API-licentie en Gebruiksvoorwaarden van Zoom

Laatst bijgewerkt: 26 juni 2023

Door de API's van Zoom (zoals hieronder gedefinieerd) te openen of gebruiken, waaronder binnen software, een toepassing, website, tool, service of product dat u maakt of aanbiedt met behulp van de API's van Zoom (uw "Toepassing"), gaat u akkoord met de voorwaarden van deze API-licentie en de gebruiksvoorwaarden ("API-voorwaarden") en verklaart u zich te zullen houden aan alle bijbehorende documentatie of andere voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de API's van Zoom met Zoom Video Communications, Inc. ("Zoom", "wij", "ons" of "onze"). Als u deze API-voorwaarden namens een entiteit accepteert, verklaart en garandeert u ons dat u de bevoegdheid heeft om dit te doen (en voor de duidelijkheid, alle andere verwijzingen naar "u" in deze API-voorwaarden verwijzen naar een dergelijke entiteit).De term "waaronder" betekent "inclusief, maar niet beperkt tot".

 1. Overzicht
  1. Overzicht van het programma."Zoom-API's" betekent (i) elke vorm van een voor machines toegankelijke toepassingsprogrammeringsinterface die Zoom beschikbaar stelt en die toegang biedt tot de diensten of software van Zoom, waaronder alle bijbehorende hulpmiddelen, onderdelen, componenten en uitvoerbare bestanden daarvan; (ii) de Client Software Development Kits ("SDK's") van Zoom; (iii) alle Zoom-voorbeeldcode die interactie met de services of software van Zoom mogelijk maakt; en (iv) documentatie met betrekking tot het voorgaande. Voor de toepassing van deze API-voorwaarden omvat "Zoom-API's" niet de Zoom Video SDK, die valt onder de Servicevoorwaarden van de Video SDK. Zoom stelt de Zoom-API's beschikbaar om een verscheidenheid aan technische verbindingen en innovaties mogelijk te maken voor gebruik in verband met de diensten of software van Zoom.
  2. Geldende overeenkomsten. De Servicevoorwaarden of Hoofdabonnementsovereenkomst, de Ontwikkelaarsdocumentatie en deze API-voorwaarden van Zoom (samen de "Voorwaarden") beheersen uw gebruik van Zoom-API's, en door de Zoom-API's te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met dergelijke voorwaarden.In het geval van een conflict tussen deze API-voorwaarden en de Servicevoorwaarden of Hoofdabonnementsovereenkomst (indien van toepassing) of Ontwikkelaarsdocumentatie, gelden deze API-voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Zoom-API's.
  3. Wijziging van de Voorwaarden. WE KUNNEN DEZE API-VOORWAARDEN OP ELK MOMENT WIJZIGEN, MET OF ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN U. UW BLIJVEND GEBRUIK VAN DE ZOOM-API'S NA DE RELEASE VAN EEN VOLGENDE VERSIE VAN DEZE API-VOORWAARDEN WORDT BESCHOUWD ALS UW AANVAARDING VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DEZE API-VOORWAARDEN.
 2. Het gebruik van de Zoom-API's
  1. Toestemming en licentie. Onder voorbehoud van uw naleving van de Voorwaarden verleent Zoom u een beperkte, niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare, intrekbare licentie om uw Toepassing te ontwikkelen, te testen en te ondersteunen, en klanten van de diensten of software van Zoom toe te staan uw integratie van de Zoom-API's binnen uw Toepassing te gebruiken. U mag de Zoom-API's alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan in de Voorwaarden. Deze API-voorwaarden, noch de beschikbaarheid van informatie, gegevens of andere inhoud in de Zoom-API's mogen worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie voor enig ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat eigendom is van Zoom of enig handelsmerk, servicemerk, logo, handelsnaam, handelsuiterlijk of slogan van Zoom, behoudens de uitzonderingen die zijn uiteengezet in artikel 7 voor Zoom SDK-apps (gedefinieerd in artikel 6.1). U stemt ermee in om de Zoom-API's niet te gebruiken om (i) materiaal, software of inhoud te maken, te ontwerpen, te ontwikkelen, te verbeteren, te produceren, te verkopen, in licentie te geven, te promoten, op de markt te brengen of te distribueren die bedoeld zijn voor enig ander gebruik dan gebruik met de diensten of software van Zoom; (ii) de functies of functionaliteit van de diensten of software van Zoom opnieuw te maken; of (iii) afgeleide werken (zoals gedefinieerd in 17 U.S.C. § 101) van de Zoom-API's te maken of te distribueren, behalve zoals uitdrukkelijk hierin toegestaan. Zoom verleent u geen andere licenties volgens deze API-voorwaarden.
  2. Gebruiksbeperkingen. Zoom heeft het recht om uw gebruik van of toegang tot de Zoom-API's naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u te beperken of op te schorten. Beperkingen kunnen technische beperkingen omvatten, zoals oproep-, volume- en/of snelheidslimieten, of beperkingen op uw toegang tot sommige of alle Zoom-API's. U gaat akkoord met dergelijke beperkingen en probeert deze niet te omzeilen.
  3. Uw verantwoordelijkheden. U erkent en gaat ermee akkoord dat u de enige verantwoordelijke bent voor de inhoud, ontwikkeling, werking, ondersteuning en onderhoud van uw toepassing, evenals alle activiteiten met betrekking tot uw gebruik van de Zoom-API's. Derhalve verklaart en garandeert u dat uw toepassing geen inbreuk maakt op, misbruik maakt van of overtreding begaat op het octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten, of publiciteits- of privacyrechten van een derde partij, of anderszins resulteert in de schending van geldende wet- of regelgeving.
  4. Registratie en accounts. Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Zoom-API's, moet u zich registreren voor en een Zoom-account hebben.
