Enquête: leidinggevenden willen ook flexibel werken

Zoom heeft Morning Consult in juni en juli 2022 opdracht gegeven voor een enquête¹ om meer te weten te komen over de gevoelens van hogere leidinggevenden over de toekomst van werk. De resultaten geven aan dat zelfs topleiders de voorkeur geven aan hybride werk voor zichzelf en veel voordelen zien in flexibele werkmodellen.

Enquête: leidinggevenden willen ook flexibel werken

Volgens een recente enquête waarderen medewerkers de mogelijkheid om een keuze te hebben. Iets meer dan twee derde (69%), van de medewerkers zegt dat het belangrijk is dat ze kunnen kiezen of ze persoonlijk aanwezig zijn, op afstand werken of hybride werken.

Mensen willen hun werkstijl en planning aanpassen aan hun behoeften, en zijn bereid tot verandering als hun organisatie niet aan die voorkeur voldoet. Flexibiliteit op het gebied van waar, wanneer en hoe mensen werken, is belangrijk bij talentwerving en -behoud. In een enquête van Momentive zegt bijna de helft (45%) van de respondenten dat het waarschijnlijk is dat ze op zoek gaan naar een nieuwe baan als ze niet in staat zijn om op hun ideale locatie te werken.

Dit heeft leiders ertoe aangezet om een nieuw beleid te bepalen dat tegemoetkomt aan de behoeften van medewerkers, waarbij velen een mix van persoonlijke aanwezigheid en op afstand werken als een nieuwe norm hebben vastgesteld.

Het is duidelijk dat medewerkers waarde hechten aan flexibiliteit op de werkplek, maar hoe zit het met de leiders van hun bedrijf … waaraan geven zij de voorkeur? Hoe denken de mensen die dit beleid uitvoeren er echt over? Zijn ze van mening dat het een positieve invloed heeft op medewerkers? Op welke manier kan hybride werk volgens hen hun bedrijf ten goede komen?

Dat zijn de vragen die Zoom besloot te onderzoeken en in samenwerking met Fortune door Morning Consult een enquête¹ te laten uitvoeren die de gevoelens van leiders over hybride werk en de algehele impact ervan op de tevredenheid van medewerkers, de bedrijfscultuur en bedrijfsdoelstellingen onderzoekt. Respondenten moesten de afgelopen zes maanden werken bij een organisatie die hybride of volledig op afstand werkte. Enkele van de belangrijkste bevindingen die uit dit onderzoek naar voren kwamen:

  • Leiders houden ook van flexibele werkschema's: meer dan 90% zei dat ze de voorkeur gaven aan een hybride of externe werkomgeving in plaats van een omgeving met alleen persoonlijke aanwezigheid.
  • Op de vraag hoe medewerkers bij voorkeur zouden moeten werken, neigen de bevraagde leiders iets meer naar extern, met gemiddeld een 60% van de tijd op afstand en 40% van de tijd op kantoor.
  • Ze zijn van mening dat de impact van hybride werken en werken op afstand eerder positief dan negatief is geweest, met name voor wat betreft de ervaring van de medewerkers. Eenenzeventig procent denkt dat hybride werken en werken op afstand een positieve invloed heeft gehad op de tevredenheid van medewerkers.
  • Velen geloven dat hybride werken en werken op afstand geen of een positieve impact hebben gehad op de kwaliteit van connecties, waarbij 31% het gevoel heeft dat werken op afstand de kwaliteit van hun connecties met directe medewerkers heeft verbeterd en 54% vindt dat de kwaliteit hetzelfde is gebleven.
  • De overgrote meerderheid (84%) is het ermee eens dat sterke relaties op de werkplek kunnen worden opgebouwd bij volledige persoonlijke aanwezigheid, en een vergelijkbaar deel (85%) zegt hetzelfde over een hybride werkplek.

Lees verder voor meer inzicht in de bevindingen van de enquête.

Ja, de toekomst van werk is echt hybride

Ja, de toekomst van werk is echt hybride

Leiders zien het teken aan de wand – ze weten dat hybride werk een blijvertje is. Meer dan 4 op 5 (86%) zijn het eens met de stelling 'de toekomst van werk is hybride', terwijl slechts 4% het daar niet mee eens is. Die overtuiging is ook aanwezig op persoonlijk niveau, aangezien bijna 56% beweert persoonlijk de voorkeur te geven aan een hybride werkomgeving, terwijl 35% verkiest om volledig op afstand te werken en slechts 9% liever op kantoor werkt.

Ze hebben ook een vergelijkbare visie voor medewerkers, aangezien de helft (50%) de voorkeur geeft aan een hybride omgeving voor hen, 24% een volledig externe omgeving verkiest en 18% de medewerkers zelf zou laten beslissen. Slechts 8% zegt de voorkeur te geven aan volledig persoonlijke aanwezigheid voor hun medewerkers.

