SERVICEVOORWAARDEN BETREFFENDE GRATIS PROEFVERSIES

Ingangsdatum: 11 augustus 2023

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN BETREFFENDE GRATIS PROEFVERSIES (DE 'OVEREENKOMST') ZORGVULDIG DOOR. DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN JOU EN ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ('ZOOM') EN IS VAN TOEPASSING OP JE TOEGANG TOT, EVALUATIE EN GEBRUIK VAN GRATIS PROEFPRODUCTEN EN -DIENSTEN DIE ZOOM AAN JE TER BESCHIKKING STELT. DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN OF JE TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN PROEFPRODUCTEN OF -DIENSTEN, STEM JE ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

JE KUNT DEZE OVEREENKOMST AANGAAN VOOR JEZELF OF NAMENS EEN RECHTSPERSOON. ALS JE DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN RECHTSPERSOON, VERKLAAR JE DAT JE EEN NAAR BEHOREN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER BENT DIE BESCHIKT OVER DE BEVOEGDHEID OM DIE RECHTSPERSOON TE BINDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALLE VERWIJZINGEN NAAR 'JE/JIJ' EN 'JOU/JOUW' IN DEZE OVEREENKOMST DUIDEN OP DE PERSOON DIE DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT ALS PARTICULIER OF ALS RECHTSPERSOON WAARVOOR HIJ/ZIJ ALS VERTEGENWOORDIGER OPTREEDT, NAARGELANG HET GEVAL. DE TERM 'EINDGEBRUIKER' VERWIJST IN DEZE OVEREENKOMST NAAR EEN 'HOST' OF 'DEELNEMER' DIE ZICH TOEGANG VERSCHAFT TOT HET PROEFAANBOD OF HET GEBRUIKT. JE KUNT DE DEFINITIE VAN 'HOST' EN 'DEELNEMER' RAADPLEGEN IN DEEL A. DEFINITIES VAN DE BESCHRIJVING VAN DE ZOOM-DIENSTEN.

LET OP: DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN UITSLUITING VAN SCHADE EN EEN BEPERKING VAN DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DIE FUNGEERT ALS EEN VRIJWARING EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN DE MOGELIJKHEID OM BEPAALDE SCHADE OP ZOOM TE VERHALEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT OOK EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN IN ARTIKEL 18 (OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE VOOR CLAIMS EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN) HIERONDER. 

