GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOOM APP MARKETPLACE

Laatst bijgewerkt: augustus 2022

Bedankt voor uw gebruik van de Zoom App Marketplace, beschikbaar op https://marketplace.zoom.us of de Zoom voor de overheid-Marketplace, beschikbaar op https://marketplace.zoomgov.com (elk hierin aangeduid als ‘Marketplace’), een service die wordt aangeboden door Zoom Video Communications, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (‘Zoom’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’).  De Marketplace is de plaats waar Zoom, naar eigen goeddunken, bepaalde apps, digitale media, inhoud, video, abonnementen, in-app-aankopen en andere tools en services ter beschikking stelt voor gebruik door Zoom-klanten. Sommige apps, digitale media, inhoud, video, abonnementen, in-app-aankopen en andere tools en services (‘Zoom Marketplace-inhoud’) worden ontwikkeld en gepubliceerd door Zoom, terwijl andere apps, digitale media, inhoud, video, abonnementen, in-app-aankopen en andere tools en services (‘Marketplace-inhoud van Uitgevers’) worden ontwikkeld en gepubliceerd door externe uitgevers die niet zijn gelieerd aan Zoom (elk een ‘Uitgever’). Zoom Marketplace-inhoud en de Marketplace-inhoud van Uitgevers worden in deze Gebruiksvoorwaarden Zoom App Marketplace soms gezamenlijk aangeduid als ‘Marketplace-inhoud’.

Door de Marketplace of Marketplace-inhoud te openen, te downloaden, toe te voegen, te installeren of te gebruiken, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Zoom App Marketplace (‘Marketplace-voorwaarden’).  Deze Marketplace-voorwaarden zijn bedoeld als aanvulling op de algemene voorwaarden die zijn opgenomen in de Zoom-servicevoorwaarden of de Master Subscription Agreement of een andere serviceovereenkomst tussen u en Zoom, indien van toepassing (de Zoom-servicevoorwaarden, Master Subscription Agreement of serviceovereenkomst, indien van toepassing, worden hierin de ‘Voorwaarden’ genoemd). Als u deze Marketplace-voorwaarden of andere toepasselijke Voorwaarden niet accepteert en er niet mee akkoord gaat daaraan gebonden te zijn, mag u de Marketplace of Marketplace-inhoud niet openen of gebruiken. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Marketplace-voorwaarden en de Voorwaarden hebben de Marketplace-voorwaarden voorrang ten aanzien van uw gebruik van de Marketplace en de Marketplace-inhoud. Als u de Marketplace-voorwaarden namens een entiteit accepteert, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen. Verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’ hebben betrekking op u als individu of op uw organisatie, indien van toepassing. Gedefinieerde termen die in deze Marketplace-voorwaarden worden gebruikt, maar er niet in worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan is toegekend in de toepasselijke Voorwaarden.

 1. Uw gebruik van de Marketplace

  Accounttoegang. Om toegang te krijgen tot de Marketplace- en Marketplace-inhoud, moet u een Zoom-account en aanmeldingsgegevens hebben. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van uw accountgegevens en u mag deze niet met iemand anders delen.Toegang tot en gebruik van de Marketplace en Marketplace-inhoud. U kunt de Marketplace gebruiken om Marketplace-inhoud te doorzoeken, te zoeken, te bekijken, te gebruiken, in licentie te geven, u erop te abonneren of deze te downloaden voor uw mobiele telefoon, computer of ander ondersteund apparaat. Als u de Marketplace wilt gebruiken, hebt u een apparaat nodig dat voldoet aan de systeem- en compatibiliteitsvereisten voor de relevante Marketplace-inhoud, compatibele software en werkende internettoegang.Marketplace-inhoud van derden.  Uitgevers zijn als enige verantwoordelijk voor alle aspecten van de Marketplace-inhoud van Uitgevers die ze publiceren, inclusief functionaliteit, beschikbaarheid en ondersteuning, evenals integratie met software of toepassingen van derden.

