Transparantierapport

Overzicht

Releasedatum: 7 juli 2023

Met gepaste trots presenteren we u ons transparantierapport voor 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023. Dit rapport biedt inzicht in de manier waarop Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) reageert op verzoeken om gebruikersgegevens van wetshandhavings- en overheidsinstanties. Bij Zoom is transparantie van cruciaal belang om vertrouwen op te bouwen en een vrije en open uitwisseling van ideeën te bevorderen.

Zoals beschreven in de Privacyverklaring van Zoom en in lijn met onze inzet voor privacy van gebruikers worden gebruikersgegevens alleen aan overheden verstrekt in reactie op geldige en wettige verzoeken die voldoen aan onze Handleiding overheidsverzoeken.

Zoom gebruikt een drieledige aanpak voor het afhandelen van overheidsverzoeken: (1) onze Handleiding overheidsverzoeken beschrijft de vereisten voor wetshandhavingsdiensten en overheidsinstanties om een conform en op maat gemaakt verzoek in te dienen; (2) alle verzoeken van overheden en wetshandhavers worden ingediend en beantwoord via ons onlangs ontwikkelde Law Enforcement Response System – LERS; en (3) ons Law Enforcement Response Team beoordeelt en behandelt elk verzoek op een efficiënte manier.

Aan de back-end hebben we een gecentraliseerd systeem voor het volgen van aanvragen en categoriseren we de gegevens die aan elk verzoek zijn gekoppeld in ons casemanagementsysteem. Met de hulp van ons beleidsteam hebben we daarnaast interne richtlijnen en kwaliteitscontroleprocessen voor ons werk ontwikkeld. Al deze functies zijn ontwikkeld met het oog op transparante rapportage.

Dit bijgewerkte transparantierapport voldoet aan de relevante wettelijke vereisten en geeft een overzicht van de verzoeken die we hebben verwerkt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023, evenals informatie over onze reacties.

Amerikaanse verzoeken

Amerikaanse verzoeken aan Zoom verschijnen in de vorm van huiszoekingsbevelen, dagvaardingen (kamer van inbeschuldigingstelling, rechtszaak en bestuursrechtelijk), gerechtelijke bevelen, verzoeken om bewaring, noodverzoeken en verzoeken omwille van de nationale veiligheid.

Bevelen tot vertraagde kennisgeving (alleen in de VS)

In deze periode gingen 54 van de 142 Amerikaanse verzoeken gepaard met een geldig bevel tot vertraagde kennisgeving.

National Security Letters (NSL's) zijn nationale verzoeken met betrekking tot de veiligheid, goedgekeurd door het Federal Bureau of Investigation, die van bedrijven eisen dat ze beperkte informatie over de identiteit van een gebruiker vrijgeven (dit heeft geen betrekking op inhoud).

In de onderstaande tabel staat het aantal NSL's dat Zoom heeft ontvangen (in reeksen van 500 beginnend met 0-499) en het aantal Government Specified Accounts (door de overheid aangevraagde accounts) (in reeksen van 500 beginnend met 0-499). Volgens de Amerikaanse wetgeving mag Zoom niet meer details dan deze reeks bekendmaken over NSL's.

Rapportageperiode Aantal NSL's Aantal klantidentificatiegegevens beoogd door NSL's
Jul 2022 – dec 2022 0–500 0–500
Jan 2023 – jun 2023 0–500 0–500

 

Rapportageperiode Totaal aantal bevelen betreffende de nationale veiligheid of verzoeken om inhoudelijke informatie Totaal aantal klantidentificatiegegevens beoogd door ontvangen bevelen betreffende de nationale veiligheid of verzoeken om inhoudelijke informatie
Jul 2022 – dec 2022 0–500 0–500
Jan 2023 – jun 2023 0–500 0–500

 

Rapportageperiode Totaal aantal bevelen betreffende de nationale veiligheid of verzoeken om niet-inhoudelijke informatie Totaal aantal klantidentificatiegegevens beoogd door ontvangen bevelen betreffende de nationale veiligheid of verzoeken om niet-inhoudelijke informatie
Jul 2022 – dec 2022 0–500 0–500
Jan 2023 – jun 2023 0–500 0–500

Internationale verzoeken

Zoom ontvangt verzoeken van wetshandhavers uit de hele wereld. We screenen elk internationaal (niet-Amerikaans) verzoek zorgvuldig om ervoor te zorgen dat we alleen reageren op verzoeken die rechtsgeldig en relevant zijn. We verstrekken inhoudelijke informatie niet internationaal zonder een procedure op grond van Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT's, verdragen aangaande wederzijdse rechtshulp), de Amerikaanse CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) of rogatoire commissies.