 1. Proefaanbod; Ondersteuning.Het proefaanbod omvat alle hardware, software, producten, diensten, functies, functionaliteiten of andere technologieën die zijn geïntegreerd in een ander aanbod of op zelfstandige basis door Zoom worden aangeboden en door Zoom zijn aangewezen als onderdeel van een gratis proefversie (elk afzonderlijk een 'Proefaanbod'). Elk Proefaanbod kan uitgebreider zijn omschreven in documentatie of andere materialen die door Zoom aan Jou worden verstrekt wanneer Je toegang krijgt tot het Proefaanbod of anderszins aan Je ter beschikking worden gesteld tijdens de Looptijd van deze Overeenkomst.  Het Proefaanbod kan zijn beschreven in de Beschrijving van de Zoom-diensten, die af en toe door Zoom kan worden bijgewerkt tijdens de Looptijd van deze Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Jou. Zoom biedt geen serviceovereenkomst voor een Proefaanbod en Zoom is niet verplicht om onderhoud of technische ondersteuning te bieden. Zoom behoudt zich het recht voor om, met of zonder kennisgeving en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid, op elk moment het gebruik van een Proefaanbod te wijzigen of in te trekken of om er beperkingen voor op te leggen.
 2. Criteria om in aanmerking te komen; Deelname; Beperkingen op delen.Tijdens de Looptijd moet Je altijd voldoen aan de door Zoom bepaalde criteria om in aanmerking te komen (zoals omschreven in Artikel 5 (Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst; Gevolgen van beëindiging)). Criteria om in aanmerking te komen zijn onder meer, zonder beperking, dat Je een klant bent met een goede reputatie bij Zoom en eventuele onderliggende Zoom-diensten hebt gekocht die nodig zijn om het Proefaanbod te gebruiken. Als Je niet langer voldoet aan de criteria van Zoom om in aanmerking te komen, kan Zoom Je toegang tot en gebruik van het Proefaanbod onmiddellijk beëindigen. Je dient alle door Zoom vereiste informatie te verstrekken en, indien nodig, een account aan te maken om het Proefaanbod te gebruiken. Je dient alle instructies van Zoom op te volgen om toegang te krijgen tot, gebruik te maken van en een account aan te maken voor het Proefaanbod. Je dient actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken en te onderhouden zoals gevraagd door Zoom. Je dient elk wachtwoord dat wordt gemaakt of onderhouden in het kader van het gebruik van een Proefaanbod veilig en vertrouwelijk te houden. Je dient Zoom onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van een wachtwoord of account en van elke vermoedelijke inbreuk op de beveiliging van het account. Je mag een account of gebruikersrechten niet delen met enige andere persoon, tenzij Zoom er van tevoren uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft verleend. Je mag geen inloggegevens of wachtwoorden met betrekking tot het voorgaande delen met enige andere persoon. Je erkent dat het delen van dergelijke rechten ten strengste verboden is. Je gebruik van en toegang tot het Proefaanbod is persoonlijk voor Jou en is niet toewijsbaar. Je mag geen enkel account of andere gebruikersrechten overdragen aan enige andere persoon, behalve in geval van (a) beëindiging van het dienstverband of de relatie van een individu met zijn/haar werkgever, voor zover van toepassing, of (b) voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoom.
 3. Toegang en gebruik; Softwarelicentie.Behoudens de voorwaarden van deze Overeenkomst mag Je Je tijdens de Looptijd toegang verschaffen tot het Proefaanbod en het gebruiken. Voor zover de toegang tot of het gebruik van enig deel van het Proefaanbod vereist of toestaat dat Je Zoom-software ('Software') downloadt, gebruikt of installeert, verleent Zoom Je een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare en royaltyvrije licentie om de Software in objectcode-indeling op een compatibel apparaat te gebruiken, alleen voor intern gebruik door Jou, uitsluitend voor toegang tot en gebruik van het Proefaanbod gedurende de toepasselijke Looptijd. Je erkent dat Zoom Je toegang tot en gebruik van het Proefaanbod en de Software op grond van dit Artikel 3 (Toegang en gebruik; Softwarelicentie) geheel naar eigen goeddunken kan herroepen.
 4. Wijziging van het Proefaanbod; Opschorting, onderbreking en beëindiging van toegang en gebruik.Je erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en aard van het Proefaanbod van tijd tot tijd kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan Jou, waaronder, maar niet alleen, door het verwijderen of wijzigen van bepaalde functies of functionaliteit van het Proefaanbod. Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst kan Zoom Jouw gebruik van het Proefaanbod of dat van Je Eindgebruikers beëindigen, beperken, ontkoppelen, ontoegankelijk maken, onderbreken, stopzetten, wijzigen of opschorten. Zoom kan dit op elk moment naar eigen goeddunken doen, met of zonder kennisgeving en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid jegens Jou, Je eindgebruikers of enige derde. Je erkent dat een schending van Artikel 6 (Aanvaardbaar gebruik; Verboden gebruik) door Jou of Je Eindgebruiker, met inbegrip van een schending van de Richtlijnen voor aanvaardbaar gebruik van Zoom, kan leiden tot onmiddellijke opschorting, ontkoppeling of beëindiging van de toegang tot het Proefaanbod.
 5. Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst; Gevolgen van beëindiging.De looptijd ('Looptijd') van deze Overeenkomst begint op de datum waarop Je Je voor het eerst toegang verschaft tot het Proefaanbod of het gebruikt, en loopt door totdat (i) Je toegang of gebruik vervalt of anderszins stopt; (ii) Je een Bestelformulier voor het Proefaanbod invult dat algemeen beschikbaar wordt gesteld door Zoom, of (iii) een van de partijen deze Overeenkomst beëindigt zoals hieronder uiteengezet. Zoom kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Jou, met of zonder reden. Voor de duidelijkheid en niet in beperkende zin, kan Zoom deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen in geval van een schending van Artikel 6 (Aanvaardbaar gebruik; Verboden gebruik) of van een andere belangrijke voorwaarde van deze Overeenkomst door Jou of een van Je Eindgebruikers. Je kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door Zoom hiervan ten minste dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Bij elke beëindiging van deze Overeenkomst dienen Je gebruik van en toegang tot het Proefaanbod te eindigen en moeten Jij en Je Eindgebruikers onmiddellijk stoppen met het gebruik van het Proefaanbod.
 6. Aanvaardbaar gebruik; Verboden gebruik.Je gaat ermee akkoord dat het gebruik van een Proefaanbod door Jou en Je Eindgebruikers onderworpen kan zijn aan een of meer van de toepasselijke handleidingen, verklaringen, kennisgevingen en beleidsregels van Zoom op zoom.us/legal, inclusief, maar niet beperkt tot de Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik, de Privacyverklaring, de Kennisgeving inzake noodoproepen voor de VS, de Kennisgeving inzake noodoproepen voor Canada, de Kennisgeving inzake noodoproepen voor de EU en de Handleiding overheidsverzoeken, die elk van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt of gewijzigd. Je gaat ermee akkoord dat Je Jezelf en geen van Je Eindgebruikers zult toestaan om: (i) een Proefaanbod te doen, te gebruiken of aan te bieden voor lease, verhuur of verkoop, of te reproduceren, door te verkopen, te distribueren, uit te lenen, te gebruiken op basis van deeltijdeigenaarschap of als servicebureau, of anderszins kosten in rekening te brengen aan andere partijen voor het gebruik van het Proefaanbod; (ii) onderliggende technologie van het Proefaanbod (bijv. broncode, processen, gegevenssets of databases, managementtools, ontwikkelingstools, servers of hostingsites, enz.) te wijzigen, aan te passen, te demonteren of te decompileren, of om er afgeleide werken van te maken, deze te verbeteren, er reverse-engineering op toe te passen, er innovaties van af te leiden, of te proberen Je er toegang toe te verschaffen; (iii) bewust of nalatig gebruik te maken van het Proefaanbod op een manier die de netwerken van Zoom misbruikt, ontwricht of verstoort; (iv) deel te nemen aan activiteiten die illegaal, frauduleus, vals of misleidend zijn; of (v) het Proefaanbod te gebruiken op een manier die of voor enig doel dat inbreuk maakt op enig intellectuele-eigendomsrecht of ander recht van een persoon, dat recht misbruikt of op een andere manier schendt, of een toepasselijke wet schendt. Je stemt ermee in dat Zoom Jou of Je Eindgebruikers kan verbieden of kan beperken in de mogelijkheid om (i) een Proefaanbod voor bepaalde toepassingen en in bepaalde verticale marktsegmenten te gebruiken, en (ii) de ontvangst, het gebruik, het onderhoud, de openbaarmaking, de opslag, de overdracht of de verwerking van gereguleerde gegevens door Zoom toe te staan of mogelijk te maken, inclusief, maar niet beperkt tot elektronische beschermde gezondheidsgegevens (zoals gedefinieerd in de regels en voorschriften die zijn afgekondigd op grond van de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996), persoonsgegevens, persoonlijke identiteitsgegevens, financiële gegevens, onderwijsdossiers of soortgelijke gevoelige informatie.