  Beschikbaarheid van Marketplace-inhoud. Tenzij anders aangegeven in deze Marketplace-voorwaarden, kunnen Marketplace-functies en Marketplace-inhoud op elk moment en zonder kennisgeving door Zoom of een Uitgever onbeschikbaar worden gemaakt of verwijderd worden en kunnen alle gegevens die zijn opgeslagen in verband met dergelijke Marketplace-inhoud verloren gaan of ontoegankelijk worden.  Als uw recht om enige van de andere producten of diensten van Zoom te gebruiken, inclusief Marketplace-inhoud, wordt gewijzigd, beëindigd of opgeschort op grond van deze Marketplace-voorwaarden, de Voorwaarden, toepasselijke Uitgeversvoorwaarden of andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Marketplace-inhoud en/of andere producten en diensten van Zoom, hebt u mogelijk geen toegang meer tot de Marketplace en eventuele bestanden of Marketplace-inhoud die aan uw Zoom-account zijn gekoppeld. Marketplace-inhoud en -functies zijn mogelijk niet altijd of in alle regio’s beschikbaar.

  Technische beperkingen.Afhankelijk van uw Zoom-account of gebruikerstype (d.w.z. Basis, Pro, Zakelijk of Onderneming) kan uw gebruik van de Marketplace en Marketplace-inhoud onderworpen zijn aan bepaalde technische beperkingen, zoals tarieflimieten voor de application programming interfaces (‘API’) van Zoom die gebruikt worden door de Marketplace-inhoud.Meer informatie over Zoom- accounttypes en -rollen.

  Links van derden. De Marketplace kan links bevatten naar websites of bronnen van derden (‘Diensten van derden’). Diensten van Derden kunnen onderworpen zijn aan andere algemene voorwaarden en privacypraktijken. Zoom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van Diensten van Derden, noch voor de inhoud, producten of services (waaronder functionaliteit, beschikbaarheid en ondersteuning) van Diensten van Derden. Wanneer Zoom links naar Diensten van Derden plaatst, betekent dit niet dat Zoom dergelijke Diensten van derden aanbeveelt.

 2. Gebruik van Marketplace-inhoud

  Uw overeenkomsten met derden.  Uitgevers zijn verplicht om hun eigen servicevoorwaarden, privacybeleid en ondersteuningsinformatie (‘Uitgeversvoorwaarden’) te verstrekken met betrekking tot Marketplace-inhoud van Uitgevers. Uw gebruik van de Marketplace-inhoud van Uitgevers is onderworpen aan de Uitgeversvoorwaarden en we raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Zoom Marketplace-inhoud die door Zoom is ontwikkeld voor integratie met software of toepassingen van een derde partij, kan ook onderworpen zijn aan de geldende voorwaarden en het privacybeleid van de toepasselijke derde, als u gebruikmaakt van hun software of toepassing.Klantgegevens overgedragen aan uitgevers. Door Marketplace-inhoud te gebruiken of te openen, kunnen uw gegevens en informatie die zijn geüpload, gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Marketplace of andere producten of diensten van Zoom, inclusief Marketplace-inhoud, zoals berichten, bestanden, profielinformatie, tekst, documenten, audio- en videobestanden, stilstaande beelden en al het andere materiaal dat is ingevoerd of geüpload (‘Klantgegevens’) worden overgedragen naar en gebruikt door Zoom, de toepasselijke Uitgevers of toepasselijke software of toepassingen van derden in verband met uw gebruik van Marketplace-inhoud. Zoom is niet verantwoordelijk voor Klantgegevens die worden overgedragen aan een Uitgever of derde partij, of voor enige overdracht, verzameling, openbaarmaking, beveiliging, opening, wijziging, gebruikmaking of verwijdering van Klantgegevens die door of via Marketplace-inhoud zijn overgedragen aan Uitgevers of andere derde partijen. Voor het gebruik van Marketplace-inhoud kan het nodig zijn om Klantgegevens over te dragen aan de Uitgever of een derde partij, en door de Marketplace-inhoud te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met de overdracht van Klantgegevens aan toepasselijke Uitgevers en derde partijen door Zoom voor dat nodig is om u in staat te stellen de toepasselijke Marketplace-inhoud te openen en te gebruiken.  Raadpleeg voor meer informatie over hoe Zoom uw gegevens in verband met de Marketplace verzamelt en gebruikt de Privacyverklaring van Zoom.Ondersteuning. Zoom biedt geen ondersteuning voor Marketplace-inhoud van Uitgevers. Voor ondersteuningsgerelateerde behoeften dient u rechtstreeks contact op te nemen met de Uitgever. Zoom biedt ondersteuning voor de Marketplace in het algemeen, voor Zoom Marketplace-inhoud en voor factureringsvragen in verband met de Marketplace.   
 3. Betaalde Marketplace-inhoudToegang.  Marketplace-inhoud kan gratis worden aangeboden of kan worden aangeboden in ruil voor een vergoeding, zoals een eenmalige vergoeding, in-app-aankopen of abonnementskosten.Gratis proefperiodes. Als u een aanbod hebt gekregen om betaalde Marketplace-inhoud gratis te gebruiken gedurende een bepaalde periode die is vermeld in het aanbiedingsmateriaal voor de toepasselijke Marketplace-inhoud, inclusief toepasselijke Uitgeversvoorwaarden, worden er geen kosten in rekening gebracht voor de toegang tot en gebruik van die Marketplace-inhoud, behalve zoals gespecificeerd in het aanbiedingsmateriaal. Zoom of de toepasselijke Uitgever zal u van tevoren op de hoogte stellen van de datum waarop kosten in rekening worden gebracht voor de toepasselijke Marketplace-inhoud, tenzij u bij aanmelding voor de gratis proefperiode akkoord bent gegaan met de automatische toepassing van eventueel toepasselijke kosten na het verstrijken van de gratis gebruiksperiode. Als toegang tot Marketplace-inhoud aan u wordt verleend als onderdeel van een gratis proefabonnement dat wordt omgezet in een betaald abonnement, moet u uw abonnement opzeggen vóór de datum waarop het gratis abonnement wordt omgezet in een betaald abonnement, anders moet u voor het betaalde abonnement betalen totdat u uw abonnement opzegt.