  5. Publiceerbare URL voor intern gebruik.U kunt een Uniform Resource Locator ("URL") aanvragen die u en uw werknemers of vertegenwoordigers die toegang hebben tot de Zoom-diensten onder uw account in staat stellen om uw toepassing ("Publiceerbare URL") te installeren en te gebruiken. Een Publiceerbare URL kan naar eigen goeddunken van Zoom aan u worden verstrekt. In het geval dat Zoom u een Publiceerbare URL verstrekt, is het niet toegestaan: (i) deze Publiceerbare URL te gebruiken om uw toepassing aan derden te distribueren; of (ii) de Publiceerbare URL overal beschikbaar maken voor derden. Deze Publiceerbare URL is uitsluitend bedoeld voor gebruik door u om beperkte, privé-bètatests van uw Toepassing uit te voeren. Zoom kan de Publiceerbare URL te allen tijde intrekken of beperken, zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken.
  6. Wijzigingen en updates. Zoom werkt regelmatig functies bij en voegt functies toe aan de Zoom-API's en kan ook functies verwijderen of wijzigen. Zoom legt over het algemeen uit hoe u nieuwe of gewijzigde functies kunt gebruiken in de bijbehorende documentatie en in communicatie over de Zoom-API's. U erkent en gaat ermee akkoord dat Zoom de Zoom-API's te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving volledig of gedeeltelijk kan wijzigen, aanpassen, veranderen of buiten werking kan stellen. Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van dergelijke acties.U bent verantwoordelijk voor het controleren op updates van de Zoom-API's en moet uw toepassing onmiddellijk en zonder onnodige vertraging op eigen kosten ontwikkelen, bijwerken of wijzigen om ervoor te zorgen dat deze compatibel blijft en functioneert met de huidige versie van de Zoom-API's. U erkent en gaat ermee akkoord dat het niet aanbrengen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen ertoe kan leiden dat uw toepassing helemaal niet werkt of niet werkt zoals ontworpen en kan leiden tot de opschorting van uw toegang tot de Zoom-API's of beëindiging van de API-voorwaarden.
  7. Verboden gebruik. Het is u niet toegestaan de Zoom-API's of enige informatie, gegevens of inhoud waartoe toegang is verkregen of verkregen met behulp van de Zoom-API's of uw toepassing te gebruiken:
   1. Voor enig ander doel dan zoals uitdrukkelijk toegestaan in de voorwaarden.
   2. Op een manier die in strijd is met de Richtlijnen voor aanvaardbaar gebruik van Zoom.
   3. Op een manier die obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend is of die illegale of schadelijke activiteiten of middelen bevordert.
   4. Op een manier die denigrerend is, of op een manier waarmee het redelijkerwijs waarschijnlijk is dat anderen, Zoom of haar gebruikers in diskrediet worden gebracht.
   5. Op een manier die bedrieglijk, frauduleus, vals of misleidend is.
   6. Op een manier die in strijd is met geldende wet- of regelgeving, waaronder:
    • Illegale activiteiten, zoals kinderpornografie, gokken, piraterij, schending van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomswetten.
    • De intentie om minderjarigen op welke manier dan ook uit te buiten.
    • Toegang tot of machtiging van iemand om toegang te krijgen tot de Zoom-API's of Zoom-diensten of -software vanuit een land onder embargo, zoals verboden door de Amerikaanse overheid, waaronder beperkte landen en regio's die door Zoom worden vermeld op een lijst en van tijd tot tijd worden bijgewerkt.
    • Het schenden van geldende wet- en/of regelgeving met betrekking tot privacy, informatiebeveiliging of gegevensbescherming, waaronder wetten die van toepassing zijn op het opnemen of onderscheppen van audio-, video- of andere communicatie (gezamenlijk "Privacywetten").
   7. In elke omgeving of context die foutloze werking vereist (bijv. medische spoedhulp, gevaarlijke activiteiten) of waarin het falen van uw toepassing, de toegang tot of het gebruik van Zoom-API's, of de diensten of software van Zoom zou kunnen leiden tot de dood, lichamelijk letsel, of materiële schade of milieuschade
   8. Om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de diensten of software van Zoom te controleren, of voor vergelijkbare prestatietests, benchmarking of concurrerende doeleinden.
   9. Op een manier die Zoom, de Zoom-API's, de diensten of software van Zoom kan beperken, aantasten, schaden of beschadigen, met inbegrip van iemands gebruik van de Zoom-API's of een van de diensten of software van Zoom.
   10. Om ongeautoriseerde toegang tot diensten, servers, apparaten of netwerken die verbinding maken met of waartoe toegang kan worden verkregen via de Zoom-API's te verstoren, te onderbreken of proberen te verkrijgen.
   11. Om gebruikers van uw Toepassing ("Eindgebruikers") weg te migreren van een van de diensten of software van Zoom.
   12. Om te scrapen, databases te bouwen of op een andere manier kopieën te maken van gegevens die door uw toepassing worden geopend of verkregen met behulp van de Zoom-API's.
   13. Om bij de Zoom-API's meer dan de minimale hoeveelheid gegevens of meer dan de minimale machtigingen voor de soorten gegevens op te vragen die uw toepassing nodig heeft voor eindgebruikers om de beoogde functionaliteit van uw toepassing te gebruiken.
   14. Het vergaren, verkrijgen, verzamelen of gebruiken van inhoud en gegevens die zijn verkregen via de Zoom-API's of die anders zijn verzameld via of gebruikt worden door uw toepassing ("Toepassingsgegevens"), inclusief informatie over Eindgebruikers of anderen met wie zij communiceren via de diensten of software van Zoom ("Persoonsgegevens") zonder toestemming van de Eindgebruiker.
   15. Om een onredelijke hoeveelheid bandbreedte te gebruiken of met een negatieve invloed op de Zoom-API's, de diensten of software van Zoom of het gedrag van andere toepassingen die de Zoom-API's gebruiken.
   16. Om potentiële kwetsbaarheden in de beveiliging te identificeren, te exploiteren of openbaar te maken.
   17. Om gegevens op te vragen, te gebruiken of beschikbaar te stellen die zijn verkregen met behulp van de Zoom-API's buiten de machtigingen die uitdrukkelijk zijn verleend door Eindgebruikers in verband met het gebruik van uw toepassing.
   18. Om broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, structuur of organisatievorm van de Zoom-API's of de diensten of software van Zoom te reverse-engineeren, te decompileren, te demonteren of af te leiden.