 7. 'As is'; Garantiedisclaimer.ZOOM EN ZIJN LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT ENIG PROEFAANBOD AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK, NIET-INBREUK OF DE CONTINUE, ONONDERBROKEN, FOUTLOZE, VIRUSVRIJE OF VEILIGE TOEGANG TOT OF WERKING VAN EEN PROEFAANBOD. VOOR ZOVER ZOOM EEN DERGELIJKE GARANTIE NIET KAN AFWIJZEN VANWEGE DE TOEPASSELIJKE WET, ZIJN DE REIKWIJDTE EN DUUR VAN EEN DERGELIJKE GARANTIE BEPERKT VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN. JE ERKENT DAT HET PROEFAANBOD WORDT GELEVERD EN TER BESCHIKKING WORDT GESTELD OP 'AS IS'-BASIS OF NAARGELANG BESCHIKBAARHEID, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. JE GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET PROEFAANBOD: (A) NIET VOLLEDIG ONTWIKKELD IS EN MOGELIJK NIET COMMERCIEEL IS UITGEBRACHT VOOR VERKOOP DOOR ZOOM; (B) MOGELIJK NIET VOLLEDIG FUNCTIONEEL IS EN BUGS, FOUTEN, ONTWERPFOUTEN OF ANDERE PROBLEMEN KAN BEVATTEN, INCLUSIEF PROBLEMEN DIE EEN NEGATIEVE INVLOED KUNNEN HEBBEN OP DE WERKING VAN JE INFRASTRUCTUUR OF DIENSTEN DIE DOOR ZOOM OF EEN ANDERE PARTIJ WORDEN GELEVERD; (C) MOGELIJK NIET BETROUWBAAR IS; (D) MOGELIJK NIET IS BEOORDEELD OP NALEVING VAN DE WETGEVING EN MOGELIJK NIET VOLDOET AAN DE VEREISTEN VOOR HET VERZENDEN, OPSLAAN, MAKEN OF ANDERSZINS VERWERKEN VAN ELEKTRONISCHE BESCHERMDE GEZONDHEIDSGEGEVENS, PERSOONLIJKE IDENTITEITSGEGEVENS, PERSOONSGEGEVENS OF ANDERE GEVOELIGE OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN DAT JE GEEN ENKEL PROEFAANBOD ZULT GEBRUIKEN VOOR DERGELIJKE DOELEINDEN; (E) BIJ GEBRUIK KAN LEIDEN TOT ONVERWACHTE RESULTATEN, VERLIES VAN INHOUD OF GEGEVENS, OF ANDERE ONVOORSPELBARE SCHADE OF VERLIES VOOR JOU. ZOOM WIJST ELKE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE, INHOUD OF GEGEVENS WAARTOE MEN ZICH TOEGANG VERSCHAFT OF DIE WORDEN GEOPEND OF GEBRUIKT IN VERBAND MET EEN PROEFAANBOD UITDRUKKELIJK AF.
 8. Naleving van wetten; Toestemmingen.Je bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten die van toepassing zijn op Je gebruik van, toegang tot en ontvangst van een Proefaanbod, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten die vereisen dat Je de nodige mededelingen aan Eindgebruikers verstrekt en de nodige toestemmingen van Eindgebruikers verkrijgt die noodzakelijk kunnen zijn om Zoom en door Jou of Zoom gemachtigde derden toe te staan zich toegang te verschaffen tot Inhoud of deze te verwerken en te gebruiken (zoals gedefinieerd in Artikel 12 (Inhoud)). Je moet Je houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten, regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot invoer en uitvoer, bestrijding van omkoping, buitenlandse corruptie, intellectuele eigendom en privacy, in verband met de nakoming van Je verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, inclusief de toegang tot en het gebruik van het Proefaanbod. Je bent als enige verantwoordelijk voor de toegang van Je Eindgebruikers tot het Proefaanbod en hun gebruik ervan in overeenstemming met deze Overeenkomst en alle toepasselijke wetgeving.
 9. Vertrouwelijke informatie.Jij en Zoom komen overeen om alle niet-openbare, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie die Jij en Zoom aan elkaar verstrekken in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst of een Proefaanbod vertrouwelijk te houden. Jij en Zoom komen verder overeen Vertrouwelijke Informatie (zoals gedefinieerd in dit Artikel 9 (Vertrouwelijke informatie)) die Jij of Zoom op grond van deze Overeenkomst ontvangt, alleen bekend te maken aan medewerkers, adviseurs en advocaten van Jou of Zoom, naargelang het geval, voor wie het strikt noodzakelijk is dat ze de gedeelde informatie kennen en die gebonden zijn aan wettelijke of contractuele verplichtingen voor bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Vertrouwelijke Informatie die minstens even beperkend zijn als de verplichtingen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet. 'Vertrouwelijke Informatie' omvat, zonder beperking, bedrijfsinformatie, ontwikkelingsplannen, details van roadmaps voor producten en diensten, systemen, strategische plannen, broncode, diensten, producten, prijzen, methoden, processen, financiële gegevens, programma's, handelsgeheimen, knowhow en marketingplannen in welke vorm dan ook, die zijn aangeduid als 'vertrouwelijk' of waarvan een redelijke persoon weet of redelijkerwijs zou moeten begrijpen dat ze vertrouwelijk zijn. Behoudens de beperkingen in dit Artikel 9 (Vertrouwelijke informatie) mogen Jij en Zoom alle Vertrouwelijke informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt ontvangen elk bekendmaken voor zover vereist door de wet, de regelgeving of een gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat Jij of Zoom, naargelang het geval, eerst (i) de andere partij op de hoogte stelt, behalve wanneer dit verboden is door de toepasselijke wettelijke autoriteit, en (ii) meewerkt aan redelijke verzoeken van de andere partij om een conservatoir bevelschrift te verkrijgen of de openbaarmaking van de informatie anderszins te voorkomen of te beperken. Jij en Zoom dienen alle Vertrouwelijke Informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen totdat en alleen voor zover deze informatie (a) bij ontvangst al rechtmatig bekend is bij Jou of Zoom en er geen verplichting geldt om de informatie vertrouwelijk te behandelen; (b) zonder een onrechtmatige daad van Jou, Zoom of een derde partij openbaar bekend of beschikbaar wordt; (c) rechtmatig ontvangen wordt van een derde partij zonder beperking en zonder schending van deze Overeenkomst; of (d) door Jou of Zoom wordt ontwikkeld zonder het gebruik van (bedrijfs)eigen, niet-openbare informatie die op grond van deze Overeenkomst is ontvangen. Jij en Zoom dienen elk redelijke stappen te ondernemen om de privacy en veiligheid van de Vertrouwelijke Informatie die Jij en Zoom ontvangen te handhaven, en wel door middel van maatregelen die minstens even beschermend zijn als deze die zijn genomen om informatie van een vergelijkbare gevoeligheid van Jou of Zoom te beschermen, en altijd met minimaal een redelijke standaard van zorg. In geval van ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie van de andere partij komen Jij en Zoom overeen de getroffen partij op de hoogte te stellen van het ongeoorloofde gebruik of de ongeoorloofde openbaarmaking en samen te werken om de controle over de Vertrouwelijke Informatie te herstellen en verder ongeoorloofd gebruik of verdere ongeoorloofde openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie te voorkomen.
 10. Eigendomsrechten.Je erkent en gaat ermee akkoord dat Zoom eigenaar is van alle wettelijke rechten, aanspraken en belangen in en op het Proefaanbod, de Feedback en alle intellectuele-eigendomsrechten (en andere eigendomsrechten) daarop of daaruit voortvloeiend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle auteursrechten, octrooien, octrooiaanvragen, handelsgeheimen, knowhow, merken en andere rechten daarop ('Eigendomsrechten'). Voor zover Je het recht hebt om intellectuele-eigendomsrechten (of andere eigendomsrechten) af te dwingen of in licentie te geven opdat Zoom de rechten zou kunnen uitoefenen die op grond van deze Overeenkomst aan Zoom zijn toegekend, verleen Je Zoom hierbij een eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie op grond van deze rechten om deze Zoom-rechten uit te oefenen (inclusief het gebruik van de grondslagen ervan). Met uitzondering van de licentie en andere rechten die uitdrukkelijk aan Jou zijn verleend in deze Overeenkomst, erken Je dat niets in deze Overeenkomst wordt geacht Jou, rechtstreeks of impliciet, door uitsluiting of anderszins rechten, verzakingen of verklaringen van afstand te geven onder intellectuele-eigendomsrechten (of andere eigendomsrechten) van Zoom.