Als een rechtsgebied of type verzoek niet wordt vermeld in de vervolgkeuzemenu's van de grafiek, betekent dit dat we in deze rapportageperiode geen verzoeken van dat type of van dat rechtsgebied hebben verwerkt.

Raadpleeg onze Handleiding overheidsverzoeken voor meer informatie over hoe we internationale verzoeken beoordelen.

Definities

We gebruiken verscheidene termen in dit rapport die, in deze context, een specifieke juridische betekenis hebben. Als een bepaald type verzoek of resultaat ontbreekt in de grafieken, betekent dit dat er in deze periode geen verzoeken of resultaten van dat type waren. Civiele procesverzoeken worden niet weergegeven in dit rapport.

 • Locatie van account – de locatie van het beoogde account op basis van het factuuradres of registratie van het IP-adres als er geen factuuradres beschikbaar is.
 • Accounttype

  • Basis: accounts die zijn ingeschreven voor onze gratis abonnementen.
  • Zakelijk: accounts die zijn ingeschreven voor onze zakelijke abonnementen.
  • Onderwijs: accounts die gebruikt worden door studenten, faculteitsmedewerkers, personeel en alumni voor pedagogische interactie in een klaslokaalomgeving of het beheer ervan.
  • Onderneming: accounts ingeschreven voor ons Ondernemingsabonnement.
  • Geen account: de beoogde gebruiker heeft geen account bij Zoom.
  • Pro: accounts ingeschreven voor ons Pro-abonnement.
  • Zoom Phone: accounts ingeschreven voor onze Zoom Phone-abonnementen.
 • CLOUD Act-verzoek: een verzoek op grond van de Amerikaanse CLOUD Act. Verzoeken op grond van de CLOUD Act kunnen inhoudelijke informatie opeisen.
 • Inhoud: kan video-inhoud, chatlogboeken, transcripts, titels van vergaderingen of profielfoto's bevatten; in wezen alle media die weergeven wat een persoon heeft gezegd, geschreven of gedaan. Wanneer we melden dat we 'inhoud' bekendmaken, betekent dit dat we zowel inhoudelijke als niet-inhoudelijke informatie hebben vrijgegeven.
 • Bevel tot vertraagde kennisgeving (alleen in de VS): een bevel, ondertekend door een rechter, waardoor Zoom gedurende een bepaalde periode één of meer gebruikers niet op de hoogte kan stellen van een overheidsverzoek om hun informatie.
 • Noodverzoek (in de VS of internationaal): een verzoek om gebruikersgegevens zonder standaard juridisch proces, omdat er een risico bestaat dat iemand dodelijk of ernstig lichamelijk gewond raakt.
 • Algemene informatie: betekent dat we algemene informatie hebben verstrekt over de verzoekprocedure van de wetshandhaver, maar niet over inhoudelijke of niet-inhoudelijke informatie.
 • Rogatoire commissies: verzoeken van rechtbanken in het ene land aan de rechtbanken van een ander land waarin wordt verzocht om de uitvoering van een wet.
 • MLAT-verzoek (alleen internationaal): een verzoek dat door een land buiten de VS wordt gedaan via het Amerikaanse ministerie van Justitie op grond van een Mutual Legal Assistance Treaty (verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp). Verzoeken op grond van MLAT's kunnen inhoudelijke informatie opeisen.
 • Niet-inhoudelijke informatie: metagegevens of informatie over inhoud. Niet-inhoudelijke informatie kan zaken bevatten zoals datums en tijden van vergaderingen, het IP-adres van een gebruiker of informatie over zijn of haar platform. Wanneer we aangeven dat we 'niet-inhoudelijke informatie' bekendmaken, betekent dit dat we alleen niet-inhoudelijke informatie hebben vrijgegeven.
 • Rechterlijk bevel (alleen in de VS): elk ander type bevel dat door een rechtbank is uitgevaardigd. Bevelen kunnen geen inhoud opeisen.
 • Overig: elk ander soort verzoek of besluit. Bijvoorbeeld als een wetshandhaver gebruikersgegevens opvraagt zonder een dagvaarding, huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel, of wanneer de eigenaar van de gegevens schriftelijke toestemming geeft om zijn of haar gegevens bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties.
 • Verzoek om bewaring (VS of internationaal): een verzoek om gebruikersinformatie te bewaren (maar niet bekend te maken) voor een bepaalde periode, meestal 90 of 180 dagen.
 • Afgewezen: omvat afwijzingen omwille van ongeldige betekening of juridische ongeldigheid, gevallen waarbij er geen responsieve gegevens waren of gevallen waar de instantie ons niet genoeg informatie heeft verstrekt om de gevraagde gegevens te kunnen vinden.
 • Huiszoekingsbevel (alleen in de VS): een verzoek om een huiszoeking, ondertekend door een rechter, waarin een aanklager beweert dat er een 'vermoedelijke reden' is om aan te nemen dat een misdrijf heeft plaatsgevonden of op het punt staat plaats te vinden. Verzoeken op grond van huiszoekingsbevelen kunnen inhoudelijke of niet-inhoudelijke informatie opeisen.
 • Dagvaarding (alleen in de VS): een verzoek van een overheidsentiteit met onderzoeksbevoegdheden, zoals een kamer van inbeschuldigingstelling (grand jury). Verzoeken op grond van dagvaardingen hoeven niet te zijn ondertekend door een rechter en kunnen geen inhoudelijke informatie opeisen.
 • Verzoeken met betrekking tot de Amerikaanse nationale veiligheid: verzoeken op grond van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) voor niet-inhoudelijke of inhoudelijke informatie, of National Security Letters (NSL's) voor niet-inhoudelijke informatie.
 • Ingetrokken: betekent dat de aanvrager het verzoek heeft ingetrokken voordat we er een beslissing over hebben genomen.
 • Verzoek om toegangsweigering: een overheidsverzoek om de toegang van een persoon tot enig aspect van Zooms product te beperken of om een bepaalde vergadering te voorkomen of te beëindigen.