   19. Om virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, malware of items van destructieve aard te introduceren of op een manier die deze zou kunnen introduceren.
   20. Om de Zoom-API's te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, in sublicentie te geven, toe te wijzen, te distribueren, te publiceren, over te dragen of anderszins beschikbaar te stellen aan derden, behalve zoals geïntegreerd in uw toepassing.
   21. Om uw toepassing beschikbaar te maken voor gebruik op een manier die de noodzaak voor Eindgebruikers omzeilt om een geldig abonnement of licentie voor de diensten of software van Zoom te verkrijgen.
   22. Om gegevens te gebruiken of over te dragen die zijn geopend of verkregen met behulp van de Zoom-API's, inclusief gegevens die zijn geaggregeerd, geanonimiseerd of afgeleid van die gegevens, voor reclame- of marketingdoeleinden, inclusief targeting- of weergaveadvertenties.
   23. Om een unieke verwijzings-ID in of toegewezen aan een toepassing te vervalsen of te wijzigen, of anderszins de bron van query's afkomstig van een toepassing te verbergen of te wijzigen om een schending van de voorwaarden te verbergen.
   24. Op een manier die, naar eigen goeddunken en oordeel van Zoom, een onredelijk risico voor de privacy- of gegevensbeveiliging voor Eindgebruikers of anderen zou kunnen creëren.
   25. Op een manier die koppelingen naar de Voorwaarden, de Privacyverklaring van Zoom of de andere voorwaarden of beleidsregels van Zoom verwijdert, verbergt, verhult, verstopt of wijzigt in inhoud die wordt geopend of verkregen met behulp van de Zoom-API's.
 3. Beveiliging en privacy
  1. Tokens. U hebt de plicht (i) uw codes of aanmeldingsgegevens die zijn verkregen voor het gebruik van de Zoom-API's ("Tokens") niet te delen, (ii) dergelijke tokens en alle aanmeldingsgegevens veilig en vertrouwelijk te houden en (iii) ze te gebruiken als uw enige middel om toegang te krijgen tot de Zoom-API's.
  2. Beveiligingsvereisten. U verklaart en garandeert dat uw toepassing geen beveiligingskwetsbaarheden bevat en is ontwikkeld om op een veilige manier met de Zoom-API's te werken. Uw netwerk, besturingssysteem en de software van uw servers, databases en computersystemen moeten correct zijn geconfigureerd om uw Toepassing veilig te kunnen gebruiken en Toepassingsgegevens veilig te verzamelen, te gebruiken en op te slaan. U en uw Toepassing zullen redelijke technische, administratieve en fysieke maatregelen treffen die:
   1. voldoen aan geldende wet- en regelgeving, waaronder Privacywetten;
   2. voldoen aan toepasselijke industrienormen of zelfregulerende vereisten of deze overtreffen;
   3. de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de Toepassingsgegevens, inclusief Persoonlijke gegevens, beschermen; en
   4. beveiligingsincidenten voorkomen.
  3. Beveiligingsincidenten. Voor de toepassing van dit artikel betekent een "Beveiligingsincident" de onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde toegang tot, het gebruik, de openbaarmaking, de wijziging, het verlies of de vernietiging van (i) de Zoom-API's; (ii) toepassingsgegevens of persoonsgegevens; (iii) uw toepassing; (iv) de informatietechnologiesystemen en -faciliteiten van u of uw dienstverleners waarvan de toepassing afhankelijk is; (v) de diensten van Zoom; en/of (vi) de toepassingen of systemen van Zoom. In het geval dat u zich bewust wordt van of een Beveiligingsincident vermoedt, stelt u Zoom onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadat u zich ervan bewust bent geworden, op de hoogte van een dergelijk Beveiligingsincident.U stemt ermee in om bewijsmateriaal met betrekking tot het Beveiligingsincident te bewaren en ons de informatie te verstrekken die wij vragen met betrekking tot het Beveiligingsincident, waaronder een uitleg van de aard en de hoofdoorzaak van het Beveiligingsincident, de categorieën en het geschatte aantal getroffen personen en/of organisaties, de categorieën en geschatte hoeveelheid getroffen records, de waarschijnlijke gevolgen van het Beveiligingsincident en corrigerende maatregelen die worden genomen. U stemt ermee in om de acties te ondernemen die Zoom redelijkerwijs kan vragen om te reageren op, onderzoek te doen naar en de nadelige gevolgen van een Beveiligingsincident te beperken.Voordat u communiceert met het publiek (bijv. via persberichten, blogs, sociale media, bulletinboards) of een derde (die niet uw vertegenwoordiger is) over een Beveiligingsincident, treedt u met Zoom in overleg en verstrekt u Zoom een voorafgaande kopie van dergelijke communicatie, op voorwaarde dat dit is toegestaan door de geldende wet- en regelgeving en niet onredelijk interfereert met uw onderzoek of herstel van het Beveiligingsincident of uw naleving van uw wettelijke verplichtingen om meldingen over het Beveiligingsincident te geven.