  Elk Proefaanbod wordt aan Jou ter beschikking gesteld zonder enige financiële compensatie of terugbetaling van welke aard dan ook van Zoom. Je erkent het belang van communicatie met Zoom terwijl Je Je toegang verschaft tot het Proefaanbod of het gebruikt. Je dient redelijke feedback en informatie te geven wanneer daarom wordt gevraagd. Als Je verzoekt om afmelding voor dergelijke communicatie, kunnen Je toegang tot en gebruik van een Proefaanbod worden geannuleerd. Tijdens de toegang tot en het gebruik van het Proefaanbod kunnen Jij en Je eindgebruikers feedback en informatie geven over het gebruik van het Proefaanbod. Je erkent hierbij dat Zoom eigenaar is en blijft van alle rechten, aanspraken en belangen in en op suggesties, ideeën, knowhow, concepten, verbeteringen, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door Jou of een andere partij worden verstrekt met betrekking tot een Proefaanbod, met inbegrip van, maar niet beperkt tot nieuwe functies of functionaliteiten die daarmee verband houden (gezamenlijk 'Feedback'). Zoom of zijn licentiegevers zijn en blijven eigenaar van alle eigendomsrechten, inclusief alle auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, merken, handelsnamen en alle andere intellectuele-eigendomsrechten in en op elk Proefaanbod en de Feedback. Hierbij draag Je alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Feedback met betrekking tot een Proefaanbod of onderliggende technologie van een Proefaanbod over aan Zoom, en Zoom is vrij om deze te gebruiken zonder enige toeschrijving aan of vergoeding voor Jou. Alle Feedback is vertrouwelijk en wordt vertrouwelijk behandeld totdat Zoom er naar eigen goeddunken voor kiest om specifieke Feedback niet-vertrouwelijk te maken.