De ideale werkomgeving van de leider

Voorkeurswerkomgeving voor medewerkers

Waarom leiders de voorkeur geven aan flexibel werken

Waarom leiders de voorkeur geven aan flexibel werken

De voorkeur van respondenten voor hybride werk is gebaseerd op diverse factoren, waaronder: zinvol en kwalitatief werk voor medewerkers.

Op de vraag welke factoren het belangrijkst zijn bij het bepalen van de beste werkafspraken voor hun bedrijf (op een schaal van 1-6, waarbij één de belangrijkste is), rangschikten de bevraagde leiders de nodige middelen voor productiviteit als de belangrijkste factor (2,86), gevolgd door betere teamsamenwerking (3,44) en het handhaven van een sterke bedrijfscultuur (3,56).

Rangschikking van belangrijke factoren voor het bepalen van een werkomgeving

Een leider bevestigde deze focus op productiviteit als volgt met eigen woorden:

"Het maakt het beste van twee dingen. Betere productiviteit voor de werkgever en een betere balans tussen werk en privé voor de medewerkers." – Een leider die de voorkeur geeft aan een hybride omgeving voor medewerkers

Hoe ziet hybride werk eruit?

Hoe ziet hybride werk eruit?

Er is geen algemeen geldende benadering van een hybride werkmodel. Leiders overal ter wereld passen de verdeling tussen externe en kantooromgevingen aan volgens de unieke behoeften van hun bedrijf. De bevraagde leiders neigen echter meer naar werken op afstand, waarbij respondenten menen dat 60% van de tijd op afstand kan worden doorgebracht en 40% van de tijd met persoonlijke aanwezigheid.

Verdeling tussen persoonlijke aanwezigheid en op afstand werken

De wijdverspreide impact van flexibel werken

De wijdverspreide impact van flexibiliteit

"Omdat ze het gevoel krijgen dat ze hun situatie onder controle hebben en hun leven in balans kunnen brengen, zullen ze gelukkiger en productiever zijn op het werk", zei een van de bevraagde leiders.

Volgens de bevraagde leiders heeft werkplekflexibiliteit een vrij positief rimpeleffect. Uit de bevindingen van Morning Consult bleek dat leiders de impact van hybride en externe werkplekken meer positief dan negatief ervaren, vooral als het gaat om de tevredenheid van medewerkers en de kwaliteit van connecties.

Eenenzeventig procent meent dat hybride werken en werken op afstand een positieve invloed heeft gehad op de tevredenheid van medewerkers, 58% is die mening toegedaan voor wat betreft het behoud van medewerkers, terwijl dat voor bedrijfsbrede communicatie en teamconnecties respectievelijk 57% en 52% is.

De impact van hybride werken op afstand

In de enquête kwam vaak naar voren dat werken op afstand en hybride werken meestal de connecties met collega's en de kwaliteit van die connecties heeft versterkt of niet heeft beïnvloed. Vierendertig procent voelt zich meer verbonden met directe medewerkers door het werken op afstand, terwijl 51% hoegenaamd geen impact voelt.

De impact van hybride werken op afstand voor connecties

Een soortgelijk verhaal kwam ook naar voren voor wat betreft de kwaliteit van connecties. Eenendertig procent heeft het gevoel dat werken op afstand de kwaliteit van de connecties met directe medewerkers heeft verhoogd en 54% vindt dat de kwaliteit hetzelfde is gebleven, terwijl 31% vindt dat werken op afstand de kwaliteit van de connecties met het management van het bedrijf heeft verhoogd en 55% vindt dat de kwaliteit hetzelfde is gebleven.

De kwaliteit van connecties

Het is geen verrassing dat deze hogere leidinggevenden meer voordelen hebben gevonden in externe en hybride werkplekken dan bij persoonlijke aanwezigheid. Wanneer de bevraagde leiders een lijst met potentiële voordelen voor elke werkomgeving kreeg, selecteerde 35% van hen 'Geen van deze' voor persoonlijke aanwezigheid, vergeleken met 13% voor hybride werk en 17% voor volledig werken op afstand. De belangrijkste voordelen van hybride werken zijn meer flexibiliteit voor medewerkers (57%), minder personeelsverloop (57%), betere balans tussen werk en privé (56%) en verhoogde productiviteit (53%).

Hoe elke werkomgeving bedrijven ten goede komt

Daarnaast werden meer uitdagingen vastgesteld bij persoonlijke aanwezigheid dan bij hybride werken en werken op afstand. Wanneer een lijst met potentiële uitdagingen voor elke werkomgeving werd verstrekt, selecteerde 18% van de bevraagde leiders 'Geen van deze' voor persoonlijke aanwezigheid, vergeleken met 41% voor hybride werk en 27% voor werken op afstand. De belangrijkste uitdagingen die naar voren kwamen voor persoonlijke aanwezigheid waren verhoogde gezondheidsrisico's (59%), negatieve milieu-impact (55%) en hogere bedrijfskosten (52%).