  Betaalde abonnementen. Als u zich aanmeldt voor een betaald abonnement om Marketplace-inhoud te gebruiken, moet u het gewenste abonnement selecteren (een ‘Abonnementsplan’).  Zoom of de toepasselijke Uitgever kan de kosten die van toepassing zijn op een Abonnementsplan te allen tijde wijzigen door u van tevoren op de hoogte te stellen van de datum waarop de nieuwe kosten van kracht worden.  Gewijzigde abonnementskosten worden van kracht aan het begin van de volgende terugkerende factureringsperiode die van toepassing is op het geselecteerde Abonnementsplan (elk een ‘Abonnementsperiode’). Tenzij anders bepaald in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Zoom, erkent u en gaat u ermee akkoord dat als u een betaald Abonnementsplan hebt, uw betaalde Abonnementsplan automatisch wordt verlengd tenzij u het annuleert of wij het opschorten of beëindigen in overeenstemming met deze Marketplace-voorwaarden.

  Facturering en betaling. U kunt Marketplace-inhoud, inclusief Abonnementsplannen, eenmalige aankopen en in-app-aankopen, aanschaffen via de Marketplace met behulp van een van de opgegeven betaalmethoden. We brengen de kosten voor de toepasselijke Marketplace-inhoud in rekening via de door u geselecteerde betaalmethode.  Als u via ACH-incasso betaalt, machtigt u Zoom om het bedrag elektronisch van uw rekening af te schrijven en zo nodig elektronisch op uw rekening terug te storten om onjuiste afschrijvingen te corrigeren. Voor Abonnementsplannen blijven we aan het begin van de toepasselijke Abonnementsperiode automatisch een bedrag van uw rekening afschrijven totdat u uw Abonnementsplan annuleert. Betalingen worden namens ons verwerkt door een externe verwerker, Stripe, Inc. Als we een betaling niet kunnen verwerken via de betaalrekening die u aan ons hebt verstrekt, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Vervolgens beschikt u over een bepaalde vaste termijn om ons het nummer van een geldige betaalrekening te verstrekken. Als u binnen de toepasselijke periode geen nummer van een geldige betaalrekening verstrekt, kunnen we uw recht op toegang tot de toepasselijke Marketplace-inhoud, inclusief een eventueel toepasselijk Abonnementsplan, intrekken. Als u vragen hebt over de facturering voor een Abonnementsplan, kunt u ons bereiken op 888.799.9666.