 11. Zoom Phone-diensten; Noodoproepdiensten; Kosten.Als het Proefaanbod telefonie, Voice over Internet Protocol of andere telefoongerelateerde diensten omvat, ben Jij verantwoordelijk voor alle vergoedingen en kosten die worden opgelegd door aanbieders van telefoondiensten, aanbieders van draadloze diensten en andere aanbieders van spraak- of gegevensoverdracht, of vergelijkbare aanbieders van spraak- of gegevensoverdracht die worden gebruikt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Proefaanbod. Als een Proefaanbod het gebruik van Zoom Phone-diensten omvat, is het Proefaanbod mogelijk niet bedoeld voor of biedt het mogelijk geen connectiviteit voor noodoproepdiensten voor het Proefaanbod of een deel daarvan. In dat geval ga Je ermee akkoord om toegang tot noodoproepdiensten via een andere service te bieden of voort te zetten, en Eindgebruikers te laten weten dat noodoproepen niet beschikbaar zijn via het Proefaanbod en dat een alternatieve toegangsmethode moet worden gebruikt. Voor zover toegestaan door de wet, wijst Zoom specifiek elke aansprakelijkheid af voor noodoproepdiensten die van toepassing zijn op een Proefaanbod.
 12. Inhoud.Jij of Je Eindgebruikers kunt/kunnen bij het gebruik van een Proefaanbod gegevens, inhoud of andere materialen (gezamenlijk 'Inhoud') verstrekken, uploaden of genereren die kunnen worden geïmporteerd, geopend, gebruikt, opgeslagen, verzonden, bekeken, opgehaald of verwerkt door Zoom op basis van Jouw instructies of de aard van het Proefaanbod. Inhoud omvat ook alle resulterende afgeleiden, analyses, outputs, visuele tekst, vertalingen, weergaven of gegevenssets die door Zoom zijn gemaakt, verschaft of ter beschikking gesteld op basis van de gegevens, inhoud of andere materialen of bronnen die door Jou of Je Eindgebruikers zijn verstrekt; voor alle duidelijkheid erken Je echter dat geen enkele Inhoud die is gemaakt, verschaft of ter beschikking is gesteld door Zoom resulteert in enige overdracht, levering, toewijzing of andere eigendomsoverdracht van de Eigendomsrechten van Zoom aan Jou, op welke wijze dan ook, en dat Zoom alle Eigendomsrechten behoudt zoals uiteengezet in Artikel 10 (Eigendomsrechten). Je verleent Zoom toestemming voor het gebruik van Inhoud om de volgende redenen (de 'Toegestane Toepassingen'): (i) in overeenstemming met deze Overeenkomst en zoals vereist om onze verplichtingen na te komen en het Proefaanbod aan te bieden; (ii) in overeenstemming met onze Privacyverklaring; (iii) zoals toegestaan of opgedragen door Jou; (iv) zoals vereist door de Wet; of (v) voor wettelijke of veiligheidsdoeleinden, waaronder het handhaven van onze Richtlijnen inzake aanvaardbaar gebruik. Je verleent Zoom een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie en alle andere rechten die vereist of noodzakelijk zijn voor de Toegestane Toepassingen. Verder stem je ermee in dat Zoom eigenaar is van alle rechten, aanspraken en belangen in en op telemetriegegevens, gegevens over productgebruik, diagnostische gegevens en vergelijkbare gegevens die Zoom verzamelt of genereert in verband met het gebruik van het Proefaanbod door Jou of Je Eindgebruikers. Zoom kan een beroep doen op consultants, contractanten, dienstverleners, subverwerkers en andere door Zoom gemachtigde derden in verband met de levering van het Proefaanbod.