  4. Beveiligingsbeoordeling, -bewaking en -herstel: Zoom en/of een door Zoom geselecteerde onafhankelijke derde (en handelend op aanwijzing van Zoom) kunnen, op eigen kosten en naar goeddunken van Zoom, de monitoring of een beveiligingsbeoordeling van uw Toepassing(en) uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw Toepassing(en) voldoen aan de Voorwaarden en dat uw Toepassing(en) geen bedreiging vormt voor de veiligheid, integriteit, beschikbaarheid of prestaties van de diensten van Zoom, haar software of toepassingen (een "Beveiligingscontrole"). Zoom zal u vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van een Beveiligingsbeoordeling. U zult Zoom kosteloos volledige toegang op gebruikersniveau verlenen tot uw Toepassing(en) en met Zoom samenwerken in de Beveiligingsbeoordeling en alle informatie verstrekken die Zoom redelijkerwijs kan vragen om de Beveiligingsbeoordeling te voltooien.U verklaart en garandeert dat alle informatie die u aan Zoom verstrekt in verband met uw Toepassing waar en nauwkeurig is.Behalve zoals vereist door de geldende wetgeving, houdt Zoom de resultaten van de Beveiligingsbeoordeling vertrouwelijk.Zoom kan, naar eigen goeddunken en in het licht van uw gebruik van de Zoom-API's, eisen dat u aanpassingen of verbeteringen aanbrengt in de beveiligingsstandaarden of -processen van uw Toepassing als voorwaarde voor het gebruik of de voortzetting van het gebruik van de Zoom-API's. U onderhoudt processen om het melden van beveiligingskwetsbaarheden in uw Toepassing aan te moedigen, te identificeren en te verhelpen, en u stelt Zoom onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van, en legt aan Zoom in redelijk detail eventuele beveiligingskwetsbaarheden uit met betrekking tot de koppeling van uw Toepassing met de Zoom-API's onmiddellijk wanneer u zich bewust wordt van dergelijke kwetsbaarheden. De uitvoering van een Beveiligingsbeoordeling door Zoom of de beslissing om niet te reageren op een kennisgeving van een Beveiligingsincident of beveiligingsprobleem, mag niet worden opgevat als een goedkeuring, garantie of certificering van uw Toepassing of beveiligingsmaatregelen, noch zal het uw aansprakelijkheid beperken voor de schending van, of afzien van uw naleving van, enige bepaling van de Voorwaarden. U behandelt het optreden van, de resultaten van en alle communicatie in verband met een Beveiligingsbeoordeling als Vertrouwelijke informatie. Voor alle duidelijkheid: u mag dergelijke informatie niet gebruiken in marketing of reclame voor uw Toepassing.
  5. Privacyvereisten.Voor zover u Persoonlijke gegevens verzamelt, er toegang toe hebt of deze anderszins verwerkt in verband met de Zoom-API's, moet u:
   1. voldoen aan de Privacywetten, waaronder (voor zover van toepassing) uw verplichtingen uit hoofde daarvan om overheidsinstanties, getroffen personen en andere derden op de hoogte te stellen van beveiligingsinbreuken en inbreuken op persoonsgegevens, en om te voldoen aan verzoeken van individuen om hun rechten op grond van Privacywetten uit te oefenen (bijv. om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, deze te corrigeren, te verwijderen, draagbaar te maken, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of deze te beperken, of zich af te melden voor het delen van hun Persoonlijke gegevens);
   2. ervoor zorgen (en als enige verantwoordelijk te zijn om ervoor te zorgen) dat alle toestemmingen zijn verkregen van en alle kennisgevingen (inclusief privacyverklaringen) zijn gegeven aan alle Eindgebruikers en anderen, zoals vereist door de Privacywetten voor de werking van uw Toepassing en uw verzameling, gebruik, delen, opslag of andere verwerking van Persoonlijke gegevens;
   3. ervoor zorgen dat dergelijke kennisgevingen en toestemmingen de Voorwaarden of andere toepasselijke Zoom-voorwaarden en -beleidsregels niet vervangen, wijzigen of ermee in strijd zijn;
   4. Persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken:
    • in overeenstemming met dergelijke kennisgevingen en toestemmingen en in overeenstemming met uw gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw Toepassing;
    • voor het aanbieden en verbeteren van de functionaliteit en Eindgebruikerservaring van uw Toepassing, of voor doeleinden die uitdrukkelijk zijn toegestaan door de Eindgebruikers op wie de Persoonlijke gegevens betrekking hebben;
    • in overeenstemming met de Privacywetten, deze API-voorwaarden en uw gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw Toepassing; en
    • voor zover u Persoonlijke gegevens verwerkt als verwerker namens een gezamenlijke klant van u en Zoom ("Gezamenlijke klant"), in overeenstemming met de instructies en beperkingen die zijn vervat in uw overeenkomst met de Gezamenlijke klant;
   5. Persoonlijke gegevens niet verkopen of anderszins onthullen aan een derde, behalve:
    • aan een Eindgebruiker op wie deze betrekking hebben;
    • aan dienstverleners die op grond van een contract met u (i) geen persoonsgegevens mogen gebruiken voor een ander doel dan namens u om een dienst aan u te verlenen, en (ii) gebonden zijn door gegevensbeschermings- en veiligheidsvoorschriften die voldoen aan de Privacywetten;
    • voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de Eindgebruiker op wie deze betrekking hebben; of
    • voor zover vereist door de wet- of regelgeving; en
   6. op verzoek van Zoom om de assistentie te verlenen en maatregelen te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk voor Zoom kunnen zijn om zich te houden aan de Privacywetten, waaronder door Zoom onmiddellijk op de hoogte te stellen van verzoeken in verband met privacyrechten of andere correspondentie die is ontvangen van Eindgebruikers, toezichthouders of andere derden in verband met Persoonlijke gegevens die zijn verwerkt in verband met Zoom-API's, en te helpen met gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en kennisgevingen aan toezichthouders.
  6. Internationale doorgiften. Wanneer zowel u als Zoom verwerkingsverantwoordelijken zijn en u Persoonlijke gegevens verwerkt uit lidstaten van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk in een derde land waarover de Europese Commissie, de Swiss Federal Data Protection Information Commissioner ("FDIPC") of het UK Information Commissioner's Office ("ICO") niet heeft besloten dat dit een passend beschermingsniveau waarborgt, gaat u akkoord met het volgende:
   1. De contractbepalingen die zijn gehecht aan Uitvoeringsbesluit 2021/914 van de Europese Commissie van 4 juni 2021 (de "SCC's") worden door verwijzing opgenomen en zijn als volgt van toepassing op de doorgifte: (i) Module 1 van de SCC's is van toepassing; (ii) in bepaling 7 is de facultatieve docking-bepaling van toepassing; (iii) in bepaling 11 is de facultatieve taal niet van toepassing; iv) in bepaling 13 en bijlage I is de Ierse commissaris voor gegevensbescherming de bevoegde toezichthoudende autoriteit; (v) in bepaling 17 is optie 1 van toepassing en worden de SCC's beheerst door het Ierse recht; (vi) in bepaling 18(b) zullen geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van Ierland; (vii) de bijlagen van de SCC's worden geacht te zijn aangevuld met de informatie uiteengezet in de artikelen 3.2 tot en met 3.4 en bijlage A bij deze API-voorwaarden.