  Indirecte belastingen.  Voor alle Marketplace-inhoud die u koopt, voegt Zoom aan de toepasselijke kosten alle vereiste transactiegebaseerde belastingen of toeslagen toe die moeten worden geïnd bij de koper en worden overgemaakt aan belasting- of regelgevende instanties, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Directe/digitale belastingen.  Van de toepasselijke kosten voor Marketplace-inhoud zijn directe en andere digitale belastingen afgetrokken, waaronder bronbelastingen, belastingen die aan de bron worden afgetrokken en andere op inkomsten gebaseerde belastingen.  U stemt ermee in om geen belasting in te houden op of af te trekken van betalingen die u aan Zoom doet.  Als gevolg daarvan bent u de eindverantwoordelijke voor eventuele directe en andere belastingkosten die naar uw mening moeten worden ingehouden op of afgetrokken van de betaling.

  Terugbetalingen. Alle verkopen van Marketplace-inhoud zijn definitief en tenzij Zoom naar eigen goeddunken anders bepaalt, hebt u geen recht op terugbetaling nadat u de betreffende kosten hebt betaald.  

 4. Privacy

  Uw gebruik van de Marketplace is onderworpen aan de Privacyverklaring van Zoom.  Het verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens door Zoom in verband met de Marketplace en Marketplace-inhoud wordt beschreven in de Privacyverklaring van Zoom.
 5. Intellectuele eigendom

  U erkent en gaat ermee akkoord dat de Marketplace en alle Zoom Marketplace-inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de Marketplace, inclusief alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten, het exclusieve eigendom zijn van Zoom en/of zijn licentiegevers of autoriserende derden. Ook erkent u en gaat akkoord met het volgende: Zoom host Marketplace-inhoud van Uitgevers die op de Marketplace verschijnt, en niets in deze Marketplace-voorwaarden behelst of impliceert dat Zoom geheel of gedeeltelijk eigenaar is van of verantwoordelijk is voor enige Marketplace-inhoud van Uitgevers die via de Marketplace kan worden aangeboden. Alle Marketplace-inhoud van Uitgevers die door een Uitgever is gemaakt, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van die Uitgever. Alle handelsmerken, dienstmerken, logo’s, handelsnamen en andere bron-ID’s van Zoom die op of in verband met de Marketplace worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Zoom in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het verschijnen van handelsmerken van derden op de Marketplace vormt geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door Zoom of zijn gelieerde ondernemingen.
 6. Wijziging van de Marketplace-voorwaarden

  Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in deze Marketplace-voorwaarden. Binnen tien (10) kalenderdagen na het doorvoeren van wijzigingen in deze Marketplace-voorwaarden (of tien (10) kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving, als een dergelijke kennisgeving wordt verstrekt), zijn deze wijzigingen bindend voor u. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, moet u stoppen met uw gebruik van de Marketplace- en Marketplace-inhoud en deze Marktplace-voorwaarden onmiddellijk beëindigen zoals hierin beschreven. Als u de Marketplace en/of Marketplace-inhoud na een dergelijke periode van tien kalenderdagen blijft gebruiken, wordt ervan uitgegaan dat u deze Marketplace-voorwaarden heeft geaccepteerd.
 7. Beëindiging