  Je bent verantwoordelijk voor alle claims met betrekking tot Inhoud, inclusief claims dat Inhoud de rechten van een ander schendt. Zoom behoudt zich het recht voor om Inhoud die, zoals bepaald door Zoom, een risico vormt voor Zoom, uit het Proefaanbod of zijn systemen te verwijderen. Je gaat ermee akkoord dat Zoom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor het verwijderen of niet opslaan van Inhoud en andere communicatie die wordt onderhouden of verzonden door het gebruik van een Proefaanbod. Je bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en back-uppen van Inhoud. Indien mogelijk zul Je 'dummygegevens' gebruiken voor enig Proefaanbod.

  Je verklaart en garandeert dat Je, voordat Je Inhoud ter beschikking stelt via Je gebruik van een Proefaanbod, alle benodigde toestemmingen met betrekking tot de Inhoud hebt verkregen voor toegang tot en gebruik van het Proefaanbod, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het delen van dergelijke Inhoud met Zoom, zijn medewerkers, consultants, subverwerkers en andere gemachtigde derden. Je erkent dat Zoom een aanpasbare voorbeeldkennisgeving kan verstrekken voor gebruik door Jou in verband met een Proefaanbod, maar dat Je uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor het waarborgen van de naleving van de toepasselijke vereisten inzake privacy en gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verstrekken van voldoende kennisgeving aan Je Eindgebruikers van het Proefaanbod, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle deelnemers aan vergaderingen en chatgesprekken, betreffende het verzamelen en gebruiken van Inhoud door Jou, Zoom en anderen zoals beschreven in deze Overeenkomst of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

  Zoom kan ook accountgegevens en Inhoud openen, gebruiken, bewaren of openbaarmaken als dit wettelijk verplicht is, of als Zoom te goeder trouw van mening is dat een dergelijke toegang, gebruik, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces of verzoek; om deze Overeenkomst af te dwingen; om fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen of te voorkomen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zoom, zijn eindgebruikers, klanten of het publiek te beschermen zoals toegestaan door de wet.