   2. Met betrekking tot Persoonlijke gegevens uit het Verenigd Koninkrijk zijn de SCC's van toepassing met de volgende wijzigingen: (i) de SCC's worden gewijzigd in overeenstemming met het International Data Transfer Addendum, uitgegeven door het ICO ("UK Addendum") dat door verwijzing is opgenomen, (ii) de tabellen van het UK Addendum worden geacht te zijn aangevuld met de relevante informatie uiteengezet in [Exhibit A and Section 3 of these API Terms], en (iii) elke tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de SCC's en het UK Addendum zal worden beslecht in overeenstemming met artikel 10 en 11 van het UK Addendum.
   3. Met betrekking tot Persoonlijke gegevens uit Zwitserland zijn de SCC's van toepassing met de volgende wijzigingen: (i) alle verwijzingen naar "Verordening (EU) 2016/679" en specifieke artikelen daarin worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar de Swiss Federal Data Protection Act en de gelijkwaardige artikelen of secties daarin; (ii) verwijzingen naar "EU", "Unie" en "wetgeving van de lidstaten" zullen worden vervangen door "Zwitserland" en "Zwitserse wet"; (iii) Bepaling 13(a) en Deel C van Bijlage I van de SCC's zullen niet worden gebruikt en verwijzingen naar de "bevoegde toezichthoudende autoriteit" en "bevoegde rechtbanken" zullen worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar de FDPIC en bevoegde rechtbanken in Zwitserland; (iv) in Bepaling 17 zullen de SCC's worden beheerst door het recht van Zwitserland, en (vii) in Bepaling 18(b) zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Zwitserland.
   4. Als de SCC's zoals hierboven geïmplementeerd niet kunnen worden gebruikt om op wettige wijze Persoonlijke gegevens vanuit het Verenigd Koninkrijk door te geven in overeenstemming met de UK GDPR, worden de toepasselijke standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen op grond van of toegestaan op grond van artikel 46 van de UK GDPR ("UK SCC's") in plaats daarvan door verwijzing opgenomen en vormen ze een integraal onderdeel van deze API-voorwaarden, en de bijlagen of tabellen van de Britse SCC's worden geacht te zijn gevuld met de relevante informatie die is uiteengezet in de punten 3.2 tot en met 3.4 en Bijlage A bij deze API-voorwaarden.
  7. Andere Privacyvoorwaarden.Niets in de Voorwaarden of de activiteiten die hierbij worden overwogen, mag worden opgevat als het creëren van een gezamenlijke verwerkingsrelatie tussen u en Zoom of het aanwijzen van u als Zoom-verwerker. U erkent dat Zoom Persoonlijke gegevens met betrekking tot Eindgebruikers en anderen kan verzamelen, gebruiken en delen zoals beschreven in de Privacyverklaring van Zoom. Voor alle duidelijkheid: Zoom is niet aansprakelijk voor en draagt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met Toepassingsgegevens die door u of uw Toepassing worden verzameld, gebruikt, gedeeld, bewaard of anderszins verwerkt en uw activiteiten met betrekking tot Toepassingsgegevens zijn op geen enkele wijze uitgevoerd door of namens Zoom.
 4. Eigendom en Intellectueel eigendom
  1. Intellectueel eigendom van Zoom. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) de Zoom-API's en alle andere Zoom-materialen of -inhoud die beschikbaar worden gesteld via de Zoom-API's, waaronder alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, het exclusieve eigendom zijn van Zoom en/of haar licentiegevers of het autoriseren van derden; en (ii) onder voorbehoud van de beperkte licenties die in de voorwaarden worden verstrekt, hebt u geen andere rechten op enig intellectueel eigendom van Zoom.
  2. Uw intellectuele eigendom. Onder voorbehoud van eventuele licenties die in de Voorwaarden worden verstrekt, bezit Zoom geen eigendom of andere rechten op uw Toepassing(en), intellectueel eigendom of andere technologie.
  3. Feedback. Door ideeën, suggesties en/of voorstellen ("Feedback") in te dienen bij Zoom, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (i) uw feedback geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie bevat; (ii) Zoom niet verplicht is tot vertrouwelijkheid, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Feedback; (iii) Zoom mogelijk al een oplossing of oplossingscomponent ontwikkelt met betrekking tot de Feedback; en (iv) u Zoom een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie verleent om de Feedback voor welk doel dan ook te gebruiken, te commercialiseren en te publiceren, zonder compensatie aan u.
  4. Zoom-productontwikkeling. Zoom wordt niet uitgesloten van het creëren, ontwikkelen, verwerven, publiceren, licentiëren, beschermen of op de markt brengen en distribueren (voor zichzelf of derden) van materialen, toepassingen, producten of diensten die concurrerend zijn met uw Toepassing of andere producten, of diensten die door u worden geleverd, ongeacht hun gelijkenis met uw Toepassing, uw producten of diensten, of producten of diensten die u in de toekomst kunt ontwikkelen.
  5. Geen affiliatie. U mag geen enkele relatie met Zoom voorstellen, waaronder enige suggestie dat Zoom uw toepassing sponsort, onderschrijft of garandeert of dat u een partner van Zoom bent en mag geen Zoom-logo gebruiken om een dergelijke affiliatie te impliceren zonder een schriftelijke licentie daarvoor. U zult geen verklaringen, garanties of toezeggingen doen met betrekking tot de Zoom-API's of in naam van Zoom.
 5. Ondersteuning en SLA (Service Level Agreement)
  1. Ondersteuning. U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van uw Toepassing en het bieden van ondersteuning voor uw Toepassing.
  2. Serviceovereenkomst van Zoom. Onder voorbehoud van de Voorwaarden zal Zoom commercieel redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van de Zoom-API's te waarborgen. Elk advies, consult of diensten die Zoom u biedt in verband met de Zoom-API's wordt geleverd op basis van "zoals het is" en zonder garanties of waarborgen van welke aard dan ook. Niettegenstaande het voorgaande is Zoom niet verplicht om u ondersteuning te bieden voor de Zoom-API's of uw Toepassing, en Zoom garandeert geen uptime, beschikbaarheid, prestaties of integriteit van de Zoom-API's. Zoom is niet aansprakelijk jegens u voor het niet beschikbaar zijn van de Zoom-API's of het niet uitvoeren van de Zoom-API's in overeenstemming met haar specificaties. Zoom is niet verplicht om u of uw Eindgebruikers vooraf op de hoogte te stellen van geplande of ongeplande downtime van de Zoom-API's.