De uitdagingen van elke werkomgeving

Connecties aanknopen door strategische activiteiten

Connecties aanknopen door strategische activiteiten

Hybride betekent per definitie dat sommige elementen van het werk zowel op afstand als met persoonlijke aanwezigheid plaatsvinden. Leiders hebben voorkeuren voor wat betreft deze elementen.

Volgens de enquête van Morning Consult zijn meer leiders van mening dat evenementen, zoals bijeenkomsten van het voltallige personeel (56%), en grote groepsbijeenkomsten (54%), beter geschikt zijn voor een virtuele formule dan voor persoonlijke aanwezigheid. Ze geven echter de voorkeur aan een formule met persoonlijke aanwezigheid boven een virtuele formule voor sociale teamevenementen (57%), sollicitatiegesprekken (56%) en vergaderingen met klanten (50%).

Voorkeurformules voor vergaderingen

De voorkeur van leiders voor virtuele bedrijfsbrede vergaderingen kan ook helpen om de bedrijfscultuur te versterken. Op de vraag welke praktijken ze nuttig vonden om de connecties tussen teamleden te versterken, werden bedrijfsbrede vergaderingen en bijeenkomsten van het voltallige personeel (79%), opleidingen voor medewerkers (75%) en teambuildingactiviteiten (77%) aangehaald als enigszins of zeer nuttig.

Praktijken die teamconnecties versterken

Hybride werken vereenvoudigen met technologie

Hybride werken vereenvoudigen met technologie

Leiders willen een omgeving creëren die productiviteit mogelijk maakt, de samenwerking tussen teams verhoogt en bijdraagt aan een sterke bedrijfscultuur. En de meeste leiders zijn van mening dat ze dit alles kunnen krijgen in een hybride werkomgeving, waarin medewerkers het gelukkigst zijn. Dus zodra ze de optimale mix van werk op afstand en op kantoor hebben vastgesteld, moeten leiders vervolgens technologiepartners selecteren die hen kunnen helpen hun hybride visie uit te voeren.

Dat begint met het inzetten van technologie die de veerkracht van de organisatie bevordert – oplossingen die zijn geoptimaliseerd voor het opbouwen van connecties. Willen medewerkers vanuit huis deelnemen aan een bijeenkomst van het voltallige personeel? Oké. Wilt u de mogelijkheid om de teamverbondenheid te verbeteren, ongeacht waar het team zich bevindt? Geen probleem. Met de juiste technologiestrategie kunt u aan uw wensen voldoen.

Bij Zoom bieden we een communicatieplatform gericht op de behoeften van digitale gebruikers, dat is geoptimaliseerd voor een toekomst met flexibel werken:

  • Zoom One, een alles-in-één oplossing voor communicatie en samenwerking, ontworpen om uw teams te verbinden, waar ze zich ook bevinden
  • Zoom Rooms Smart Gallery, ontworpen om een inclusieve ervaring te creëren die gelijkheid voor zowel persoonlijk aanwezige als externe medewerkers bevordert door middel van AI-technologie
  • Realtime ondertiteling om mensen echt samen te brengen, zodat medewerkers wereldwijd kunnen werken terwijl ze zich gehoord, verbonden, opgenomen en gelijkwaardig voelen

Tevreden, verbonden teams kunnen optimale prestaties neerzetten, waar ze ook zijn. Werk wordt gekoppeld aan mensen en doelen, niet zozeer aan een plaats. De resultaten zullen op de lange termijn enorm renderen en een sterke bedrijfscultuur, meer tevreden klanten en een veerkrachtige organisatie bevorderen.

Methodologie

Deze enquête werd uitgevoerd onder 250 Amerikaanse hogere leidinggevenden, meer bepaald met een titel van vicepresident of hoger, waaronder eigenaar, partner, voorzitter, oprichter en mede-oprichter. Respondenten moesten de afgelopen zes maanden werken bij een organisatie die hybride of volledig op afstand werkte en samenwerkingssoftware gebruikt zoals videovergaderingen, chat en messaging of webinars.

Deze enquête werd online uitgevoerd van 16 tot 28 juni 2022 en van 14 tot 18 juli 2022. De foutmarge voor de volledige steekproef bedraagt ongeveer 6 procentpunten.

Maak vandaag nog verbinding

Ontdek hoe u ons platform voor geïntegreerde communicatie kunt gebruiken om teamsamenwerking te stroomlijnen, connecties te versterken en de manier waarop u werkt te verbeteren.

Connect Your Hybrid Team with Unified Communications
Blue half circle