 13. Algemene beschikbaarheid; Roadmap voor de toekomst.Zoom kan er naar eigen goeddunken en op elk moment voor kiezen om een Proefaanbod algemeen beschikbaar te maken voor het publiek en het Proefaanbod te schrappen. Zoom verklaart niet dat het Proefaanbod zal voldoen aan mogelijk toepasselijke wetten (waaronder voorschriften). Je erkent dat (i) aanvullende wet- en regelgeving van toepassing kan zijn op een Proefaanbod bij algemene release, en (ii) Je mogelijk aanvullende contractvoorwaarden moet accepteren, moet betalen voor toegang tot de algemeen beschikbare versie van een Proefaanbod om voortzetting van het gebruik mogelijk te maken, of beide. Je erkent dat toegang en gebruik vrijwillig is en uitsluitend bedoeld is om Zoom te helpen en bevorderlijk te zijn voor Zoom bij de verdere ontwikkeling van het Proefaanbod. Je erkent dat (a) Zoom geen verklaringen, beloften of garanties heeft gedaan dat een Proefaanbod ooit zal worden aangekondigd of algemeen beschikbaar zal worden gesteld of anderszins aan iemand beschikbaar zal worden gesteld, en (b) Zoom geen uitdrukkelijke of impliciete verplichting jegens Jou heeft om een Proefaanbod algemeen beschikbaar of anderszins beschikbaar te stellen. Eventuele toekomstige plannen of roadmapinformatie die tijdens de Looptijd worden/wordt verstrekt, zijn/is uitsluitend bedoeld om de algemene productrichting te schetsen. Deze mogen/mag niet worden gebruikt bij het nemen van een aankoopbeslissing en vormen/vormt geen verbintenis of wettelijke verplichting om materiaal, code of functionaliteit te leveren. Toekomstige plannen of roadmapinformatie zijn/is alleen bedoeld ter informatie en mogen/mag niet in een contract worden opgenomen. Elke toekomstgerichte indicatie van plannen voor producten, inclusief de ontwikkeling, release en timing van functies of functionaliteit, is voorlopig. Alle toekomstige releasedatums zijn voorlopig en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Je erkent dat een Proefaanbod belangrijke niet-openbare informatie kan zijn of bevatten. Bijgevolg zal Je geen Zoom-aandelen te koop aanbieden, verkopen of op enige andere wijze verhandelen voor zover Je op de hoogte bent van of in het bezit bent van belangrijke niet-openbare informatie over Zoom.
 14. Schadeloosstelling.Je zult Zoom, zijn Gelieerde Ondernemingen, licentiegevers en leveranciers (de 'Gevrijwaarde Partijen') en elk van de respectieve functionarissen, directeuren, leden, medewerkers, consultants, vertegenwoordigers en agenten van de Gevrijwaarde Partijen verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van beschuldigingen, rechtszaken, claims of eisen van derden en bijbehorende aansprakelijkheid, kosten, schade en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot advocatenhonoraria, experthonoraria en gerechtskosten) (gezamenlijk 'Claims') die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan: (a) een onderling geschil; (b) schending van deze Overeenkomst; (c) inbreuk op of schending van de intellectuele-eigendomsrechten van een ander; (d) overtreding van een wet; of (e) handelingen of nalatigheid die leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade, door of van Jou of Je Eindgebruikers.
 15. Beperking van aansprakelijkheid.

  LEES DIT ARTIKEL ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN HET DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZOOM JEGENS JOU BEPERKT.

  ZOOM OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS JOU OF EEN ANDERE PARTIJ VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK, GARANTIE OF ANDERE HANDELING, EN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADEVERGOEDING, ZELFS ALS JE ZOOM HEBT INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN WEZENLIJK BELANG IS VOOR DEZE OVEREENKOMST, EN DAT DEZE BEPERKINGEN OOK BIJ HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN RECHTSMIDDEL VAN TOEPASSING ZIJN. OMDAT SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

 16. Internationaal gebruik; Exportcontroles; Sancties.Je erkent dat het Proefaanbod, of een deel daarvan, onderworpen is aan de Amerikaanse Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Delen 730-774 van de Verenigde Staten, en onderworpen kan zijn aan andere geldende nationale wetten inzake exportcontrole en handelssancties ('Exportcontrole- en sanctiewetten'). Je zult Jezelf of enige van Je Eindgebruikers van een Proefaanbod niet toestaan om toegang te krijgen tot enig deel van een Proefaanbod of gerelateerde technische informatie of materialen, of om deze te gebruiken, uit te voeren, weder uit te voeren, om te leiden, over te dragen of openbaar te maken, direct of indirect als dit in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving inzake exportcontrole of handelssancties.

  Je verklaart en garandeert dat: (i) Jij en Je Eindgebruikers (a) geen burgers zijn van of gevestigd zijn in een land of gebied dat het voorwerp is van een Amerikaanse handelssanctie of andere belangrijke handelsbeperkingen (inclusief, maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de regio's Krim, Donetsk en Loehansk in Oekraïne) en dat Jij en Je Eindgebruikers geen toegang zullen krijgen tot of gebruik zullen maken van een Proefaanbod, of een Proefaanbod zullen uitvoeren, wederuitvoeren, omleiden of overdragen in of naar dergelijke landen of gebieden; (b) geen personen zijn, of individueel of samen voor 50% of meer eigendom zijn van personen die in de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List of Foreign Sanctions Evaders Lists van het Amerikaanse Department of the Treasury zijn opgenomen; en (c) geen personen zijn die voorkomen in de Denied Persons List, Entity List of Unverified List of de proliferatiegerelateerde lijsten van het Amerikaanse Department of State; (ii) Jij en Je Eindgebruikers in China, Rusland of Venezuela geen Militaire eindgebruikers zijn en het Proefaanbod van Zoom niet voor Militair eindgebruik zullen aanwenden, zoals gedefinieerd in 15 C.F.R. 744.21. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van de Exportcontrole- en sanctiewetten en het controleren daarvan op eventuele wijzigingen.