 6. Gebruik door derden
  1. Zoom-goedkeuring voor gebruik door derden. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in dit artikel 6.1, mag uw Toepassing alleen worden gebruikt voor interne zakelijke doeleinden en gaat u ermee akkoord om uw toepassing of de Zoom-API's niet te delen, te verkopen, over te dragen, uit te besteden, door te verkopen, te verhuren, te leasen, uit te lenen of anderszins Toegang te verlenen tot uw Toepassing of de Zoom-API's aan een derde partij. Voor de toepassing van dit artikel 6.1 is een "Derde" iedereen die niet zowel: (1) uw werknemer of vertegenwoordiger is; en (2) contractueel schriftelijk gebonden is aan de gebruiks- en vertrouwelijkheidsbeperkingen die in deze Voorwaarden worden geboden. Niettegenstaande het voorgaande is de implementatie, publicatie en/of distributie van je toepassing(en) aan of gebruik door derden (gezamenlijk "Gebruik door derden") toegestaan wanneer: (1) je Toepassing is gepubliceerd voor de Zoom App Marketplace; of (2) die derde voorafgaand schriftelijk is goedgekeurd door Zoom. Zoom kan het gebruik van uw Toepassing door derden naar eigen goeddunken goedkeuren of weigeren en dergelijk Gebruik door derden kan onderworpen zijn aan aanvullende overeenkomsten, beperkingen, beperkingen en/of vereisten.
  2. Publicatie op Marketplace. Elke publicatie of distributie van uw toepassing op Zooms Marketplace of als onderdeel van het Zoom Apps-programma is onderworpen aan de Marketplace Developer Agreement.
 7. Handelsmerklicenties voor SDK-apps
  1. Licentie voor Zoom. Onder voorbehoud van deze API-voorwaarden verlenen ontwikkelaars van SDK-apps Zoom een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, herroepbaar, wereldwijd recht en licentie om tijdens de gebruiksperiode van de Zoom SDK uw naam, handelsmerken, servicemerken, logo's en symbolen (gezamenlijk "Uw merken") te gebruiken onder voorbehoud van uw richtlijnen voor merkgebruik die aan Zoom worden verstrekt, uitsluitend om: (i) uw SDK-app te promoten op de website van Zoom en in marketingmateriaal; (ii) voor andere marketingactiviteiten die onderling schriftelijk zijn overeengekomen; en (iii) om uw SDK-app te publiceren in persberichten, blogs, nieuwsbrieven, e-mails en ander vergelijkbaar publiciteitsmateriaal.
  2. Licentie voor de ontwikkelaars van SDK-apps.Zoom en het Zoom-logo zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Zoom ("Zoom-merken"). Onder voorbehoud van naleving van de Voorwaarden verleent Zoom ontwikkelaars van SDK-apps een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, herroepbaar, wereldwijd recht en licentie om tijdens de gebruiksperiode van de Zoom SDK de Zoom-merken uitsluitend te gebruiken voor weergave in uw SDK-app en op de website van uw SDK-app om de compatibiliteit van uw SDK-app met de diensten en software van Zoom te promoten. Zoom dient vooraf en schriftelijk in te stemmen met alle andere vormen van gebruik van de Zoom-merken.Elk gebruik van de Zoom-merken moet voldoen aan de Merkrichtlijnen en Partnergids van Zoom, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en beschikbaar zijn op https://explore.zoom.us/docs/en-us/brandguidelines.html of op brand@zoom.us. Er wordt geen andere licentie verleend voor de Zoom-merken of enig ander Zoom-handelsmerk, servicemerk, logo, handelsnaam, handelsuiterlijk of slogan die eigendom zijn van Zoom. Al het gebruik van de Zoom-merken komt ten goede aan Zoom zijn en u mag geen actie ondernemen die nadelig is voor de exclusieve eigendomsrechten van Zoom in de Zoom-merken. U stemt ermee in om geen enkel handelsmerk, productnaam of domeinnaam die de Zoom-merken bevat, of iets verwarrends vergelijkbaars, over te nemen, te gebruiken, te registreren of te proberen te registreren.
  3. Beheer. Elke partij kan elke licentie voor het gebruik van haar Merken intrekken of eisen dat nieuwe Merken worden gebruikt, indien van toepassing, in de toekomst, na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.Elke partij stemt ermee in om op verzoek monsters te verstrekken van haar gebruik van de Merken van de andere partij.
 8. Kosten.Zoom behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het gebruik van of de toegang tot alle of een deel van de Zoom-API's. Eventuele kosten moeten schriftelijk door u en Zoom worden overeengekomen.
 9. Vertrouwelijkheid
  1. Vertrouwelijke informatie.U kunt van tijd tot tijd toegang krijgen tot de vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Zoom. De vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Zoom omvat alle informatie in materiële of immateriële vorm die is gelabeld als "vertrouwelijk" (of met een vergelijkbare legenda) of informatie die een redelijk persoon als vertrouwelijk zou beschouwen gezien de aard van de informatie of de omstandigheden waaronder deze werd bekendgemaakt ("Vertrouwelijke informatie"). De Zoom-API's en alle niet-openbare communicatie van Zoom die hiermee verband houdt, vormen Vertrouwelijke informatie. U mag Vertrouwelijke informatie alleen gebruiken als dat nodig is voor de uitoefening van uw rechten die zijn verleend onder de Voorwaarden.U stemt er ook mee in Vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, toegang of openbaarmaking en om Vertrouwelijke informatie niet aan een derde partij bekend te maken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zoom.
