonder schriftelijke toestemming van Zoom. Elke vermeende overdracht of toewijzing in strijd met dit artikel is nietig. Onder voorbehoud van het voorgaande zijn deze SDK-voorwaarden bindend voor en komen ze ten goede aan de partijen, hun opvolgers, toegestane rechtverkrijgenden en wettelijke vertegenwoordigers.
  2. Niets in deze SDK-voorwaarden mag worden beschouwd of geïnterpreteerd als het vormen of creëren van werkgelegenheid, partnerschap, vereniging, joint venture, agentschap of fiduciaire relatie tussen de partijen.
  3. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze SDK-voorwaarden of het gebruik van de SDK-service door de Klant.
  4. Er zijn geen derde begunstigden van deze SDK-voorwaarden.
  5. De paragraaftitels in deze SDK-voorwaarden hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen.
  6. Deze SDK-voorwaarden vormen samen met het Bestelformulier en de Serviceovereenkomst de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze SDK-voorwaarden.