  Beëindiging door Zoom. Zoom kan uw toegang tot of gebruik van de Marketplace en Marketplace-inhoud opschorten, beperken of beëindigen, de Marketplace of enig deel of enige functie daarvan stopzetten of deze Marketplace-voorwaarden op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u en zonder aansprakelijkheid of andere verplichting jegens u.  Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving op de hoogte te stellen van enige van deze handelingen.  Bij beëindiging dient u het gebruik van de Marketplace te staken en al het gebruik van enige Marketplace-inhoud verkregen van de Marketplace te verwijderen en/of anderszins te staken.  Bij beëindiging van uw toegang tot gekochte Marketplace-inhoud (inclusief abonnementen) hebt u mogelijk recht op terugbetaling van toepasselijke vergoedingen, volledig of gedeeltelijk, zoals Zoom naar eigen goeddunken kan bepalen.Beëindiging door u.  U kunt deze Marketplace-voorwaarden op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen door: (1) alle gebruik van de Marketplace te staken, (2) alle (gebruik van) Marketplace-inhoud verkregen van de Marketplace te verwijderen en/of anderszins te staken, en (3) indien van toepassing, alle Abonnementsplannen voor gekochte Marketplace-inhoud te annuleren.  Zoals uiteengezet in artikel 3 wordt er bij beëindiging niets terugbetaald. Elk nieuw of voortgezet gebruik van de Marketplace of enige Marketplace-inhoud is onderworpen aan de Marketplace-voorwaarden. Als u uw Zoom-account beëindigt of sluit, worden deze Marketplace-voorwaarden en uw gebruik van de Marketplace en alle Marketplace-inhoud automatisch beëindigd.
 8. Geen garantiesU BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE MARKETPLACE EN MARKETPLACE-INHOUD WORDEN GELEVERD ‘ZOALS ZE ZIJN’ EN DAT ZOOM, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK AFWIJZEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. ZOOM, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE OF MARKETPLACE-INHOUD, MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE VERKREGEN VIA DE MARKETPLACE OF MARKETPLACE-INHOUD OF DAT DE MARKETPLACE-INHOUD ZAL VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN EEN GEBRUIKER, OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. HET GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE EN MARKETPLACE-INHOUD IS OP EIGEN RISICO. HET GEBRUIK VAN MATERIAAL EN/OF INHOUD DIE WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE OF MARKETPLACE-INHOUD IS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE OF MARKETPLACE-INHOUD. HET VOLLEDIGE RISICO DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE MARKETPLACE OF MARKETPLACE-INHOUD BLIJFT BIJ U BERUSTEN. ZOOM KAN GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE OF MARKETPLACE-INHOUD GARANDEREN EN BELOOFT DIT OOK NIET.
 9. SCHADELOOSSTELLING

  ZONDER ENIGE ANDERE VERPLICHTING TUSSEN U EN ZOOM TE BEPERKEN OF TE WIJZIGEN, GAAT U ERMEE AKKOORD OM ZOOM, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, CONSULTANTS, AGENTEN, LEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS SCHADELOOS TE STELLEN VOOR, TE VERDEDIGEN TEGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE EN/OF KOSTEN VAN DERDEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ADVOCATENHONORARIA) DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE-INHOUD OF MARKETPLACE, UW SCHENDING VAN DEZE MARKETPLACE-VOORWAARDEN, OF DE INBREUK OF SCHENDING DOOR U OF EEN ANDERE GEBRUIKER VAN UW ACCOUNT VAN ENIG INTELLECTUEEL-EIGENDOMSRECHT OF ANDER RECHT VAN ENIGE PERSOON OF ENTITEIT, OF VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.  ZOOM ZAL ZICH TE GOEDER TROUW INSPANNEN OM U SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE VORDERINGEN, RECHTSZAKEN EN PROCESSEN.
 10. Feedback

  Door ideeën, suggesties, documenten en/of voorstellen (‘Feedback’) in te dienen bij Zoom, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (a) uw Feedback geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie bevat; (b) Zoom niet verplicht is tot vertrouwelijkheid, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Feedback; (c) Zoom het recht heeft om dergelijke Feedback te gebruiken of openbaar te maken voor welk doel dan ook, op welke manier dan ook, in welke media dan ook, wereldwijd; (d) Zoom mogelijk al bezig is een oplossing of component te ontwikkelen in verband met de Feedback; en (e) u Zoom een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie verleent om de Feedback voor welk doel dan ook te gebruiken en te publiceren, zonder vergoeding aan u.
 11. Auteursrechtenschending melden

  Als u van mening bent dat uw werk is gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, kunt u informatie vinden over hoe u de inbreuk kunt melden in het DMCA-meldingsbeleid van Zoom.
 12. Algemene bepalingen