  2. Wettelijk verplichte openbaarmaking. U mag Vertrouwelijke informatie alleen openbaar maken wanneer u hiertoe wettelijk wordt verplicht, maar voordat u dit doet, moet u, indien wettelijk toegestaan: (i) Zoom onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen; (ii) redelijkerwijs samenwerken met Zoom (op eigen kosten van Zoom) in het geval Zoom ervoor kiest om een beschermingsbevel of ander rechtsmiddel te zoeken om de openbaarmaking van vertrouwelijke Informatie te voorkomen of te beperken (een "Gerechtelijk bevel"); en (iii) vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken tot Zoom er naar eigen goeddunken voor heeft gekozen om af te zien van naleving van dit artikel 8 met betrekking tot dergelijke Vertrouwelijke informatie of een Beschermend bevel is verleend of geweigerd. In het geval dat u Vertrouwelijke informatie openbaar moet maken na naleving van dit artikel 8, dient u dergelijke informatie alleen bekend te maken voor zover wettelijk vereist.
 10. Beëindiging.

  1. Beëindiging door Zoom en u. Zoom kan, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u, deze API-voorwaarden, alle hierin verleende rechten en/of uw licentie voor de Zoom-API's of de Zoom-merken, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook opschorten of beëindigen. Tenzij u anders bent overeengekomen, kunt u deze API-voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door uw toegang tot en gebruik van de Zoom-API's te staken. Bij beëindiging verlopen alle hierin verleende licenties onmiddellijk en stopt u met het gebruik van de Zoom-API's. Elk voortgezet gebruik van de Zoom-API's is onderworpen aan deze API-voorwaarden.
 11. Disclaimer.
  1. WE GEVEN GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF GARANTIES MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE ZOOM-API'S. U BEGRIJPT DAT HET GEBRUIK VAN DE ZOOM-API's OP EIGEN RISICO IS EN DAT WIJ DE ZOOM-API's AANBIEDEN OP EEN "ZOALS HET IS" BASIS "MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER UW LOKALE WETGEVING, SLUITEN WE ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT, INCLUSIEF VOOR VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKMANSCHAP EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. U HEBT MOGELIJK BEPAALDE RECHTEN ONDER UW LOKALE WETGEVING. NIETS IN DEZE API-VOORWAARDEN IS BEDOELD OM DEZE RECHTEN AAN TE TASTEN, INDIEN DEZE VAN TOEPASSING ZIJN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE ZOOM-API's FUNCTIONEREN ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN IN DE WERKING. IN HET BIJZONDER KAN DE WERKING VAN DE ZOOM-API's WORDEN ONDERBROKEN ALS GEVOLG VAN ONDERHOUD, UPDATES OF SYSTEEM- OF NETWERKSTORINGEN. WIJ WIJZEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DERGELIJKE ONDERBREKING, FOUTEN IN HET FUNCTIONEREN OF DAT GEGEVENSVERLIES NIET ZAL OPTREDEN.
 12. Beperking van aansprakelijkheid
  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL ZOOM, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, ONDERAANNEMERS, WEDERVERKOPERS OF LEVERANCIERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF ANDERSZINS) AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST, VERLOREN OMZET OF ZAKEN, VERLOREN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIG ANDER VERLIES DAT U HEBT GELEDEN IN VERBAND MET DEZE API-VOORWAARDEN, UW GEBRUIK VAN DE ZOOM-API's OF UW TOEPASSING, ONGEACHT OF ZOOM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DEZE HAD KUNNEN VOORZIEN.
  2. TOTALE AANSPRAKELIJKHEID. NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN IN DEZE API-VOORWAARDEN, BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZOOM JEGENS U, UW EINDGEBRUIKERS OF ENIGE ANDERE DERDE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE API-VOORWAARDEN, UW GEBRUIK VAN DE ZOOM-API'S OF UW TOEPASSING IN GEEN GEVAL MEER DAN VIJFHONDERD AMERIKAANSE DOLLAR ($ 500,00). ELKE CLAIM VAN U DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, DE ZOOM-API's OF UW TOEPASSING MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA DE GEBEURTENISSEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DE CLAIM.
  3. Uitsluitingen. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In deze rechtsgebieden is de aansprakelijkheid van Zoom beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan.
 13. Schadeloosstelling
  1. Schadeloosstelling door u.U GAAT ERMEE AKKOORD ZOOM, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, CONSULTANTS, AGENTEN, LEVERANCIERS EN WEDERVERKOPERS SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN VAN ALLE CLAIMS, ACTIES, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE EN/OF KOSTEN VAN DERDEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ADVOCATENHONORARIA) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET UW TOEPASSING, UW GEBRUIK VAN DE ZOOM-API'S OF TOEPASSINGSGEGEVENS, OF UW SCHENDING VAN DEZE API-VOORWAARDEN.
  2. Schadeloosstelling door Zoom. ZOOM ZAL U VRIJWAREN, VERDEDIGEN EN SCHADELOOS STELLEN VOOR EN TEGEN ALLE CLAIMS, VERLIEZEN, KOSTEN, UITGAVEN (INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCATENHONORARIA), SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEDEN DIE DOOR DERDEN WORDEN INGESTELD TEGEN CLAIMS DAT DE ZOOM-API'S INBREUK MAKEN OP OF MISBRUIK MAKEN VAN EEN INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT VAN EEN DERDE.DEZE VRIJWARING IS NIET VAN TOEPASSING OP ENIGE CLAIM DAT DE INBREUK IS ONTSTAAN DOOR DE COMBINATIE VAN DE ZOOM-API'S MET SOFTWARE, HARDWARE, INFORMATIE, GEGEVENS, INHOUD OF ANDERE ITEMS DIE NIET DOOR ZOOM WORDEN GELEVERD.IN HET GEVAL DAT DE ZOOM-API'S WORDEN VERWIJDERD, OF NAAR DE MENING VAN ZOOM WAARSCHIJNLIJK WORDEN VERWIJDERD VANWEGE HET TYPE INBREUK DAT IN DIT ARTIKEL WORDT BESCHREVEN, KAN ZOOM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN KOSTEN, (i) DE TOEPASSELIJKE MATERIALEN VERVANGEN DOOR FUNCTIONEEL GELIJKWAARDIGE NIET-INBREUKMAKENDE TECHNOLOGIE OF (ii) EEN LICENTIE VERKRIJGEN VOOR HET VOORTGEZETTE GEBRUIK VAN DE TOEPASSELIJKE MATERIALEN DOOR DE KLANT, OF, ALS DE VOORGAANDE ALTERNATIEVEN REDELIJKERWIJS NIET BESCHIKBAAR ZIJN VOOR ZOOM, (iii) DEZE API-VOORWAARDEN INTREKKEN.