 17. Commerciële overeenkomsten; Addendum gegevensverwerking; Amerikaanse privacywetgeving.De partijen zullen deze Overeenkomst afzonderlijk en los laten staan van een Master Subscription Agreement, servicevoorwaarden en elke andere overeenkomst voor Zoom-diensten (elk een 'Commerciële overeenkomst') die Je mogelijk met Zoom hebt. Deze Overeenkomst wordt geen onderdeel van, wijzigt, vervangt of amendeert geen Commerciële overeenkomst tussen Jou en Zoom. Je erkent dat Je gebruik van en toegang tot het Proefaanbod worden beheerst door de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en niet door enige Commerciële Overeenkomst, noch door voorwaarden voor gratis proefversies die kunnen zijn opgenomen in een Commerciële Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande erken Je en stem Je ermee in, als Je eigenaar bent van een zakelijk, ondernemings- of onderwijsaccount en Je gebruik van het Proefaanbod vereist dat Zoom persoonsgegevens van Je Eindgebruikers verwerkt volgens een gegevensverwerkingsovereenkomst, dat het Addendum of de Overeenkomst betreffende wereldwijde gegevensverwerking ('AWG') die Zoom en Jij zijn aangegaan, als addendum op of afzonderlijke overeenkomst in relatie tot Je Commerciële Overeenkomst, van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze Overeenkomst door Zoom en dat een dergelijk AWG hierbij wordt opgenomen in en onderdeel wordt gemaakt van deze Overeenkomst, uitsluitend voor dergelijke doeleinden. Als Je (i) een 'business' (bedrijf) bent en wij namens Jou 'personal information' (persoonlijke informatie) verwerken (volgens de definitie van deze termen in de California Consumer Privacy Act of 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act van 2020), (ii) een 'controller' (verwerkingsverantwoordelijke) bent en Zoom namens Jou 'personal data' (persoonsgegevens) verwerkt (volgens de definitie van deze termen in andere toepasselijke gegevensbeschermingswetten van Amerikaanse staten), of (iii) voldoet aan beide criteria die zijn beschreven in (i) en (ii), dan is het Addendum Privacywetgeving van Amerikaanse staten van Zoom hierin door middel van verwijzing opgenomen en is het van toepassing op de 'processing' (verwerking) van Jouw 'personal information' (persoonlijke informatie) en 'personal data' (persoonsgegevens) door Zoom (volgens de definitie van deze termen in de voorgenoemde Wetten).
 18. Instemming met arbitrage van claims en afstand van groepsvorderingen.Je stemt ermee in om geschillen met Zoom op te lossen door middel van bindende arbitrage voor de American Arbitration Association ('AAA'). Arbitrage betekent dat een arbiter, en niet een rechter of een jury, het geschil zal beslechten. Deze Overeenkomst belet Je ook om enige vorm van groeps-, collectieve of massavordering, 'private attorney general'-procedure of enige andere procedure in te stellen tegen Zoom, of eraan deel te nemen als deze door iemand anders tegen Zoom wordt ingesteld.
  1. Toepasselijke geschillen. Je gaat ermee akkoord dat elk geschil of elke claim die ontstaat tussen Jou en Zoom met betrekking tot het Proefaanbod, inclusief gerelateerde software, hardware, reclame of marketingcommunicatie betreffende het hierin behandelde onderwerp, zal worden opgelost door bindende arbitrage en niet in de rechtbank.
  2. Uitzonderingen op arbitrage. Deze Overeenkomst vereist geen arbitrage voor de volgende soorten claims: (1) gerechtelijke procedures voor geringe vorderingen die door Jou of Zoom worden aangespannen, als aan de vereisten van de rechtbank is voldaan en de claims alleen op individuele basis zijn; en (2) claims met betrekking tot domeinnamen of intellectuele-eigendomsrechten, inclusief merken, aanbiedingsvormen, handelsgeheimen, auteursrechten en octrooien.
  3. Arbitrageprocedure. De AAA zal elke arbitrage verrichten conform haar regels voor commerciële arbitrage, tenzij Je een particulier bent en het Proefaanbod gebruikt voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik; in dat geval zijn de regels voor consumentenarbitrage van de AAA van toepassing. Ga voor meer informatie naar adr.org. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen toepasselijke AAA-regels en de voorwaarden van deze Overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze Overeenkomst voor zover dat nodig is om het geschil op te lossen. Als AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, zullen de partijen een alternatief arbitrageforum kiezen en, als ze het niet eens kunnen worden, de rechtbank vragen om een arbiter te benoemen overeenkomstig 9 U.S.C. § 5. Arbitragezittingen vinden plaats op een van de volgende locaties: (i) de plaats waar Je woont of het Proefaanbod gebruikt, (ii) in San Jose, Californië in de Verenigde Staten, of (iii) op een andere locatie die Jij en Zoom schriftelijk overeenkomen. Er wordt één arbiter aangesteld. De arbiter kan schadevergoeding, declaratoire of dwangmaatregelen en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria) toekennen. Elke arbitrale uitspraak kan worden afgedwongen (zoals door middel van een vonnis) in elke bevoegde rechtbank. Volgens de AAA-regels oordeelt de arbiter over zijn of haar eigen jurisdictie, inclusief de arbitreerbaarheid van een claim; een rechtbank heeft echter de exclusieve bevoegdheid om het arbitrageverbod op basis van een klasse of in een representatieve hoedanigheid af te dwingen.
  4. Arbitragekosten. Je verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele indienings-, administratieve en arbiterkosten is uitsluitend zoals uiteengezet in de regels van de AAA. Als Je bruto maandelijks inkomen minder dan 300% van de federale armoederichtlijnen bedraagt, heb Je recht op een vrijstelling van arbitragekosten. Als Je het Je niet kunt veroorloven om de kosten voor de AAA te betalen en de AAA Je verzoek om kwijtschelding van kosten afwijst, zal Zoom deze voor Jou betalen.
  5. Vereiste om binnen een jaar een aanvraag in te dienen. Behoudens enige andere verjaringstermijn en met uitzondering van claims of vorderingsrechten die onderworpen zijn aan Artikel 18(b) (Uitzonderingen op arbitrage), moet elke claim en elk vorderingsrecht op grond van deze Overeenkomst worden ingediend binnen één (1) jaar na het ontstaan van de claim of het vorderingsrecht, anders verjaart de betreffende claim of het betreffende vorderingsrecht.
  6. Scheidbaarheid van verklaring van afstand van groepsvorderingen. Als de verklaring van afstand van groepsvorderingen illegaal of niet-afdwingbaar wordt bevonden met betrekking tot alle of sommige delen van een geschil, worden die delen niet gearbitreerd, maar worden ze in de rechtbank beslecht, waarbij het restant wordt beslecht middels arbitrage.
 19. Diverse bepalingen.
  1. Kennisgeving. Zoom kan kennisgevingen aan Jou richten via (i) e-mail op het e-mailadres dat is opgegeven in Je account, (ii) schriftelijke communicatie per brief, bezorgd door een nationaal erkende dienst voor bezorging in 24 uur, of (iii) eersteklas prepaidpost naar Je adres dat is opgegeven in Je account. Je moet kennisgevingen aan Zoom richten (de kennisgeving wordt geacht te zijn gebeurd bij ontvangst door Zoom) per brief bezorgd door een nationaal erkende dienst voor bezorging in 24 uur of eersteklas prepaidpost aan Zoom op het adres 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, VS, gericht aan 'Legal', met een kopie per e-mail aan legal@zoom.us ter attentie van 'Legal'.
  2. Geen lastgevingsverhouding. Het is niet de bedoeling van de partijen dat deze Overeenkomst een uitdrukkelijke of impliciete lastgevingsverhouding tot stand brengt in overeenstemming met het federale of nationale gewoonterecht inzake lastgeving. Elke partij treedt op als onafhankelijke contractant en deze Overeenkomst brengt geen lastgevingsverhouding tot stand.
  3. Geen rechten of rechtsmiddelen verleend aan derden. Deze Overeenkomst verleent geen afdwingbare rechten of rechtsmiddelen aan enige persoon behalve Zoom en Jou.
  4. Toewijzing; Opvolgers en rechtverkrijgenden. Je mag geen van Je rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst toewijzen of overdragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zoom, en een dergelijke toestemming kan naar eigen goeddunken van Zoom worden verleend of onthouden. Zoom kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan Jou, zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst toewijzen of overdragen. Elke vermeende toewijzing of overdracht die in strijd is met dit artikel is nietig. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun respectieve toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.
  5. Wijzigingen in deze Overeenkomst; Aanvullende voorwaarden. Zoom behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen, en Zoom zal commercieel redelijke inspanningen leveren om elke belangrijke wijziging aan Jou mee te delen. Het gebruik van het Proefaanbod kan vereisen dat Jij, Je beheerder of een andere accounteigenaar van tijd tot tijd instemt met nieuwe, gewijzigde of aanvullende gebruiksvoorwaarden. Door Je toegang tot het Proefaanbod te blijven verschaffen, het te blijven gebruiken en geen kennisgeving van beëindiging van deze Overeenkomst mee te delen, stem Je ermee in dat deze handelingen betekenen dat Je dergelijke nieuwe, gewijzigde of aanvullende voorwaarden aanvaardt en ermee instemt erdoor gebonden te zijn, tenzij de wet het uitdrukkelijk verbiedt.
  6. Fusie; Conflicten. Het is de bedoeling van de partijen dat deze Overeenkomst de definitieve overeenkomst tussen de partijen vormt, en dat het de volledige en exclusieve uitdrukking is van de overeenkomst van de partijen betreffende de zaken die erin zijn opgenomen. Alle eerdere of gelijktijdige geschriften, onderhandelingen en besprekingen tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan, worden uitdrukkelijk samengevoegd en vervangen door deze Overeenkomst. Bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft geen van beide partijen vertrouwd op enige verklaring, bewering, garantie of overeenkomst van de andere partij, behalve voor zover uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is opgenomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige andere overeenkomst tussen de partijen en deze Overeenkomst met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst. Je erkent dat geen enkele tekst of informatie op een inkooporder, voorbedrukt formulier of ander document de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst kan aanvullen of wijzigen.
  7. Scheidbaarheid. Als wordt vastgesteld dat enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, komen de partijen overeen dat deze vaststelling de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst op geen enkele manier beïnvloedt of aantast.
  8. Voortbestaan. Alle artikelen van deze Overeenkomst die door hun aard van kracht moeten blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst, zullen van kracht blijven, met inbegrip van, zonder enige beperking, artikelen met betrekking tot vertrouwelijke informatie, eventuele betalingsverplichtingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling, arbitrage en de beperking van aansprakelijkheid.
  9. Toepasselijk recht; Forumkeuze. Ongeacht beginselen inzake wetsconflicten zijn de wetten van de staat Californië in de VS van toepassing op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. De Federal Arbitration Act vormt hierop een uitzondering en regelt de bepalingen met betrekking tot arbitrage. Tenzij anders bepaald in Artikel 18 (Instemming met arbitrage van claims en afstand van groepsvorderingen), stemmen de partijen in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken in en ten dienste van Santa Clara County, Californië, en van de federale rechtbanken in het Northern District van Californië. Niettegenstaande het bovenstaande komen de partijen overeen dat deze paragraaf geen van beide partijen belet om juridische, administratieve of regelgevende procedures (inclusief nietigheidsprocedures) aan te spannen voor de Patent or Trademark Trial and Appeal Boards, het United States Patent and Trademark Office, het United States Copyright Office, een buitenlands octrooi-, auteursrecht- of handelsmerkbureau, of een andere soortgelijke buitenlandse of binnenlandse administratieve of regelgevende instantie, inzake de geldigheid of afdwingbaarheid van auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten die aan een van de partijen van deze Overeenkomst zijn toegewezen.
  10. Dubbelzinnigheid en kopjes. De partijen komen overeen dat eventuele dubbelzinnigheden in deze Overeenkomst zullen worden opgelost en zodanig zullen worden geïnterpreteerd dat hun interpretatie zo dicht mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de partijen. De bijschriften en kopjes in deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter referentie en zijn niet bedoeld om in aanmerking te worden genomen bij de interpretatie van deze Overeenkomst.