Een opmerking over de locatie en het type account: we maken de locatie en het type account alleen bekend op verzoek van de overheid. De locatie en het type account in het rapport zijn daarom hetzelfde als de verzoeken die in de desbetreffende rapportageperiode afgerond zijn.

Een opmerking over verzoeken om toegangsweigering: veel landen hebben wetten die het deelnemen aan of hosten van bepaalde Zoom-vergaderingen of -webinars voor hun inwoners kunnen beperken. Als Zoom een rechtsgeldig en relevant verzoek ontvangt van een legitieme overheidsinstantie die eist dat Zoom een van zijn inwoners belet om Zoom te gebruiken, zal Zoom dit zorgvuldig beoordelen.

Zoom zal in geen geval de toegang tot het platform beperken voor gebruikers die zich bevinden buiten het land en/of het rechtsgebied van de overheidsinstantie die het verzoek indient, of die anderszins niet onderworpen zijn aan de toepasselijke lokale wetgeving. Als de vergadering buiten het aanvragende rechtsgebied wordt georganiseerd, kunnen we een geografische blokkering gebruiken om de toegang van de gebruikers van een rechtsgebied tot een bepaalde vergadering te beperken op basis van geografie. Dit betekent dat we kunnen voldoen aan geldige verzoeken van lokale autoriteiten en tegelijkertijd de toegang tot de betreffende vergadering voor deelnemers buiten die grenzen kunnen beschermen.

We voldoen selectief aan verzoeken om toegangsweigering, waarbij we onze toewijding voor het bevorderen van vrije en open ideeënuitwisseling afwegen tegen onze wettelijke verplichtingen.

Gegevensset

Hier is de gegevensset van alle verzoeken die in dit transparantierapport zijn opgenomen.

Vorige transparantierapport

Hier is ons allereerste transparantierapport.