 14. Algemene bepalingen
  1. Toepasselijk recht. De wetgeving van de staat Californië is van toepassing op de interpretatie van deze API-voorwaarden en is van toepassing op claims wegens schending ervan, ongeacht conflicterende wetsbeginselen. In geen geval zult u verzoeken om of recht hebben op ontbinding, bevel of andere billijke genoegdoening, of om de werking van de Zoom-API's op te leggen of te beperken. Voor procedures (anders dan vorderingen voor geringe bedragen) die van arbitrage zijn uitgesloten, stemt u ermee in dat zij uitsluitend worden beslecht in de U.S. District Court for the Northern District of California of een staatsrechtbank in Santa Clara County.
  2. Toewijzing. U mag deze API-voorwaarden niet toewijzen, hetzij van rechtswege, wijziging van zeggenschap, fusie, verkoop van activa of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoom. Zoom kan deze API-voorwaarden naar eigen goeddunken, zonder beperking toewijzen of overdragen.
  3. Volledige overeenkomst en opzegging. Deze API-voorwaarden en alle documenten die door verwijzing in deze API-voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Zoom-API's en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken, hetzij schriftelijk of mondeling, hetzij op grond van gewoonte, praktijk, beleid of precedent, met betrekking tot het onderwerp van deze API-voorwaarden. Indien een bepaling van deze API-voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal de niet-afdwingbare bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij zo veel mogelijk afdwingbaar is, of, indien dat niet mogelijk is, worden geschrapt, en blijft de rest van deze API-voorwaarden onverminderd van kracht.
  4. Geen verklaring van afstand. Indien Zoom verzuimt een van zijn rechten onder deze API-voorwaarden af te dwingen, geldt dit niet als een verklaring van afstand van dergelijke rechten.
  5. Overleving. Bepalingen van deze API-voorwaarden die, volgens hun voorwaarden, uitvoering vereisen na de beëindiging of afloop van deze voorwaarden blijven van kracht, zoals de rechten en vereisten van artikel 3 en 8-13.
  6. Onafhankelijke partijen. Niets in deze API-voorwaarden mag worden beschouwd of geïnterpreteerd als het vormen of creëren van werkgelegenheid, partnerschap, vereniging, joint venture, agentschap of fiduciaire relatie tussen de partijen.
  7. Geen derde begunstigden. Er zijn geen derde begunstigden van deze API-voorwaarden.

Bijlage A

Lijst van partijen:

Gegevensexporteur Gegevensimporteur
Naam: Zoom Video Communications, Inc. Naam: de entiteit die deze API-voorwaarden accepteert
Adres: 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, Verenigde Staten Adres: zoals vermeld in de Voorwaarden, of gekoppeld aan het toepasselijke ontwikkelaarsaccount
Naam, functie en contactgegevens van contactpersoon: Data Privacy Officer, privacy@zoom.us Naam, functie en contactgegegevens van contactpersoon: zoals vermeld in de Voorwaarden of gekoppeld aan het toepasselijke ontwikkelaarsaccount
Activiteiten die relevant zijn voor de doorgifte: Zoom stelt de Zoom-API's ter beschikking om een verscheidenheid aan technische verbindingen en innovaties mogelijk te maken voor gebruik in verband met de diensten of software van Zoom Activiteiten die relevant zijn voor de doorgifte: Zoom stelt de Zoom-API's ter beschikking om een verscheidenheid aan technische verbindingen en innovaties mogelijk te maken voor gebruik in verband met de diensten of software van Zoom
Rol: verwerkingsverantwoordelijke Rol: verwerkingsverantwoordelijke

Beschrijving van doorgifte

Categorieën van betrokkenen Individuele gebruikers van Zoom-diensten
Categorieën van persoonsgegevens Afhankelijk van de aard en het gebruik van de Toepassing kunnen de persoonsgegevens die via de Zoom-API's aan de ontwikkelaar worden doorgegeven het volgende omvatten:

 • Cloudopnames: MP4's van video, audio, whiteboards, ondertitels en presentaties, audiotranscriptbestanden
 • Vergaderingen en webinars: titel, datum en tijd, peilingen, chatlogboeken, informatie over deelnemers (schermnaam, tijdstip van deelname/vertrek)
 • Registratiegegevens: naam en contactgegevens van genodigden die zijn geregistreerd voor een vergadering of webinar en alle gegevens die de eindgebruiker de geregistreerde heeft gevraagd te verstrekken en die persoonsgegevens kunnen bevatten
 • Alleen webinar: vragen en antwoorden, enquête-informatie
 • Permanente chat: berichten en bestandsoverdrachten in de chat (inclusief gedeelde afbeeldingen)
Gevoelige gegevens (indien van toepassing) De Eindgebruiker bepaalt naar eigen inzicht in hoeverre deze gevoelige gegevens wil indienen. Dergelijke gevoelige gegevens kunnen het volgende omvatten (geen uitputtende opsomming): informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond en de verwerking van gegevens over de gezondheid of het seksleven van een persoon.
Frequentie van de doorgifte Tijdens het gebruik van de Toepassing.
Aard van de verwerking Zoom geeft persoonsgegevens via Zoom-API's namens en onder leiding van de Eindgebruiker door aan de ontwikkelaar.
Doel(en) van de doorgifte Zoom stelt de Zoom-API's beschikbaar om een verscheidenheid aan technische verbindingen en innovaties mogelijk te maken voor gebruik in verband met de diensten of software van Zoom.
Bewaartermijn van persoonsgegevens De doorgegeven persoonsgegevens mogen slechts worden bewaard gedurende de termijn die is toegestaan door de voorwaarden.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

In verband met de SCC's wordt de bevoegde toezichthoudende autoriteit vastgesteld in overeenstemming met de AVG.