  Overdracht.  U mag deze Marketplace-voorwaarden niet overdragen, hetzij van rechtswege, door wijziging van zeggenschap, fusie, verkoop van activa of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoom. Zoom kan deze Marketplace-voorwaarden toewijzen of overdragen, naar eigen goeddunken, zonder beperking.Volledige overeenkomst.  Behalve voor zover ze kunnen worden aangevuld met aanvullende voorwaarden, beleid, richtlijnen of normen, vormen deze Marketplace-voorwaarden (samen met de Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die hierin zijn opgenomen) de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen Zoom en u met betrekking tot de Marketplace, en deze Marketplace-voorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten met betrekking tot de Marketplace. De Marketplace-voorwaarden kunnen alleen schriftelijk door Zoom worden bijgewerkt of gewijzigd, zoals uiteengezet in deze Marketplace-voorwaarden.

  Overleving. Bepalingen van deze Marketplace-voorwaarden die, volgens de bewoordingen ervan, moeten worden uitgevoerd na de beëindiging of afloop van deze Marketplace-voorwaarden, blijven van kracht. Dit betreft bijvoorbeeld de rechten en vereisten van artikel 7-10.Geen verklaring van afstand. Als Zoom zou nalaten om enige van zijn rechten met betrekking tot de Marketplace of een schending van deze Marketplace-voorwaarden in een bepaalde situatie af te dwingen, betekent dit in geen geval dat Zoom afstand van dergelijke rechten doet.

  Scheiding.Als enige bepaling van de Marketplace-voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling gescheiden en blijft de rest van deze Marketplace-voorwaarden volledig van kracht.

  DE VOLGENDE AANVULLENDE BEPALINGEN (GEZAMENLIJK DE ‘ZOOM VOOR DE OVERHEID-VOORWAARDEN’) ZIJN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING ALS U DE ZOOM VOOR DE OVERHEID-MARKETPLACE GEBRUIKT DIE BESCHIKBAAR IS OP HTTPS://MARKETPLACE.ZOOMGOV.COM.

 13. De term ‘Marketplace’ verwijst naar de Zoom voor de overheid-Marketplace die beschikbaar is op https://marketplace.zoomgov.com. De ‘Zoom-servicevoorwaarden’ waarnaar hierboven wordt verwezen, verwijzen naar de Zoom voor de overheid-servicevoorwaarden. De ‘Privacyverklaring van Zoom’ waarnaar hierboven wordt verwezen, verwijst naar de Zoom voor de overheid-privacyverklaring.
 14. Als u bent aangesloten bij een entiteit in de publieke sector, verklaart u te voldoen aan alle overheidsregels en -voorschriften die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de Marketplace.
 15. Zoom heeft de software, toepassingen en Marketplace-inhoud van derden die toegankelijk zijn via de Marketplace niet onafhankelijk geëvalueerd op naleving van het FedRAMP, andere cyberbeveiligingsstandaarden zoals de Cybersecurity Maturity Model Certification, het NIST Cybersecurity Framework of gerelateerde vereisten. U bent als enige verantwoordelijk voor het verifiëren van software, applicaties, platforms of services van derden die u gebruikt in combinatie met Marketplace-inhoud op naleving van FedRAMP of andere cyberbeveiligingsnormen.
 16. Voor het gebruik van Marketplace-inhoud van Zoom voor de overheid-Marketplace kunnen Klantgegevens worden overgedragen buiten de FedRAMP-grens voor Zoom voor de overheid. Door Marketplace-inhoud van de Zoom voor de overheid-Marketplace te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met de overdracht van Klantgegevens buiten de FedRAMP-grens voor Zoom voor de overheid en gaat u er verder mee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de beveiliging van dergelijke gegevens nadat ze zijn overgedragen buiten de FedRAMP-grens voor Zoom voor de overheid.
 17. Als deze Zoom voor de overheid-voorwaarden op u van toepassing zijn, zijn deze Zoom voor de overheid-voorwaarden van toepassing in een conflict tussen deze Zoom voor de overheid-voorwaarden en enige andere bepaling van de Marketplace-voorwaarden.